Рубрики


Програми и проекти за заетост


МИНИСТЪР ПЕТКОВ УТВЪРДИ 28 РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ ПРЕЗ 2018 г.

В началото на м. юни 2018 г. започва изпълнението на 28-те регионални програми за заетост във всички области на страната.Програмите се утвърдиха като ефективен инструмент на политиката по заетостта, с който от една страна се подкрепя икономиката на местно ниво, а от друга се осигурява заетост на безработни лица от уязвимите групи, които са изправени пред риск от бедност и социално изключване. След промените в Закона за насърчаване на заетостта, от 2016 г. успешно се прилага нов подход за разработване, одобряване и финансиране на регионалните програми за заетост, при който местните власти имат ключова роля. Разпределението на финансовите средства се извършва по области на база на критериите средногодишно равнище на безработицаи средногодишен брой на регистрираните безработни лица през предходната година в съответната област и се включват в Националния план за действие по заетостта. Регионалната програма за заетост на областта се разработва на база на проектно предложение на областната и общинските администрации, одобрено от Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие по критерии, отчитащисредногодишното равнище на безработица и средногодишния брой на регистрираните безработни лица през предходната година в съответната община, което гарантира средства и за по-малките общини. В зависимост от своите потребности, всяка община  решава какви дейности да се изпълняват, определя броя на наетите лица, организацията на работата - на пълен работен ден или почасова заетост, през кои месеци от годината да се работи и т.н. Програмите са съобразени с регионалните приоритети в областната стратегия за развитие, регионалния, областния и общинските планове за развитие и ще допринесат за изпълнение на националните приоритети в сферата на заетостта.

 

През настоящата година със средства от държавния бюджет в размер на 7.9 млн. лева ще се финансира заетостта, за срок не по-малък от 6 месеца, на 2 218 безработни лица, изпитващи най-големи трудности при реализацията си на пазара на труда. От тях 1 753 безработни лица (79 %) ще започнат работа на пълен работен ден, а 465 безработни лица (21 %) ще се включат в почасова заетост. По програмите ще се наемат приоритетно лица от уязвими групи на пазара на труда, сред които младежи до 29 години, с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети, лица над 50-годишна възраст и продължително безработни лица. Трудовото възнаграждение (в размер на 510 лева при заетост на пълен работен ден и 3.07 лева на час при почасова заетост) и осигуровките на наетите лица ще се финансират със средства от бюджета на Министерството на труда и социалната политика за активна политика на пазара на труда през 2018 г. Работодателите – областните и общинските администрации, и партньорите, ще се включат в изпълнението на програмите със средства в размер на около 234 хил. лева. Те ще бъдат насочени към финансиране на материалните разходи и обезпечаването на разкритите работни места в широк спектър от дейности с местно значение, като поддържане и опазване на общинската и държавната собственост – паметници на културата, училища, детски градини и читалища, облагородяване и почистване на детски площадки, паркове, алеи и места за отдих, поддържане на пътища, спомагателни дейности в обществени трапезарии и пенсионерски клубове, съдействие за предоставяне на домашен социален патронаж, куриерски и портиерски услуги, и др. общополезни дейности. Изпълнението на Регионалните програми за заетост ще продължи до края на 2018 г.

 

 
·   ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА“
 
Заповед за процедура 2019
Заповед за допълнение 2019
Критерии
Процедура - централни ведомства
Процедура - областни и общински администрации
Квота 1
Квота 2
Квота 3
Подробна информация - Квота 1
Подробна информация - Квота 2
Подробна информация - Квота 3
 
 
 
·   Национална програма „Активиране на неактивни лица“

 

·   Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“

 

·   Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

 

·   Национална програма „Помощ за пенсиониране“

   

·   Национална програма „Мелпомена“

 

·   Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

 

·   Програма за заетост и обучение на бежанци

 

-   РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМИ - 2019

Заетост
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България