ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ


ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ02.10.2014 г.

   Министерството на труда и социалната политика отправя покана за получаване на запечатани тръжни предложения от кандидати - застрахователни компании и брокери, които притежават лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от Комисията за финансов надзор, за извършване на застраховки "Каско" и Задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите", обособени в две позиции, както следва:

     Обособена позиция № 1: Застраховка "Каско";

   Обособена позиция № 2: Застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите".

   Подробна информация за изпълнение на поръчката може да бъде намерено тук

     Краен срок за подаване на оферти - 13:00 ч. на 31 октомври 2014 г. 

 

ВАЖНО!!!

   Образец на Искане за превеждане на авансова сума може да изтеглите от тук.

   Всяка община-бенефициент може да прави искане за превеждане на авансова сума по всяко време на месеца. Подаването на второ и следващо искане за превеждане на авансова сума не е обвързано с приемане на отчета от страна на МТСП за разходването на средствата по предходно искане.

   Указания за попълване на искане за превеждане на авансова сума може да изтеглите от тук.

 

06.08.2014 г.

   Във връзка със заплащането на доставеното и монтирано обзавеждане и технологично оборудване по Проекта за социално включване, обръщаме внимание на бенефициентите и доставчиците, че всички плащания по тези договори ще бъдат извършвани от Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по банков път. За тази цел фактурите за доставените стоки следва да бъдат издавани на името на МТСП.

   Данните за фактура са:

   Получател: МТСП

   Адрес: 1051 гр. София, ул. “Триадица” 2

   ИН по БУЛСТАТ: 000695395

   МОЛ: Йордан Христосков

   За доставеното и монтирано обзавеждане и технологично оборудване се изготвя приемо- предавателен протокол, който се подписва от доставчика и възложителя (общината-бенефициент по ПСВ), след което общината уведомява незабавно дирекция “Социално включване” (ДСВ) на МТСП, че е извършена доставката и уговаря дата и част за проверка на място от служител на ДСВ. След като провери доставеното и монтирано обзавеждане и технологично оборудване служителят на ДСВ също подписва приемо-предавателния протокол и издадената фактура на името на МТСП. 

   Образец на приемо-предавателен протокол може да бъде изтеглен от тук.

   За по-голяма оперативност при приемането на доставените стоки обръщаме внимание, че фактурата и приемо-предавателния протокол следва да бъдат изготвени предварително и да се представят на служителя на ДСВ за подпис при проверката на място.

   В текста на фактурата се записва предмета на доставката, името на проекта на общината и номера на Споразумението за финансиране по ПСВ. Към фактурата се прилага опис на доставените стоки с упоменати единични цени, количества и обща стойност, съответстващи на стойноста на фактурата. 

   Екипът на дирекция „Социално включване” е на Ваше разположение за допълнителни въпроси или методическа помощ на телефон 02/8119 477, 8119 440 и на електронен адрес sip@mlsp.government.bg

 

08.04.2014 г.

   Във връзка с отчитането на  разходите по Проекта за социално включване (ПСВ), финансиран със заемни средства от Световна банка, за да бъде коректно счетоводното записване, е задължително всяка фактура за заплащане на доставено оборудване/обзавеждане в община-бенефициент по ПСВ, да бъде придружена с разшифровка на фактурата, отразяваща вида на извършените разходи, подписана от главния счетоводител на общината и ръководителя на проекта. Записът в издадената от доставчика на оборудването/обзавеждането фактура следва да бъде идентичен с разшифровката.

   За повече информация натиснете тук.  

  За да изтеглите образец на документ за разшифровка на фактура натиснете тук.

 

01.03.2013 г.

   Във връзка с отчитането на  разходите по Проекта за социално включване (ПСВ), финансиран със заемни средства от Световна банка, през 2013 г., за да бъде коректно счетоводното записване, е задължително всеки акт за заплащане на извършени строителни дейности да бъде придружен с разшифровка на акта, отразяваща вида на извършените разходи, подписана от главния счетоводител на общината и инвеститорския контрол на обекта. Записът в издадената от изпълнителя на СМР фактура следва да бъде идентичен с разшифровката на акта.

   За повече информация натиснете тук.  

   За да изтеглите образец на документ за разшифровка на акта натиснете тук

 

06.08.2014 г.

   Министерство на труда и социалната политика отправя покана за представяне на запечатани тръжни оферти от допустими и квалифицирани участници в търг за доставка на специализирано медицинско оборудване, в т.ч. вертикализатори, позициониращи столове, проходилки, кушетки Bobath, паралели за прохождане и др., за нуждите на предоставянето на услуги за ранна интервенция на уврежданията по проекти на общините-бенефициенти по Проекта за социално включване, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро. 

   Подробна информация за изпълнение на поръчката може да бъде намерено тук.  

     Краен срок за подаване на оферти - 13:00 ч. на 16 септември 2014 г. 

 

04.07.2014 г.

   Министерство на труда и социалната политика кани потенциални кандидати за провеждане на обучение на доставчици на услугите "Формиране и развитие на родителски умения" и "Семейно консултиране и подкрепа" по проекти на общините-бенефициенти по Проекта за социално включване, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро. 

   Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено тук. 

   Заинтересованите кандидати трябва да предоставят информация, която да потвърждава, че те са квалифицирани да изпълнят услугата (подробно описание на изпълнени подобни дейности през последните 5 години, наличие на персонал с подходящи умения и квалификация) и др., не по-късно от 21.07.2014 г.

   За подробна информация натиснете тук

 

09.06.2014 г.

   Министерство на труда и социалната политика отправя покана за представяне на запечатани тръжни оферти от допустими и квалифицирани участници в търг за доставка на специализирано медицинско оборудване, в т.ч. вертикализатори, позициониращи столове, проходилки, кушетки Bobath, паралели за прохождане и др., за нуждите на предоставянето на услуги за ранна интервенция на уврежданията по проекти на общините-бенефициенти по Проекта за социално включване, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро. 

   Подробна информация за изпълнение на поръчката може да бъде намерено тук.  

     Краен срок за подаване на оферти - 13:00 ч. на 8 юли 2014 г.

 

09.06.2014 г.

   Министерство на труда и социалната политика отправя покана за представяне на запечатани тръжни оферти от допустими и квалифицирани участници в търг за доставка на специализирано спортно оборудване, в т.ч. гимнастически топки, дунапренови модули, куб на Сеген, шведска стена и др., за нуждите на предоставянето на услуги за ранна интервенция на уврежданията по проекти на общините-бенефициенти по Проекта за социално включване, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро. 

   Подробна информация за изпълнение на поръчката може да бъде намерено тук.  

     Краен срок за подаване на оферти - 13:00 ч. на 9 юли 2014 г.

 

09.05.2014 г.

   Министерство на труда и социалната политика кани потенциални кандидати за доставка на специализирано оборудване за сензорна терапия за нуждите на предоставянето на услуги за ранна интервенция на уврежданията по проекти на общините-бенефициенти по Проекта за социално включване, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро. 

   Подробна информация за изпълнение на поръчката може да бъде намерено тук.  

     Заинтересованите кандидати могат да получат безплатно документация за участие, като за целта  трябва да се обадят на телефон 02/8119 440 или 02/8119 477.  

     Краен срок за подаване на оферти - 10.06.2014 г. 

 

09.04.2014 г.

   Министерство на труда и социалната политика отправя покана за получаване на запечатани тръжни предложения от кандидати, които имат право да участват и са квалифицирани, за доставка на 43 превозни средства, обособени в 4 Лота както следва:

No  LOT    Тип на превозното средство                                                     Бр.

1    LOT 1  Микробус 11+1 места, с платформа за инвалидни колички  - 28

2    LOT 2  Микробус 11+1 места, 4x4, с платформа за инвалидни колички - 3

3    LOT 3  Автобус 20+1 места, с платформа за инвалидни колички  - 10

4    LOT 4  Автобус 32+1 места, с платформа/рампа за инвалидни колички - 2

     За повече информация натиснете тук.

 

20.03.2014 г.

  Министерство на труда и социалната политика кани потенциални кандидати за провеждане на обучение на доставчици на услугите „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” и „Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания” по проекти на общините-бенефициенти по Проекта за социално включване, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро. 

   Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено тук. 

   Заинтересованите кандидати трябва да предоставят информация, която да потвърждава, че те са квалифицирани да изпълнят услугата (подробно описание на изпълнени подобни дейности през последните 5 години, наличие на персонал с подходящи умения и квалификация) и др., не по-късно от 04.04.2014 г.

    За подробна информация натиснете тук

 

05.12.2013 г. 

   Във връзка със заплащането на доставеното и монтирано обзавеждане и технологично оборудване по Проекта за социално включване, обръщаме внимание на бенефициентите и доставчиците, че всички плащания по тези договори ще бъдат извършвани от Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по банков път. За тази цел фактурите за доставените стоки следва да бъдат издавани на името на МТСП.

   Данните за фактура са:

   Получател: МТСП

   Адрес: 1051 гр. София, ул. “Триадица” 2

   ИН по БУЛСТАТ: 000695395

   МОЛ: Хасан Адемов

   За доставеното и монтирано обзавеждане и технологично оборудване се изготвя приемо- предавателен протокол, който се подписва от доставчика и възложителя (общината-бенефициент по ПСВ), след което общината уведомява незабавно дирекция “Социално включване” (ДСВ) на МТСП, че е извършена доставката и уговаря дата и част за проверка на място от служител на ДСВ. След като провери доставеното и монтирано обзавеждане и технологично оборудване служителят на ДСВ също подписва приемо-предавателния протокол и издадената фактура на името на МТСП. 

   Образец на приемо-предавателен протокол може да бъде изтеглен от тук.

  За по-голяма оперативност при приемането на доставените стоки обръщаме внимание, че фактурата и приемо-предавателния протокол следва да бъдат изготвени предварително и да се представят на служителя на ДСВ за подпис при проверката на място.

   В текста на фактурата се записва предмета на доставката, името на проекта на общината и номера на Споразумението за финансиране по ПСВ. Към фактурата се прилага опис на доставените стоки с упоменати единични цени, количества и обща стойност, съответстващи на стойноста на фактурата. 

   Приетото в срок до 20.12.2013 г. по надлежния ред обзавеждане и технологично оборудване ще бъде заплащано от МТСП в срок от 3 (три) работни дни.

   С оглед на малкото оставащо време до края годината, молим всички общини, които са сключили договори за доставка, но все още не са договорили с дирекция “Социално включване” дата и час за извършване на проверка на място на доставените стоки, в срок до 10.12.2013 г. да заявят в ДСВ датата, на която ще приключи доставката.

    Екипът на дирекция „Социално включване” е на Ваше разположение за допълнителни въпроси или методическа помощ на телефон 02/8119 477, 8119 440 и на електронен адрес sip@mlsp.government.bg

 

01.04.2013 г. 

   Във връзка с подготовката за стартиране на обществените поръчки за закупуване на обзавеждане и технологично оборудване по Проекта за социално включване, дирекция "Социално включване" изпрати до всички общини - бенефициенти по Проекта за социално включване, писмо с молба до 25.03.2013 г. да ни бъдат представени за съгласуване актуализиран бюджет и попълнена тръжна документация за предвидените за закупуване обзавеждане и оборудване по проекта.  Поради изтичане на определения срок, апелираме всички общини, които до този момент не са изпратили своите документи за преглед и одобрение  да го направят в най - кратки срокове. Това ще позволи да бъде обобщена цялата информация и да стартират обществените поръчки за закупуване на обзавеждане и оборудване по проекта. 

   Екипът на дирекция „Социално включване” е на Ваше разположение за допълнителни въпроси или методическа помощ на телефон 02/8119 477 и на електронен адрес sip@mlsp.government.bg.

   За повече информация натиснете тук.

 

13.12.2012 г.

  Министерство на труда и социалната политика кани потенциални кандидати за извършване на цялостен контрол по качество, количество и спазване на сроковете за изпълнение на строително- монтажни работи от изпълнители по договори за строителство, подписани с общините - бенефициенти по Проекта за социално включване, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 40 милиона евро. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено тук. Заинтересованите кандидати трябва да предоставят информация, която да потвърждава, че те са квалифицирани да изпълнят услугата (подробно описание на изпълнени подобни дейности през последните 5 години, наличие на персонал с подходящи умения и квалификация) и др.), не по-късно от 28.12.2012 г.

   За подробна информация натиснете тук

 

02.02.2012 г.

  Министерство на труда и социалната политика кани потенциални кандидати за провеждането на Националната информационна кампания по Проекта за социално включване, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 40 милиона евро. Заинтересуваните кандидати трябва да представят информация относно тяхната квалификация за изпълнение на услугите: профил на фирмата, общ опит в съответната област (подобна на целите на заданието), конкретен опит в изпълнението на подобни проекти и подобни услуги с кратко описание на всяка изпълнена задача, не по-късно от 02.03.2012 г.

   За подробна информация натиснете тук.

 

01.02.2012 г.

 Обявите за провеждане на обществени поръчки за възлагане на изпълнението на строителни дейности (СМР) по проектите на общините се публикуват в рубриката “Обществени поръчки” на този сайт, както и във вестник “ПРЕСА”. 

  За актуална информация натиснете тук.

 

10.01.2012 г. 

Министерство на труда и социалната политика стартира на 10.01.2012 г. втори етап на кандидатстване по Проекта за социално включване.

Поканените кандидати - общините Благоевград, Габрово, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Русе, Сливен, Стара Загора и Хасково следва да попълнят и представят в срок до 17.30 ч. на 29.02.2012 г. Формуляр за кандидатстване (Приложение 1 от Насоките за кандидатстване).

Формулярът за кандидатстване (Приложение 1 от Насоките за кандидатстване), както и Насоките за кандидатстване, съдържащи цялата необходима информация за подготовка на проектните предложения, могат да бъдат изтеглени от тук.

Крайният срок за подготовка и представяне в МТСП на проектните предложения е 29.02.2012 г. В рамките на този срок кандидатите могат да получават информация и консултация от дирекция „Социално включване” на МТСП (адрес: МТСП, ДСВ, гр. София, ул. „Триадица” № 2, ет. 4, ст. 540, тел.: 02 8119645, факс: 02 9810719; e-mail: sip@mlsp.government.bg.            

Проектното предложение следва да бъде подадено на следния адрес: Министерство на труда и социалната политика, гр. София, ул. ,,Триадица” № 2, служебен вход.

 

12.08.2011 г.

Министерство на труда и социалната политика кани потенциални кандидати за извършване на цялостен контрол по качество, количество и спазване на сроковете за изпълнение на строително- монтажни работи от изпълнители по договори за строителство, подписани с общините - бенефициенти по Проекта за социално включване, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 40 милиона евро. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено тук. Заинтересованите кандидати трябва да предоставят информация, която да потвърждава, че те са квалифицирани да изпълнят услугата (подробно описание на изпълнени подобни дейности през последните 5 години, наличие на персонал с подходящи умения и квалификация) и др.), не по-късно от 30.08.2011 г.

За подробна информация натиснете тук

 

22.06.2011 г.

Днес 22.06.2011 г. стартираха процедурите за провеждане на обществени поръчки за възлагане на строителни дейности (СМР) по проектите на общините. 

Обявите за провеждане на обществени поръчки за СМР се публикуват в рубриката “Обществени поръчки” на този сайт, както и във вестник “СЕГА”. 

За актуална информация натиснете тук

 

01.06.2011 г.

Методическите указания за провеждане на обществени поръчки от общините - бенефициенти по Проекта за социално включване и стандартните тръжни документи, които ще се прилагат по Проекта могат да бъдат изтеглени от тук!

Министерство на труда и социалната политика ще подготви и ще предостави на общините - бенефициенти по Проекта за социално включване попълнена тръжната документация за провеждане на обществените поръчки за възлагане на строителните дейности по конкретните проекти.

 

16.05.2011 г.

Министерство на труда и социалната политика кани потенциални кандидати за провеждането на Първоначално изследване и изготвяне на доклад за оценка на въздействието на Проекта за социално включване, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 40 милиона евро. Заинтересуваните кандидати трябва да представят информация относно тяхната квалификация за изпълнение на услугите: профил на фирмата, общ опит в съответната област (подобна на целите на заданието), конкретен опит в изпълнението на подобни проекти и подобни услуги с кратко описание на всяка изпълнена задача, не по-късно от 16.06.2011 г.

За подробна информация натиснете тук.

 

На 21.02.2011 г. стартира втория етап на кандидатстване на общините по Проекта за социално включване.    

От  73  общини,  подали  предварителни  формуляри  за  кандидатстване  по Проекта за социално включване, 67 общини   преминаха  успешно  етапа  на  оценка  и  се класираха за представяне на  пълна проектна документация.

Всички общини са уведомени за получената от тях оценка. Класираните са поканени да представят Пълен формуляр за кандидатстване по Проекта за социално включване (Приложение 2, 2А и 2Б към Насоките за кандидатстване). 

Освен предвидените консултации от Дирекция „Социално включване” с цел качествено разработване на пълната проектна документация, допълнителни въпроси общините могат да задават на телефон 02/8119645, на e-mail: sip@mlsp.government.bg или на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip, където ще бъдат публикувани съответните отговори. 

Пълните формуляри за кандидатстване по Проекта за социално включване следва да бъдат подадени на следния адрес: 

Министерство на труда и социалната политика

Гр. София, ул. ,,Триадица” № 2, служебен вход

Крайният срок за разработване и представяне на Пълните формуляри за кандидатстване е 20.04.2011 г.

 

23.02.2011 г.

Министерство на труда и социалната политика кани потенциални кандидати за разработване на електронна информационна система за управление на Проекта за социално включване, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 40 милиона евро. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено тук. Заинтересованите кандидати трябва да предоставят информация, която да потвърждава, че те са квалифицирани да изпълнят услугата (брошури, подробно описание на изпълнени подобни дейности през последните 5 години, наличност на персонал с подходящи умения и др.), не по-късно от 17:00 ч. на 14.03.2011 г.

За подробна информация натиснете тук

 

22.02.2011 г.

Министерство на труда и социалната политика (МТСП) кани потенциални кандидати за предоставянето на консултантски услуги по ранно детско развитие във връзка с изпълнението на Проекта за социално включване, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 40 милиона евро. Техническо задание за изпълнение на поръчката и примерна форма на CV могат да бъдат намерени тук. Заинтересованите кандидати следва да изпратят професионална биография (CV), с подробно описание на изискуемите в поканата квалификация и опит, не по-късно от 17:00 ч. на 07.03.2011 г. За подробна информация натиснете тук

 

24.01.2011 г.

Всички общини, подали преди 17.01.2011 г. проектни предложения по Проекта за социално включване,   могат    да    се    възползват   от    възможността   за    извършване   на  преглед   от квалифицирани   експерти  по  проблемите  на  ранното  детско  развитие  на  Предварителните  формуляри  за  кандидатстване (ПФК).

За предварително записване - на телефон 02/8119477 от 9.00 до 17.30 часа.

След провеждането на консултацията, ако общината счете за уместно, може да изтегли подаденият ПФК, да го преработи и подаде отново в рамките на крайния срок за подаване на ПФК по Проекта – 31.01.2011 г

 

17.01.2011 г.

МТСП  предоставя  възможност  за  извършване на преглед от квалифицирани експерти по проблемите  на  ранното  детско  развитие  на  Предварителните  формуляри  за  кандидатстване (ПФК) на общините по Проекта за социално включване. 

Консултациите ще се предоставят в периода 17 - 28 януари 2011 г. от 9.00 до 17.30 ч. в стая 538 в сградата на МТСП,  гр. София,  ул. „Триадица” № 2. 

За предварително записване - на телефон 02/8119477 от 9.00 до 17.30 часа.   

При невъзможност за пътуване от страна на община, същата може да изпрати копие на Предварителният си формуляр за кандидатстване на електронен адрес sip@mlsp.government.bg, като задължително посочи лице за контакт и телефон за връзка. Електронните копия на ПФК, ще бъдат преглеждани в тридневен срок от тяхното изпращане.

 

06.12.2010 г.

С оглед осигуряването на достатъчно време за вземане на решение от общинските съвети и изразените притеснения от редица общини, че с оглед важността на Проекта срокът за представяне на Предварителен формуляр за кандидатстване (ПФК) не им е достатъчен за разработването на качествени проектни предложения

СРОКЪТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТА ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 16:30 Ч. НА 31.01.2011 Г.!

 

18.11.2010 г.

Министерство на труда и социалната политика (МТСП) кани потенциални кандидати за извършване на оценка на проектни предложения на общини по Компонент 1 „Интегрирани социални услуги и услуги за грижи за деца” на Проекта за социално включване, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 40 милиона евро. Заинтересованите кандидати следва да изпратят професионална биография, както и описание на проектите, в които са участвали като оценители, не по-късно от 16:00 ч. на 02.12.2010 г. на следния адрес: Министерство на труда и социалната политика, гр. София, ул. ,,Триадица” № 2.   

За подробна информация натиснете тук

 

05.11.2010 г.

Кампанията за набиране на проектни предложения по Проекта за социално включване стартира на 08.11.2010 г.

До всички пилотни общини по Проекта са изпратени покани за разработване на проектно предложение.

Самото кандидатстване за финансиране по Проекта се извършва чрез подаване на Предварителен формуляр за кандидатстване (Приложение 1 от Насоките за кандидатстване). Насоките за кандидатстване, съдържащи цялата необходима информация за подготовка на проектните предложения, могат да бъдат изтеглени от тук.

Срокът за подготовка и представяне в МТСП на проектните предложения е 30 дни. В рамките на този срок общините могат да се обръщат с въпроси относно разработването на проектното предложение към Дирекция „Социално включване” на МТСП на e-mail: sip@mlsp.government.bg или чрез рубриката “Въпроси и отговори”, където ще бъдат публикувани съответните отговори. Въпроси по телефона, факса или чрез други способи няма да се допускат, тъй като това ще наруши конкуренцията между общините при подготовката на проектите.

Проектното предложение следва да бъде подадено в съответствие с Насоките за кандидатстване на следния адрес: Министерство на труда и социалната политика, гр. София, ул. ,,Триадица” № 2, служебен вход.    

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 13.12.2010 г.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin