Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България - 2011


КЛАСОВЕ


Документи:
МИНИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ПО ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПРОФЕСИИ - 2018
Строителните работници и сродни на тях строят, поддържат и ремонтират сгради, изграждат и ремонтират фундаменти, стени и други конструкции от тухли, камъни и подобни материали, обработват и оформят камък за строителството и други цели.
Компетентното упражняване на повечето от професиите в този подклас изисква минимум първо образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Работата се извършва на ръка или с помощта на ръчни или други инструменти, които се използват за да намалят физическото усилие и времето за изпълнението на специфични работи, както и за да се подобри качеството на продукцията.
Работата изисква познаване на организацията на труда, използваните материали и инструменти и естеството и предназначението на крайния продукт.

Строителните работници и сродни на тях изпълняват следните основни задачи:
- строят, поддържат и ремонтират сгради и други конструкции с използване на традиционни и/или модерни строителни технологии;
- изграждат и ремонтират фундаменти, стени и други конструкции от тухли, камъни и подобни материали;
- раздробяват камъни от кариери на плочи или блокове;
- режат, оформят и дообработват камъни за строителство, сгради, паметници и други цели;
- изграждат стоманобетонни конструкции и съоръжения, както и дообработват циментови повърхности;
- режат, оформят, монтират и поддържат дървени конструкции и принадлежности;
- изпълняват разнообразни задачи, свързани със строителството и поддържането на сгради.
В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работници.

Този подклас включва следните групи:

711 Строители на сгради и сродни на тях

712 Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях

713 Бояджии, чистачи на фасади и сродни на тях

  • Група 711 - Строители на сгради и сродни на тях
  • Група 712 - Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях
  • Група 713 - Бояджии, чистачи на фасади и сродни на тях