Категории:


Към категориите

2019-04-17 21:21:53 - Ангел Чомаков
Законово ли е да се издаде заповед на служители да провеждат периодични инструктажи съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. без да са преминали задължителния ежегоден курс и получили сертификат за това.

2019-06-25 11:31:08 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Чомаков, Задължение на работодателя е писмено да определи лицата, които ще провеждат инструктажите, като те трябва да са длъжностни лица с подходящо образование. Определените от работодателя да провеждат инструктажите лица могат да започнат да изпълняват своите задължения в тази връзка, само след като за тях е установено съответствие на знанията и уменията им с образователния минимум за теоретична и практическа подготовка на утвърдените от работодателя писмени програми за обучение. На тези лица се провежда обучение по безопасност и здраве при работа, не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа (чл. 7, ал. 5, т. 2 от Наредба РД 07-2). (НА)

2019-04-16 08:55:58 - Анелия Начева
Здравейте, моля да ми отговорите на въпроса, който зададох на 04.02.2019 г.!

2019-05-09 12:11:08 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Начева, Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70 от 2005 г.) регламентира горни и долни стойности на експозиция за предприемане на действия, както и гранични стойности на експозиция, на база дневните нива на шум и върхово звуково налягане, съответно: - горни стойности на експозиция за предприемане на действие: Lex,8h = 85 dB(А) и ppeak = 140 Ра, съответстващо на 137 dB(С); - долни стойности на експозиция за предприемане на действие: Lex,8h = 80 dB(А) и ppeak = 112 Ра, съответно 135 dB (С); - гранични стойности на експозиция: Lex,8h = 87 dB(А) и ppeak = 200 Ра, съответно 140 dB(С). Всяка от тези стойности е свързана със съответни и различни изисквания и превантивни и корегиращи дейности в предприятието за защита от рисковете от шум и вибрации: контролиране на риска при източника на възникване; проектиране и разположение на работните места; технически средства за ограничаване на рисковете; организационни мерки; осигуряване и използване на лични предпазни средства и др. Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 3 от Наредба № 6, когато при оценката на риска по чл. 4, 5 и 6 се установи превишаване на горната стойност на експозиция за предприемане на действия, работодателят разработва и прилага програма от технически и/или организационни мерки, за да сведе до минимум експозицията на шум и произтичащите рискове, като взема предвид мерките по чл. 7, ал. 1. В тази връзка, при прилагането на изискванията на чл. 156 от КТ и на Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск (ДВ, бр. 103 от 2005 г.), следва да се взима предвид горната стойност на експозиция за предприемане на действие по Наредба № 6 - 85 dB(А). Т.е. на работещите при средна стойност на нивата на експозиция на шум за 8-часов работен ден, превишаваща 85 dB(А), следва да бъде осигурен допълнителен платен годишен отпуск, като допълнителна мярка за превенция на здравните рискове, по реда на Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск. (ВС)

2019-04-09 16:31:06 - Владимир Борисов
Благодаря за отговора на предното ми запитване! Разбирам,че при разбирателство между работодател и служител, както и коректно оформени документи, няма проблем да се "постъпи" на нощна смяна. Как се тълкува тогава чл.12 ал.(2) от Наредба РД-07-2 от 16.12.2009г. "Инструктажът по чл.1 /Начален/ се провежда в деня на постъпване на работа? Деня=датата

2019-04-19 15:24:34 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Борисов, Съгласно чл. 281, ал. 5 от Кодекса на труда работодателят е длъжен да организира провеждането на периодично обучение или инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при условия и по ред, определени с наредба на министъра на труда и социалната политика. Разпоредбата на чл. 16, ал. 1, т. 7 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд предвижда, че задължение на работодателя да не допуска до местата, където съществува сериозна или специфична опасност за здравето и живота, лица, които не са подходящо обучени, инструктирани и екипирани. С Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Наредба № РД-07-2) се определят условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа. В чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредба № РД-07-2 е предвидено, че работодателят писмено определя лицата, които ще провеждат обучението и/или инструктажа. Обучението и инструктажът по безопасност и здраве при работа се провеждат в работно време, като всички разходи са за сметка на работодателя (чл. 4 от Наредба № РД-07-2). Съгласно чл. 10, ал. 2, т. 1 от Наредба № РД-07-2 инструктажът по безопасност и здраве при работа се провежда при постъпване на работа. Въпросите, които трябва да бъдат обхванати с началния инструктаж са регламентирани в чл. 12 на Наредба № РД-07-2, като този инструктаж следва да се извърши в деня на постъпването на работа. Разпоредбата на чл. 3 от Наредба № РД-07-2 задължава работодателят да не допуска до работа работник и служител, който не притежава необходимите знания и умения и/или не е инструктиран по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. В тази връзка считаме, че началният инструктаж следва да се проведе при постъпване на работа, преди да бъде възложена работата, според създадената организация за провеждане на инструктажа и в зависимост от конкретните условия на работното място, като той следва да се проведе от определеното от работодателя длъжностно лице.НС

2019-04-08 23:00:33 - Страхил Тодоров
ДО: ГИТ КОПИЕ: МП, ИВСС З А Я В Л Е Н И Е по ЗДОИ /АПК/ от Страхил Тодоров Тодоров ул. Антим 1, 18, ап.7, гр. Плевен ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, НАСТОЯВАМ, Да получа отговор по компетентност: Пояснете ми с разбираеми думи, как вие, като контролен орган за осъществяване на нормален работен процес, практически прилагате тази характеристика? Този критерий се използва на няколко места в КРБ за описване на повод за инцидентно прекратяване на служебни функции: "фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от една година". Ако работодател реши да се възползва от тази клауза за прекратяване на сключен трудов договор, то вие бихте били компетентния административен арбитър при спор. Затова ви питам: Определяните от СТМ по КТ чл.286, ЗБУТ и Наредба 3, периодични медицински прегледи /типов формуляр за годност и представянето му лично от служителя на работодателя/, могат ли да бъдат повод за "фактическа невъзможност за упражняване на професия"? Например, поради регистриране на психично заболяване със срок на лечение/ отшумяване над една година и трудов договор на БГ магистрат? * И не отговаряйте, че това е неясен въпрос - ЗЗЛД не се използва за защита на лица със силно властови функции: АД 10255/ 2016г. и АД 7644/ 2017г. на ВАС, стр. 6 https://drive.google.com/drive/folders/17nmczxY-QUOvCicWU7hcuyVGYK01pk6u https://drive.google.com/open?id=1PE8AYm3csI5X8uhEs81xLjHtSPi5xaVR Пишете на strahilt@mail.bg ! С УВАЖЕНИЕ само към почтените, гражданинът С. Тодоров

2019-05-21 11:59:09 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Тодоров, Съгласно чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), работодателят осигурява на работниците и служителите обслужване от регистрирани служби по трудова медицина. Основните дейности на службите по трудова медицина са: оказване помощ на работодателите за създаване на организация за безопасност и здраве при работа; оценка на професионалните рискове и анализ на здравното състояние на работещите; предлагане на мерки за отстраняване и намаляване на установения риск; наблюдение на здравното състояние на работещите; обучение на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа (чл. 25а. ЗЗБУТ), и са детайлно регламентирани в Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. Съгласно чл. 4, ал. 1 от наредбата личните данни на работещите, свързани с тяхното здравословно състояние, физическото и психическото им развитие, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация, се обработва, използва и съхранява в съответствие с чл. 27 и 28 от Закона за здравето, т.е. при необходимата конфиденциалност. Съгласно чл. 27 ЗЗдр събиране, обработване, използване и съхраняване на здравна информация се извършва от лечебните и здравните заведения, регионалните здравни инспекции, лекарите, лекарите по дентална медицина, фармацевтите и другите медицински специалисти, както и немедицинските специалисти с висше немедицинско образование, работещи в националната система за здравеопазване, които са длъжни да осигурят защита на съхраняваната от тях здравна информация от неправомерен достъп (чл. 28, ал. 2). В частност чл. 28, ал. 1 от ЗЗдр регламентира изчерпателно случаите, при които здравна информация може да бъде предоставяна на трети лица, а именно, когато: лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение; съществува заплаха за здравето или живота на други лица; е необходима при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта; е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания; е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване; е необходима за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени; е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт и на лицензирани застрахователи. Предоставянето на информация в тези случаи се извършва след уведомяване на съответното лице. Видно от цитираните разпоредби, лицата и органите, на които се предоставя здравна информация са строго регламентирани и като принцип това са медицински и други органи, които използват тази информация в най-добрия интерес на лицето и с неговото знание или за случаите, когато лечението е задължително поради опасност за околните. В тази връзка изразяваме позицията, че няма възможност информация за здравното състояние на лица (включително от периодични медицински прегледи по чл. 286 КТ) да бъде предоставяна по ЗДОИ, независимо от поста, който заемат и обществената значимост на тяхната работа. Съгласно чл. 165, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) съдия, прокурор и следовател се освобождава от длъжност при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от една година. Освобождаването от длъжност се извършва с решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет (чл. 160 ЗСВ). Съдийската колегия и прокурорската колегия осъществяват поотделно и в съответствие с професионалната си насоченост следните правомощия по отношение на съдиите, прокурорите и следователите: назначават, повишават, преместват и освобождават от длъжност съдиите, прокурорите и следователите (чл. 30, ал. 5 ЗСВ). Според чл. 36, ал. 1 от ЗСВ заинтересованите лица могат да оспорват решенията на пленума и на колегиите на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от съобщаването им. Жалбата не спира изпълнението на решението, освен ако съдът постанови друго. Жалбата се разглежда от тричленен състав на Върховния административен съд в едномесечен срок от постъпването и в съда заедно с административната преписка (чл. 36, ал. 2 ЗСВ). Решението на тричленния състав на Върховния административен съд подлежи на касационно обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му (чл. 36, ал. 3 ЗСВ). От цитираните по-горе разпоредби е видно, че Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” няма правомощия да бъде „административен арбитър” по спор относно освобождаване от длъжност на съдия, прокурор и следовател./. /ДК/

2019-04-08 16:18:17 - Ангел Сотиров
Здравейте, Как е регламентирно утвърждаването на заповеди и инструкции по ЗБУТ, когато управителя е чуждестраннен гражданин и не говори Български език. Трябва ли собственика на фирмата, който също е чуждестранен гражданин, не пребиваващ в България, трябва ли възложи управлението по ЗБУТ, на лице български гражданин, което да го представлява?

2019-04-22 15:16:45 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Сотиров, Съгласно чл. 24, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд за организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или създава специализирана служба. "Работодател" е понятието, определено в § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, както и всеки, който възлага работа и носи цялата отговорност за предприятието, кооперацията или организацията. "Работодател" е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение. Съгласно чл. 21, ал. 1 от Търговския закон прокуристът е физическо лице, натоварено и упълномощено от търговец (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.) да управлява предприятието му срещу възнаграждение. Упълномощаването може да бъде дадено на повече от едно лице за отделно или съвместно упражняване. Прокуристът има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с упражняване на търговското занятие, да представлява търговеца, да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Съгласно чл. 23 отношенията между търговеца и прокуриста/ите се уреждат с договор/и. Би следвало в него/тях да бъдат определени и правата, задълженията и отговорностите на страните, вкл. по осигуряване на ЗБУТ така, че да бъдат изпълнени изискванията и на законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд. (НА)

2019-04-03 09:54:33 - Десислава Сиракова
Здравейте, на 26.02.2019 г. зададох въпрос и до този момент не съм получила отговор.

2019-05-09 12:14:30 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема г-жо Сиракова, Условията и редът за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд" към министъра на труда и социалната политика са регламентирани с Наредба № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд" (ДВ, бр. 28 от 4.04.2006 г.). Съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 4 от наредбата, не се възстановяват разходи, извършени извън срока на действие на сключения с фонда договор. Освен това, при констатиране на извършване на дейности по проекта на подаденото предложение преди одобряването му от управителния съвет на фонда същото се отхвърля (чл. 15, ал. 3 от Наредба № 1). (ВС)

2019-03-22 12:57:00 - Екатерина Евгениева
Здравейте! Зададох въпрос на 31.01.2019г., моля да ми отговорите.

2019-05-09 12:23:05 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Евгениева, В чл. 27, ал. 1 и ал. 6 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) е уредено, че в предприятия с повече от 50 работници и служители се учредяват комитети по условия на труд, в състав от 4 до 10 души. Когато предприятието е с голям числен състав, сложна структура и териториална разпокъсаност, може да се изграждат освен комитети на равнище предприятие и комитети към съответните структурни звена. (чл. 27, ал. 6). Освен това, чл. 28, ал. 1 от ЗЗБУТ изисква в предприятия с 5 до 50 работещи включително, както и в отделните структурни звена на предприятията по чл. 27, ал. 6 да се изграждат групи по условия на труд. Във връзка с изложеното, считаме, че на централно ниво в предприятието Ви следва да бъде изграден комитет по условия на труд. (ВС)

2019-03-20 10:00:41 - Йордан Петков
Може ли фирма с обекти в цялата страна да сключи договори с няколко служби по трудова медицина, като всяка от службите да обслужва работниците и служители на различни обекти.

2019-04-16 09:26:20 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Петков, Няма законова пречка при предприятия със сложна и териториално разпокъсана структура и обекти в различни градове да се сключат договори с повече от една служби по трудова медицина за обслужване на работещите в отделните обекти. /ДК/

2019-03-18 14:21:09 - Даяна Христова
Здравейте, Става дума за фонд "Условия на труд". - какво означава "браншова значимост и приложимост на резултатите", когато става дума за проектите и програмите, които се финансират? - могат ли да кандидатстват фирми, чиято дейност е в сферата на услугите, или фондът е насочен единствено към производствени предприятия?

2019-04-15 11:24:13 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Христова, Информация, свързана с дейността на Фонд „Условия на труд“ може да получите на следните телефони: 02/986 1458; 02/8119 502./НД/

2019-03-18 13:41:21 - Лена Велинова
Следва ли, строителни работници /сгради/, които използват епизодично моторни триони, да имат удостоверения за правоспособности - тип Тпс, съгласно НАРЕДБА № 1 от 15 февруари 2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника?

2019-04-22 15:27:35 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Велинова, Съгласно § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 1 от 15.02.2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение (издадена от министъра на земеделието, храните и горите, oбн., ДВ, бр. 19 от 5.03.2019 г.), "преносима и/или стационарна техника" са моторни триони и храсторези, гатери, гатер-банцизи, въжени линии и системи за извоз на дървени материали. Съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника с техника могат да работят само лица, притежаващи съответната правоспособност. Категорията, която се изисква за работа с моторни триони е Тпс (чл. 13, ал. 4, т. 5). Законът не прави разграничение по отношение мястото на работа със съответната техника, икономическата дейност на предприятието, както и по отношение честотата на ползването и. Задължение на работодателя е да не допуска до работа работник и служител, който не притежава необходимите знания и умения и/или не е инструктиран по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. (НА)

2019-03-07 14:33:23 - Владимир Борисов
Допустимо ли е в в предприятие с непрекъснат режим на работа /работа на смени/, новоназначени служители да "постъпват" на работа на нощна смяна, празнични или почивни дни, когато това е продиктувано от одобрения график. Благодаря предварително!

2019-04-01 09:56:07 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Борисов, Съгласно чл. 61, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа. Работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (чл. 63, ал. 1 от КТ). Следва да се има предвид, че работникът или служителят е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от получаването на посочените документи, освен ако страните са уговорили друг срок (чл. 63, ал. 1 от КТ). Поради това сме на мнение, че страните по трудовия договор имат възможност да определят момента, в който работникът или служителят следва да постъпи на работа. Следва да се има предвид, че изпълнението на задълженията по трудовия договор започва с постъпването на работника или служителя на работа, което се удостоверява писмено - чл. 63, ал. 4 от КТ. НС

2019-03-05 10:15:37 - Анелия Начева
Здравейте, бихте ли отговорили на въпроса, който зададох на 04.02.2019 г.

2019-05-09 12:08:10 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Начева, Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70 от 2005 г.) регламентира горни и долни стойности на експозиция за предприемане на действия, както и гранични стойности на експозиция, на база дневните нива на шум и върхово звуково налягане, съответно: - горни стойности на експозиция за предприемане на действие: Lex,8h = 85 dB(А) и ppeak = 140 Ра, съответстващо на 137 dB(С); - долни стойности на експозиция за предприемане на действие: Lex,8h = 80 dB(А) и ppeak = 112 Ра, съответно 135 dB (С); - гранични стойности на експозиция: Lex,8h = 87 dB(А) и ppeak = 200 Ра, съответно 140 dB(С). Всяка от тези стойности е свързана със съответни и различни изисквания и превантивни и корегиращи дейности в предприятието за защита от рисковете от шум и вибрации: контролиране на риска при източника на възникване; проектиране и разположение на работните места; технически средства за ограничаване на рисковете; организационни мерки; осигуряване и използване на лични предпазни средства и др. Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 3 от Наредба № 6, когато при оценката на риска по чл. 4, 5 и 6 се установи превишаване на горната стойност на експозиция за предприемане на действия, работодателят разработва и прилага програма от технически и/или организационни мерки, за да сведе до минимум експозицията на шум и произтичащите рискове, като взема предвид мерките по чл. 7, ал. 1. В тази връзка, при прилагането на изискванията на чл. 156 от КТ и на Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск (ДВ, бр. 103 от 2005 г.), следва да се взима предвид горната стойност на експозиция за предприемане на действие по Наредба № 6 - 85 dB(А). Т.е. на работещите при средна стойност на нивата на експозиция на шум за 8-часов работен ден, превишаваща 85 dB(А), следва да бъде осигурен допълнителен платен годишен отпуск, като допълнителна мярка за превенция на здравните рискове, по реда на Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск. (ВС)

2019-03-01 14:11:07 - Пламен Симеонов
Здравейте, Може ли да ми предоставите копие от писмо Изх. № 9104/501 София, 25.08.2004 г. във връзка с указания по Наредба 2 от 2004 г. за минимални изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР. Благодаря предварително.

2019-04-16 13:15:47 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Симеонов, Техническите характеристики на рубриката „Въпроси и отговори“ не позволява да се прилагат документи. Копие от писмо изх. № 9104/501 от 25.08.2004г. относно указания по Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, можете да получите в приемната на Министерство на труда и социалната политика на адрес: гр. София, ул. Триадица № 2 или на посочен от Вас адрес, вкл. e-mail./НД/

2019-02-28 17:28:25 - Ралин Василев
Здравейте! През месец ноември 2018г. зададох въпрос, дали се провежда начален инструктаж на лице, назначено по граждански договор? Лицето изпълнява задачите по гражданския договор в администрацията на фирмата, която го е наела. Моля, за отговор. Благодаря!

2019-04-24 14:48:11 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Василев, Съгласно изискването на чл. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г.) инструктаж по безопасност и здраве се провежда във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението. Инструктаж се провежда на всеки работещ, вкл. и на: работещите, предоставени от предприятие, което осигурява временна заетост; командировани работници и служители; работещи от други предприятия, които ще работят на територията на предприятието; лица, приети за обучение или за повишаване на квалификацията; лица, с които се провежда производствена практика; всички други лица, които ще посещават производствени звена на предприятието. Следователно на всички лица, в. т.ч. и на тези, които работят на т. нар. граждански договори на територията на предприятието следва да се провежда начален инструктаж съгласно Наредба № РД-07-2. (НА)

2019-02-28 11:28:34 - Ангел Сотиров
Здравейте, Работя като длъжностно лице по ЗБУТ, във фирма която има нов управител чужд гражданин, не говорещ Български език и прокура от български и чуждестранни граждани. Трябва ли управителя да упълномощи определен прокурист, които да отговаря по ЗБУТ и трябва ли новия управител да преиздаде заповедта за определяне на длъжностно лице по ЗБУТ?

2019-05-23 14:27:06 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Сотиров, Законът за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) урежда пълната отговорност и задълженията на работодателя по осигуряване на здравето и безопасността и се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението. Част от тези задължения са: информирането (чл. 19 ЗЗБУТ) и консултациите с работещите или с техни представители и организации при обсъждането и приемането на всички въпроси, които се отнасят до здравето и безопасността им; (чл. 26, ал. 1 ЗЗБУТ). Член 26, ал. 2 от ЗЗБУТ изисква работодателят да осигури на всеки работещ, включително на работещите по срочно правоотношение или при условията на временна работа, както и на работещите на смени и полагащите нощен труд, подходящо обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на индивидуалното му работно място и на професията при: постъпване на работа; преместване на друга работа или промяна на работата; въвеждане на ново или при промяна на работно оборудване и технология, като всички разходи за провеждане на обучението, което се осъществява в работно време са за сметка на работодателя. Обучението и инструктажите се провеждат периодично, като се отчитат новите или променените рискове. Информирането, инструктирането, обучението и консултациите с работещите са естествено на езика, който говорят, същото касае писмените инструкции и информационни материали на територията на предприятието. В този смисъл е и разпоредбата чл. 3, ал. 1 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, която изисква информацията да бъде лесно разбираема за работещите, за които се отнася. За организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или създава специализирана служба (чл. 24 от ЗЗБУТ). Функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика - Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове. В съответствие с наредбата, работодателят регламентира функциите и задачите им съобразно конкретните условия. По преценка на работодателя извършването на дейностите по ЗБУТ може да се възлага с договор на други юридически и физически лица или да се извършва от самия него в случаите, когато той е физическо лице. /ДК/

2019-02-26 14:36:26 - Румяна С. Андонова
Зададох въпрос относно тълкуването на трудоустроено лице и лице с намалена работоспособност. Моля за отговор.

2019-04-16 09:23:15 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Андонова, Разпоредбата на чл. 314 от Кодекса на труда изисква когато работник или служител, който поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опасност за здравето си може да изпълнява друга подходяща работа или същата работа при облекчени условия, се трудоустроява на друга работа или на същата работа при подходящи условия по предписание на здравните органи. Необходимостта от преместване на работника или служителя на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия, характерът на работата, условията на труда и срокът на преместването се определят по предписание на здравните органи. Предписанието за трудоустрояване, издадено от здравните органи, задължава работника или служителя да не изпълнява работата, от която се премества, а работодателя - да не го допуска до тази работа. Предвид закрилата по чл. 333, ал. 1, т. 2 от КТ, приложима по отношение на трудоустроен работник или служител, бихме желали да Ви уведомим, че същата се прилага винаги щом с решение на ТЕЛК е определен процент трайно намалена работоспособност поради болест или трудова злополука и са посочени противопоказни условия на труд. При кумулативното осъществяване на тези две предпоставки, работникът или служителят е трудоустроен по смисъла на чл. 333, ал. 1, т. 2 от КТ, като е без правно значение дали той заема длъжност, определена от работодателя за трудоустрояване или продължава да изпълнява заеманата преди трудоустрояването длъжност, ако тя е подходяща за здравословното му състояние (в последната хипотеза трудоустрояването е фактически изпълнено). Този извод произтича от същностните характеристики на трудоустрояването по смисъла на чл. 314 от КТ, изразяващо се в съобразяване на изпълняваната работа със здравните противопоказания за заболяването, респективно в преместването на подходяща с оглед тези противопоказания за работа. В случаите, когато в ЕР на ТЕЛК не са посочени противопоказаните условия на труд, а само е отразено, че лицето може да изпълнява настоящата си работа, това не означава, че лицето не е трудоустроено, защото компетентния орган е изразил препоръка относно липсата на необходимост от преместване, като е определил работата му, като подходяща за здравословното му състояние. Право на работодателя в този случай, както и при други непълноти в ЕР, е да поиска допълнителни разяснения от ТЕЛК относно противопоказаните условия на труд и др., с оглед изпълнение на задълженията му за осигуряване на подходящи условия на труд, в съответствие с предписанието. /ДК/

2019-02-26 09:44:05 - Десислава Сиракова
Здравейте, въпросът ми е свързан с периода на допустимост на разходите, извършени по проект, финансиран от Фонд "Условия на труд" - допустими ли са разходи, извършени преди подписване на договор с Фонда? Благодаря предварително

2019-05-09 12:13:46 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема г-жо Сиракова, Условията и редът за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд" към министъра на труда и социалната политика са регламентирани с Наредба № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд" (ДВ, бр. 28 от 4.04.2006 г.). Съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 4 от наредбата, не се възстановяват разходи, извършени извън срока на действие на сключения с фонда договор. Освен това, при констатиране на извършване на дейности по проекта на подаденото предложение преди одобряването му от управителния съвет на фонда същото се отхвърля (чл. 15, ал. 3 от Наредба № 1). (ВС)

2019-02-20 14:28:47 - Рени Караилиева
Здравейте, Отново изминаха сроковете за отговор, затова задавам въпроса си за трети път. Надявам се да получа отговор. На какво правно основание фирма може да раздаде или да финансира закупуването на очила за работа с компютър и / или диоптрични очила, с изключение на основанията в Наредба 7 за работа с видеодисплеи. В конкретния случай се касае за длъжност "Шофьор". Благодаря!

2019-04-11 09:18:44 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Караилиева, В нормативната уредба по безопасност и здраве при работа задължение на работодателя да осигури средства за корекция на зрението (очила) е регламентирано в Наредба № 7 за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи. Следва да се има предвид, че по смисъла на Наредба № 7 „лице, работещо с видеодисплей” е всеки работещ, който обичайно работи с видеодисплей не по-малко от половината от установеното за него работно време. Следователно при определянето на „лицата, работещи с видеодисплеи” следва да се отчита необходимостта от работа с видеодисплей за изпълнение на трудовите/служебни задължения, както и експозицията (времето), което е необходимо за изпълнение на функциите и задачите, съгласно производствената (функционалната) характеристика на работника или служителя. Разпоредбата на чл. 2, т. 1 от наредбата изрично определя, че тя не се прилага за шофьорски кабини и контролни кабини на транспортни средства или машини. Тъй като за изпълнение на длъжността „водач на МПС“ не се предполага и работа с видеодисплей за не по-малко от половината от установеното работно време, считаме, че няма нормативно основание за осигуряването на очила за сметка на работодателя./ДК/

2019-02-18 14:21:36 - Галяя Танева
Здравейте, Интересувам се дали трябва да се прави ежедневен иструктаж на служители и работници на длъжност техник-механик, които се занимават с ремонт, монтаж на климатици, климатични системи и хладилници. Същите, карат и служебни автомобили и всеки ден са на различен обект. Или е достатъчно да се прави периодичен инструктаж? Благодаря!

2019-04-22 15:21:32 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Танева, Съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително при строителни и монтажни работи (СМР). Съгласно §5, т. 40 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ) "строителни и монтажни" са работите, чрез които строежите се изграждат, ремонтират, реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват. Съгласно §5, т. 38 от ДР на ЗУТ "строежи" са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни работи, консервация, реставрация, реконструкция по автентични данни по смисъла на чл. 74, ал. 1 от Закона за културното наследство и адаптация на недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства със и без промяна на предназначението. От изложеното е видно, че в общия случай монтажът и ремонтът на климатици, климатични системи и хладилници не попадат в обхвата на СМР. Друг е въпросът, ако този вид монтаж и/или ремонт се осъществява на действащ строеж (има издадено разрешение за строеж и няма разрешение за ползване) и/или посочените дейности са част от инвестиционния проект. В тези случаи е необходимо провеждането на ежедневен инструктаж. (НА)

2019-02-10 23:01:54 - николай николов
Искам да попитам, в кметство има изпратени по временна заетост по чл.9 работници, както и такива от пробационна служба. Необходимо ли е тези работни места да бъдат обхванати в оценката на риска и какъв е редът за провеждането на инструктажи на тези лица.

2019-04-16 09:24:33 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Николов, Въз основа на предоставената в запитването Ви информация, считаме, че става въпрос за две групи лица: 1. Лица, които на основание Закона за социалното подпомагане и правилника за неговото прилагане, получават помощи по чл.9, ал. 1 от Правилника при доход по-нисък от определения диференциран минимален доход и на основание чл. 12 от същия задължително полагат общественополезен труд по организирани от общинската администрация програми за предоставяне на социални услуги, екологични програми, програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места и други програми за общественополезни дейности, и 2. Лица, спрямо които се прилага пробация като един от видовете наказание по смисъла на Наказателния кодекс (НК). Съгласно чл. 42а. от НК пробацията е съвкупност от мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода, които се налагат заедно или поотделно, като една от тези мерки е безвъзмезден труд в полза на обществото. И в двата случая става въпрос за обществено полезна дейност/труд, които се полагат или като основание за получаване на помощи или като форма за изпълнение на наказание и в този смисъл не е налице трудово правоотношение по КТ, като положеният труд (извършваната работа) не се признава за трудов стаж. Независимо от това и на основание чл. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), считаме че кметството/общината има задължение по осигуряване на условията на труд на цитираните лица, тъй като изискванията на ЗЗБУТ следва да се прилагат във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението. В този смисъл, и като възлагащ работата по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗЗБУТ, кметството/общината има задължения да извърши оценката на риска на съответните работни места и да провежда инструктажите по безопасност и здраве на въпросните лица. В същия смисъл е и разпоредбата на чл. 256 от Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, съгласно която работодателят, при когото се полага безвъзмезден труд в полза на обществото, е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд и да извърши инструктаж съгласно чл. 26 от ЗЗБУТ, като това се удостоверява с подписа на осъденото лице в книгата за инструктаж. В алинея 4 от същия член е уредено, че при настъпване на трудова злополука работодателят, при когото се полага безвъзмезден труд в полза на обществото, съставя акт за трудова злополука и го изпраща в пробационната служба. Началникът на областната или районната служба "Изпълнение на наказанията" уведомява ГДИН и организира процедурите по Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки. Контролът по изпълнение на мярката безвъзмезден труд в полза на обществото относно: провеждането на инструктаж, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, спазването на ежемесечния график и изпълнението на възложената работа от осъдения се осъществява от пробационния служител (чл. 257 от Правилника). /ДК/  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България