Социален диалог

На 22.10.2019 г. се проведе заседание на Постоянната комисия по доходи и жизнено равнище за обсъждане на проекта на Постановление на Министерския съвет за определяне на линията на бедност за страната за 2020 г. Съгласно навоприетата  Методиката за определяне на линията на бедност за страната, (Обн., ДВ, бр.76 от 2019 г.), линията на бедност за 2020 г. се определя в размер на 363 лв., като линията на бедност от изследването SILC от предходната година в размер на 351 лв. е индексирана с индекса на цените на малката по състав кошница за декември от предходната година на годишна база – 1,033. Всички присъстващи единодушно подкрепиха проекта на постановление.