Област „Пенсии”

Какви са условията за пенсиониране през 2024 г.?

От коя дата и в какъв срок се отпускат пенсиите?

В какъв срок могат да се обжалват разпорежданията за отпускане на пенсия?

Кой преценява от коя категория е осигурителният стаж на лицето?

Кога се отпуска добавка от Учителския пенсионен фонд?Какви са условията за пенсиониране през 2024 г.?

През 2024 г. лицата придобиват право на пенсия при следните условия:

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) се придобива при навършена възраст 62 години и 2 месеца и осигурителен стаж 36 години и 6 месеца за жените, и навършена възраст 64 години и 7 месеца и осигурителен стаж 39 години и 6 месеца за мъжете.

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 от КСО за лицата, които нямат право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, но имат не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж, се придобива при навършена възраст 67 години за мъжете и жените.

Право на пенсия по чл. 68а от КСО – лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2, могат по тяхно желание да се пенсионират до една година по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1. Пенсията се отпуска от датата на заявлението и се изплаща в намален размер пожизнено.

Лицата по чл. 69 от КСО (военнослужещите, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и др.) придобиват право на пенсия при навършване на възраст 54 години и 2 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети (18 години) действително изслужени по съответните специални закони.

Право на пенсия от държавното обществено осигуряване по чл. 69б, ал. 1 и 2 от КСО имат лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете и са навършили възраст 50 години и 8 месеца за жените и 54 години и 2 месеца за мъжете при първа категория труд и 55 години и 8 месеца за жените и 59 години и 2 месеца за мъжете при втора категория труд. Пенсията се отпуска, когато лицата не са придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране по чл. 168 от КСО или са променили осигуряването си по чл. 4в от КСО.

Право на пенсия по чл. 69в, ал. 1 от КСО учителите придобиват при навършване на възраст 59 години и 2 месеца от жените и 61 години и 7 месеца от мъжете и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.


От коя дата и в какъв срок се отпускат пенсиите?

Пенсиите и добавките към тях се отпускат от датата на придобиване на правото, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 2-месечен срок от тази дата. Ако документите са подадени след изтичане на 2-месечния срок от придобиване на правото, пенсиите се отпускат от датата на подаването им.

Пенсиите се отпускат в четиримесечен срок от подаване на заявлението.


В какъв срок могат да се обжалват разпорежданията за отпускане на пенсия ?

Разпорежданията за отказ или за неправилно определяне или изменение и спиране на пенсиите, добавките и компенсациите към тях могат да се обжалват в едномесечен срок от получаването им.

Министерският съвет определя кой труд към коя категория се причислява съобразно характера и особените условия труд.

Категоризирането на труда при пенсиониране се извършва на основание разпоредбите на приетата от Министерския съвет Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране (ДВ, бр. 123 от 1998 г.).

Категорията на положения труд до 31 декември 1999 г. се преценява съгласно разпоредбите на Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране (отменен от 1.01.2000 г.).

Конкретната преценка за наличието или липсата на основание за зачитане на осигурителен стаж, както и на категорията труд, от която следва да бъде зачетен, се прави от длъжностните лица в Националния осигурителен институт въз основа на оригиналните документите за осигурителен (трудов) стаж, които лицето представя в съответното териториално поделение: удостоверение за осигурителен стаж (обр. УП-3), заповеди за назначаване, трудова книжка, длъжностна характеристика и др.

На учителите, които са придобили право на пенсия за ранно пенсиониране, но се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 и 2 (това са условията, при които придобиват право на пенсия всички останали лица, работещи при условията на трета категория труд – за 2024 г. при навършена възраст 62 години и 2 месеца и общ осигурителен стаж 36 години и 6 месеца за жените или 64 години и 7 месеца и общ осигурителен стаж 39 години и 6 месеца за мъжете), се изплащат пенсии за осигурителен стаж и възраст от фонд „Пенсии“ и добавка от учителския пенсионен фонд в размер 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиването право на ранна учителска пенсия.