Съветът по трудова миграция обсъди улесняването на достъпа до българския пазара на труда на работници от трети страни

-27

Проект на Национален план за действие в областта на трудовата миграция за 2024 г. беше приет по време на днешното заседание на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност (НСТМТМ). Проектът съдържа законодателни и административни мерки за улесняване на достъпа до българския пазар на труда за граждани на трети държави и електронизиране на процедурите по издаване на разрешения за пребиваване и работа.

Заседанието, което се проведе в хибриден формат в Министерството на труда и социалната политика (МТСП), беше открито от заместник-министъра на труда и социалната политика Гинка Машова. „Днес правим стъпка в посока възстановяване ролята на Съвета като основен орган на тристранния диалог при формулиране на политиката в областта на трудовата миграция и трудовата мобилност“, посочи тя.

Проектът на Националния план за действие в областта на трудовата миграция за 2024 г. е резултат от работата на Междуведомствената работна група, която беше създадена към НСТМТМ в края на миналата година със заповед на министъра на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова. „Работната група е част от процеса по търсене на решения за задоволяване на потребностите на бизнеса от чуждестранна работна сила и събира на едно място представители на заинтересованите институции, на националнопредставителните организации на работодателите и на работниците и служителите“, заяви заместник-министър Машова.

Тя представи законодателните мерки в Проекта на Националния план, които предвиждат да бъде направен преглед на експертно ниво на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и на Закона за чужденците в Република България, както и да бъдат предложени промени в действащото законодателство, насочени към подобряване на условията за достъп до пазара на труда за граждани на трети държави. Включени са и мерки за промяна в устройствения правилник на МТСП с цел осигуряването на необходимия административен капацитет за осъществяване на дейностите по Плана, като в Агенцията по заетостта такава промяна вече беше извършена.

Административните мерки, предвидени в Проекта, целят електронизирането на всички процедури по издаване на разрешения за пребиваване и работа и подновяването на преговорните процеси по сключване на двустранни спогодби в областта на трудовата миграция с трети държави. „Искаме да насърчим връщането на наши сънародници, живеещи извън страната и да привлечем квалифицирана работна сила от трети държави. Затова сме предвидили разработването от всички заинтересовани институции, работодателите, синдикалните организации и представителите на органите на местното самоуправление на Национална програма за популяризиране на България като добра дестинация за работа“, каза заместник-министър Гинка Машова.

Предстои Проектът на Национален план за действие в областта на трудовата миграция за 2024 г. да бъде представен пред Министерския съвет за предприемане на действия за неговото изпълнение.

важна информация