Ръководството на МТСП проведе среща с мисията на ОИСР в България

Ръководството на МТСП проведе среща с мисията на ОИСР в България

Ръководството на Министерството на труда и социалната политика проведе среща с политическата мисия на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в София във връзка със Споразумението за извършване на Икономически преглед на Република България. Подготовката на документа е задължителна стъпка за членството на страната ни в ОИСР.


В дискусията участваха заместник-министрите Наталия Ефремова, Емил Мингов и Надя Клисурска, изпълнителните директори на Агенцията по заетостта Полина Маринова и на Агенцията за социално подпомагане Румяна Петкова и експерти на МТСП.


По време на срещата ръководството на МТСП представи политиките на България за активиране на хората с увреждания на пазара на труда, реформирането на социалното подпомагане и мерките за постигане на баланс между професионалния и личния живот.


Заместник-министър Емил Мингов запозна представителите на ОИСР със законодателната рамка за насърчаване на трудовата реализация на хората с увреждания и с различните стимули за работодателите да създават работни места за тях. В резултат от тяхното изпълнение в периода 2019-2022 г. около 40 000 хора с увреждания са започнали работа. Около 70% от тях са се реализирали в реалната икономика, а останалите 30% са били наети по програми и мерки за субсидирана заетост.


През 2023 г. предстои да стартират няколко операции по Програма „Развитие на човешките ресурси“ за устойчива заетост и активното включване на хората с увреждания на пазара на труда, каза заместник-министър Наталия Ефремова. Първата от тях ще е насочена към неправителствени организации и доставчици на социални услуги, които ще мотивират хората с увреждания за активно поведение на пазара на труда, ще ги насочват към курсове за повишаване на квалификацията и ще им оказват подкрепа при контакта им с институциите. Очаква се в подобен тип мерки да бъдат включени 7700 хора с увреждания, каза заместник-министър Ефремова. Друга мярка предвижда стимули за работодатели, които създават работни места, съобразени с индивидуалните потребности на хората с увреждания. Тя ще включва осигуряване на субсидирана заетост за период от 24 месеца.


Заместник-министър Надя Клисурска представи реформата, която МТСП провежда в областта на социалното подпомагане, чиято цел да се разшири обхватът на хората и семействата, които получават подкрепа от държавата, и да се увеличи размерът на получаваните от тях месечни социални помощи. „Трансформацията за обвързване на размера на помощите с линията на бедност ще се случи поетапно. През 2024 г. се очаква броят на хората, които получават такава подкрепа да се увеличи с над 60%“, каза заместник-министър Клисурска. Тя представи и политиката за насърчаване на по-ранното връщане на майките на пазара на труда и законодателните мерки за активно включване на бащите в грижите за отглеждане на децата.

важна информация