Начало

Удължаване на срока за кандидатстване с проектни предложения по Компонент 1

Бюджет на Фонд "Социална закрила" за 2020 г.

Годишен отчет за дейността на Фонд "Социална закрила" през 2019 година

 

Годишни цели 2020 г.

Годишни цели 2019 г.

Годишен отчет 2018 г.

Годишни цели 2018 г.

Достъп до обществена информация

Политика за поверителност и защита на личните данни във Фонд "Социална закрила"

Отчет за постъпилите във Фонд ”Социална закрила“ през 2019 г. заявления за достъп до обществена информация

 

Как се набират средствата?

Средствата по фонд "Социална закрила" се набират от:

1. Целева субсидия от републиканския бюджет в размер, определян ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България;
2. Дарения и завещания от местни и чуждестранни физически или юридически лица;
3. Приходи от организирани извънредни и специализирани тиражи на Българския спортен тотализатор;
4. Възстановени неправомерно и недобросъвестно получени средства по фонда и лихвите по тях;
5. Такси от издадени лицензи;
6. Приходи от други източници.

 

Как се разходват средствата?

Средствата по ФСЗ се разходват за:

1. социални помощи;
2. целеви социални програми и проекти в областта на социалното включване;
3. проекти в подкрепа за осъществяването на социалната дейност и/или за постигане на социалните цели на социални предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия;
4. изследвания и разработване на нормативна база в сферата на социалното подпомагане – не повече от 2 на сто от годишния бюджет на фонда;
5. придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база;
6. изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги;
7. издръжка на дейността на фонда – не повече от 5 на сто от набраните средства.

 

Управителен съвет

Органи на управление на фонд "Социална закрила" са управителният съвет и изпълнителният директор.

 

Управителен съвет

Управителният съвет се състои от петима членове, в т.ч. председател. Членовете на управителния съвет на фонда, в т.ч. председателят се определят от министъра на труда и социалната политика със заповед.

 

Председател:

Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика

 

Членове:

Д-р Елена Перчинска – специалист детски болести

 

Евгени Гогушев – директор на дирекция „Финанси и управление на собствеността" към МТСП

 

Живка Новкова – психолог

 

Павел Савов – председател на Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт, гр. София

 

Изпълнителен директор - Марина Сарадинова

 

Изпълнителният директор се назначава по трудово правоотношение от министъра на труда и социалната политика.

 

Декларации по чл.12, т.1 във връзка с чл.5 от ЗПУКИ

Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от ЗПУКИ

Декларации по чл.12, т.3 във връзка с чл.12, т.1 и 2 от ЗПУКИ

Декларации по ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част II: Интереси

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част II: Интереси


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удължаване на срока за кандидатстване с проектни предложения по Компонент 1

Бюджет на Фонд "Социална закрила" за 2019 г.

Годишен отчет за дейността на Фонд "Социална закрила" през 2018 година

 

Как се набират средствата?

Средствата по фонд "Социална закрила" се набират от:

 Целева субсидия от републиканския бюджет в размер, определян ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България;

 Дарения и завещания от местни и чуждестранни физически или юридически лица;

 Такси, заплащани от лицата, ползващи социални услуги, финансирани от републиканския бюджет;

 Приходи от организирани извънредни и специализирани тиражи на Българския спортен тотализатор;

 Възстановени неправомерно и недобросъвестно получени средства по фонда и лихвите по тях;

 Такси от издадени лицензи;

 Приходи от други източници.

 

Как се разходват средствата?

Средствата по фонд „Социална закрила” се разходват, както следва:

За социални помощи;

За целеви социални програми и проекти в областта на социалното включване;

За социални услуги, извършвани от общините, както и от лица, вписани в регистъра по чл. 18, ал. 2 от Закона за социално подпомагане /ЗСП/;

За изследвания и разработване на нормативна база в сферата на социалното подпомагане - не повече от 2 на сто от годишния обем на фонда;

За придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база;

За изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги;

За издръжка на дейността на фонда - не повече от 5 на сто от набраните средства.

 

Управителен съвет

Органи на управление на фонд "Социална закрила" са управителният съвет и изпълнителният директор.

Управителен съвет

Управителният съвет се състои от петима членове, в т.ч. председател. Членовете на управителния съвет на фонда, в т.ч. председателят се определят от министъра на труда и социалната политика със заповед.

Председател:

Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика

Членове:

Д-р Елена Перчинска – специалист детски болести

Евгени Гогушев – директор на дирекция „Финанси и управление на собствеността" към МТСП

Живка Новкова – психолог

Павел Савов – председател на Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт, гр. София  

Изпълнителен директор - Марина Сарадинова

Изпълнителният директор се назначава по трудово правоотношение от министъра на труда и социалната политика.

 

Експертен съвет

За подпомагане дейността на Управителния съвет, към фонда е създаден Експертен съвет, който е в състав до петима членове. Членовете на Експертния съвет се определят с решение на Управителния съвет. 

 

Декларации по ЗПУКИ

Списък на служителите подали декларации по чл.12 от ЗПУКИ

Декларации по чл.12, т.1 във връзка с  чл.5 от ЗПУКИ

Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от ЗПУКИ

Декларации по чл.12, т.3 във връзка с чл.12, т.1 и 2 от ЗПУКИ

 

Декларации по ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част II: Интереси

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част II: Интереси

 

Годишни цели 2019 г.

Годишен отчет 2018 г.

Годишни цели 2018 г.

Достъп до обществена информация

Политика за поверителност и защита на личните данни във Фонд "Социална закрила"