Общ режим за работа на граждани на трети държави в България


Общ режим за работа на граждани на трети държави в БългарияДостъпът на граждани на трети страни до българския пазар на труда се регулира със Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) и Правилника за неговото прилагане.


  • При общия режим за разрешаване на достъп до пазара на труда на гражданин на трета държава е необходимо той:

o   да има трудов договор с местен работодател или

o   да е командирован или е изпратен в рамките на предоставяне на услуги на територията на Република България или

o   да е преместен по вътрешнокорпоративен трансфер или

o   да извършва дейност на свободна практика.

  • При кандидатстването за първоначален достъп до пазара на труда чужденецът трябва да пребивава извън територията на Република България.
  • Работодателят трябва да проведе предварително проучване на пазара на труда – т.нар. „пазарен тест“;
  • Работодателят трябва да докаже, че в предходните 12 месеца общият брой на гражданите на трети държави, работещи за местния работодател, не надвишава 20 на сто, а за малки и средни предприятия - 35 на сто от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани, граждани на други държави - членки на Европейския съюз, на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и лицата по чл. 9, ал. 1, т. 2 – 6 (с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в РБ+членове на семейство, лица, получили убежище или международна закрила, за които това е предвидено в международен договор, по който РБ е страна, които са членове на семейство на български гражданин и на гражданин на ЕС, ЕИП, Швейцария).
  • Работниците - граждани на трета държава, с разрешен достъп до пазара на труда могат да работят по трудово правоотношение или като командировани в рамките на предоставяне на услуги на територията на Република България - само за конкретното юридическо или физическо лице, и за посочените в разрешението, издадено от компетентните органи, място, длъжност и срок на работата.
  • Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта предоставя писмено решение в 20-дневен срок от подаване на заявлението за разрешаване на достъп до пазара на труда по ал. 1 на работници - граждани на трети държави.
  • Продължителността на разрешения достъп до пазара на труда по ал. 1 е за срока на договора с местния работодател, но за не повече от 12 месеца.
  • Срокът на решението по ал. 3 може да бъде продължен до три години, когато условията за първоначалното му предоставяне не са променени.
  • За предоставяне или продължаване на срока на решението по ал. 3 работодателят внася такса в размер 100 лв.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin