Рубрики


ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ


Национална програма „Сигурност“
Национална програма "Възобновяване и опазване на българската гора"
Национална програма “Нова възможност за заетост"

Национална програма “Помощ за пенсиониране”

Национална програма "Асистенти на хора с увреждания"   

Политика по равнопоставеност на жените и мъжете - Програма "Равенство на половете"
Национална програма „Активиране на неактивни лица”
Гаранционен фонд за микрокредитиране
Проект "Красива България"
Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост"
Програма "Старт на кариерата"          
Национална програма "Кредит без лихва за хора с увреждания"
Национална програма “Мелпомена”
  Завършили проекти  

Проект BG051РО001-6.2.11 „Разработване на комплексни мерки за интеграция на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства с фокус върху ромите”

Проект "Заетост чрез подкрепа на бизнеса" (JOBS)

Програма “Ескулап”

Проект  „Подкрепа за повишаване на осведомеността на национално ниво и съгласуване на политиките в областта на образованието и обучението”

Проект “От училище – заети в туризма”
Проект “Ресоциализация на лишените от свобода чрез професионална квалификация и обучение”
Проект “Пак ще успеем”
Проект “Собствен бизнес – смяна на професията”
Национална програма „Социални услуги в семейна среда”
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ОГРАМОТЯВАНЕ И  КВАЛИФИКАЦИЯ НА РОМИ
ПРОЕКТ “ФАМИЛНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ДЕЦА”
Укрепване капацитета на МТСП да управлява проекти на ЕС
Подготовка за бъдещи проекти от типа на ЕСФ
Социални инвестиции и насърчаване на заетостта
Фонд "Условия на труд"
Проект BG2003/004-937.05.02 - Национална база данни за пазара на труда и Европейския Социален фонд
Национална програма “Възобновяване и опазване на българската гора”

Проект “Професионално обучение на аниматори в Североизточен и Северозападен райони”

Проект "Младежка заетост - гаранция за бъдеще"
Проект “Интегриране на безработни лица в системата на железопътния транспорт чрез придобиване на специфична професионална квалификация”
Проект "ОПТИМИЗЪМ"

ПРОЕКТ„УЧИТЕЛИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ЗАНИМАНИЯ И ВАКАНЦИЯ

BG2004/006-070.05.01 Интеграция на пазара на труда на етнически малцинствени групи
BG2004/006-070.01.01 Развитие на мрежа от центрове за обучение на възрастни
BG 2005/017-353.01.02 Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи
BG2004/016-711.01.02 Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи
BG2004/016-711.11.01 Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта
BG2004/016-711.05.01 Подкрепа за социален диалог
Проект за подкрепа на МТСП за управление на средствата от ЕС регионално ниво
Проект BG 0202.01 - Насърчаване на младежката заетост
Проект BG 0202.03 - Учене през целия живот и професионално образование и обучение    
Questions and answers concerning Supply of Equipment to 11 VET Schools in Bulgaria.
Our ref.: EuropeAid/117628/D/S/BG
Програма „Заетост на учители в обучение на деца с увреждания”
Проект "Проследяване, оценка и разработване на политика по въпросите на бедността"   
Проект BG2003/004-937.01.04 - Подобряване на качеството на живот на хората с ментални увреждания
Проект BG2003/004-937.05.01 - Изпълнение на предприсъеднителните ангажименти на Република България в областта на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
Проект "Социални услуги в замяна на нови работни места" (СЕЙН)
Проект "Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България"
Проект "Нова професионална квалификация в областта на информационните технологии и компютърните мрежи"   
Програма за земеделски производители
Програма за насърчаване на заетостта и професионална обучение в областта на пчеларството  
Проект "Отново на работа" 
Проект за заетост в районите със стоманодобивна и минна промишленост (SMAEP)
Фонд "Регионални инициативи"
Проект за развитие на Пернишкия регион
Проект Меркурий ІІІ "Квалификационна подготовка и сертификация на консултанти по микро-бизнес"
Проект BG 0004.03 - Професионално обучение
ПРОЕКТ “ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”
Национална програма “Отново независим” 

ПРОЕКТ “ОБУЧЕНИЕ За съвместяване на професионалния и личния живот НА ЖЕНИТЕ”

 - Приложение № 1

 - Приложение № 2

 - Приложение № 3

 - Приложение № 4

ПРОЕКТ “ПРЕВЪРНИ ПОТЕНЦИАЛА В ЕНЕРГИЯ”- (Пилотна фаза за гр.София и гр.Варна)

Програма „Преодоляване на бедността”

Национална програма “КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ НА МЛАДЕЖИ”

Национална програма Нова възможност за професионално развитие   
Проект "Интеграция на младежите, напускащи социалните домове"

Национална програма"СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДЕЖИТЕ – ВЪЗПИТАНИЦИ НА ДОВЛРГ В БЪЛГАРИЯ"

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България