Област „Пазар на труда“

Кои са целевите групи, към които е насочена активната политика на пазара на труда през 2023 г. ?

Съгласно Националния план за действие по заетостта (приет с Решение на Министерски съвет № 621 от 14 септември 2023 г.), приоритетни целеви групи на активната политика на пазара на труда през 2023 г. са младежите, които не работят и не учат до 29 години (вкл.) и продължително безработните лица.

Особено внимание се поставя на следните групи безработни лица:

  • безработни младежи до 29 години (вкл.) без трудов стаж по придобитата специалност;
  • безработни лица над 50-годишна възраст;
  • безработни с основно, начално и по-ниско образование;
  • безработни без професионална квалификация;
  • безработни лица с трайни увреждания;
  • лица, ползващи се от временна закрила.

Към всяка група се подхожда диференцирано с оглед на подгрупите в нея. Лицата от тези групи се включват в обучения, програми и мерки от Националния план за действие по заетостта след разработване на индивидуални планове, в които действията се определят според профила на лицето и неговите шансове за устройване на работа.

Кои са програмите и мерките за обучение и заетост, насочени към младите хора?

Млади хора до 29 години без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ могат да стажуват за период от 12 месеца в държавната администрация по програмата „Старт на кариерата“. Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица е подходяща за младежи с дълъг престой без работа. От държавния бюджет за активна политика на пазара на труда се поемат разходите на работодателите за работна заплата на наетите млади хора, осигурителните вноски за сметка на работодателя и допълнителното трудово възнаграждение по минимални размери, установени в Кодекса на труда и нормативните актове по неговото прилагане. Съгласно Националния план за действие по заетостта през 2023 г. младежите са част от целевата група и на проект „Устремени напред“, проект „Осигуряване на качествен труд“, проект „Просперитет - професионални обучения, съобразени с перспективите и тенденциите в труда“, проект „Знания и умения за работа – 2“, проект „Възможност за развитие“, проект „Шанс за зелена и екологична заетост“ и проект „Хоризонти - 8“.

Подробна информация за програмите и проектите може да намерите на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg)/ рубрика „Политики“/ „Заетост“/ „Програми и проекти за заетост“, както и на интернет страницата на Агенцията по заетостта (http://www.az.government.bg)/ рубрика „Търсещи работа“/ секция „Програми и проекти“/ „За младежи“ и „За насърчаване на заетостта“.

Част от мерките за субсидирана заетост, насочени към младите хора са за стажуване, с което се дава възможност на образованите младежи да придобият професионален опит и да повишат пригодността си за заетост. По реда на чл. 41 от Закона за насърчаване на заетостта безработни младежи до 29-годишна възраст, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заемане на длъжността и без трудов стаж по тази професия, могат да стажуват при работодател. Субсидираният период е до 6 месеца, като от държавния бюджет за активна политика на пазара на труда се изплащат средствата за работна заплата в размер на минималната работна заплата за страната, осигурителните вноски за сметка на работодателя и допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и нормативните актове по неговото прилагане. Със субсидия от държавния бюджет се осигурява и чиракуване под ръководството на наставник, което е подходящо за младежите без образование и квалификация, като по този начин младите хора придобиват освен трудови навици, също и професионални знания и умения. Мярката по чл. 41а от Закона за насърчаване на заетостта насърчава наемането на безработни младежи с основно и по-ниско образование и без квалификация за чиракуване под ръководството на наставник чрез предоставяне на средства за трудово възнаграждение в размер на минималната работна заплата за страната, осигурителните вноски, дължими за сметка на работодателя за период до 6 месеца и допълнителните възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и нормативните актове по неговото прилагане. Младите хора могат да бъдат наемани на субсидирани работни места, включително за първа работа по специалността, по реда на чл. 36, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта за период до 9 месеца. Разпоредбата на чл. 36, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта насърчава работодателите да наемат на субсидирани работни места за срок до 9 месеца безработни лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания, включително военноинвалиди, както и младежи от специализирани институции или ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, завършили образованието си. По реда на чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта се поемат разходите на работодателите за трудово възнаграждение (в размер на минималната работна заплата за страната), осигурителните вноски за сметка на работодателя и допълнителните възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и нормативните актове по неговото прилагане. Работодателите са длъжни да запазят заетостта на наетите лица за допълнителен период равен на периода на субсидиране. Част от целевата група на насърчителната мярка по реда на чл. 51, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта са безработните младежи до 24-годишна възраст. Работодателите се насърчават да ги наемат за срок от 3 до 12 месеца, като се поемат разходите им за трудови възнаграждения, социални и здравни осигуровки, като и допълнителните възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и нормативните актове по неговото прилагане.

С подробна информация за мерките за субсидирана заетост по реда на Закона за насърчаване на заетостта, сроковете за кандидатстване и необходимите документи може да се запознаете на интернет страницата на Агенцията по заетостта (http://www.az.government.bg)/ рубрика „Търсещи работа“/ секция „Мерки за заетост“.

Какви са възможностите за включване в субсидирана заетост на продължително безработните лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“?

Продължително безработните лица са целева група на Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица. В рамките на Програмата се осигурява заетост на наетите лица на пълно или непълно работно време за срок до 12 месеца при работодатели от частния и публичния сектор. Чрез държавния бюджет за активна политика на пазара на труда се поемат разходите на работодателите за трудово възнаграждение (в размер на минималната работна заплата за страната) за нормална продължителност на работното време или непълно работно време, осигурителните вноски за сметка на работодателя и допълнителните възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и нормативните актове по неговото прилагане. Възможност за повишаване пригодността за заетост на продължително безработните лица чрез включване в обучения, повишаващи знанията, уменията и квалификацията им, както и осигуряване на възможност за заетост на субсидирани или несубсидирани работни места предлага включването в следните проекти, които се реализират в рамките на Националния план за действие по заетостта през 2023 г.: проект „Осигуряване на качествен труд“, проект „Просперитет – професионални обучения, съобразени с перспективите и тенденциите в труда“, проект „Знания и умения за работа - 2“ и проект „Възможност за развитие“.

С допълнителна информация по темата може да се запознаете на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg)/ рубрика „Политики“/„Заетост“/секция „Програми и проекти за заетост“, както и на интернет страницата на Агенцията по заетостта (http://www.az.government.bg)/ рубрика „Търсещи работа“/секция „Програми и проекти“/„За насърчаване на заетостта“.

Алтернативна възможност за субсидирана заетост на продължително безработни лица предлага включването в насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта. По реда на чл. 55в от Закона за насърчаване на заетостта се стимулират работодатели да наемат на работа продължително безработни лица чрез предоставяне на средства за трудови възнаграждения, социални и здравни осигуровки, като и допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и нормативните актове по неговото прилагане. Субсидираният период е до 6 месеца, като работодателите се задължават да задържат лицето на работа за период равен на периода на субсидиране. Съгласно чл. 36а от Закона за насърчаване на заетостта работодателите се насърчават да наемат на непълно работно време за срок до 6 месеца безработни младежи до 29 години с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 12 месеца, чрез предоставяне на средства за трудови възнаграждения, социални и здравни осигуровки, като и допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и нормативните актове по неговото прилагане. Отново е спазен принципът, работодателят да запази заетостта на лицето за период равен на периода на субсидиране.

Безработно, търсещо работа лице над 50-годишна възраст, регистрирано в Дирекция „Бюро по труда“ - какви са възможностите за включване в субсидирана заетост през 2023 г.?

Безработните лица над 50-годишна възраст са приоритетна целева група на активната политика на пазара на труда през 2023 г. На официалната страница на Министерството на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg), рубрика „Политики“ /“Заетост“/ “Програми и проекти за заетост“ (https://mlsp.government.bg/programi-i-proekti-za-zaetost) е достъпна актуална информация за програми и проекти, финансирани със средства от държавния бюджет за активна политика на пазара на труда и предлагащи възможности за заетост на субсидирани работни места, както и включване в обучение за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности на безработни лица над 50-годишна възраст. Такива са Националната програма „Помощ за пенсиониране“, Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица, проект „Устремени напред“, проект „Осигуряване на качествен труд“, проект „Просперитет - професионални обучения, съобразени с перспективите и тенденциите в труда“, проект „Знания и умения за работа - 2“, проект „Възможност за развитие“, проект „Възможност за зелена и екологична заетост“ и проект „Хоризонти 8“. Алтернативна възможност за включване в субсидирана заетост предлагат насърчителните мерки по реда на Закона за насърчаване на заетостта. В рамките на мярката по чл. 51, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта се насърчават работодателите за срок от 3 до 12 месеца да наемат на работа лица от уязвими групи на пазара на труда, включително и безработни на възраст над 50 години. Работната заплата, дължимите за сметка на работодателя осигурителни вноски, като и допълнителните възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и нормативните актове по неговото прилагане, в рамките на субсидирания период, се финансират със средства от държавния бюджет. Насърчителната мярка по чл. 55а от Закона за насърчаване на заетостта предлага възможност на безработни лица над 55-годишна възраст да се включат в субсидирана заетост за срок до 6 месеца. На работодателите се възстановяват разходите за трудово възнаграждение (в размер на минималната работна заплата за страната), социални и здравни вноски, дължими от работодателите за наетите лица, като и допълнителните възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и нормативните актове по неговото прилагане. Работодателите поемат ангажимент да запазят заетостта на лицата за период равен на периода на субсидиране.

За повече информация във връзка с насърчителните мерки по Закона за насърчаване на заетостта, Ви препоръчваме да посетете електронен адрес (https://www.az.government.bg/bg/trl/).

 

Кои са програмите и мерките за субсидирана заетост, насочени към безработните лица с трайни увреждания през 2023 г. ?

През 2023 г. безработните лица с трайни увреждания могат да се включат в субсидирана заетост чрез програми и насърчителни мерки, включени в Националния план за действие по заетостта. Повишаване пригодността за заетост и започване на работа на субсидирани работни места за срок до 24 месеца на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ безработни лица с трайни увреждания предлага Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания. Те са част от целевата група и на проект „Устремени напред“, проект „Осигуряване на качествен труд“, проект „Просперитет – професионални обучения, съобразени с перспективите и тенденциите в труда“, проект „Възможност за развитие“, проект „Шанс за зелена и екологична заетост“ и проект „Хоризонти 8“. За повече информация във връзка с програмите и проектите Ви препоръчваме да посетите рубрика „Политики“/ “Заетост“/ „Програми и проекти за заетост“ (http://www.mlsp.government.bg/programi-i-proekti-za-zaetost) на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика. Алтернативна възможност за заетост предлага включването в насърчителните мерки по чл. 36, ал. 2, чл. 51, ал. 2 и чл. 52, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта, които стимулират работодателите да наемат на работа безработни лица с трайни увреждания. Със средства от държавния бюджет се възстановяват разходите на работодателите за трудово възнаграждение (в размер на минималната работна заплата за страната) за нормална продължителност на работното време или непълно работна време, осигурителните вноски, дължими от работодателите за наетите лица, както и допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и нормативните актове по неговото прилагане. По реда на насърчителните мерки по чл. 36, ал. 2 и чл. 52, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта, отново се спазва принципът работодателя да запази заетостта на лицата за период равен на периода на субсидиране. За повече информация Ви препоръчвам да посетите интернет страницата на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg) /рубрика „Търсещи работа“/ „Мерки за заетост“/ „Насърчителни мерки за работодатели“ (http://www.az.government.bg/bg/trl/).

Какви са възможностите на безработни, самотни родители (осиновители) и/или безработни майки (осиновителки) с малки деца за започване на работа през 2023 г.?

Активната политика на пазара на труда подпомага безработните самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст като стимулира финансово работодателите, които ги наемат на работа по реда на чл. 53а от Закона за насърчаване на заетостта. Съгласно условията на мярката със средства от държавния бюджет за активна политика на пазара на труда се поемат разходите на работодателите за трудовото възнаграждение (в размер на минималната работна заплата за страната) на наетите лица с нормална продължителност на работното време или с непълно работно време, допълнителното възнаграждение по минимални размери, установени в Кодекса на труда и нормативните актове по неговото прилагане, възнагражденията за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от Кодекса на труда, възнагражденията по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, както и осигурителните вноски за сметка на работодателя за фондовете „Пенсии“, “Трудова злополука и професионална болест“, „Общо заболяване и майчинство“, „Безработица“, както и за фондовете за Допълнително задължително пенсионно осигуряване и Национална здравноосигурителна каса. Работодателят поема ангажимент да запази заетостта на наетото лице за допълнителен период равен на периода на субсидиране. За допълнителна информация относно условията за включване в мярката посетете електронната страница на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg)/ рубрика „Търсещи работа“/“Мерки за заетост“/ „Насърчителни мерки за работодатели“.

Как през 2023 г. се подкрепя предприемачеството на безработни лица?

През 2023 г. продължава прилагането на мярката за насърчаване на работодатели-микропредприятия да разкриват работни места като се субсидират разходите на работодателите за трудово възнаграждение в размер на минималната работна заплата за страната, социални и здравни осигуровки, като и допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и нормативните актове по неговото прилагане на първите 5 разкрити работни места за срок до 9 месеца по реда на чл. 50 от Закона за насърчаване на заетостта. Мярката осигурява подкрепа за най-малките икономически субекти, голяма част от тях нови предприемачи. През настоящата година продължава изпълнението и на насърчителната мярка по реда на чл. 47, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта, стимулираща предприемачеството на безработни лица, с право на парично обезщетение за безработица. По чл. 47, ал. 4 от Закона за насърчаване на заетостта се предвижда безработни лица, сключили договор за започване на стопанска дейност и осигурили заетост по одобрен проект на друго безработно лице, без право на парично обезщетение за безработица, да имат право на допълнителни средства от държавния бюджет. Предвижда се възможност за квалификация по предмета на стопанската дейност и/или нейното управление по одобрения бизнес проект по реда на чл. 48 от Закона за насърчаване на заетостта. Възстановяват се разходите за ползвани външни консултантски услуги и/или съпътстващи услуги в рамките на договора, съгласно утвърдена номенклатура и лимити от Съвета за сътрудничество към Дирекция „Бюро по труда“. По реда на чл. 49 от Закона за насърчаване на заетостта безработните лица се насърчават да започнат самостоятелна стопанска дейност като микропредприятие по Закона за малките и средните предприятия. Стартирането на предприемачеството се подпомага със средства за разходи, направени за започване на самостоятелна стопанска дейност, заложени в бизнес проекта. Финансират се допълнителните месечни суми за социални и здравни осигуровки, средствата за обучение за придобиване на професионална квалификация по предмета на стопанската дейност и/или нейното управление и се възстановяват разходите за ползвани външни консултантски услуги и/или съпътстващи услуги. За допълнителна информация относно описаните мерки може да посетите интернет страницата на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg) /рубрика „Търсещи работа“/ „Мерки за заетост“/ „Насърчителни мерки за безработни лица“ (http://www.az.government.bg/bg/trl/).