Бисер Петков: Публична тайна е, че има злоупотреби с помощните средства


Бисер Петков: Публична тайна е, че има злоупотреби с помощните средстваИнтервю за предаването „Тази сутрин“ на бТВ, 3 юли 2018 г.

 

Водещ: „Тази сутрин“ продължава със социалния министър Бисер Петков. Добро утро!

 

Бисер Петков: Добро утро!

 

Водещ:  Вчера в бТВ Новините Мария Ванкова разказа за това, че се намалява размера на цените на целевите помощи, които са за хората с увреждания за помощните изделия, които те си купуват. Даде много интересен пример, министър Петков, за това, че един цифров слухов апарат струва 146 лева на фирмата, която го купува, и го продава за 406 лева. Толкова, колкото дава държавата за хора с подобен проблем. Над 200% печалба – това нормално ли е?

 

Бисер Петков: Искам да уточня, че от 1 юли влязоха в сила промени, които имат за цел по-доброто насочване на целевите помощи за покупка на медицински изделия и помощни съоръжения, които компенсират дефицитите на хората с увреждания. Другата цел е подобряване и повишаване на контрола за ползване на тези немалко средства. Държавата отделя над 52 млн. лева годишно за изплащане на тези целеви помощи и значително надвишава планирания размер на средствата, който е 46 млн. лева. Не на последно място цел на промените е и облекчаването на административната процедура за хората с увреждания. Конкретно на Вашия въпрос, считаме, че тези цели постигаме с промени в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, които кабинетът гласува през месец април, но те влизат в сила от 1 юли. Те променят начина на отпускане и изплащане на тази помощ. Ако тя досега се получаваше директно от правоимащите лица като парични средства, сега тя се насочва към доставчиците на медицински изделия, т.е. лицата няма да боравят с пари. Ще отпаднат посещенията в дирекциите „Социално подпомагане“. Така ще се облекчат самите хора с увреждания. Считаме, че по този начин именно ще се подобри целенасочеността на тези средства, което е много важно.

 

Водещ: Те не са ли изразходвани до този момент по предназначение и целенасочено и по този начин разхищавали ли са се държавни пари? Питам Ви неслучайно и още веднъж питам – дали имате съмнения за злоупотреби, или, че са се случвали злоупотреби с тези помощни средства, за да намалявате сега тяхната цена? Ако наистина се купуват за 146 лева, а се продават за 406 лева, каквато е максималната помощ за хора, например, с увреден слух, това са над 200% печалба.

 

Бисер Петков: Публична тайна е, че в този сектор има злоупотреби. Това, което Вие цитирате, е по отношение на слуховите апарати. Наистина анализът на цените, които търговските доставчици на изделията трябва да предоставят в Агенцията за хората с увреждания, показва тези нива на цените на едро, а се изплаща на търговците на тези изделия максималният размер, т.е. пределният размер, който е установен за помощта. Това е основанието да се намали размерът на целевата помощ за това специално изделие. Другата злоупотреба, която също считаме, че ще ограничим, е, че при сегашния ред за изплащане на целевите помощи на лицата нямаме убеждението, че във всички случаи те се използват по предназначение. Агенцията за социално подпомагане, която администрира тази дейност, всъщност има голям размер средства, които иска от лицата за възстановяване, защото те не са представили разходо-оправдателен документ, с който да докажат, че отпуснатите пари са използвани за конкретната покупка.

 

Водещ: А за какво са използвани?

 

Бисер Петков: За други цели вероятно. В случая Агенцията за социално подпомагане по общия исков ред води дела към недобросъвестни получатели на тези помощи, за да възстановят средствата, защото те не доказват, че са ги използвали. С новия ред, когато средствата се отпускат директно на доставчика, когато той предостави разходо-оправдателни документи, приемо-предавателен протокол, че съответното изделие, което е предписано от Лекарската консултативна комисия, е получено и доставено до лицето с увреждане, тогава се плащат парите.      

 

Водещ:  Да, но държавата явно е давала този луфт и буфер в продължение на много години. Защо едва сега се случва тази промяна? Става въпрос за големи печалби. Смятате ли и за други подобни помощни изделия да намалите помощта от страна на държавата?

 

Бисер Петков: Наистина в тази област промени не са правени от доста години. Списъкът на медицинските изделия не е актуализиран от 90-те години на миналия век. За първи път този списък беше актуализиран, като се добавиха три нови позиции. Това са детски инвалидни колички, детски рингови инвалидни колички и вертикализатори. Предишната заповед на министъра на труда и социалната политика е от 2008 г. Аз се убедих, защото това ни отне близо една година усилия, колко е трудно всичко това да се промени.

 

Водещ:  Защо? Защото интересът е голям ли?

 

Бисер Петков: Да, има интерес определено.

 

Водещ:  Става въпрос за едни 50 млн. лева, които трябва да се изразходват за тези продукти.

 

Бисер Петков: 52,3 млн. лева са платени миналата година като целеви помощи от бюджета на Министерството на труда и социалната политика.

 

Водещ:  Означава ли, че една голяма част от тези пари просто отиват за такива буфери и за печалба на търговците, отколкото за помощ на хората, които наистина имат нужда

 

Бисер Петков: Убеждението на голяма част от запознатите с функционирането на механизма е, че той не е ефективен. Това беше основната причина ние да предложим и да го променим. Същевременно искам да кажа, че промяната не е в посока само на намаляване на пределните размери на помощта, но има позиции, по които този размер е увеличен.

 

Водещ:  Смятате ли, че ще се наложи доплащане от крайния клиент?

 

Бисер Петков: Нека да видим каква ще е практиката. Отново казвам, промяната беше на база на цени, които са доставни. Нашата цел е тази комисия, която на практика прави предложенията за актуализиране на списъка с медицински изделия, има едно приложение №7 към Правилника, тя работи постоянно, в нея са представители на различни институции не само към МТСП, но и на Изпълнителната агенция по лекарствата. Целта е този процес да не бъде толкова рядко във времето, да се случва ежегодно, да се актуализира този списък и да се включват и по-високотехнологични медицински изделия.

 

Водещ:  Но нека конкретно да кажем – говорим за тези слухови апарати, защото там е най-драстична разликата. Има ли други такива продукти, за които има подобен буфер от страна на купувача, който казва, че ги взимат за 150 лева, а ги продават за 400 лева?

 

Бисер Петков: В т.нар. лимитна заповед са намалени пределните размери на помощта, които държавата плаща, на още няколко позиции. Това са т.нар. антидекубитални дюшеци, антидекубитални възглавници, т.нар. комбиниран стол, който се ползва от някои. Това са помощни средства и медицински изделия, които се изписват масово на хората с увреждания, но понякога те не са им нужни и те реално не ги ползват. На базата на данните, които има в Агенцията за хората с увреждания, експертите констатираха, че там има най-съществено разминаване между цените, които са оповестени и размера на помощта. Като същевременно искам да кажа, че в списъка се включват три нови позиции. За тях се определят нови пределни размери на помощта. За първи път вертикализатори. За първи път детски инвалидни колички. Увеличава се размерът на целевата помощ за гръдни епитези, за перуки, за цифрови програмируеми слухови апарати. Тук също трябва да се направи разлика – за програмируемите се намалява, но за цифровите при двустранно слухопротезиране за пълнолетни лица се въвежда нова целева помощ.

 

Водещ:  Голямото съмнение е обаче дали тук е имало схема, дали в продължение на много години е имало схема, в която някой изписва продукти, които не са необходими на хората, но фирмите си печелят от това – от инвалидните колички, от дюшеците, които се изписват, от антидекубиталните възглавници, ако щете. Имало ли е схема?

 

Бисер Петков: Това, което идва като сигнали, включително и от откритото писмо на г-жа Ина Маринова, една от майките на деца с увреждания, което беше отправено към мен на 1 юли, дава примери, че има такива схеми. Тези схеми започват от Лекарските консултативни комисии, които назначават медицинските изделия и помощните средства или ТЕЛК-овите състави, и вероятно нататък продължават по системата. Целта, която ние си поставихме с тези промени, по които работихме близо една година, те влязоха в сила от 1 юли, за да има време да се адаптират доставчиците на медицински изделия, е да се ограничат злоупотребите и тези средства да отиват по предназначение.

 

Водещ:  Хората се притесняват от това, че няма контрол и от това, че ще доплащат – главно това са притесненията.

 

Бисер Петков: Контролът се засилва. В момента се съгласува между Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика и НЗОК координационен механизъм, чиято цел е по-добро взаимодействие и повишен контрол.

 

Водещ:  Освен тези продукти, които показахме, ще има ли други, на които ще се режат цените надолу, заради съмнения за схеми?

 

Бисер Петков: Не. Това е решение, което вече е влязло в сила. Оттук нататък ще се проучва пазарът. Аз се надявам да се възстанови нормалността на процеса на актуализация, мерките да дадат резултат и бюджетът за целеви помощи да  бъде целесъобразно и ефективно изразходен.

 

Водещ:  Съвсем набързо нещо важно – държавата, която ще плаща за инвалидните колички за деца по 800 лева, нали така? Хората недоволстват, че сумата е твърде малка, защото количките варират по 3000-4000 лева, но вносителите на такива колички са декларирали, че струват между 150 и 500 лева.

 

Бисер Петков: Това е разминаването, защото, за да определим цена и комисията да предложи лимитна цена, тя ползва информационната база на Изпълнителната агенция по лекарствата. На тази основа предлага лимитната цена. Да, аз също съм слушал, че пазарно тези колички за децата струват доста повече, в пъти повече от помощта, но това, което е записано в лимитната заповед, е 800 лева. При нормалните инвалидни колички размерът на помощта е 486 лева.

 

Водещ:  Тъй като стана въпрос и за деца, за протестите на майките с деца с увреждания има ли пробив в преговорите?

 

Бисер Петков: Новото е, че депозираният от омбудсмана и майките на деца с увреждания Законопроект за личната помощ от вчера е припознат от народни представители от парламентарната група на партия „Воля“. Той ще следва оттук нататък установения ред за разглеждане в Народното събрание. Удовлетворени сме, че част от бележките, които МТСП предостави на омбудсмана в процеса на обществено обсъждане, са взети под внимание. Остава принципното ни възражение, че чрез този законопроект не се решават устойчиво и комплексно проблемите на хората с увреждания.

 

Водещ:  Да, но решава проблемите с хората, които ще им помагат, за асистентите, за личната грижа.

 

Бисер Петков: За част от хората с увреждания. Затова ние продължаваме интензивно работата, която сме започнали по два законопроекта – Законопроект за хората с увреждания и Законопроект за социалните услуги.

 

Водещ:  Мая Манолова ли се оказа този препъни камък, за да се случат всички тези, ако щете, и конфликти между самите протестиращи, между майките на деца с увреждания, между национално представителните организации?

 

Бисер Петков: Омбудсманът откликна на исканията на майките на деца с увреждания и доколкото ми е известно от доста време с различна интензивност е работено по такъв проект на Закон за личната помощ. В последните седмици явно беше завършена работата по този законопроект. Тъй като пътят на омбудсмана до парламента е по-кратък, отколкото на изпълнителната власт, на един министър, той беше депозиран.

 

Водещ:  Проблем ли е, че омбудсманът го внася, а не го внасяте Вие? Мая Манолова беше гост миналата седмица и каза, че тя явно е трън в очите, ако щете и на управляващите, заради тези промени, които предлага.

 

Бисер Петков: Не, аз не бих казал това. Напротив, с омбудсмана работим, като администрацията на омбудсмана участва активно и в работните групи, които са към министерството, и е запозната с работата във всички формати на Министерството на труда и социалната политика.

 

Водещ:  Тя изчислява, че 100 млн. лева ще са необходими за личната помощ. По Ваши изчисления разминава ли се сметката?

 

Бисер Петков: Сметката е доста условна, защото, първо, тя е готвена при едни текстове на законопроекта, сега в парламента са променени някои от текстовете. В първоначалния проектозакон имаше лимит на часовете, които държавата ще финансира до 330 часамесечно. В текстовете, които са внесени в парламента, няма такъв лимит. Всичко е на база на индивидуална оценка, на база на някои допускания и затова числата, сумите, които са необходими, за да се финансира личната помощ, варира в широки граници.

 

Водещ:  Оставката Ви депозирана ли е все още при министър-председателя, или е във Вашия джоб, или е на неговото бюро? Къде е?

 

Бисер Петков: Да, от 11 юни оставката е депозирана при министър-председателя. Въпрос на негово решение е дали ще процедира към Народното събрание.

 

Водещ:  Говорите ли си с него?

 

Бисер Петков: Разбира се. Имаме нормална комуникация. Аз продължавам да съм концентриран изцяло върху работата си, както виждате. Целта ми е да постигна максимума във времето, в което изпълнявам тези функции.

 

Водещ:  Дано да се постигне най-доброто за майките на деца с увреждания, пък и за всички хора с увреждания, но знаем, че този цялостен закон се готви от много години и не е приет. Поне този за личната помощ, ако може да функционира, също ще бъде облекчение за тях самите. Благодарим на социалния министър Бисер Петков за това негово участие.   

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin