Семейни помощи за деца

Семейните помощи за деца имат за цел да подпомогнат отглеждането на децата в семейна среда. По реда на Закона за семейни помощи за деца се предоставят дванадесет вида помощи, като за всяка една от тях е възприет разграничителен критерий, съобразен с предназначението на конкретната семейна помощ. Повечето видове семейни помощи се отпускат на семействата, независимо от техния доход. За друга част от семейните помощи за деца са въведени специфични критерии, съобразно тяхната насоченост или законово определения за съответната година доход на член от семейството. Необходимо е да се подчертае, че за децата с трайни увреждания, децата, настанени в семейства на роднини, близки или в приемни семейства, както и за децата със или без право на наследствена пенсия от починал родител и децата, които се отглеждат от техните самотни осиновители, всички видове семейни помощи се предоставят с облекчен режим, независимо от доходите на семейството.

 

Законодателство

Закон за семейни помощи за деца

Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

 

Органи

Териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане са Регионалните дирекции за социално подпомагане в областните административни центрове и дирекциите „Социално подпомагане“. Регионални дирекции за социално подпомагане координират и контролират дейността на дирекциите „Социално подпомагане“ на тяхна територия. Дирекции „Социално подпомагане“ извършват цялостната дейност по отпускане, изплащане, отказване и прекратяване на семейните помощи за деца.

 

Полезна информация

Агенция за социално подпомагане