Механизъм за координация и мониторинг

Национален съвет по демографска политика

По предложение на Министерството на труда и социалната политика бе разработено и прието Постановление на Министерския съвет (ПМС) от 02.06.2014 г. за създаване на Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет. Очакваните резултати от функционирането на този съвет са свързани с подобряване на националния административен механизъм за координация и синхронизиране на усилията на институциите за посрещане на демографските предизвикателства и за стабилизиране на социалните системи. Националният съвет по демографска политика към Министерския съвет предоставя широка платформа за осъществяване на сътрудничество и координация между държавните органи и институции, органите на местното самоуправление и неправителствени организации, регистрирани в обществена полза при разработването, планирането, програмирането, идентифициране на ресурсното осигуряване, наблюдението и оценката на изпълнението на държавната  интегрирана хоризонтална междусекторна демографска политика. Председател на Съвета е министърът на труда и социалната политика, членове на Съвета са заместник-министри от всички министерства, изпълнителни директори и председатели на агенции, социални партньори и др.

Постановление №112 от 2 юни 2022 г. за изм. и доп. на ПМС №138 от 2014 г. за създаване на Национален съвет по демографска политика към МС

Заповед за определяне на поименния състав на Националния съвет по демографска политика към Министерския съвет от 30.01.2015 г.

Писмо за свикване на заседание на Националния съвет по демографска политика към Министерския съвет на 25.02.2015 г.

Протокол от заседание на Националния съвет по демографска политика към Министерския съвет от 25.02.2015 г.

Писмо за свикване на заседание на Националния съвет по демографска политика към Министерския съвет на 18.12.2015 г.

Решение на Националния съвет по демографска политика към Министерския съвет от 18.12.2015 г.

Заповед за определяне на поименния състав на Националния съвет по демографска политика към Министерския съвет от 19.04.2016 г.

Постановление № 133 от 05.07.2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 138 от 02.06.2014 г. на Министерския съвет за създаване на Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет.

Постановление №42 от 7 март 2019 г. за изменение на Постановление №138 от 02.06.2014 г. на Министерския съвет за създаване на Национален съвет по демографска политика към Минисеркия съвет.

Поименен състав на Националния съвет по демографска политика към Министерския съвет от 25.02.2019 г.

Протокол от заседание на Националния съвет по демографска политика към МС от 03.10.2019 г.

Междуведомствена работна група по демографските въпроси

Междуведомствената работна група по демографските въпроси към министъра на труда и социалната политика осигурява поддържане на постоянен работен формат за междуведомствено взаимодействие. В състава на работната група са включени широк кръг представители на отговорните институции по изпълнение на Националната стратегия за демографско развитие, включително представители на министерства, държавни агенции, представители на Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Българската академия на науките, Българския червен кръст, представители на общините (НСОРБ), социалните партньори и неправителствени организации. Съставът на работната група се актуализира ежегодно, като за всяка институция се посочват титуляр и заместник. Задачите на работната група включват разработване на План за мониторинг за съответната година и Отчет за предходната по изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012–2030 г.); актуализиране на показатели и индикатори в съответствие с действащата Система от показатели и индикатори за мониторинг и анализ за изпълнението на демографската стратегия и на годишните планове към нея; подпомагане на изпълнението и на други дейности в областта на демографската политика, произтичащи от европейски и международни ангажименти на Република България. Председателят на междуведомствената работна група (ресорен заместник-министър) утвърждава план-график за работа на групата. При необходимост, на заседанията на работната група могат да бъдат канени представители на академичната общност, социални партньори, неправителствени организации и други експерти.

Заповед №РД-02-47/17.03.2022г. за актуализиране на състава на МРГ

Дейности на Работната група по въпросите на застаряването към Икономическата комисия на ООН за Европа

REPORT_Ageing_BG_third_review_2012_2017_En