Пенсии несвързани с трудова дейност

Видове:

1. пенсия за военна инвалидност;

2. пенсия за гражданска инвалидност;

3. социална пенсия за старост;

4. социална пенсия за инвалидност;

5. персонална пенсия.

 

1. Пенсия за военна инвалидност

Отпуска се на лица, които са изгубили работоспособността си поради това, че са заболели, пострадали, загинали или безследно изчезнали по време на наборната военна служба, на службата в запаса или в резерва, или при оказване съдействие на въоръжените сили.

Право на пенсия за военна инвалидност имат загиналите при изпълнение на военна служба в операции или мисии извън територията на страната и лицата, пострадали при оказване съдействие на въоръжените сили.

(чл. 85 от Кодекса за социално осигуряване)

При смърт на военнослужещ на наборна военна служба или при изпълнение на военна служба в операции или мисии извън територията на страната на наследниците му се отпуска пенсия, като за база се взема размерът по чл. 86, ал. 1, равен на следващата се пенсия за военна инвалидност при трайно намалена работоспособност над 90 на сто (чл. 83, ал. 4 от КСО).


2. Пенсия за гражданска инвалидност

Пенсия за гражданска инвалидност се отпуска на лицата, които са загубили работоспособността си поради това, че са заболели или пострадали:

- при изпълнение на граждански дълг;

или

- случайно, вследствие действията на органите на властта при изпълнение на служебните задачи на тези органи.

(чл. 87 от Кодекса за социално осигуряване)


3. Социална пенсия за старост

Право на социална пенсия за старост имат лицата, навършили 70-годишна възраст, на които не е отпусната друга пенсия, включително от друга държава, когато годишният доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта е по-малък от 30 на сто от сбора на линията на бедност, определена за страната през последните 12 месеца. Ако искането е направено след навършване на 70-годишна възраст и след изтичане на 2-месечния срок по чл. 94 за подаване на заявлението за отпускане на пенсия, доходът на член от семейството се преценява към датата на заявлението.

От 1 януари 2024 г. размерът на линията на бедност за страната е 526 лв.

(чл. 89а от Кодекса за социално осигуряване)


4. Социална пенсия за инвалидност

Право на социална пенсия за инвалидност имат лицата, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто, на които не е отпусната друга пенсия, включително от друга държава.

(чл. 90а от Кодекса за социално осигуряване)

От 1 януари 2015 г. отпадна възможността социалната пенсия за инвалидност, която е вид пенсия, несвързана с трудова дейност, да се получава заедно с друг вид пенсия, т.е. като втора пенсия (в размер 25 на сто от социалната пенсия за инвалидност).

С оглед запазване правата на лицата, които получаваха като втора пенсия 25 на сто от социалната пенсия за инвалидност, бе прието социалните пенсии за инвалидност, отпуснати като втора пенсия с начална дата до 31 декември 2014 г. да продължават да се получават в определения им към тази дата размер до изтичане на срока, за който са отпуснати.

От 1 януари 2019 г., във връзка с влизане в сила на Закона за хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г.), от Националния осигурителен институт служебно са прекратени социалните пенсии за инвалидност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2014 г. и изплащани към друг вид пенсия в размер на 25 на сто от следващия им се размер. На същите лица се изплаща сума под формата на месечна финансова подкрепа от Агенцията за социално подпомагане при условията, предвидени в Закона за хората с увреждания (§ 7, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за хората с увреждания).


5. Персонална пенсия

Персонални пенсии в изключителни случаи могат да се отпускат на две категории лица:

1. Жени, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО (за 2024 г. – 67 години), родили и отгледали 5 и повече деца до навършване на 18-годишната им възраст.

2. Лица, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО (за 2024 г. - 67), които са полагали грижи в продължение на повече от 10 години за лица с увреждания - членове на техните семейства, постоянно нуждаещи се от чужда помощ; за членове на семейството се считат съпругът, съпругата, както и техните възходящи и низходящи по права линия.

Изисквания за отпускане на персонална пенсия:

1. Годишният доход на член от семейството да е по-малък от 30 на сто от сбора на линията на бедност, определена за страната през последните 12 месеца.

При определяне на годишния доход за членове за семейството се считат съпругът и децата до 18-годишна възраст, ако не са встъпили в брак, както и децата над тази възраст, ако са неработоспособни с определена от ТЕЛК (НЕЛК) 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, нямат други доходи и не са встъпили в брак.

От 1 януари 2024 г. размерът на линията на бедност за страната е 526 лв. (Постановление № 212 на Министерския съвет от 02.11.2023 г., в сила от 01.01.2024 г.)

2. Правоимащите лица да имат най-малко 3 години действителен осигурителен стаж .

(чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 7 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж)

От 01.01.2019 г. на децата без право на наследствена пенсия от починал родител не се отпускат персонални пенсии по чл. 92 от КСО. Техните права се преценяват на основание Закона за семейните помощи за деца (обн., ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г.).

За децата без право на наследствена пенсия от починал родител е предвидено Агенцията за социално подпомагане да отпуска и изплаща месечна помощ по условия и ред, регламентирани в чл. 8е от Закона за семейните помощи за деца. Същата не може да се получава заедно с персонална пенсия на дете по чл. 92 от КСО.

Отпуснатите до 31.12.2018 г. персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител продължават да се изплащат от Националния осигурителен институт в размерите, определени към тази дата, по досегашния ред и до изтичане на законоустановените срокове или до отпускане на помощ по чл. 8е от Закона за семейните помощи за деца.