Информационни дни за финансиране на проекти за хора с увреждания организира АХУ

Информационни дни за финансиране на проекти за хора с увреждания организира АХУ

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) организира онлайн информационни дни за програмите, които финансират проекти за осигуряване на заетост, рехабилитация и интеграция, изграждане на достъпна среда за хората с увреждания. По време на „Деня на отворените врати“ участниците ще могат да се запознаят с програмите и да зададат своите въпроси, свързани с условия на кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на проектните предложения.

 

По проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания онлайн консултациите ще се проведат на 06.02.2023 г. от 14:00  ч. По програмата могат да бъдат финансирани дейности, свързани с обучения, придобиване на умения за самостоятелен живот, рехабилитация, арт-терапия, запознаване с културното наследство, участие в панаири, търговски изложения, благотворителни и търговски базари и др. Участниците трябва да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания.

 

Информационният ден за проекти за започване и развитие на собствен бизнес, по които хората с увреждания могат да получат до 20 000 лв., ще е на 15.02.2023 г. от 10:00  ч.  Средствата могат да бъдат използвани за учредяване на ново предприятие, инвестиционни разходи, строително-ремонтни работи, оборудване на работни места, обучение на персонала и собственика на предприятието, както и за покриване на минимален стартов капитал. Нужно е кандидатите да са с 50 и над 50% намалена трудоспособност и да не участват като собственици или съдружници в друга фирма.

 

По проекти със социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания консултацията ще се проведе на 16.02.2023 г. от 10:00  ч.  Проектите със стопанска насоченост имат за цел да се повиши конкурентоспособността на специализираните предприятия чрез обучения и закупуване на ново оборудване. За изпълнението на тези дейности работодателите могат да получат до 90 000 лв.

 

Информационният ден за проекти за създаване на центрове за защитена заетост за хора с множество трайни увреждания, с психични разстройства и/или интелектуални затруднения консултация ще се проведе на 17.02.2023 г. от 10:00 ч. Участниците могат да бъдат специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази или организации на хора с увреждания, регистрирани по действащото законодателство. За създаване на Центрове за защитена заетост могат да получат до 740 000 лв.

 

По проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти онлайн среща ще има на 21.02.2023 г. от 14:00  ч. Допустими кандидати са държавни, общински, стопански и  неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите.  Чрез програмата могат да бъдат изградени или да преустроени рампи, пътеки за хора със зрителни увреждания, сигнализации за хора със зрителни и слухови увреждания и др.

 

Повече информация за участие в събитията ще намерите в сайта на Агенция за хората с увреждания https://ahu.mlsp.government.bg/home/ , рубрика „НОВИНИ“.

важна информация