Рубрики


Защо протестират полицаи


Ка­би­не­тът ще се опи­та да въ­ве­де ми­ни­мал­на въз­раст за пен­си­о­ни­ра­не в сек­тор „От­б­ра­на и си­гур­ност“. Со­ци­ал­но­то ми­нис­тер­с­т­во пред­ла­га от 1 яну­а­ри до­го­ди­на тя да бъ­де 52 го­ди­ни и 10 ме­се­ца за во­ен­ни­те и по­ли­ца­и­те. След то­ва то­зи праг да се уве­ли­ча­ва с по 2 ме­се­ца го­диш­но до дос­ти­га­не на 55 го­ди­ни. В мо­мен­та има един­с­т­ве­но изис­к­ва­не за стаж от 27 го­ди­ни, 18 от ко­и­то в съ­от­вет­но­то спе­ци­ал­но ве­дом­с­т­во. Ос­вен въ­веж­да­не­то на ми­ни­мал­на въз­раст за пен­си­о­ни­ра­не всич­ки ос­та­на­ли про­ме­ни, са из­ця­ло в пол­за на ра­бо­те­щи­те в МВР, от­б­ра­на­та и зат­во­ри­те. Всъщ­ност пред­ви­де­на­та пър­во­на­чал­на въз­раст е съв­сем мал­ко над сред­на­та ефек­тив­на въз­раст за пен­си­о­ни­ра­не в сек­то­ра - 52 го­ди­ни и 8 ме­се­ца през 2014 г. То­ва оз­на­ча­ва, че все­ки пен­си­о­ни­ран во­е­нен или по­ли­цай, не­за­ви­си­мо на как­ва длъж­ност, ще мо­же да ос­та­не в сис­те­ма­та след пен­си­о­ни­ра­не­то си и по­лу­ча­ва­не­то на 20-те зап­ла­ти ком­пен­са­ция. В мо­мен­та по­ли­ца­и­те ня­мат изис­к­ва­не за въз­раст и се пен­си­о­ни­рат при дос­ти­га­не на  27 го­ди­ни общ оси­гу­ри­те­лен стаж, от ко­и­то две тре­ти дей­с­т­ви­тел­но из­с­лу­же­ни в съ­от­вет­но­то ве­дом­с­т­во. Та­ка на прак­ти­ка во­ен­ни и по­ли­цаи мо­гат да се пен­си­о­ни­рат при на­вър­ш­ва­не на 45 го­ди­ни, след ко­е­то про­дъл­жа­ват да ра­бо­тят в час­т­ния сек­тор, по­лу­ча­ват пен­сия, а пре­ди то­ва са по­лу­чи­ли 20 зап­ла­ти на­куп ка­то обез­ще­те­ние при пен­си­о­ни­ра­не. В тър­се­не на съг­ла­сие със син­ди­ка­ти­те от Со­ци­ал­но­то ми­нис­тер­с­т­во при­е­ха дос­та дру­ги от­с­тъп­ки, ко­и­то ре­ал­но да­ват по­ве­че при­ви­ле­гии на слу­жи­те­ли­те в сек­тор „Си­гур­ност“, от­кол­ко­то са има­ли до­се­га. Слу­жи­те­ли­те ве­че имат пра­во да прех­вър­лят внос­ки­те си от час­т­ни­те пен­си­он­ни фон­до­ве към НОИ и та­ка да за­поч­нат да по­лу­ча­ват пъл­на пен­сия от де­ня на ран­но­то пен­си­о­ни­ра­не. В мо­мен­та фон­до­ве­те  за­поч­ват да из­п­ла­щат вто­ра­та пен­сия ед­ва ко­га­то оси­гу­ре­ни­те дос­тиг­нат до въз­раст­та на пен­си­о­ни­ра­не на 3-та ка­те­го­рия труд. А са­мо­то ран­но пен­си­о­ни­ра­не ве­че ще се случ­ва, без да се на­ла­га да на­пус­кат ра­бо­та.

Ивайло Кал­фин: Пред­ла­га­ни­те пен­си­он­ни­ про­ме­ни са из­год­ни за по­ли­ца­и­те

Со­ци­ал­ни­ят ми­нис­тър уве­ри, че па­ке­тът от мер­ки, пред­ло­жен от ка­би­не­та на слу­жи­те­ли­те в сек­тор „Си­гур­ност“, е по-до­бър от се­гаш­ни­те ус­ло­вия за пен­си­о­ни­ра­не. Един­с­т­ве­на­та спор­на те­ма спо­ред не­го е въз­раст­та за пен­си­о­ни­ра­не. Ми­нис­тъ­рът по­со­чи, че сред­на­та въз­раст, на ко­я­то по­ли­ца­и­те се пен­си­о­ни­рат, е 52 го­ди­ни и 10 ме­се­ца. Мно­го мал­ко хо­ра от та­зи сис­те­ма се пен­си­о­ни­рат при пър­ва­та въз­мож­ност. Ми­на­ла­та го­ди­на има са­мо един чо­век, пен­си­о­ни­ран на 45 г., при­пом­ни Кал­фин. Ви­цеп­ре­ми­е­рът за­я­ви, че е го­тов да чуе вся­ко ис­ка­не на син­ди­ка­ти­те в МВР и да го об­съ­ди. Той при­пом­ни, че е во­дил мно­го раз­го­во­ри с тях и има дос­та при­е­ти тех­ни пред­ло­же­ния, с из­к­лю­че­ние на то­ва за въз­раст­та за пен­си­о­ни­ра­не. Кал­фин ци­ти­ра дан­ни, спо­ред ко­и­то по­ве­че­то слу­жи­те­ли от сис­те­ма­та на МВР се пен­си­о­ни­рат меж­ду 52 и 53 го­ди­ни и то­ва е фак­ти­чес­ка­та въз­раст. Той пред­ла­га тя да на­рас­т­ва с по два ме­се­ца го­диш­но и след 13 г. да ста­не 55 г. Ко­е­то зна­чи, че те­зи, ко­и­то са над 42 г., ще се пен­си­о­ни­рат по-ра­но от 55 г., ко­мен­ти­ра Кал­фин.

Ха­сан Аде­мов: Ня­ма от­па­да­не на 20-те
зап­ла­ти при пен­си­о­ни­ра­не

Поп­рав­ки­те ка­те­го­рич­но не пред­виж­дат от­па­да­не­то на 20-те зап­ла­ти, ко­и­то слу­жи­те­ли­те на МВР по­лу­ча­ват при пен­си­о­ни­ра­не­то си. В МВР има слу­жи­те­ли, ко­и­то са по тру­до­ви пра­во­от­но­ше­ния и ко­и­то се пен­си­о­ни­рат по об­щия ред на 65 го­ди­ни. В мо­мен­та ос­вен пен­си­он­ни­те про­ме­ни, има и дру­ги мо­ти­ви за про­тес­та на слу­жи­те­ли­те от сек­то­ра, а имен­но ус­ло­ви­я­та на труд и въз­мож­нос­ти­те за ре­фор­ми­ра­не на сис­те­ма­та от глед­на точ­ка на то­ва да се съз­да­дат въз­мож­нос­ти за ка­ри­ер­но раз­ви­тие на слу­жи­те­ли­те в хо­ри­зон­та­лен план, на­пом­ни Аде­мов. Тук проб­ле­мът не е да­ли да има ми­ни­мал­на въз­раст за пен­си­о­ни­ра­не. Слу­жи­те­ли­те от сек­тор „Си­гур­ност“ ве­че са уз­ре­ли за пот­реб­ност­та да има та­ка­ва въз­раст, въп­ро­сът е как­ва да бъ­де тя, на пър­во мяс­то. И вто­ри­ят въп­рос, кой­то те пос­та­вят в сво­и­те ис­ка­ния, е за гра­тис­ни­я пе­ри­од - да­ли да бъ­де то­зи, кой­то е за­ло­жен се­га, ко­мен­ти­ра бив­ши­ят со­ци­а­лен ми­нис­тър.  Спо­ред пред­ло­же­ния про­ект кол­ко­то по­ве­че слу­жи­те­ли­те ос­та­нат в сис­те­ма­та, тол­ко­ва по­ве­че въз­мож­ност­та да по­лу­чат по-го­лям раз­мер на пен­си­я­та се уве­ли­ча­ва.

МТСП:Не увеличаваме възрастта за пенсиониране на миньорите, а я намаляваме от 57 на 55 години

За пре­тен­ци­и­те на ми­ньо­ри­те за пен­си­он­на­та ре­фор­ма Кал­фин обяс­ня­ва, че спо­ред се­га дей­с­т­ва­що­то за­ко­но­да­тел­с­т­во въз­раст­та от след­ва­ща­та го­ди­на тряб­ва­ше да се уве­ли­ча­ва с по шест ме­се­ца го­диш­но, до­ка­то стиг­не 57 го­ди­ни за мъ­же­те и 52 го­ди­ни за же­ни­те. По ду­ми­те му та­зи раз­по­ред­ба се от­ме­ня го­ди­на за го­ди­на и то­ва не да­ва си­гур­ност на ми­ньо­ри­те, как­ва­то ще бъ­де да­де­на с но­вия па­кет от пред­ло­же­ния. Пър­во пред­ла­га­ме на­ма­ля­ва­не на въз­раст­та на пен­си­о­ни­ра­не спо­ред ис­ка­не­то на син­ди­ка­ти­те - от 57 тя ста­ва 55 го­ди­ни. На вто­ро мяс­то за­поч­ва­ме дей­с­т­ви­тел­но уве­ли­ча­ва­не на въз­раст­та. В мо­мен­та ми­ньо­ри­те се пен­си­о­ни­рат на 52 го­ди­ни и осем ме­се­ца. То­ва, ко­е­то пред­ла­га­ме, е та­зи въз­раст да рас­те с два ме­се­ца го­диш­но, до­ка­то дос­тиг­не 55 го­ди­ни. Ос­вен че на­ма­ля­ва­ме край­на­та въз­раст, ние на­ма­ля­ва­ме и трик­рат­но стъп­ка­та, ко­я­то съ­щес­т­ву­ва в Ко­дек­са за со­ци­ал­но оси­гу­ря­ва­не. На прак­ти­ка пре­дел­на­та въз­раст ще бъ­де дос­тиг­на­та след 13 го­ди­ни. За­паз­ва­ме де­сет­те го­ди­ни стаж, ка­те­го­ри­чен е со­ци­ал­ни­ят ми­нис­тър. Спо­ред не­го се за­паз­ва и раз­по­ред­ба­та при лик­ви­да­ция на пред­п­ри­я­тия и сък­ра­ще­ние на ща­та ми­ньо­ри­те да мо­гат да се пен­си­о­ни­рат по-ра­но. Се­га та­зи въз­раст е 45 го­ди­ни при на­ли­чен 10 го­ди­ни стаж. Въз­раст­та ще рас­те плав­но, с по два ме­се­ца го­диш­но. След ка­то уп­раж­нят пра­во­то си оба­че на по-ран­но пен­си­о­ни­ра­не, те­зи ра­бот­ни­ци ня­ма да мо­гат да ра­бо­тят от­но­во в пър­ва ка­те­го­рия, то­ест да по­лу­ча­ват и пен­сия, и зап­ла­та.

Ко­мен­тар

Проб­ле­мът е дру­га­де

Об­щес­т­во­то дъл­жи го­ля­мо ува­же­ние към тру­да на слу­жи­те­ли­те от сек­тор „Си­гур­ност“. По­ли­ца­и­те, во­ен­ни­те, слу­жи­те­ли­те на дру­ги­те си­ло­ви ве­дом­с­т­ва уп­раж­ня­ват про­фе­сия, свър­за­на с те­жък труд, пос­ре­щат всекид­нев­но опас­нос­ти­те, ко­и­то са част от ес­тес­т­во­то на тях­на­та ра­бо­та. Об­що­то ло­шо ико­но­ми­чес­ко със­то­я­ние на дър­жа­ва­та и об­щес­т­во­то, теж­ка­та ико­но­ми­чес­ка кри­за ня­ма как да не се от­ра­зят и на слу­жи­те­ли­те на си­ло­ви­те ве­дом­с­т­ва. Раз­би­ра се, нуж­но е да от­чи­та­ме и че вся­ка от те­зи служ­би ка­то пра­ви­ло е сло­жен ор­га­ни­зъм, че не мо­же ра­бо­те­щи­те там да бъ­дат сло­же­ни в об­щия кюп, за­що­то ог­ром­на е раз­ли­ка­та меж­ду ад­ми­нис­т­ра­ти­вен слу­жи­тел зад бю­ро и те­зи, ко­и­то с всекид­не­вен риск но­сят служ­ба­та в ар­ми­я­та или МВР. Но проб­ле­мът на слу­жи­те­ли­те в сек­тор „Си­гур­ност“ не е в но­ви­те пра­ви­ла за пен­си­о­ни­ра­не, а в ре­ди­ца дру­ги со­ци­ал­ни при­доби­в­ки, ко­и­то не ид­ват в нуж­ния раз­мер, те са в би­то­ви­те ус­ло­вия, в ста­рия ав­то­парк, в ста­ри­те уни­фор­ми, в нуж­да­та слу­жи­те­ли­те са­ми да си на­ба­вят да­же кан­це­лар­с­ки ма­те­ри­а­ли, в не­дос­та­тъч­но­то фи­нан­си­ра­не на из­вън­ред­ния труд и дру­ги, ко­и­то не са пред­мет на пен­си­он­на­та ре­фор­ма, а са от дру­ги ком­пе­тен­ции. Мно­го съ­щес­т­ве­но е слу­жи­те­ли­те са­ми да пре­це­нят, че па­ке­тът с пред­ло­же­ни пен­си­он­ни ре­фор­ми не пи­па най-важ­на­та при­ви­ле­гия при пен­си­о­ни­ра­не­то, а имен­но два­де­сет­те зап­ла­ти, ко­и­то слу­жи­те­лят по­лу­ча­ва. А и въз­раст­та от 55 го­ди­ни, ко­я­то ще бъ­де дос­ти­га­на плав­но в днеш­ни­те ус­ло­вия, е въз­раст, ко­я­то мо­же да се при­е­ме ка­то сред­на, ка­то ак­тив­на в про­фе­си­о­нал­но от­но­ше­ние. Та­ка или ина­че и на по-къс­на въз­раст мно­го от пен­си­о­ни­ра­ни­те слу­жи­те­ли в сек­то­ра из­би­рат про­фе­сии, ко­и­то не са по-мал­ко ди­на­мич­ни или рис­ко­ви, нап­ри­мер та­зи на ох­ра­ни­те­ли на офи­си, бан­ки и дру­ги ин­с­ти­ту­ции. Друг е въп­ро­сът, че след оп­ре­де­ле­на въз­раст слу­жи­те­лят, ра­бо­тещ „на те­рен“, мо­же да бъ­де пре­мес­тен на по-спо­кой­на и по-мал­ко рис­ко­ва ра­бо­та, за да из­ча­ка въз­раст­та си за пен­си­о­ни­ра­не, но то­ва съ­що е въп­рос на вът­реш­на ре­гу­ла­ция в сис­те­ма­та, а не на пен­си­он­на­та ре­фор­ма.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България