Архив от дата:

.


Работната група по Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН проведе първото си заседаниеРаботната група към Министерството на труда и социалната политика, която трябва да разработи механизъм за координация между институциите и организациите, отговорни за изпълнението на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, проведе първото си заседание. Всяка държава, която е ратифицирала Конвенцията, трябва да определи координиращ механизъм в държавната администрация за улесняване провеждането на дейностите по нея на различни равнища. 
 
Работната група трябва да определи един или повече независими органа, които да осъществяват мониторинг по прилагането на Конвенцията. В тази дейност трябва да се включат представители на правителството, парламента, академичните среди, браншовите организации, организациите на и за хората с увреждания. Предстои да бъде създаден и механизъм за разглеждане на жалби на лицата с увреждания на национално ниво.
 
„Това е отговорност и ангажимент пред институциите за интеграцията и пълноценното социално включване на хората с увреждания“, заяви в началото на заседанието заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова.  
 
„Нормативната уредба е много добра, капацитетът в институциите е факт, организацията съществува, но някъде се къса координацията при изпълнението на конкретните ангажименти“, добави тя. Според заместник-министър Димитрова по време на предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС институциите трябва да представят постигнатото до момента в поетите ангажименти за изпълнение на Конвенцията за правата на храта с увреждания, реализираните добри практики в политиките за интеграция на хората с увреждания, както и предстоящите дейности и мерки.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България