Съвет на Европа

Съвет на Европа - общо представяне

Съветът на Европа е регионална организация, създадена през 1949 г. По настоящем в СЕ членуват 47 държави, вкл. всички държави-членки на Европейския съюз, а 6 държави са със статут на наблюдатели. Основните цели на организацията са укрепване на демокрацията, човешките права и правовата държава, и търсене на общи решения на политическите, социалните, културните и юридическите проблеми на нейните държави-членки.

Основни органи

Комитетът на министрите на СЕ е висшият изпълнителен орган, в който са представени всички членуващи държави чрез своите министри на външните работи и техните заместници, като обикновено това са постоянните представители на съответните държави към СЕ в Страсбург. Основната дейност на този орган включва развитието на политическия диалог между държавите-членки, приемането на препоръки за действие към страните, приемането на конвенции и споразумения, мониторинг на изпълнението на поетите от държавите-членки задължения и др.

Парламентарната асамблея на СЕ (ПАСЕ) е съставена от 324 депутата от националните парламенти на 47-те държави. Във всяка делегация политическите партии са представени пропорционално на представителството им в националните парламенти. Текстовете, които ПАСЕ приема (препоръки, мнения, резолюции), служат като основни насоки в провежданата от Комитета на министрите, националните правителства, парламенти и партии политика. ПАСЕ избира генералния и заместник-генералния секретар на СЕ, които ръководят Организацията, както и комисаря по човешките права и съдиите в Европейския съд по правата на човека.

Конгресът на местните и регионалните власти е съвещателен орган, представляващ местните и регионалните интереси в Европа. Има две камари – една на регионалните власти и друга - на местните, като по този начин се дава глас и на местното самоуправление. В тях участват 648 избрани представители, които представляват интересите на над 200 хил. местни и регионални власти.

Генералният секретар на СЕ ръководи и представлява Организацията. Основната му/й задача е стратегическото планиране и управление, работната програма, бюджета, както и ежедневната работа на Секретариата. През 2019 г. за следващите пет години за генерален секретар бе избрана г-жа Мария Пейчинович Бурич, която до преди това бе вицепремиер и министър на външните работи на Хърватия.

Участие на Министерството на труда и социалната политика в дейности по линия на Съвета на Европа.

България е страна по Европейската социална харта (ревизирана) на СЕ (ЕСХ(р)). Европейската социална харта е международен договор, открит за подписване от държавите-членки на СЕ. ЕСХ утвърждава на международноправно ниво основните икономически и социални права, като по този начин допълва Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. ЕСХ – наричана „социалната Конституция на Европа“ - влиза в сила през 1965, а през 1996 г. се открива за подписване ЕСХ(р), която внася изменения и допълнения, и установява нови права. Понастоящем са в сила и двата договора, ратифицирани (единия или другия) от почти всички държави-членки на СЕ (с изкл. само на Лихтенщайн, Монако, Сан Марино и Швейцария). Република България е ратифицирала ЕСХ(р) на 29.03.2000 г., която е в сила от 01.08.2000 г.

Контролът по прилагането на приетите разпоредби от ЕСХ и ЕСХ(р) се извършва на няколко етапа. Ежегодно се изготвят национални доклади, в които подробно се дава информация за законодателството и практиката, свързани със съответните разпоредби на Хартата, или за последващи действия по колективни жалби от упълномощени неправителствени организации, в държавите, приели тази процедура (вкл. и България). Националните доклади се разглеждат от Европейския комитет по социалните права, който е независим орган на СЕ, състоящ се от 15 висококвалифицирани експерта. Въз основа на националните доклади този орган прави заключения за съответствие, несъответствие или отлагане на решението поради изискване за предоставяне на допълнителна информация за всяка страна.

Изготвените от Европейския комитет по социалните права заключения са обект на разглеждане от Правителствения комитет по Европейската социална харта. Този орган се състои от представители от всяка страна по Хартата, като на неговите заседания се разглеждат констатираните несъответствия между приетите разпоредби на Хартата и вътрешното законодателство и практика на всяка страна. В случай на продължително и/или сериозно нарушаване на разпореди от Хартата, Правителственият комитет може да гласува „предупреждение“, а при по-тежките случаи - да изготви предложение за „препоръка“, която на свой ред се гласува от Комитета на министрите на СЕ.

До края на 2019 г. МТСП участва в изготвянето на 2-годишните Национални програми за участие на Република България в междуправителствените дейности на Съвета на Европа (в областта на труда и социалната политика), изготвянето и реализирането на които се координираха от Министерството на външните работи. Предвид натрупания административен опит в съответните министерства и ведомства подобна координация вече не е необходима, като всяко от тях самостоятелно планира и организира своите участия. Поради тази причини МТСП изготви своя 2-годишна Ведомствена програма за участие на МТСП в дейностите на СЕ за периода 2020 – 21 г. (приложена)

От нея е видно, че Министерството на труда и социалната политика представлява България със свои експерти в следните работни/подготвителни/контролни органи на СЕ:

  • Правителствения комитет по ЕСХ
  • Комисията по равнопоставеност между жените и мъжете
  • Ад-хок Експертния комитет за правата на хората с увреждания и
  • Европейската платформа за социална кохезия

Ведомствена програма за участие на Министерството на труда и социалната политика в междуправителствените дейности на Съвета на Европа през 2020-2021 г.