Младежите, жените и уязвимите групи във фокуса на ОПРЧР 2021-2027

Младежите, жените и уязвимите групи във фокуса на ОПРЧР 2021-2027

Младежите, жените и уязвимите групи ще бъдат във фокуса на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Насочените към тези групи мерки са в унисон с визията на Европейска комисия за социална Европа и бяха обсъдени по време на второто заседание на Тематичната работна група за разработване на ОПРЧР и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане за програмния период 2021-2027 г. 

 

Младежите са очертани като бъдещето на Европа, затова за тях се отделят специални мерки, свързани с качествено образование, обучения и придобиване на умения, които дават повече шансове за работа. Акцент ще бъдат мерките за активиране на младите хора, особено чрез изпълнението на Гаранцията за младежта, чрез включването им в стажуване и субсидирана заетост. Обученията за преквалификация за безработни и неактивни лица ще бъдат съобразени с нуждите на секторите, в които се очаква недостиг на работна сила през следващите години. 

 

Сред акцентите в следващия програмен период ще е и насърчаването на балансираното участие на жените и мъжете на пазара на труда. Мерките ще включват достъп до образование в ранна детска възраст и възможности за трудова активност за хората, които полагат грижи за зависими членове на семейството. Насърчаването на адаптацията ще включва различен тип обучения и мерки в подкрепа на жените за участието им на пазара на труда. 

 

„Независимо от позитивните данни за участието на жените на пазара на труда в България, все още имаме доста предизвикателства по отношение на равното заплащане и дискриминацията на работното място“, коментира заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова.

 

Активното приобщаване и насърчаване на равните възможности, по-специално за уязвимите групи, също ще бъде акцент в новия програмен период. За целта ще бъдат разработени мерки за осигуряване на достъп до качествени здравни, образователни и социални услуги. 

 

Хората с увреждания ще бъдат включени в мерки през програмен период 2021-2027, които са насочени към активното им участие в пазара на труда. Планирано е създаването на повече работни места, включително в социалната икономика, както и приемането на нова стратегия за малките и средни предприятия. 

 

И през следващия програмен период ще бъде приложен интегриран подход при предоставянето на социални услуги. Освен подпомагане процеса на създаване на нови социални услуги за деца и възрастни, ще бъде подкрепено и създаването на услуги за хора, пострадали от домашно насилие и жертви на трафик. 

 

Мерките по Оперативна програма „Храни и допълнително материално стимулиране“ задължително ще бъдат обвързани с мерките на ОПРЧР с цел подобряване възможностите за достъп до пазара на труда и социални включване на уязвимите групи.

 

Обхватът на проекта „Топъл обяд“ вероятно ще бъде разширен като териториален обхват. По проекта се предоставя „Топъл обяд“ на нуждаещи се хора в 211 общини в страната.

важна информация