Достъп до обществена информация


Достъп до обществена информацияУВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информация от обществения сектор, се уреждат споредЗакона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и Вътрешните правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от МТСП. Министерството на труда и социалната политика предоставя информация, гарантираща откритост, достоверност и пълнота, предоставена при еднакви условия за достъп, като  защитава правото на информация и личната информация и като гарантира сигурността на обществото и държавата.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Форми и разходи за предоставяне на достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползванеГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ПО ЗАКОНА ЗА ДОСЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2012 Г. - 31.12.2012 Г.ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ПО ЗАКОНА ЗА ДОСЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2013 Г. ДО 31.12.2013 Г.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin