Ред и условия за кандидатстване

     За финансиране от фонд „Социална закрила” (ФСЗ) могат да кандидатстват общини и български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица; физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.

Средствата се отпускат само след изчерпване на всички нормативно определени възможности.

     С решение на Управителния съвет се отпускат финансови средства в рамките на една календарна /бюджетна/ година.

     След утвърждаване на бюджета на ФСЗ от министъра на труда и социалната политика управителният съвет на фонда взема решение за откриване на процедура за набиране на предложения за финансиране, приема критерии за оценка на проектите и определя предназначението на социалните помощи, както и целевите групи, на които ще бъдат отпускани.

 

Отпускане на финансови средства, съгласно чл. 27, т.3, 5 и 6 от ЗСП

Отпускане на социални помощи по чл. 27, т.1 от ЗСП