МТСП ПУБЛИКУВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

family-2073604_960_720

Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане до 31 октомври проект на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет. С документа се определят минималните размери на  индивидуалните основни месечни работни заплати на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги за всяка от групите длъжности в процентно съотношение към минималната месечна работна заплата за страната.

Заложените в проекта на наредбата минимални размери на основните месечни възнаграждения на служителите в социалните услуги нямат никаква връзка с увеличението на разходите за персонал с 30 на сто от 1 август за структурите от системите на Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, НЗОК, НОИ,  чиито служители са на първа линия в борбата срещу разпространението на Ковид-19.

С проекта на наредбата се определят минимални размери на заплатите за всички видове социални услуги. Например, индивидуалната основна месечна заплата за ръководителите на социални услуги като терапия и рехабилитация и обучение за придобиване на умения, не може да е по-ниска от 180 на сто от минималната заплата. За специалистите, които предоставят тези услуги се предлага минималното заплащане да е 160 на сто от минималната заплата за страната. За ръководители на резидентни грижи за деца и пълнолетни хора с трайни увреждания се предлага минималната заплата да е най-малко 220 на сто от най-ниското възнаграждение в страната. Специалистите в тези услуги ще получават най-малко 190 на сто от минималната заплата.

Най-високи минимални размери на работните заплати се предлагат за служителите в услугите, които предоставят интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа. За ръководители на такива услуги минималната месечна заплата не може да е по-ниска от 250 на сто от установената за страната минимална заплата. За специалистите, предоставящи социални услуги, месечното възнаграждение се предлага да е най-малко 220 на сто от минималната заплата.

Приемането на наредбата е регламентирано в Закона за социалните услуги, съгласно който за първи път се предвижда заплащането на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, да се извършва по определени стандарти. С приемането на наредбата ще се създадат по-добри условия за заплащане на труда на служителите в социалните услуги, което е предпоставка за повишаване на тяхното качество и ефективност.

 

важна информация