Първите шест общини започнаха изпълнението на договори по мярката „Грижа в дома“ по ПРЧР (2021-2027)

Първите шест общини започнаха изпълнението на договори по мярката „Грижа в дома“ по ПРЧР (2021-2027)
Първите шест общини започнаха изпълнението на договори по мярката „Грижа в дома“, която се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027). Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на онлайн Информационен ден с общините, които са конкретни бенефициенти по мярката. В събитието се включиха близо 300 участници. Чирпан, Бойчиновци, Тополовград, Велико Търново, Свищов и Костинброд са първите общини, които имат сключени договори по новата програма. „На практика тези общини вече могат да стартират организацията по управлението на договорите. Операция „Грижа в дома“ е продължение на добре известната мярка „Патронажна грижа“, заяви Наталия Ефремова. 
Очаква се по нея около 32 000 възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания да получат услуги в домашна среда. 

„Очакваме всичките 265 общини да развиват интегрирани здравно-социални грижи. Вярвам, че общините, които до момента не са изпълнявали проекти по „Патронажна грижа“, ще придобият самочувствие и увереност, че могат да развиват тези услуги“, коментира Ефремова. Тя подчерта, че в операция „Грижа в дома“ размерът на компенсацията на един потребител е преизчислен в сравнение с предходните процедури по „Патронажна грижа“. Компенсацията е съобразена с инфлационните процеси и Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, уточни тя. Стойността на компенсация за един потребител в рамките на 12 месеца е 5 041 лв. 

Основната цел на мярката „Грижа в дома“ е да бъдат осигурени почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда за хора с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване, включително психологическа подкрепа, консултация с диетолог, доставка на храна и продукти от първа необходимост, закупени със средства на потребителите. Екипите на „Грижа в дома“ ще съдействат с осигуряване на административни и битови услуги. По проектите ще се финансира транспортът от и до дома на потребителите. Осигурени са обучения и супервизия за служителите, но само ако не са преминали такива в предишни проекти по „Патронажна грижа“. 

Бюджетът на операцията „Грижа в дома“ е в размер на 175 млн. лв. „В програмен период 2021-2027 г. има разделение на регионите в България. Общините могат да кандидатстват в партньорство с други общини, но има едно изискване – общините от Северозападния регион могат да кандидатстват в партньорство само с общини от този регион. Не се допуска партньорство между общини от Югозападния регион, който е район в преход, с общини от Северозападния регион, който е определен за район в развитие“, обясни Десислава Ушколова, началник отдел „Планиране и договаряне“ в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерство на труда и социалната политика. 

По време на Информационния ден общините представителите на Управляващия орган на ПРЧР отговориха на въпроси, свързани с възможностите за наемане на служители по проекта на 8-часов работен ден, използване на транспорт до домовете на потребителите, правила за комуникация и информация по проекта, отчитане на разходите и др.

важна информация