Архив от дата:

.


Министър Петков: Чрез социалното предприемачество може да бъде подобрен социалния статус на хората в неравностойно положениеСоциалните предприятия придобиват все по-голямо признание и се превръщат в конкурентоспособен, равноправен участник в икономическия живот на страната и в рамките на общия единен европейски пазар. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при откриването на осмото издание на Европейския форум за социално предприемачество, който се провежда в Пловдив в периода 28-30 март с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика. През тази година в панаира участват над 110 предприятия, в които са заети хора с увреждания.

 

Той обърна внимание, че предприятията и кооперациите от социалната икономика разчитат на целенасочените действия на държавата по създаването на благоприятна среда за тяхното функциониране и развитие. В тази насока направихме значителна стъпка напред с приемането на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика и Закона за хората с увреждания. Създадената синергия между двата закона ще подпомогне заетостта и социалното включване на лица с увреждания и същевременно ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на социалните предприятия, каза Петков.

 

Министърът на труда подчерта, че новата законодателна рамка дава възможност на уязвими групи в обществото, в това число и хора с увреждания, да участват пълноценно в икономическия и социален живот на страната чрез мерки за включването им в заетост и социално приобщаване чрез социалните предприятия. Той добави, че чрез установените в Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика насърчителни мерки от страна на централната и местна власт ще се гарантира целенасоченото подпомагане и развитие на социалните предприятия.

 

В изказването си министър Петков подчерта още, че социалното предприемачество е основано на демократични ценности. То има фундаментално значение за социално приобщаващия икономически растеж, защото съдържа в себе си баланса между икономически цели и социални ползи.

 

Надявам се откриващото се днес изложение да покаже и потвърди, че чрез социалното предприемачество може да бъде подобрен социалния статус на хората в неравностойно положение. Министерство на труда и социалната политика ще продължи и занапред да подкрепя подобни инициативи и ще работи за утвърждаване на добрите практики и за създаване на по-добра среда за развитие на социалното предприемачество в страната в сътрудничество с всички заинтересовани страни, каза в заключение министър Петков.

 

След официалното откриване на форума той награди социални предприятия за развитието на иновативни продукти и услуги.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България