Архив от дата:

.


Зам.-министър Лазаров: Равнопоставеността на половете е сред приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕСВъпросът за равнопоставеността между половете е сред приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров по време на международната конференция за мъжете и равните възможности в Стокхолм, Швеция. „Темата за равнопоставеността на жените и мъжете е от изключително значение в контекста на общия ни стремеж за модернизиране на европейския социален модел и за постигане на целите на Стратегията Европа 2020“, подчерта зам.-министър Лазаров. Той добави, че Законът за равнопоставеност на жените и мъжете, приет през 2016 година в България, гарантира провеждането на интегрирана и устойчива държавна политика, която да ускори фактическата равнопоставеност на жените и мъжете.

 

Заместник-министърът припомни още, че според Индекса за равнопоставеността между половете за 2017 г. на Европейския институт за равенство между половете, за две години България се е придвижила с 10 места напред в ЕС. Принос за постигане на напредък в равнопоставеността на половете имат и стратегически документи като Националната стратегия за равнопоставеността на жените и мъжете до 2020 г.

 

„Подходът към работата, който съчетава професионалните, семейните и личните задължения, има ключово значение за равнопоставената реализация на пазара на труда, осигурява възможности за професионално развитие и насърчава създаването на семейства и деца“, каза Лазаров. Като примери за възможности за по-доброто съвместяване на семейния и професионалния живот той изтъкна въвеждането на гъвкави схеми на работа, регламентирането на надомния труд и дистанционната работа.

 

Отчитайки факта, че равенството на жените и мъжете е мерило за демократично и устойчиво развитие на обществото, ние сме длъжни да подобряваме законодателството, политиките и практиките за гарантиране правото на труд, овластяването на жените и борбата с насилието, основано на пола. Изхождайки от личния си опит считам, че активното участие и ангажираността на мъжете е не само огромна отговорност, но е от жизнено важно значение за постигане на напредък в областта на равнопоставеността между половете, каза заместник-министър Лазаров.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България