Категории:


Към категориите

2017-05-12 07:50:03 - Толмазова Мариана
Здравеите пенсионирана съм по болест от ГЪРЦИЯ за 2 г. в момента съм в България ,но не съм добре здравословно заболяването ми е ЛАС интересува ме може ли да се явя на ТЕЛК в БЪЛГАРИЯ и да получавам пенсия от двете държави

2017-06-14 10:48:26 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Толмазова, В отношенията между Република България и останалите държави членки на ЕС (в т.ч. и Гърция) в областта на социалната сигурност, и в частност по отношение правилата за отпускане на обезщетения за инвалидност, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) 987/2009, установяващ процедура за прилагането на Р 883/2004. Съгласно Регламент 883/2004 съществуват различия в методите за изчисляване на обезщетенията за инвалидност. Република България е сред държавите, които имат законодателство от тип Б, при което размерът на пенсията зависи от периодите на осигуряване в България. От друга страна, някои страни прилагат основана на риска логика (законодателство от тип А). В този случай имате право на една и съща пенсия независимо от периодите ви на осигуряване, но в момента на получаване на увреждането трябва да сте осигурени. Този метод на изчисляване важи само за някои схеми, изброени в Приложение VI към Регламент 883/2004. Съгласно координационните регламенти, ако преди настъпване на инвалидността сте се осигурявали в няколко държави членки, съществуват различни възможности по отношение на правото Ви на пенсия: - Ако сте били осигурявани само в държави, чиито законодателства са от тип Б, ще получите отделна пенсия от всяка държава, отговаряща на периодите ви на осигуряване там; - Ако сте били осигурявани само по законодателства от тип А, и ако тези законодателства са изброени в Приложение VI към Регламент 883/2004, ще получите пенсия само от страната, в която сте били осигурени, когато сте получили увреждането; - Ако първоначално сте били осигурени в държава със законодателство тип Б, а след това – в държава членка със законодателство от тип А, то ще получавате две пенсии – една от първата държава в съответствие със завършените съгласно нейното законодателство периоди на осигуряване, и една от държавата, в която сте били осигурени към момента на настъпване на инвалидността; - Ако първоначално сте били осигурени в държава със законодателство тип А, а след това в държава със законодателство тип Б, то ще получавате две отделни пенсии, всяка от тях съответстваща на продължителността на периодите на осигуряване в съответните държави. Предвид гореизложеното, от определящо значение е да разберете какъв тип законодателство прилага спрямо Вас Гърция. Имайте предвид обаче, че поради факта, че националните системи за социална сигурност не са хармонизирани, а само координирани, то всяка държава сама определя своите правила относно пенсиите за инвалидност, т.е. изискванията за отпускане на инвалидна пенсия са различни във всяка държава членка. За да получавате пенсия за инвалидност от България е необходимо да отговаряте на изискванията за отпускане на такъв вид пенсия съгласно разпоредбите на българското законодателство. Решението за определяне на степента на инвалидност също следва да бъде взето от националните институции на държавата, в която сте били осигурени, в съответствие с нейното законодателство. Въпреки това при преценка на правото Ви на обезщетение компетентната институция на съответната държава членка ще вземе предвид завършените осигурителни периоди във всяка друга държава членка, доколкото те не съвпадат. Може да получите конкретна информация за Вашето положение, както и да подадете заявление за отпускане на пенсия за инвалидност, в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в България по Ваш постоянен или настоящ адрес. НА

2017-05-11 17:37:29 - Ива Петрова
Здравейте искам да попитам към коя институция трябва да се обърна във България за не изплатена последната заплата от работодател в Германия?

2017-07-13 14:36:18 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Петрова, В случай, че сте били командирована в Германия от български работодател , следва да се обърнете към Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ или към компетентния съд в България. Ако сте били изпратена в Германия от българско предприятие, което осигурява временна работа, отново може да се обърнете към Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ или към компетентния съд в България. В случай, че сте ползвали услугите на фирма посредник по наемане на работа, регистрирана в България, която Ви е насочила за работа към работодател в Германия, може да потърсите съдействие от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ относно въпроси във връзка с посредничеството. Във всеки друг случай приложимо спрямо Вас би било немското трудово законодателство, поради което е необходимо да се обърнете към компетентната институция във Федерална република Германия. Повече информация може да намерите на интернет адрес: http://www.zoll.de/DE/Home/home_node.html НА

2017-05-11 11:59:24 - Бойка Петрова
РАБОТЯ В ЕДИНБУРГ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПРИ ПРЕМЕСТВАНЕТО МИ ОТ ЕДНА ФИРМА В ДРУГА , КАКВИ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА ИЗИСКАМ ОТ ПРЕДХОДНИЯ РАБОТОДАТЕЛ, ЗА ДА ДОКАЖА ПРЕД НАШИТЕ ИНСТИТУЦИИ , КОГАТО СЕ ПРИБЕРА В БЪЛГАРИЯ , ЧЕ СЪМ ОСИГУРЯВАНА СЪГЛАСНО ТЯХНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. БЛАГОДАРЯ !

2017-06-14 09:39:02 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Петрова, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз (в т.ч. и Обединеното кралство), касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане. Един от основните принципи в тях е, че лицата, за които се прилагат регламентите, са подчинени във всеки един момент на законодателството на само една държава членка. Целта е да се избегне двойното осигуряване за работещите. Компетентната институция в България, която определя приложимото право, е Националната агенция за приходите. По отношение за въпроса Ви по какъв начин се доказва, че сте се осигурявали в чужбина отбелязваме следното: За да ползвате социалните си права (право на пенсия, на обезщетение при безработица, майчинство и др.), следва при настъпване на съответния осигурен социален риск да посочите на съответната компетентна институция в държавата, в която живеете към момента на подаване на заявлението за ползване на тези права, че имате осигурителни периоди и в други държави членки на ЕС. Впоследствие осигурителните Ви периоди ще бъдат потвърдени служебно от компетентните институции, посредством специално създадени и утвърдени за целта формуляри. Затова и не е необходимо да предприемате действия за зачитане на осигурителните Ви периоди, като те ще бъдат служебно потвърдени от компетентните институции при подаване на заявление за ползване на определен вид обезщетение от материалния обхват на Регламент 883/2004. По отношение на Вашите здравни права обаче следва да имате предвид, че преди напускането на страната трябва да се снабдите с формуляри Е 104 или S041 от Обединеното кралство, с които съответната осигурителна система да удостовери пред българската система (пред териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – по местоживеене в България), че сте била здравно осигурена по тяхното законодателство. По този начин периодите Ви на здравно осигуряване от Обединеното кралство могат да се признаят и Вие да „влезете” в българската здравноосигурителна система, т.е. Вашите здравноосигурителни права ще останат непрекъснати. В случай, че не го направите, след завръщането Ви в България може да го изискате служебно чрез регионална здравноосигурителна каса по постоянен адрес, но това може да доведе до известно забавяне. Повече информация може да получите от Национална здравноосигурителна каса. НА

2017-05-09 11:45:00 - Елена Кръстева
Къде са обявени позициите за работа във връзка с Европейското председателство на България 2018 и по-специално свързани с европейското право?

2017-06-14 10:45:00 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Кръстева, Информация за обявени свободни работни места можете да намерите в дирекциите „Бюро по труда“ към Агенцията по заетостта. Списък с обявените конкурси за работа в държавната администрация е наличен на сайта на Административния регистър - https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list Ако пък желаете да станете доброволец за Българското председателство на Съвета на ЕС, за повече информация е необходимо да следите специално създадената интернет страница - http://www.eu2018bg.bg/ НА

2017-05-01 18:01:54 - Иван Иванов
Здравейте! Пенсионер съм в България ,но от известно време работя в Германия и се осигурявам.Може ли този стаж и осигуровки да се прехвърлят в България и да се коригира пенсията ми? Благодаря!

2017-06-16 14:29:52 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Иванов, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз (каквато е Федерална република Германия), касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане. Разпоредбите на регламентите предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди от държавите, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В случаите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по съответните национални законодателства (във Вашия случай по българското и по немското), се извършва т.нар. „сумиране на осигурителни периоди“, но само и единствено ако същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства. От подадената от Вас информация разбираме, че Вие сте пенсионер и получавате пенсия от България, като по всяка вероятност сте изпълнили напълно изискванията за придобиване на право на пенсия у нас, без да е било необходимо сумиране със осигурителни периоди от други държави. Ето защо пенсия Ви е отпусната изцяло по съответното национално законодателство (т.е. българското) без прилагане на разпоредбите за сумиране. Към настоящия момент преизчисляване на Вашата българска пенсия с представяне на допълнителен осигурителен стаж или стаж и доход след отпускането на пенсията би могло да се извърши единствено ако въпросния стаж и доход са придобити по българското законодателство. В случай, че желаете да получавате пенсия и от Германия е необходимо да отговаряте на условията за пенсиониране по немското законодателство. Ако периодът на осигуряване в Германия обаче не е достатъчно продължителен, за да Ви бъде отпусната пенсия там, ще бъде взет предвид всеки друг период на осигуряване, завършен в държава членка. За целта е необходимо при подаване на заявление за отпускане на пенсия в Германия да посочите, че имате завършени осигурителни периоди и в България. Компетентните институции на двете държави ще обменят информация по служебен път и всяка една ще потвърди „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране на тези периоди (доколкото те не съвпадат) до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия, като Германия ще определи и изплати пропорционално пенсия за осигурителните периоди, придобити по нейното законодателство. За повече информация по отношение на условията за придобиване на пенсия от Германия (изискуем осигурителен стаж, законоустановена възраст за пенсиониране и др.) следва да се обърнете към съответната немска компетентна институция. Може да се информирате по какъв начин наличието на пенсионни права в България влияе върху Вашата пенсионна схема в Германия в съответнитната компетентна институция, а именно: Deutsche Rentenversicherung Central Germany, Paracelsusstrasse 21, 06114 Halle, Tel.: +49 345 213 0 http://www.deutsche-rentenversicherung-mitteldeutschland.de. НА

2017-04-28 12:13:50 - Николай Гълъбов
Здравейте,уважаеми експерти! Имам няколко въпроса свързани със здравното и осигурително право,които не знам към коя точно институция да отправя-надявам се да получа отговори на въпросите си с Ваша помощ.Към настоящия момент съм здравно и социално осигурен без прекъсване на правата през последните 7-8 години и без промяна на работното ми място. Конкретните ми въпроси са следните: Ако бъда съкратен по причина намаляване щата на работниците или при подаване на молба за напускане по взаимно съгласие/мое желание, какви права имам в социално и здравно осигурително отношение и към кои институции трябва да се обърна за компетентни отговори 1.Мога ли да кандидатствам за социални помощи при безработица за периода, в който си търся работа и ще имам ли задравно-осигурителни права, и за какъв период?Какви са правата,които имам в двата случая - съкращение/доброволно напускане? 2.Мога ли да търся работа в друга страна от ЕС и по-конкретно Австрия - ще имам ли там някакви социални, и здравно осигурителни права в периода, в който си търся работа, и ако да, какви са необходимите документи, които да изискам от българските институции за представяне в Австрия за да ползвам правата,които съм получил в България там ?Мога ли да прехвърля правата си там за периода, в който търся работа?Какви са правата,които имам в двата случая - съкращение/доброволно напускане? 3.Ако търся работа в Австрия ще ми бъде ли признат стажа,който имам в България,какви документи са необходими да се представят на австрийските компетентни органи и от коя българска институция да се изискват?Какви са правата,които имам в двата случая - съкращение/доброволно напускане? 4.Имам ли право да кандидатствам в австрийското бюро по труда за намиране на работа?Има ли документи,които трябва да изискам от българските институции, и какви са те?Какви са правата,които имам в двата случая - съкращение/доброволно напускане? 5.Имам ли някакво право на здравно осигуряване в България/Австрия за периода, в който търся работа?Какви са правата,които имам в двата случая - съкращение/доброволно напускане? 6.При завръщане в България ще дължа ли здравни и социални осигуровки за периода,в който не съм бил в България и съм търсил работа в друга държава?Какви са правата,които имам в двата случая - съкращение/доброволно напускане? 7.Как се определят сроковете за получаване на помощи в друга държава/Австрия/, ако имам придобити такива права, и какви са необходимите документи за чуждите институции, и от коя българска институция трябва да се изискват? Какви са правата,които имам в двата случая - съкращение/доброволно напускане? 8.Имам ли право да кандидатствам за езиково обучение в периода, в който търся работа в друга страна / Австрия / и необходимо ли е представяне на някакви български документи? Предварително благодаря за отделеното време!

2017-05-12 17:59:07 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Гълъбов, Имайки предвид предоставената със запитването Ви информация, приемаме, че през последните 7-8 години и към момента на отправяне на запитването Ви, работите по трудово правоотношение. В тази връзка, предоставяме следната информация: Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1, изр. първо от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са работниците и служителите, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране. Съгласно чл. 54а, ал. 1, т. 1-3 от КСО право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168; не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда - работещи по еднодневни трудови договори, или законодателството на друга държава. Съгласно чл. 54б, ал. 1 от КСО дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица. Съгласно чл. 54в, ал. 1 от КСО паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, за период според продължителността на осигурителния стаж, по време на който лицата са били осигурени за безработица, за времето след 31 декември 2001 г. На това основание, в случай че трудовото Ви правоотношение бъде прекратено по инициатива на работодателя - вкл. при съкращаване на щат, преценката на правото и размера на паричното обезщетение за безработица, ще се извърши на основание на посочените по-горе разпоредби. В случай, че трудовото Ви правоотношение бъде прекратено по Ваша инициатива/желание (подадете молба за напускане или то бъде прекратено по взаимно съгласие) се прилага разпоредбата на чл. 54б, ал. 3, съгласно която безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца. В отношенията между Република България и останалите държави – членки на ЕС (в т.ч. и Австрия) в областта на социалната сигурност се прилагат Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) №987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004. Те уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност на лица, които са работили и са се осигурявали в няколко държави – членки на ЕС. С помощта на регламентите се определят общи правила и принципи, които трябва да бъдат спазвани от държавите членки при прилагането на националните закони спрямо лицата, упражняващи своето право на свободно движение и престой в рамките на общността. Установени са правила относно определяне на приложимото спрямо лицата законодателство, предвидено е сумирането на осигурителни периоди, придобити в други държави членки, с оглед придобиване на право на определен вид обезщетение или пенсия в дадена държава и др. Целта е лицата да не се осигуряват двойно или да загубят придобити права на обезщетения за социална сигурност, без да имат възможност да натрупат нови. По този начин гражданите на ЕС, които са упражнили своето право да се движат свободно в рамките на Общността, няма да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение спрямо местните лица. С регламентите на ЕС относно социалната сигурност не се въвеждат нови видове обезщетения, нито се отменя националното законодателство. Всяка държава, съгласно прилаганото от нея законодателство, определя какви обезщетения се отпускат, при какви условия, и по какъв начин се изчисляват размерите им. Като гражданин на ЕС имате право да търсите работа в друга държава членка в съответствие с разпоредбите, приложими и за националните работници. За да получавате обаче парично обезщетение за безработица от тази страна, както и други видове финансова помощ за намиране на работа, е необходимо да сте изпълнили условията, предвидени в законодателството ѝ, тъй като всяка страна от ЕС има собствени правила за обезщетенията за безработица. В съответствие с установения в Регламент (ЕО) № 883/2004 принцип, че приложимо е законодателството на държавата членка, в която работите (във Вашия случай – България), обикновено тази държава е отговорна за отпускането на обезщетения за безработица. Ето защо след прекратяване на трудовата Ви дейност е необходимо да се регистрирате като търсещо работа лице в съответната компетентна институция у нас, а именно в дирекциите „Бюро по труда“ към Агенцията по заетостта. Съгласно чл. 64, пар. 1 от Регламент (ЕО) 883/2004, безработно лице, което отговаря на изискванията на законодателството на компетентната държава членка за получаване на парично обезщетение за безработица (във Вашия случай България), и което отиде в друга държава членка (Австрия), за да търси работа там, запазва правото си на обезщетение при наличие на следните условия и в следните граници: 1. преди своето заминаване безработното лице трябва да е било регистрирано като търсещо работа и да е било на разположение на службите по заетостта на компетентната държава в продължение най-малко на 4 седмици, след като е станало безработно, т.е. Вие следва да сте бил регистриран като безработно лице у нас поне 4 седмици преди заминаването Ви в Австрия; 2. безработното лице трябва да се регистрира като търсещо работа в службите по заетостта на държавата членка, в която е отишло, да е обект на процедурата за контрол, установена там и да спазва условията, установени от законодателството на тази държава членка. Това условие се смята изпълнено за периода преди регистрацията, ако заинтересованото лице се е регистрирало в 7-дневен срок от датата, на която е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата, която е напуснало. Това означава, че в 7-дневен срок от датата на напускане на България следва да се регистрирате като безработно лице в съответната служба в Австрия. Ако се регистрирате след тази дата, Вашето обезщетение ще се изплаща едва от датата, на която се регистрирате. 3. правото на обезщетение се запазва за срок от 3 месеца от датата, на която лицето е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата членка, която е напуснало, при положение, че общата продължителност на обезщетенията не надхвърля общата продължителност на срока на обезщетенията, на които лицето е имало право съгласно законодателството на тази държава членка. Тоест Вие ще можете да получавате обезщетението, което получавате от България, за период до 3 месеца или за остатъка от периода, за който такова обезщетение Ви се дължи, ако е по-малък от 3 месеца. 4. обезщетенията се отпускат от компетентната институция съгласно прилаганото от нея законодателство и за нейна сметка, което означава, че обезщетението ще продължава да Ви се изплаща от компетентната българска институция и в същия размер. Следва да се обърне внимание, че ако не успеете да си намерите работа в Австрия, следва да се върнете в България преди изтичане на посочения в т. 3 период. Ако се върнете по-късно без изричното разрешение на българската служба по заетостта или изобщо не се върнете в България, ще загубите възможността да получите парично обезщетение за безработица за оставащия период, при положение, че имате такъв. Бюрото по труда, в което ще се регистрирате като търсещо работа лице, следва да Ви издаде преносим документ U2, с който ще можете да прехвърлите обезщетението си в Австрия. Същият следва да се предостави на компетентната австрийска институция. За повече информация можете да се обърнете към НОИ. Както споменахме по-горе, един от основните принципи в координационните регламенти е, че лицата, за които те се прилагат, са подчинени във всеки един момент на законодателството на само една държава членка. С други думи – във всеки един момент вие ще плащате осигурителни вноски (социални и здравни) само в една държава. Правилата за определяне на приложимото законодателство са установени в дял ІІ на Регламент (ЕО) № 883/2004. В общия случай лицата внасят задължителните осигурителни вноски в държавата членка, на чиято територия полагат труда си. Следва също така да имате предвид, че в регламентите е предвидено „сумиране на периоди“. Това означава, че периодите на осигуряване, завършени съгласно законодателството на една държава членка, при необходимост се вземат предвид по отношение на правото на обезщетение съгласно законодателството на друга държава членка. Ето защо, при завръщане в България периоди на осигуряване, придобити в Австрия, ще бъдат зачетени при преценяване на правото Ви на обезщетение у нас, както и обратното – осигурителните периоди в България ще бъдат взети предвид при определяне на правото Ви на обезщетение в Австрия. За конкретна информация дали имате право на обезщетения или други права (напр. езиково обучение) по австрийското законодателство е необходимо да се обърнете към компетентната австрийска институция. Бихме искали да отбележим, че помощите под формата на социално подпомагане (обезщетения, независещи от вноски) не попадат в обхвата на регламентите за социална сигурност и те се предоставят от държавата, в която пребивава лицето, съгласно прилаганото от нея законодателство. За повече информация относно определянето на приложимото законодателство следва да се обърнете към компетентната институция у нас – Националната агенция за приходите, а за по-подробна информация, касаеща здравното осигуряване – към Националната здравноосигурителна каса.

2017-04-07 11:32:34 - Димир Говедаров
Важат ли картите за инвалидност издадени в Русия на руски граждани, пребиваващи в България?

2017-07-19 16:59:30 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Говедаров, От зададения от Вас въпрос не става ясно точно за какви карти за инвалидност става въпрос, но в случай че въпросът Ви е свързан с възможността за отпускане в България на пенсия за инвалидност при наличието на руски осигурителни периоди, Ви предоставяме следната информация от компетенциите на Министерството на труда и социалната политика: В отношенията между Република България и Руската Федерация, в областта на социалната сигурност и по-конкретно във връзка с въпроса за зачитането на осигурителните периоди, завършени от гражданин на едната страна на територията на другата, се прилага Договорът между Република България и Руската Федерация за социална сигурност, сключен между двете държави и влязъл в сила на 20.03.2010 г В персоналния обхват на договора попадат лица с местоживеене на територията на Договарящите се страни и които са техни граждани, а също и на членовете на семействата на посочените лица, които са се подчинявали или се подчиняват на действието на законодателството на една от Договарящите се страни. В материалния обхват на Договора за България попадат обезщетенията за временна неработоспособност; обезщетенията за майчинство; семейните помощи за деца; пенсиите за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест; пенсиите за осигурителен стаж и възраст и за инвалидност поради общо заболяване; наследствените пенсии; пенсиите, несвързани с трудова дейност (пенсия за военна инвалидност, пенсия за гражданска инвалидност, социална пенсия за старост, социална пенсия за инвалидност, пенсия за особени заслуги, персонални пенсии); помощите при смърт, а за Руската Федерация - обезщетенията за временна нетрудоспособност; обезщетенията за майчинство и обезщетенията за семейства с деца; обезщетенията за погребение; трудовите пенсии за старост (в това число предсрочни трудови пенсии), за инвалидност и наследствените пенсии; социалната пенсия; плащанията на осигуреното лице вследствие на трудова злополука или професионална болест или на член на семейството в случай на смърт на осигуреното лице по тези причини. Компетентната институция в България относно пенсиите и обезщетенията за временна неработоспособност и майчинство по двустранния договор за социална сигурност с Русия е Националният осигурителен институт. НА

2017-04-06 13:22:22 - инж.Христина Сбиркова
ЗАЩО СПЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ В ЕСЕ?КОГАА ЩЕ ПОИСКАТ ПРОГРАМИ ЗА БЕЗРАБОТНИТЕ? Кога ще работим специалността която сме завършили?Защо Пришълци от Европейския съюз, заемат нашите длъжности и отнемат нашите работни места с чужди фирми????Вие българи ли сте????? Та оставяте българската интелигенция без работа и за елит представяте неграмотни хора, които дори не говорят на литературен ези к

2017-04-19 16:08:41 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Сбиркова, Съгласно правилата, относно рубриката „Въпроси и отговори“ на въпроси в които има становища, мнения, предложения, коментари, които не съдържат конкретен въпрос, както и изрази, квалификации и други не се изготвят отговори.

2017-03-31 14:12:42 - Петър Жеков
Синът ми, 34г.,е със Синдром на Даун, и пожизнен ТЕЛК над 70%.Получава социална пенсия в размер от 126 лв.,Която е крайно недостатъчна.Моля, обяснете, има ли начин да се увеличи тоя размер, под формата на пенсия, или някакви социални помощи.

2017-05-22 17:02:52 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Жеков, Съгласно разпоредбата на чл. 90а от Кодекса за социално осигуряване (КСО), право на социална пенсия за инвалидност имат лицата, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто. Размерът на социалната пенсия за инвалидност за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто е 120 на сто, а за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до 90 на сто - 110 на сто от социалната пенсия за старост. Предвидено е размерът на социалната пенсия за старост да се повиши от 01.07.2017 г., като по този начин ще се увеличи и размерът на социалната пенсия за инвалидност. По въпроса, свързан с възможността за получаване на социални помощи се обърнете към Агенцията за социално подпомагане. МХ/ТПООУТ

2017-03-30 15:52:36 - Васка Костова
Здравейте, на 2-3 март Ви писах, но нямам отговор все още. Питането ми беше за човек, който работи вече 1 година в Швеция и ако се върне в България има ли право да се запише на бюрото по труда ? Ще му се признае ли стажа и сумите, на които е осигуряван при изплащане на обезщетение в България ? За колко време ще е това обезщетение? Благодаря.

2017-05-25 10:49:12 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Костова, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, включително правото на обезщетения за безработица, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. В съответствие с установения в този регламент принцип, че приложимо е законодателството на държавата членка, в която лицето работи (във Вашия случай – Швеция), обикновено тази държава е отговорна за отпускането на обезщетения за безработица. Ето защо след прекратяване на трудовата дейност на лицето, за което питате, е необходимо то да се регистрира като търсещо работа лице в съответната компетентна институция в Швеция. Съгласно чл. 64, пар. 1 от Регламент (ЕО) 883/2004, безработно лице, което отговаря на изискванията на законодателството на компетентната държава членка за получаване на парично обезщетение за безработица (във Вашия случай Швеция), и което отиде в друга държава членка, за да търси работа там, запазва правото си на обезщетение при наличие на следните условия и в следните граници: 1. преди своето заминаване безработното лице трябва да е било регистрирано като търсещо работа и да е било на разположение на службите по заетостта на компетентната държава в продължение най-малко на 4 седмици, след като е станало безработно, т.е. лицето следва да е било регистрирано като безработно лице в съответната компетентна институция в Швеция поне 4 седмици преди връщането му в България; 2. безработното лице трябва да се регистрира като търсещо работа в службите по заетостта на държавата членка, в която е отишло, да е обект на процедурата за контрол, установена там и да спазва условията, установени от законодателството на тази държава членка. Това условие се смята изпълнено за периода преди регистрацията, ако заинтересованото лице се е регистрирало в 7-дневен срок от датата, на която е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата, която е напуснало. Това означава, че в 7-дневен срок от датата на напускане на Швеция лицето следва да се регистрира като безработно лице в Дирекция „Бюро по труда“ в България. Ако се регистрира след тази дата, обезщетението му ще се изплаща едва от датата, на която се регистрира. 3. правото на обезщетение се запазва за срок от 3 месеца от датата, на която лицето е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата членка, която е напуснало, при положение, че общата продължителност на обезщетенията не надхвърля общата продължителност на срока на обезщетенията, на които лицето е имало право съгласно законодателството на тази държава членка. Тоест лицето ще може да получава обезщетението, което получава от Швеция, за период до 3 месеца или за остатъка от периода, за който такова обезщетение му се дължи, ако е по-малък от 3 месеца. 4. обезщетенията се отпускат от компетентната институция съгласно прилаганото от нея законодателство и за нейна сметка, което означава, че обезщетението ще продължава да се изплаща от компетентната шведска институция и в същия размер. Следва да се обърне внимание, че ако лицето не успее да си намери работа в България, следва да се върне в Швеция преди изтичане на посочения в т. 3 период. Ако се върне по-късно без изричното разрешение на шведската служба по заетостта или изобщо не се върне в Швеция, ще загуби възможността да получи парично обезщетение за безработица за оставащия период, при положение, че има такъв. Компетентната шведска институция, в която ще се регистрира като търсещо работа лице, следва да му издаде преносим документ U2, с който ще може да прехвърли обезщетението си в България. Същият следва да се предостави на компетентната българска институция – Национален осигурителен институт. В случай че лицето, за което питате, не сте се е възползвало от тази възможност, би могло да се регистрира като безработно лице в България с преносим документ U1. Компетентните институции на двете държави ще обменят необходимата им информация по служебен път, ако няма преносим документ U1, издаден от компетентната шведска институция. В този случай Националният осигурителен институт би действал от името на компетентната шведска институция и би могъл да отпусне обезщетение за безработица, ако лицето отговаря на законовите изисквания за това, чийто размер за определения период ще бъде изискан за възстановяване от Швеция. За повече информация можете да се обърнете към НОИ. НА

2017-03-30 05:44:40 - Валерия Иванова
Здравейте,от 2 години получавам в България пенсия поради намалена трудоспособност.Трудовият ми стаж е сумиран от България и Италия в която имам 11 години трудов стаж с внесени осигуровки.Имам ли право на добавка от Италия към пенсията ми отпусната в България

2017-04-26 13:10:06 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова, В отношенията между Република България и останалите държави членки на ЕС в областта на социалната сигурност, и в частност по отношение на зачитането на осигурителни периоди и правилата за отпускане на обезщетения за инвалидност, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) 987/2009, установяващ процедура за прилагането на Р 883/2004. Съгласно горепосочените регламенти съществуват различия в методите за изчисляване на обезщетенията за инвалидност. България и Италия са сред държавите, които имат законодателство, според което размерът на пенсията от всяка от двете държави зависи от периодите на осигуряване при тях. Имайте предвид обаче, че поради факта, че националните системи за социална сигурност не са хармонизирани, а само координирани, то всяка държава сама определя своите правила относно пенсиите за инвалидност, т.е. изискванията за отпускане на инвалидна пенсия са различни във всяка държава членка. За да получавате пенсия за инвалидност от Италия е необходимо да отговаряте на изискванията за отпускане на такъв вид пенсия съгласно разпоредбите на италианското законодателство. В случай, че отговаряте на условията, няма пречка да получавате пенсия, плащана и от Италия. Въпреки това при преценка на правото Ви на обезщетение компетентната институция на Италия ще вземе предвид завършените осигурителни периоди в България. Също така тя може да вземе предвид и необходимите административни проверки и медицински прегледи, извършени България, така както би направила, ако те са изготвени в Италия. Повече информация бихте могли да получите в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт по Ваш постоянен или настоящ адрес. НА

2017-03-27 11:17:57 - Мария Динева
Здравейте, интересуваме при наличие на трудов стаж и осигуровки в Англия какъв е реда за тяхното признаване тук, за лице български гражданин, което вече работи в България. Към кой орган следва да се обърне лицето, за да може при определяне на обезщетенията и пенсия му да се признава стажа от Англия.

2017-04-24 18:06:08 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Динева, Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС), е предвидена възможност за признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз (каквато е и Англия), в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. За целта, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от НТКТС, следва лицето да подаде заявление до работодателя, към което да приложи акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените от лицето документи следва да му бъдат върнати, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. Следва да се има предвид, че по отношение на изплащането на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. Що се отнася до придобитите осигурителни периоди съгласно английското законодателството, следва да се има предвид, че в отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС в областта на социалната сигурност се прилага Регламент № 883/2004. Този регламент урежда ползването на правата от системите за социална сигурност, когато лицето е живяло или работило в няколко държави членки на ЕС. За да се ползват социални права, включително пенсионни права, следва да се посочи на съответната компетентна институция, в държавата, в която лицето живее към момента на подаване на искането за ползване на определени права (тъй като лицето е в България – на Националния осигурителен институт), че то има осигурителни периоди и в други държави – членки на ЕС (Англия). Институцията, приела заявлението ще го препрати в другата държава по служебен път, като тя също по служебен път ще потвърди осигурителните периоди. Придвижването на заявленията и документи се извършва между компетентните институции, чрез така наречените структурирани електронни документи и преносими документи. При подаване на заявление, осигурителните периоди, придобити вследствие на заетост, легално упражнена на територията на ЕС или легално пребиваване в друга/и държава/и-членка/и на ЕС се сумират, като всяка държава-членка потвърждава „своите” осигурителните периоди (т.е. тези периоди, които са регистрирани по нейното законодателство и имат правно значение по това законодателство). МХ/ТПООУТ

2017-03-26 13:53:05 - Татяна Янакиева
разрешено ли е да отсъствам от работа ,за да гласувам -1час днес :26.932017

2017-04-13 11:01:10 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Янакиева, Кодекса на труда не предвижда отпуск за упражняване право на гласуване./КА/

2017-03-24 15:53:57 - Февзи Шабан
Здравейте!Искам да попитам един въпрос от името на баща ми.Баща ми е пенсионер от 1999г..От 2001г. до 2006 г. работи в Израел сега искаме трудови стаж да добавим към пенсията или има ли някакъв начин да си получи стажовете от Израел.Какво е нужно да направим и какви документи са нужни.Той никакви документи няма.Благодаря.

2017-05-19 09:50:10 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Шабан, От 01 септември 2009 г. се прилага Спогодба между Република България и Държавата Израел за социална сигурност и административно споразумение за нейното прилагане. Спогодбата предвижда взаимно зачитане на осигурителния стаж и осигурителни периоди (включително и такива завършени преди нейното влизане в сила, т. е. преди 01.09.2009 г.), придобити съгласно законодателствата на двете държави за преценяване правото на обезщетение и видовете, включени в материалния обхват на спогодбата. Ако Вашият баща има осигурителни периоди съгласно израелското законодателство, фигурира в израелската осигурителна система и това бъде потвърдено от израелския осигурителен институт, то за съответното време, той би имал право на пенсия/обезщетение, която ще му бъде отпусната от Израел, ако отговаря на условията, предвидени в израелското законодателство. В тази връзка, ако желаете да ползвате права на пенсия или обезщетение по Спогодбата между Република България и Държавата Израел за социална сигурност, е необходимо да се обърнете или директно към Националния осигурителен институт на Израел, или към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в България, като следва да посочите, че имате осигурителни периоди в Израел и искате отпускане на пенсия от Израел при условията на спогодбата. Процедурата по отпускане на пенсията ще се движи служебно между компетентните институции на двете страни. НА

2017-03-23 09:01:55 - Владимира Станчевска
Здравейте. Зададох ви въпрос на 20 Февруари и все още чакам отговора, който трябваше да е готов на 10 Март. Моля за отговор във възможно най-кратък срок.

2017-04-04 13:39:01 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Станчевска, Спогодбата за социална сигурност между Република България и Република Корея е в сила от 1.03.2010 г., бон. в ДВ, бр. 12 от 12.02.2010 г.. Спогодбата не предвижда възможността за признаване и зачитане на трудов стаж, а само на осигурителни периоди с оглед придобиване и ползване на права на социална сигурност. Пълния текст на договора може да намерите на ел. страница на Министерство на труда и социалната политика и по специално на следния ел. адрес http://www.mlsp.government.bg/bg/integration/agreements/. В персоналния обхват на Спогодбата са включени всички осигурени лица, които са или са били подчинени на законодателството на договарящите страни, както и други лица, чиито права произтичат от правата на горепосочените лица. В материалния обхват от българска страна са включени пенсиите за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и наследствени пенсии от горните видове, както и определянето на приложимо законодателство с оглед включване в българското държавно обществено осигуряване (внасяне на вноски). Спогодбата предвижда взаимно зачитане на осигурителните периоди, придобити съгласно законодателствата на двете държави, като те се сумират за преценяване правото на пенсии от видовете, включени в посоченият по-горе материален обхват. В случаите, когато лицето отговаря на условията за отпускане на пенсия, без да е необходимо сумиране на осигурителните периоди, пенсията се отпуска и изплаща изключително съгласно законодателството на тази Договаряща страна, чиито условия са изпълнени. В Спогодбата са включени разпоредби за административно сътрудничество, които са доразвити чрез Административно споразумение за прилагане на спогодбата. Орган за връзка за България за посочените по-горе обезщетения е Националният осигурителен институт. Процедурата за потвърждаване на осигурителния стаж в другата държава се движи по служебен път, чрез договорените формуляри между двете страни. За целта е необходимо при подаване на заявление за отпускане на пенсия да посочите, че имате осигурителен стаж и в другата държава. Осигурителни периоди придобити съгласно законодателството на една от двете държави, трябва да се вземат предвид от другата при преценяване правото на обезщетения от видовете, включени в материалния обхват на договора. По отношение на трудовия стаж - правната уредба на признаването и зачитането на трудов стаж по българското законодателство се съдържа в чл. 351 от Кодекса на труда и Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. На основание на тези текстове не е възможно да се зачете периода Ви на работа в Южна Корея като трудов стаж по българското законодателство. ЕС

2017-03-23 08:51:31 - Емил Даскалов
Здравейте! Моля за разяснение в кои случаи е приложимата досега действащата Наредба за командировките в чужбина, и в кои случаи - новата Наредба за условията и реда за командироване в рамките на предоставяне на услуги. Има ли значение продължителността и мястото на командировката? Допустимо ли е изплащането на дневни пари по новата наредба?

2017-04-06 10:23:33 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Даскалов, Приложението на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги е в случаите, когато командироването или изпращането попада в хипотезите на чл. 121а от Кодекса на труда (КТ). В чл. 121а от КТ са описани два случая на командироване и случаят на изпращане в чужбина. Командироване в рамките на предоставянето на услуги е налице когато - работодателят командирова работника или служителя за своя сметка и под свое ръководство въз основа на договор, сключен между работодателя и ползвателя на услугите или в предприятие от същата група предприятия. Изпращането на работник или служител се извършва единствено от предприятие, което осигурява временна работа, което изпраща работник или служител, с който има сключен трудов договор, в предприятие ползвател, за извършване на робота под ръководството и контрола на предприятието ползвател в друга държава членка. Условие за прилагане на посочените разпоредби на чл. 121а от КТ е наличието на трансграничен елемент. Това означава, при хипотезите на командироване, посочени по-горе, работодателят, който предоставя услугите и ползвателят на тези услуги или предприятието, което командирова работник или служител и приемащото предприятие от същата група предприятия, да са установени в различни държави членки. В случай на изпращане на работници и служители, българско предприятие, което осигурява временна работа, регистрирано по правилата на Закона за насърчаване на заетостта в Агенция по заетостта, да изпраща работници и служители на работа в предприятие ползвател, под негово ръководство и контрол, на територията на друга държава членка. Командироването в рамките на предоставяне на услуги по чл. 121а от КТ се прилага, когато е предвидено в законодателството, т.е. в горепосочените три случая, независимо от продължителността на командироването или изпращането. Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ) се прилага при командироване в държави, които не са членки на Европейския съюз, държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария. Също така НСКСЧ се прилага при командироване на работник или служител от българско предприятие в чужбина за участие в конференция, обучение, семинар или друг случай от този вид, при които не се полага труд срещу възнаграждение, не е във връзка със стопанската дейност на работодателя и която не е включена в кръга на служебните задължения на работника или служителя, определени в длъжностната му характеристика. Заплащането на командировъчни пари при режима на чл. 121а от КТ е уредено изрично в разпоредбите на чл. 215, ал. 2 от КТ и чл. 2, ал. 2, т. 7 във връзка с чл. 4 и 5 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (Наредбата). Разпоредбата на чл. 215, ал. 2 от КТ предвижда, че при командироване или изпращане в рамките на предоставянето на услуги работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни пари. Поради това работодателят има задължение да заплаща пътните пари. Дневните и квартирните пари могат да бъдат договорени между страните по трудовото правоотношение, т.е. работодателят няма задължение да ги изплаща, когато не са договорени във финансовите условия на командировката, които са задължителен реквизит в споразумението, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 7 от Наредбата. нс

2017-03-21 00:28:31 - Иван Георгиев
Здравейте, след пенсионирането ми в България имам признат 2- годишен осигурителен период в Германия за отглеждане на дете до 3-годишна възраст. Имам ли право при това обстоятелство да поискам преизчисляване на пенсията ми?

2017-06-16 14:36:38 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Георгиев, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз (каквато е Федерална република Германия), касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане. Разпоредбите на регламентите предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди от държавите, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В случаите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по съответните национални законодателства (във Вашия случай по българското и по немското), се извършва т.нар. „сумиране на осигурителни периоди“, но само и единствено ако същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства. От подадената от Вас информация разбираме, че Вие сте пенсионер и получавате пенсия от България, като по всяка вероятност сте изпълнили напълно изискванията за придобиване на право на пенсия у нас, без да е било необходимо сумиране със осигурителни периоди от други държави. Ето защо пенсия Ви е отпусната изцяло по съответното национално законодателство (т.е. българското) без прилагане на разпоредбите за сумиране. По принцип преизчисляване на Вашата българска пенсия с представяне на допълнителен осигурителен стаж или стаж и доход след отпускането на пенсията би могло да се извърши единствено ако въпросния стаж и доход са придобити по българското законодателство. Считаме обаче, че за извършване на коректна преценка на Вашия конкретен случай е необходимо да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, в което е отпусната пенсията Ви. В случай, че желаете да получавате пенсия и от Германия е необходимо да отговаряте на условията за пенсиониране по немското законодателство. Ако периодът за осигуряване в Германия обаче не е достатъчно продължителен, за да Ви бъде отпусната пенсия там, ще бъде взет предвид всеки друг период на осигуряване, завършен в държава членка. За целта е необходимо при подаване на заявление за отпускане на пенсия в Германия да посочите, че имате завършени осигурителни периоди и в България. Компетентните институции на двете държави ще обменят информация по служебен път и всяка една ще потвърди „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране на тези периоди (доколкото те не съвпадат) до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия, като Германия ще определи и изплати пропорционално пенсия за осигурителните периоди, придобити по нейното законодателство. За повече информация по отношение на условията за придобиване на пенсия от Германия (изискуем осигурителен стаж, законоустановена възраст за пенсиониране и др.) следва да се обърнете към съответната немска компетентна институция. НА

2017-03-14 12:23:31 - Дилов Тони
Здравейте, интересуваме какви необходими документи трабва да се изискат за признаване на трудов и осигурителен стаж придобит в банкова институция в страна членка извън ЕС – Дубай. Благодаря предварително!

2017-03-28 14:41:02 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Дилов, По смисъла на българското законодателство трудов стаж е времето, през което работникът/служителят е работил по трудово правоотношение. Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. За осигурителен стаж по българското законодателство се зачита времето, специално посочено като такова от Кодекса за социално осигуряване, и този стаж има значение при определяне на правата от държавното обществено осигуряване. В допълнение на това, за целите на определяне на права от сферата на социалната сигурност, се зачитат и чужди осигурителни периоди въз основа на правото на Европейския съюз (Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане) или на действащите двустранни договори за социална сигурност, които предвиждат сумиране и зачитане на такива периоди, придобити по чуждото законодателство. Поради факта обаче, че емирство Дубай (както и Обединените арабски емирства, част от които е Дубай) не е държава – членка на ЕС, както и предвид липсата на установени двустранни отношения в областта на социалната сигурност, няма възможност придобитите по законодателството на Дубай периоди на работа или осигуряване да бъдат взети предвид за ползване на социални или трудови права в Република България. С други думи, няма как тези периоди да бъдат признати за трудов или осигурителен стаж у нас. НА

2017-03-13 13:34:50 - Лилия Толева
Имам 8 години трудов стаж в Израел.Какви документи трябва да представя в НОИ ,за да бъде признат стажа ми там за пенсиониране в България.

2017-04-26 13:04:32 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Толева, От 1 септември 2009 г. отношенията между България и Израел в областта на социалната сигурност се уреждат от Спогодба между Република България и Държавата Израел за социална сигурност. Съгласно нея, при определяне наличието на право на пенсия във всяка от държавите, ще бъде взет предвид и стажът Ви придобит в другата договаряща се държава – т.е. стажът Ви в Израел ще бъде отчетен при преценявате правото Ви на пенсия за осигурителен стаж и възраст в България, ако само българският стаж не е достатъчен. Размерът на пенсията във всяка от двете държави ще се изчислява пропорционално, само на база стажа, придобит съгласно нейното законодателство В тази връзка, ако желаете да ползвате права на пенсия или обезщетение по Спогодбата между Република България и Държавата Израел за социална сигурност, е необходимо да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в България, като следва да посочите, че имате осигурителни периоди в Израел и искате отпускане на пенсия при условията на спогодбата. Процедурата по отпускане на пенсията ще се движи служебно между компетентните институции на двете страни. НА

2017-03-10 14:12:47 - Десислава Васева
Здравейте, имам въпрос по отношение на наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители с чужбина.Отнася ли се тази наредба за шофьорите извършващи транспортни услуги в рамките на ЕС? По конкретно извършва се транспорт от европейска държава до България и обратно, или между две европейски държави.Фирмата извършваща транспорта е рег. в България.Фирмата има база на територията на България на която местодомуват транспортните средства.

2017-04-20 08:52:33 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Васева, Съгласно чл. 2 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги са изключени от приложението на новия режим единствено предприятията от търговския флот по отношение на морските лица. Съгласно текстовете на чл. 121а от КТ имат приложение спрямо предприятията, които командироват транспортни работници. В тази връзка новият режим се прилага в следните безспорни хипотези: извършване на каботаж в друга държава членка; командироване в рамките на същата група предприятия; изпращане на транспортен работник от предприятие, което осигурява временна работа, регистрирано по българското законодателство в предприятие ползвател, което е установено на територията на друга държава членка. Предвид разнородната практика относно прилагането на Директива 96/71/ЕО, налична във всяка една от държави членки, и с оглед избягването на санкции за нарушение на трудовото законодателство на приемащата държава членка, винаги преди командироване или изпращане е добре да се направи справка на единния национален уебсайт и/или да се отправи запитване до лицето за контакт по директивата в приемащата държава членка относно изискванията, които следва да се спазват, с оглед на спецификата на всеки конкретен случай. Информация за единните национални уебсайтове и лицата за контакт за всяка държава членка може да бъде намерена на сайта на Европейската комисия на следния интернет адрес: http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_en.htm?topic=work&contacts=id-611492, където има и данни за контакт с бюрата за връзка във всяка една държава членка. нс  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България