Новини

ОБЩЕСТВЕНИ ТРАПЕЗАРИИ - 2021

ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“ Обявява процедура по набиране на:

Проектни предложения от общини за реализиране на дейностите по предоставяне на топъл обяд от обществени трапезарии.

Заповед №РД-25-1/09.11.2020 г. Целева програма Обществени трапезарии - 2021

Документи по целева програма Обществени трапезарии - 2021

 

ВАЖНО: Промяна в реда и начина за внасяне на такси за издаване и подновяване на ЛИЦЕНЗИ

В Закона за социалните услуги няма правно основание да се внасят такси за издаване и подновяване на лицензи във Фонд "Социална закрила".

Заявление за издаване на лиценз

Чл. 149. (1) За издаване на лиценз кандидатите подават до изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги заявление по утвърден от него образец, като посочват единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ и представят описание на социалната услуга с оглед на осигуряването на стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги.

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО

 

Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги 2020 г.

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ПО КОМПОНЕНТ 1

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ПО КОМПОНЕНТ 2

 

Удължаване на срока за кандидатстване с проектни предложения по Компонент 2

ЗАПОВЕД № РД01-267/23.04.2020 г. Ред и условия за реализиране на целева програма за социално подпомагане на населението на Столична община, финансирана от Фонд "Социална закрила" по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане

ЗАПОВЕД № РД01-244/10.04.2020 г. Изменение и допълнение на целева програма "Обществени трапезарии"

Удължаване на срока за кандидатстване с проектни предложения по Компонент 1

Съобщение относно предприети мерки за ограничаване на опасността от разпространението на COVID-19

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ, СРЕДСТВА ЗА ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ И ПОДКРЕПА ОТ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“ 2020 година

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“ 2020 година

З А П О В Е Д № РД01-1/17.01.2020 г.

 

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на проведеното неприсъствено заседание на 16.11.2020 г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на проведеното извънредно неприсъствено заседание на 09.11.2020 г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 20.10.2020г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 01.09.2020г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 14.08.2020г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 22.07.2020г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 29.06.2020г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 16.06.2020г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 28.05.2020г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 23.04.2020г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 09.04.2020г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 25.03.2020г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 18.02.2020г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 31.01.2020г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 14.01.2020г. взе следните решения:

 

ЦЕЛЕВА СОЦИАЛНА ПРОГРАМА "ЗАВРЪЩАНЕ У ДОМА" Обхват, ред и условия за финансиране и реализиране на дейностите по целева социална програма "Завръщане у дома" за 2019-та година от Фонд "Социална закрила" по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, съгласно приложението.

 

Целева програма "Обществени трапезарии"

 

Напредък по изпълнението на проект „Социално подпомагане на населението на с. Хитрино, Област Шумен, за преодоляване на последствията от железопътния инцидент на 10.12.2016 г.”

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА С. ХИТРИНО, ОБЛАСТ ШУМЕН, ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ИНЦИДЕНТ НА 10.12.2016 Г.”

 

Банкова сметка на фонд „Социална закрила“ за дарения:

BG35BNBG 9661 3100 1360 01 – БНБ-ЦУ

 

Към 27.05.2020 г. по бюджетната сметка на Фонд „Социална закрила“ са постъпили дарения в размер на 262 817.79 лв. от 55 дарителя.