Проект BG05M9OP001-3.010 „Експертиза на работоспособността“

Министерството на труда и социалната политика чрез Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ е конкретен бенефициент по процедура BG05M9OP001-3.010 „Експертиза на работоспособността“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. с партньори Министерството на здравеопазването и Националния осигурителен институт.

 

Целта на проекта е да се подобри качеството на медицинската експертиза (МЕ) и експертизата на работоспособността (ЕР) на хората с увреждания в работоспособна възраст чрез интегриране на Международната класификация на човешката функционалност, уврежданията и здравето (ICF) в методологията за извършване на експертизите и да се повиши капацитета на системата, чрез обучение за прилагане на новите методики. По този начин ще се въведат единни, стандартизирани критерии за описание на функционирането, увреждането и здравето на човека, въз основа на които ще се оценяват вида и степента на увреждане от една страна, а от друга - способността на лицето с трайно намалена работоспособност да полага труд и възможностите му за включване в пазара на труда.

 

В рамките на проекта ще се разработят нови методики, чрез които ще се отчитат физическите и психическите възможности на хората с увреждания, които съотнесени към техните квалификация, опит и знания ще позволят обективна и диференцирана оценка при извършване на МЕ и ЕР. Това ще спомогне за по-доброто насочване и разпределение на публичните разходи за осигуряване на подкрепа на тези лица.

Планира се и обучение на служителите, които ще работят с новите методики.

Методиките ще бъдат представени и обсъдени със заинтересованите страни, и оповестени пред широката общественост.

 

Доклад за проучване на опита на държави – членки на Европейския съюз – Франция и Италия, които прилагат ICF стандартите на Световната здравна организация – изготвен по проект BG05M9ОP001-3.010 „Експертиза на работоспособността“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Резюме на Доклад за проучване на опита на държави - членки на Европейския съюз - Франция и Италия, които прилагат ICF стандартите на Световната здравна организация

MKFUZ - Международна класификация на функционирането, уврежданията и здравето ICF

Оценка на здравния статус и уврежданията - Ръководство за прилагане на Методиката на Световната здравна организация за оценка на здравния статус и уврежданията WHODAS 2.0

Доклад за резултатите от проучване становищата на участниците в семинари във връзка с дейността за повишаване информираността относно същността и прилагането на Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето