Международна организация на труда

“Ако искаш мир, създай справедливост”

Тези думи, изречени в началото на 1920 г. от Албер Тома, първият директор на Секретариата на Международната организация на труда (МОТ), и днес точно изразяват основната мисия на МОТ - да развива социалния прогрес.

МОТ е международна правителствена организация, създадена през 1919 г. Съществена и уникална особеност на МОТ е нейната тристранна структура. Основните й органи се състоят от представители на държавата (правителствени представители), на работодателите и на работниците и служителите (на техните организации) в съотношение 2:1:1.

Основни органи на МОТ са:

1. Международна конференция на труда (МКТ) - провежда се ежегодно. В нейната работа участват делегации на всички държави-членки. Конференцията обсъжда доклада на генералния директор на Международното бюро по труда, приема бюджета на Организацията, обсъжда доклад по прилагането на конвенциите и препоръките, приема международни конвенции и препоръки.

2. Административен съвет (АС) - той се състои от общо 56 представители, от които 28 правителствени и по 14 представители на работодателите и на работниците. Той е основният изпълнителен орган на МОТ. На неговите заседания се подготвят и обсъждат проекта на бюджет на Организацията, дневния ред на сесиите на Международната конференция на труда, избира генерален директор и др.

Многократно България е била титулярен или заместник-член  на АС на МБТ. Членството в АС дава възможност за активно влияние на България при вземането на решения по всички въпроси, които се разглеждат от гореизброените комитети и от пленума на АС. То е предпоставка за повишаване на международния престиж на нашата страна, за засилване на сътрудничеството ни с МБТ и за установяване на полезни контакти, както и за по-големи възможности за евентуално участие по програми и проекти.

3. Международно бюро на труда (МБТ) - това е Секретариатът на МОТ, в който работят международни служители от много страни в света. Основна задача на МБТ е да подпомага МКТ, Административния съвет и държавите-членки на МОТ, по различни въпроси на трудовите и осигурителните отношения. То се оглавява от генерален директор.

Основният приоритет на МТСП, свързан с участието на страната ни в Международната организация на труда, е да се подобри съответствието на вътрешното право с международните трудови стандарти, чрез усъвършенстване на законовата рамка и прилагането им. Изминалите десет години се характеризират с интензивно сътрудничество между България и Международното бюро по труда, като за отбелязване е фактът, че България е на челно място сред държавите, ратифицирали най-много конвенции на МОТ. Освен чисто количественото изражение, акцентът в международната дейност на МТСП е качественото и ефективно прилагане на приетите стандарти, както и осъвременяването им с такива, приети през последните десетилетия и получили широко разпространение в международния трудов свят.

Страната ни е получила и значителна по обем техническа помощ от Организацията. От голяма полза за България бяха подписаните и изцяло реализирани три програми за сътрудничество между Република България и МОТ за периода 2000-2009 г., както и изготвената и реализирана след това Програма за достоен труд. През 2010 г. България бе включена в Глобалния пакт по заетостта на МОТ. Координатор на дейностите по Глобалния пакт по заетостта бе отдел „Международни организации и международно сътрудничество” в дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество“.

През първата половина на 2018 г. по време Българското председателство на Съвета на ЕС България даде принос към дейността на Глобалната комисия на МОТ за бъдещето на труда, както чрез организираната през м. март конференция на високо равнище относно „Бъдещето на труда“, така и чрез приетите заключения на Съвета на ЕС по тази тема.  На 21 юни 2018 г., по време на Българското председателство на Съвета на ЕС, в областта на заетостта и социалната политика бяха приети Заключения на Съвета на тема „Бъдещето на труда: Подход, основан на жизнения цикъл“. Заключенията отразяват многоизмерния характер на бъдещето на труда и предоставят насоки за адресиране на настъпващите промени и предизвикателства в света на труда. Наред с политиките и мерките на ЕС, заключенията отразяват и глобалния дневен ред и в частност ролята и важността на инициативите на МОТ, трипартизма и социалния диалог за бъдещето на труда. Заключенията бяха изпратени до МОТ и имат принос към доклада на Глобалната комисия на МОТ за бъдещето на труда.

През 2019 г. МТСП се включи подобаващо в честванията по повод 100-годишния юбилей на МОТ, като организира национални събития за неговото отбелязване:

1. Тържествено заседание (18.04.2019 г.) на Националния съвет за тристранно сътрудничество, посветено на 100-годишния юбилей на МОТ през 2019 г.  

2. Трипартитна кръгла маса в Народното събрание (24.04.2019 г.), с участието на Комисията по труда, социалната и демографската политика, посветена на 100-годишнината на организацията, на която беше обсъден и докладът на Глобалната комисия на МОТ за бъдещето на труда „Да работим за по-светло бъдеще“.

3. Подкрепа при организирането от Българската асоциация по трудово право и обществено осигуряване  на научно-практическа конференция „МОТ и България – 100 години и занапред“ (27-28 юни 2019 г.).

През 2020 г. България отбелязва 100 години от членството на страната ни в МОТ. Това са сто години, в които правителства и социални партньори обединяват усилия за гарантиране правата на трудещите се.

В дейността на МОТ се очертават три основни насоки:

- нормотворческа функция - това е основната дейност - приемане на международни трудови конвенции и препоръки, чието предназначение е да установяват международни норми за регулиране на труда, които очертават линията, която насърчава развитието националните трудови законодателства и социална политика на държавите;

- техническо сътрудничество - състои се в оказване на помощ и съдействие на държавите-членки при решаване на практически въпроси, свързани с труда и положението на трудещите се;

- изследователска, проучвателна и информационна дейност на МОТ. Тя се осъществява от МБТ. То подготвя материалите по въпроси, включени в дневния ред на МКТ и на Административния съвет, предоставя съвети, експертни заключения и мнения по законопроекти и други проекти в областта на труда, общественото осигуряване, извършва и публикува научни изследвания, в които обобщава международния опит в решаването на трудовите и социалните проблеми.

МОТ - представяне в PowerPoint

 

ОБЯВЛЕНИЕ: 

Международната организация на труда (МОТ) стартира процес за подбор на двама нови членове на Независимия консултативен комитет за надзор (Independent Oversight Advisory Committee). Те се назначават от Административния съвет на МОТ чрез подбор на тристранна основа. В рамките на този процес се публикува покана за заявяване на интерес в реномирани международни списания и/или вестници, както и в интернет. Мандатът на членовете е тригодишен и ще започне от 1 януари 2022 г.

 

Независимият консултативен комитет за надзор служи в качеството на експертно консултативно звено и предоставя независими, външни, компетентни експертни съвети на АС и на генералния директор при изпълнението на техните управленски отговорности. Всички членове следва да притежават знания, умения и опит на високо ниво в поне една от следните области:

 

а. финанси и одит;

б. организация на управлението и отчетност, включително проверка, етика и управление на риска;

в. мениджмънт на високо ниво;

г. организация, структура и функциониране на системата на ООН и / или други

международни правителствени организации; и

д. общо разбиране за мандата, ценностите и целите на МОТ.

 

Кандидатите следва да подадат своите заявления за интерес, заедно с актуална автобиография, по електронен път до ioac@ilo.org в срок до 5 април 2021 г.

 

Обявленията за подбора са налични в електронен формат на economist.com, exec-appointments.com, jeuneafrique.com, efinancialcareers.com, careersinaudit.com, intjobs.com, globalcareersfair.com и като банери на страниците на African Business, América Economía и Middle East Economic Digest (Meed). В тях се съдържа информация за критериите, на които следва да отговарят кандидатите.

 

Допълнителна информация за Независимия консултативен комитет за надзор е налична на следния електронен адрес: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/accountability-and-transparency/ioac/lang--en/index.htm.

 

Обявлението на английски език е достъпно на: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---webdev/documents/genericdocument/wcms_773446.pdf