Най-бързият начин за подаване на сигнал за дете в риск е на телефон 116 111

Най-бързият начин за подаване на сигнал за дете в риск е  на телефон 116 111

 

Във връзка с многобройните медийни запитвания къде и по какъв ред могат да се подават сигнали за деца в риск Министерството на труда и социалната политика информира следното:

 

Съгласно Закона за закрила на детето всеки човек, на когото стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжен незабавно да уведоми дирекция „Социално подпомагане“, Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) или Министерството на вътрешните работи (МВР). Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна.

 

Най-бързата възможност за подаване на сигнал е чрез обаждане на Националната телефонна линия за деца 116 111. Тя работи денонощно, без почивен ден и е безплатна. Освен да подаде информация за дете в риск по нея, всеки гражданин може да получи и консултация и психологическа подкрепа. Телефонната линия има изградена връзка с Националната система за спешни повиквания 112, отделите „Закрила на детето“ към Агенцията за социално подпомагане в цяла България, районните управления на МВР, регионалните управления на образованието към Министерството на образованието и науката. При подаване на сигнал за дете в риск операторите на телефон 116 111 незабавно сезират органите за закрила на детето за проучване и предприемане на мерки и действия за защита.

 

Сигнал за дете в риск може да се подаде и на официалната електронна поща на ДАЗД: sacp@sacp.government.bg, както и на сайта на Агенцията чрез бутона „Подай сигнал“. Всеки гражданин може да подаде информация и да бъде консултиран и на място в Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане в София и в регионалните им структури.

важна информация