Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България - 2011


КЛАСОВЕ


Документи:
МИНИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ПО ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПРОФЕСИИ - 2018
Работниците по инсталиране и ремонт на електрически и електронни съоръжения инсталират, настройват и поддържат електрически, електропреносни и електроразпределителни системи, машини и други електрически апарати, електронно и далекосъобщително оборудване.

Работата се извършва на ръка или с помощта на ръчни или други инструменти, които се използват за да намалят физическото усилие и времето за изпълнението на специфични работи, както и за да се подобри качеството на продукцията.
Работата изисква познаване на организацията на труда, използваните материали и инструменти и естеството и предназначението на крайния продукт.

Работниците по инсталиране и ремонт на електрически и електронни съоръжения изпълняват следните основни задачи:
- инсталират, настройват и поддържат електрически и електронни кабелни системи, машини и оборудване;
- разчитат чертежи, диаграми и спецификации за изграждане на електрически инсталации;
- преглеждат и тестват електрически и електронни системи, оборудване, кабели и машини за откриване на рискове, дефекти и необходимостта от настройване;
- инсталират, поддържат и ремонтират електрически и далекосъобщителни преносни линии;
- свързват електрически, далекосъобщителни кабели и кабели за пренос на данни;
- поддържат, обслужват сервизно, настройват, регулират, тестват и ремонтират електронно оборудване като търговски и офис машини, електронни инструменти, контролни системи, компютри, далекосъобщителна техника и оборудване за пренос на данни.

Този подклас включва следните групи:

741 Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения

742 Работници по инсталиране и ремонт на електронни и телекомуникационни съоръжения

  • Група 741 - Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения
  • Група 742 - Работници по инсталиране и ремонт на електронни и телекомуникационни съоръжения