Архив от дата:

.


На вниманието на потенциалните кандидати по процедури на ОПРЧРПредвид постъпилите множество въпроси по отношение на информация, изпращана от консултантски организации на електронните пощи на потребители в мрежата, УО на ОПРЧР ви информира, че единствената достоверна информация по отношение на отворените за кандидатстване процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, e налична на интернет сайта на Управляващия орган на адрес: http://esf.bg/, в секция „Процедури“, рубрика „Отворени за кандидатстване процедури“.

 

Процедурата „Развитие на социалното предприемачество“ предстои да бъде официално обявена за кандидатстване, като срокът за подаване на проектни предложения ще бъде в съответствие с изискванията на чл. 32, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, където е посочено, че същият не може да бъде по-кратък от 60 дни.

 

При обявяването на процедурата, пълният комплект Условия за кандидатстване, в който ще бъде посочен и крайният срок за подаване на проектни предложения (конкретна дата), ще бъде публикуван на интернет сайтовете на Управляващия орган на ОПРЧР и на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (https://eumis2020.government.bg/).

 

Напомняме на всички заитересовани лица, че ОПРЧР не използва посредничеството на консултанти по процедурите си

 

При съмнения за злоупотреби по процедури и друг вид нередности по Програмата можете да сигнализирате на телефон 02/8119600, е-mail: efipp@mlsp.government.bg или на http://esf.bg/svarzhete-se-s-nas-pri-nerednosti/. Разкриването на самоличността на подателя на сигнала няма да повлияе върху извършването на проверката по случая, но възможността за обратна връзка ще позволи по-прецизно изясняване на обстоятелствата.

 
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България