Административни услуги


ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПО СПОГОДБАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ЗА ОБМЕН НА СТАЖАНТИ, ПОДПИСАНА НА 05.04.1995 Г.18. ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПО СПОГОДБАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ЗА ОБМЕН НА СТАЖАНТИ, ПОДПИСАНА НА 05.04.1995 Г.

Характеристика

Изложението указва реда за осъществяване на посредничество по условията на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за обмен на стажанти. Забележка: Годишният контингент на стажанти е 100 души, а заетостта е до 18 месеца.

Процедура по извършване на административната услуга:

 1. Компетентен орган

Упълномощените органи по тази спогодба са:

 • от страна на Република България - Министерството на труда и социалната политика;

 • от страна на Конфедерация Швейцария - Федералният департамент за правосъдие и полиция.

Изпълнението на спогодбата се възлага:

 • от страна на Министерството на труда и социалната политика - на Агенция по заетостта;

 • от страна на Федералния департамент за правосъдие и полиция - на Федералната служба за чужденците в Берн.

 1. Условия и предпоставки за упражняване на правото

Посредничеството се извършва на база определени условия за кандидатстване:

 • възраст над 18 и не повече от 35 години;

 • диплом за завършено професионално образование, отговаряща на изискваната от приемащата държава квалификация за професията, с която се кандидатства;

 • владеене на езика на приемащата държава - немски, френски или италиански език, съобразно изискванията на работодателя.

Споразумението се прилага спрямо български граждани, които отговарят на изискванията към кандидатите, независимо от положението им на трудовия пазар.

 1. Необходими документи

За кандидатстване по услугата са необходими:

  1. формуляр на молба за кандидатстване швейцарски образец в 2 екземпляра, попълнени на един от официалните езици на Швейцария (немски, френски или италиански); формулярите се получават от Агенцията по заетостта и от Федералната служба за миграция в Берн;

  2. една цветна снимка паспортен формат-3,5/4,5 см, направена най-много 6 месеца преди датата на кандидатстване;

  3. автобиография - 2 екземпляра на един от официалните езици в Швейцария, която съдържа съответния професионален опит;

  4. легализирани/заверени по съответния ред копия на дипломи и други свидетелства за завършено виеше или средно специално образование и допълнителни професионални квалификационни курсове и специализации с приложени преводи на български език;

  5. заверено копие от преведена академична справка - подробна справка за съдържанието на обучението с данни за точния брой часове по отделните предмети (теория) и броя на стажовете - (тази справка се представя само за определени професии - напр. медицински сестри, рехабилитатори);

  6. нотариално заверено копие на трудова книжка, социално-осигурителна книжка или Образец УП 30 за кандидатстващите по процедурата на анонимния подбор;

  7. документ, доказващ владеенето на някой от трите официални езика в Швейцария, минимум на ниво езикова гимназия - само за кандидатстващите по процедурата на анонимния подбор;

  8. копие на първите две страници на задграничния паспорт с личните данни на кандидата;

  9. трудов договор (швейцарски образец) с програма за допълнителна квалификация в 2 екземпляра - само за кандидатстващите по процедурата на поименното изискване.

 1. Вътрешен ход на административната услуга Кандидатства се по две процедури:

 • анонимен подбор: компетентните органи съдействат на кандидата за намиране на работно място;

 • поименно изискване: кандидатът сам си е намерил работно място въз основа на лични контакти с швейцарски работодател.

 1. Посредничество на кандидати по процедурата на анонимен подбор

Кандидатът подава в Агенцията по заетостта - София 1000, бул. "Дондуков" № 3, комплект от изброените документи, без тези по т. 3.9;

Агенцията по заетостта задържа един екземпляр от молбата и след като оцени кандидатурата съгласно критериите в Спогодбата изпраща втория екземпляр на молбата заедно с останалите документи на Федералната служба за миграция в Берн.

Федералната служба за миграция търси приемащо предприятие за кандидата и при успешно посредничество предава на работодателя документите на кандидата за договаряне на условията на назначението.

Работодателят изготвя 3 екземпляра от трудовия договор с програма за квалификация по определения от Федералната служба за миграция образец - по един за работодателя и стажанта и един за Федералната служба за миграция и ги изпраща на кандидата за подпис.

Работодателят представя във Федералната служба за миграция 2 екземпляра от трудовия договор, подписани от него и от стажанта, както и всички необходими документи за издаване на разрешение за стаж.

Федералната служба за миграция изпраща оригинала на разрешението за стаж в Посолството на Конфедерация Швейцария в София и копие на Агенцията по заетостта. Разрешението за стаж е основание за получаване на входна виза и разрешение за пребиваване.

Ако до 180 дни от постъпването на комплекта документи във Федералната служба за чужденците не постъпи предложение за трудов договор, тя информира Агенцията по заетостта за неуспешното посредничество и връща представените от кандидата легализирани оригинали на документите за професионално образование.

Агенцията по заетостта уведомява кандидата за взетото решение от Федералната служба за миграция и му предава копие от получения документ.

 1. Посредничество на кандидати по процедура на поименно изискване

Когато българският гражданин си е намерил работно място за стажант в Конфедерация Швейцария, се прилага следната процедура:

а) кандидатът подава в Агенцията по заетостта - София 1000, бул. "Дондуков" № 3, комплект от посочените документи, без тези по т.3.7);

б) Агенцията по заетостта оценява кандидатурата съгласно критериите в Спогодбата и изпраща на Федералната служба за миграция един екземпляр от пълния комплект документи на отговарящите на изискванията кандидати; на неотговарящите на критериите на Спогодбата кандидати се отказва посредничество и се уведомяват писмено;

в) работодателят представя във Федералната служба за миграция всички необходими документи за издаване на разрешение за стажант;

г) Федералната служба за миграция изпраща оригинала на разрешението за стаж в Посолството на Конфедерация Швейцария в София и копие на Агенцията по заетостта; разрешението за стаж е основание за получаване на входна виза и разрешение за пребиваване;

д) Агенцията по заетостта уведомява кандидата за взетото решение от Федералната служба за миграция за отказ и му предава копие от получените документи.

Образци и формуляри

 

Образец/формуляр

Име на файл

1. Заявление за кандидатстване за стаж на български стажант в Конфедерация Швейцария

AZ21-1.doc

2. Формуляр за кандидатстване швейцарски образец

AZ21-2.doc

  

 • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin