Кои сме ние?

Отдел “Равни възможности, антидискриминация и социални помощи” (РВАСП) в дирекция “Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи” (ПХУРВСП) на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), наред с другите си отговорности разработва и координира изпълнението на държавната политика в областта на равните възможности и участва в разработването на методики и методи за мониторинг и изследване на равенството между половете и разликите по пол. Също така, анализира и оценява съответствието на законодателството на Република България със законодателството на Европейския съюз в областта на равните възможности, разработва нормативни актове и програмния бюджет на министерството в тази област.

 

Отделът е и секретариат на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет.

 

Отдел РВАСП отговаря и за организирането, координирането, участва в разработването и анализирането на изпълнението на Националните планове за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете. Участва в комисии, работни групи, както и в програми в областта на равнопоставеността на жените и мъжете и антидискриминацията на европейско и национално ниво. В изпълнение на задълженията си отдела поддържа връзки с други държавни органи, с Комисията за защита от дискриминация, Националния статистически институт, Националния осигурителен институт, Омбудсмана, Българската академия на науките, както и с други изследователски институции и неправителствени организации, работещи в тази област.

 

Отдел РВАСП работи в тясно сътрудничество със служители на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, определени като  „координатори по равнопоставеност на жените и мъжете“, съгласно чл. 8 (1) от Закона за равнопоставеност на жените и мъжете и чл. 7 (1) от Правилника за устройството, организацията и дейността на Националния съвет по равнопоставеноста на жените и мъжете към МС, приет с Постановление №302 от 15 ноември 2016 г.