Кои сме ние?


Кои сме ние?Отдел “Равни възможности, антидискриминация и социални помощи” (РВАСП) в дирекция “Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи” (ПХУРВСП) на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), наред с другите си отговорности разработва и координира изпълнението на държавната политика в областта на равните възможности и участва в разработването на методики и методи за мониторинг и изследване на равенството между половете и разликите по пол. Също така, анализира и оценява съответствието на законодателството на Република България със законодателството на Европейския съюз в областта на равните възможности, разработва нормативни актове и програмния бюджет на министерството в тази област.

Отделът е и секретариат на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет.

Отдел РВАСП отговаря и за организирането, координирането, участва в разработването и анализирането на изпълнението на годишните Национални планове за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете. Участва в комисии, работни групи, както и в програми в областта на равнопоставеността на половете и антидискриминацията на европейско и национално ниво. В изпълнение на задълженията си отдела поддържа връзки с други държавни органи, с Комисията за защита от дискриминация, Националния статистически институт, Националния осигурителен институт, Омбудсмана, Българската академия на науките, както и с други изследователски институции и неправителствени организации, работещи в тази област.

Отдел РВАСП работи в тясно сътрудничество със служители от различни държавни институции, определени като  „Координатори по равнопоставеност на жените и мъжете“, съгласно чл. 6 (1), т. 3 от Правилника за устройството и организацията на работа на Националния съвет по равнопоставеноста на жените и мъжете към МС, приет с Постановление №108 от 10 май 2014 г.

 

 

 

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin