Нормативни актове

Закон за хората с увреждания, в сила от 01 май 2024 г.

Закон за българския жестов език, в сила от 31.01.2023 г.

Наредба № РД-06-51 от 27.08.2021 г. за условията и реда за осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език, в сила от 14.07.2023 г.

Закон за хората с увреждания, в сила от 28 януари 2023 г.

Наредба за медицинската експертиза, в сила от 31 януари 2023 г.

Методика за подбор на лица с трайни увреждания

Заповед № РД-01-428/ 16.12.2022 г. за утвърждаване на Методиката за подбор на лица с тройни увреждания

Приложение №1 към Методиката за подбор на лица с трайни увреждания - Заявление и въпросник за самооценка

Приложение №2 към Методиката за подбор на лица с трайни увреждания - Карта за оценка

Приложение №3 към Методиката за подбор на лица с трайни увреждания - Помощни инструмент и въпроси за оценка

Приложение №4 към Методиката за подбор на лица с трайни увреждания - Експертна препоръка

Приложение №5 към Методиката за подбор на лица с трайни увреждания - Списък на високотехнологични помощни средства

НАРЕДБА за отменяне на Наредба № РД-07-8 от 24.07.2019 г. за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания (ДВ, бр. 61 от 2019 г.)

Правилник за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност, в сила от 01.07.2022

Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания, в сила от 01.07.2022 г.

Закон за хората с увреждания, в сила от 1.04.2022 г.

Закон за хората с увреждания, в сила от 1.01.2022 г.

Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания (в сила от 13.07.2021 г. )

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (в сила от 06.04.2021 г.)

Закон за българския жестов език

НАРЕДБА № РД-06-51 от 27.08.2021 г. за условията и реда за осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език

Закон за хората с увреждания, в сила от 1.01.2021 г.

Закон за личната помощ, в сила от 1.01.2021 г.

Закон за хората с увреждания

Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания

Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания

Наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ

Последваща оценка на въздействието на Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания за периода 01.04.2019 г. - 30.06.2019 г.

НАРЕДБА № РД-07-8 от 24.07.2019 г. за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания

Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност по чл. 56, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, утвърдена със Заповед № РД01-544 от 14.08.2019 г. на министъра на труда и социалната политика

Заповед № РД01-537 от 12.08.2019 г. за утвърждаване на образец на заявление за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания.

Заявление за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания

Заповед  РД01-364 / 22.05.2019г. за утвърждаване на списък на помощните средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Заповед  РД01-365 / 22.05.2019г. за определяне на максимални размери на целевите помощи за изработване, покупка и/или ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания

Заповед РД01- 366 / 22.05.2019г. за утвърждаване на списък на медицинските изделия, предназначени за хората с увреждания

Методика за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по Национална програма за заетост на хората с увреждания

Национална програма за заетост на хората с увреждания съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ)

Наредба № РД-07-6 от 20 юни 2019 г. За реда за осъществяване на контрол върху изразходването на средствата от възстановени осигурителни вноски на работодатели, съответно органи по  назначаване, специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания и трудово-лечебни бази

Правилник за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност

Формуляр за самооценка

Заявление-декларация към чл.20, ал.1 от Закона за хората с увреждания

Формуляр за попълване от служител, водещ случая за извършване на индивидуална оценка на потребностите, Приложение № 2 към чл. 3

Индивидуална оценка на потребностите за хората с увреждания, Приложение № 1 към чл. 2

Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хора с увреждания

НАРЕДБА № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст

Закон за личната помощ

Закон за интеграция на хората с увреждания

Заповед № РД01-355/04.05.2018 г. за изменение на Заповед № РД 01-189/09.03.2018 г., за утвърждаване на Списък на медицинските изделия, предназначени за хората с увреждания.

Заповед № РД01-189/09.03.2018 г. за утвърждаване на Списък на медицинските изделия, предназначени за хората с увреждания.

Заповед за определяне на пределни размери (лимити) на помощите за изработване, покупка или ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания.

Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания

Методиката за извършване на социална оценка при определяне на индивидуалните потребности на хората с увреждания, съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания

Наредба за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели и специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на и за хора с увреждания

Закон за интеграция на хората с увреждания

Наредба за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания

Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Закон за интеграция на хората с увреждания

Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания

Наредба № 35 от 29.12.2006 г. за условията и реда за предоставяне на месечна добавка за диетично хранене и лекарствени продукти на лица с трайни увреждания със 71 и над 71 на сто намалена работоспособност и на деца с намалена възможност за социална адаптация

НАРЕДБА № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища (Загл. доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.)

Наредба за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели и специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на и за хора с увреждания (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.)

НАРЕДБА за медицинската експертиза

ПРАВИЛНИК за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи