Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България - 2011


КЛАСОВЕ


Документи:
МИНИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ПО ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПРОФЕСИИ - 2018
Работниците по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни на тях обработват и преработват суровини от селското и рибното стопанство като произвеждат храни и други продукти, произвеждат и ремонтират изделия от дърво, текстил, кожа и други материали.
Компетентното упражняване на повечето от професиите в този подклас изисква минимум първо образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Работата се извършва на ръка или с помощта на ръчни или други инструменти, които се използват за да намалят физическото усилие и времето за изпълнението на специфични работи, както и за да се подобри качеството на продукцията.
Работата изисква познаване на организацията на труда, използваните материали и инструменти и естеството и предназначението на крайния продукт.

Работниците по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни на тях изпълняват следните основни задачи:
- обработват и преработват месо, риба, зърнени култури, плодове, зеленчуци и подобни суровини в хранителни продукти;
- преработват тютюн;
- дегустират и тестват храни и напитки;
- обработват и преработват естествени влакна и кожи;
- изработват и ремонтират мебели и други изделия от дърво;
- обработват сурови кожи;
- изработват и поправят текстил, облекло, шапки, обувки и подобни изделия.
В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работници.

Този подклас включва следните групи:

751 Работници по производство на храни и сродни на тях

752 Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях

753 Работници по производство на облекло и сродни на тях

754 Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

  • Група 751 - Работници по производство на храни и сродни на тях
  • Група 752 - Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях
  • Група 753 - Работници по производство на облекло и сродни на тях
  • Група 754 - Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии