Категории:


Към категориите

2018-11-27 10:20:11 - Рени Стоянова
Добър ден! Бих искала да разбера на какво основание могат да бъдат покрити разходите за коригиращи очила за работещи на длъжност "Водач на МПС"? Предварително Ви благодаря!

2019-04-01 18:06:25 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Стоянова, В нормативната уредба по безопасност и здраве при работа задължение на работодателя да осигури средства за корекция на зрението (очила) е регламентирано в Наредба № 7 за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи с видеодисплеи. Следва да се има предвид, че по смисъла на Наредба № 7 „лице, работещо с видеодисплей” е всеки работещ, който обичайно работи с видеодисплей не по-малко от половината от установеното за него работно време. Следователно при определянето на „лицата, работещи с видеодисплеи” следва да се отчита необходимостта от работа с видеодисплей за изпълнение на трудовите/служебни задължения, както и експозицията (времето), което е необходимо за изпълнение на функциите и задачите, съгласно производствената (функционалната) характеристика на работника или служителя. Разпоредбата на чл. 2, т. 1 от наредбата изрично определя, че тя не се прилага за шофьорски кабини и контролни кабини на транспортни средства или машини. Тъй като за изпълнение на длъжността „водач на МПС“ не се предполага и работа с видеодисплей за не по-малко от половината от установеното работно време, считаме, че няма нормативно основание за осигуряването на очила за сметка на работодателя./ДК/

2018-11-22 12:51:03 - Александър Стоянов
Във връзка с разработване на проект към Фонд "Условия на труд", бих искал да ви попитам относно квитанцията за закупуване на документи: Пояснение за кои документи се отнася тази квитанция? Дали може те да бъдат закупени онлайн и квитанцията да бъде получена онлайн? От къде може да бъде закупена документацията?

2018-12-17 11:36:11 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Стоянов, Информация, свързана с дейността на Фонд „Условия на труд“ може да получите на следните телефони: 02/986 1458; 02/8119 502./НД/

2018-11-12 18:17:25 - Дима Статева
Здравейте, моля за отговор на въпроса - необходимо ли е да бъде извършен инструктаж по Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. на работници и служители, прехвърлени при друг работодател при условията на чл.. 123 от КТ? Ако да - какъв? Старият работодател е провеждал редовно всички видове инструктажи. Благодаря.

2018-12-20 12:52:43 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Статева, Съгласно чл. 123 от Кодекса на труда трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява при промяна на работодателя в определените от разпоредбата случаи. В тази връзка в случай, че има промяна на работното място след прехвърлянето новият работодател следва да извърши инструктаж на работното място. Ако има промяна на технологичния процес, нови машини и съоръжения, или в организацията на работа на съответния работещ следва да се проведе извънреден инструктаж. Всички останали инструктажи се провеждат при условия и периодичност съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г.). (НА)

2018-11-09 12:44:21 - ива николова
Моля, при възможност, да ме упътите къде мога да намеря действащ правилник по безопасност на труда при рязане и заваряване на метали.Благодаря!

2019-02-21 16:11:39 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Николова, МТСП не разполага с Правилника по безопасността на труда при заваряване и рязане на метали (Д-08-002), но бихте могли да го потърсите в ИА „Главна инспекция по труда” и съответните териториални Дирекции „Инспекция по труда”. (ВС)

2018-11-02 11:28:41 - Румяна Димитрова
Здравейте, Предстои ни откриване на офиси в други градове и искаме да знаем: 1. Може ли да има Книга за начален инструктаж за всеки офис? 2. Как да бъдат номерирани Служебните бележки за проведен начален инструктаж? Номерацията обща ли да е за фирмата или във всяка книга за инструктаж да имаме отделна?

2019-04-01 14:27:09 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Димитрова, В чл. 2, ал. 2 от Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, законодателят е дал право на работодателя да организира провеждането на инструктажите, като писмено определи лицата, които ще провеждат обучението и/или инструктажа. Тази разпоредба не ограничава работодателя по отношение разпределянето на това задължение по отделни структурни звена, офиси и др., с цел облекчаване провеждането на съответните инструктажи, в т.ч. и тяхното документиране. Номерацията може да бъде, в зависимост от приетата организация в предприятието, с оглед водене на отчетност и осигуряване на условия за контрол. (ВС)

2018-11-02 11:21:26 - Румяна Димитрова
Здравейте, Бих искала да попитам дали трябва да провеждаме инструктаж, на хора назначени на Граждански договор?

2018-12-20 12:51:24 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Димитрова, Следва да имате предвид, че целта на гражданския договор е извършване на дадена работа, която трябва да е определена по съдържание и обем, както и да е посочен критерий относно качествено изпълнение. Поради това т. н. “граждански договори” (договор за услуга, за изработка и др.) е сборно понятие за договори от облигационното право, които са уредени в Закона за задълженията и договорите. При тях изпълнителят дължи определен резултат, като сам определя начина на работата си, няма определено работно време и работно място. В този случай за възложителя не възниква задължението за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, в т. ч. и провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа. От друга страна съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г.) инструктаж по безопасност и здраве се провежда във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението. Инструктаж се провежда на всеки работещ, вкл. и на: работещите, предоставени от предприятие, което осигурява временна заетост; командировани работници и служители; работещи от други предприятия, които ще работят на територията на предприятието; лица, приети за обучение или за повишаване на квалификацията; лица, с които се провежда производствена практика; всички други лица, които ще посещават производствени звена на предприятието. (НА)

2018-10-25 14:06:20 - Тодор Комитски
Какви са минимално допустимите размери на шкафовете за съхраняване на лични вещи и облекло и допустимо ли е Работодателят да настанява в моя шкаф друго лице без мое знание и съгласие?

2018-12-20 12:40:32 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Комитски, В законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд няма изисквания за минимално допустимите размери на шкафовете за съхраняване на лични вещи и облекло. В тази връзка с Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване са определени задължения на работодателя. Съгласно чл. 232 за случаите, в които се изискват съблекални, в тях всеки работещ разполага с шкафче, което се заключва. Когато характерът на извършваната работа го изисква (работа с опасни субстанции, влага, замърсяване и др.), шкафчетата за работните и за обикновените дрехи са отделни. Когато не се изискват съблекални, за всеки работещ се осигурява място с възможност за заключване за личните му вещи и облекло (чл. 233 от Наредба № 7). (НА)

2018-10-15 15:51:23 - Константина Иванова
В дружеството,в което работя има работник,който е работил по трудов договор,за външно съвмесетителство, по чл.111 от КТ на 4.00 ч, на същата длъжност,на която се назначава при нас. Ще се вземе ли предвид този период за % ДТВ за труд.стаж и професионален опит?Ще се зичата ли за стаж по специалността?

2018-11-14 13:48:51 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 12, ал. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит (клас) се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време - по всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време. Следователно, ако по основното трудово правоотношение работникът/ служителят е на 8 часов работен ден, по трудовия договор за допълнителен труд по чл. 111 от КТ не се полага възнаграждение за трудов стаж и професионален опит. МВ/

2018-10-12 16:29:12 - М.Спасова
Здравейте! Моля да ни бъде пояснено при попълване на производствена характеристика за ТЕЛК в част фактори на раб.среда-кои са факторите които трябва да бъдат отразени. Опасност от ел.ток с високо напрежение - трябва ли да биде отразена Благодаря!

2019-04-01 14:28:06 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Спасова, Съгласно изискванията на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ДВ, бр. 34 от 4.05.2010 г.), изготвянето на производствена характеристика е задължение на работодателя – осигурителя. При изготвянето на производствената характеристика участват и я подписват следните длъжностни лица: завеждащият “Човешки ресурси”, длъжностното лице по безопасност и здраве при работа, лекарят на СТМ и ръководителят на предприятието. Считаме, че в т. 14 „Фактори на работната среда” от формуляра на Производствената характеристика (Бл. МЗ № П 601/2008) следва да се посочат идентифицираните при оценката на риска фактори (показатели) на работната среда, харакерни за конкретното предприятие и работно място, при които работи съответния работник или служител. Такива фактори, в зависимост от конкретната работна среда, могат да бъдат: техническа безопасност на работно оборудване; микроклимат – температура, влажност и скорост на движение на въздуха; прах; шум; вибрации; осветление; електробезопасност; пожаробезопасност; лъчения – йонизиращи и нейонизиращи; химични агенти; биологични агенти; ръчна работа с тежести; санитарно-битови условия и др. Тъй като в запитването Ви липсва информация за предприятието, за икономическата дейност, вида работа и условията на труд, при които работи работника или служителя, не можем да Ви дадем конкретен отговор. В случай, че при оценката на риска е идентифицирана опасност от електрически ток, в производствената характеристика на работника/служителя следва да се посочи този фактор и да се конкретизира степента на риска и неговата допустимост. (ВС)

2018-10-12 16:28:36 - Нела Раева
Здравейте, прочетох Наредба №1 от 23.03.2006г. , но не разбирам отворен ли е срока за подаване на разработени проекти за подобряване условията на труд в предприятието? Да разбирам ли, че във всеки момент може да се подаде при вас, след като фирмата реши да кандидатства за финансиране 30%?

2019-02-21 16:02:17 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Раева, Условията и редът за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд" към министъра на труда и социалната политика са определени с Наредба №1 от 23.03.2006 г. (ДВ, бр. 28 от 2006 г.) Участие в процедурата/конкурсите за финансиране може да вземе всеки кандидат, отговарящ на изискванията, установени в наредбата, след надлежно попълване на образците-формуляри, публикувани на сайта на фонда (https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&lang=&I=601). Подадените от кандидатите предложения по всяка процедура/конкурс подлежат на разглеждане, оценка и класиране от Управителния съвет на Фонда. Разглеждането и оценката на предложенията за финансиране се извършва всеки месец от комисия, назначена от управителя на Фонда. За повече информация можете да се обърнете към фонд „Условия на труд“, (София - 1051, ул. “Триадица” № 2, ет. 3, тел./факс : 02/ 986-53-58, 02/ 8119 526 ). (ВС)

2018-10-11 11:23:27 - Ангел Атанасов
Изисква ли се провеждането на ежедневен инструктаж на работещите в кораборемонтни предприятия, работещи в затворени пространства с принудителна вентилация, извършващи огневи и заваръчни работи съгласно Наредба РД-7-2 от 16.12.2009 г. чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г. ) Ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително: в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работ.

2018-12-07 13:07:59 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Атанасов, В общия случай огневите и заваръчните работи съдържат процеси, при които се отделят дим и опасни вещества и частици. Отнася се и за дейности, съпътстващи заваряването, като например шлифоване, рязане и шкурене. Съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително при работа с опасни химически вещества и препарати. По смисъла на наредбата, опасни химични вещества и смеси е понятието, определено в §1, т.6 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) (Загл. изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) - "опасни химични вещества и смеси са химичните вещества и смеси, които се класифицират като опасни в една или повече категории на опасност, посочени в Приложение № I на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)“ - експлозивни, оксидиращи, изключително запалими, лесно запалими, запалими, силно токсични, токсични, вредни, корозивни, дразнещи, сенсибилизиращи, канцерогенни, токсични за репродукцията, мутагенни, опасни за околната среда. Съгласно чл. 1, ал. 2 от Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (обн., ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г.) стойностите на химичните агенти във въздуха на работното място и стойностите на химичните агенти и метаболитите им в биологични среди не трябва да превишават граничните стойности, посочени в приложения № 1 и 2 от тази наредба. Работодателят предприема мерки за установяване наличието на опасни химични агенти на работното място. Във всички случаи, вкл. и при наличие на опасни химични агенти се извършва оценка на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.). В случай, че от оценяването на риска не се установи наличие на опасни вещества или тяхната стойност не превишава граничните, считаме, че за работодателя не възниква задължение по чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2. (НА)

2018-10-09 19:51:21 - Ваня Даскалова
От 12 години съм със слухов апарат. Имам слухова загуба на двете уши над 65%. Тази година се явих на ТЕЛК и НЕЛК ми дадоха 15%. Проблемът е, че никъде в новите решения не пише, че е необходимо да съм със слухов апарат, а без него не мога. Трябва ли да го има записано?

2018-12-04 13:57:43 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Даскалова, Въпросът Ви е от компетентността на Министерството на здравеопазването, което осигурява контрола върху дейността на експертните лекарски комисии. /ДК/

2018-09-26 16:02:58 - Ангел Атанасов
На работещите в корабостроителни и кораборемонтни заводи, работещи в затворени пространства и извършващи огневи и заваръчни дейности извършвали се ежедневен инструктаи и ако да, съгласно кои закони и наредби.

2018-10-31 15:05:10 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Атанасов, В общия случай огневите и заваръчните работи съдържат процеси, при които се отделят дим и опасни вещества и частици. Отнася се и за дейности, съпътстващи заваряването, като например шлифоване, рязане и шкурене. Съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително при работа с опасни химически вещества и препарати. По смисъла на наредбата, опасни химични вещества и смеси е понятието, определено в §1, т.6 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) (Загл. изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) - "опасни химични вещества и смеси са химичните вещества и смеси, които се класифицират като опасни в една или повече категории на опасност, посочени в Приложение № I на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)“ - експлозивни, оксидиращи, изключително запалими, лесно запалими, запалими, силно токсични, токсични, вредни, корозивни, дразнещи, сенсибилизиращи, канцерогенни, токсични за репродукцията, мутагенни, опасни за околната среда. Съгласно чл. 1, ал. 2 от Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (обн., ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г.) стойностите на химичните агенти във въздуха на работното място и стойностите на химичните агенти и метаболитите им в биологични среди не трябва да превишават граничните стойности, посочени в приложения № 1 и 2 от тази наредба. Работодателят предприема мерки за установяване наличието на опасни химични агенти на работното място. Във всички случаи, вкл. и при наличие на опасни химични агенти се извършва оценка на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.). В случай, че от оценяването на риска не се установи наличие на опасни вещества или тяхната стойност не превишава граничните, считаме, че за работодателя не възниква задължение по чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2. (НА)

2018-09-07 11:12:23 - Емил Енев
Къде и от кого в България могат да се преведат медицински изследвания за назначаване на работа, резултатите от които да се попълнят в международните форуляри от типа: The persons employed must prove the following occupational medical examinations: G 1.1 Quartz-containing dust G 1.2 Asbestos fiber-containing dust G 1.3 Ceramic fiber dust G 1.4 Respiratory protective equipment G 26 Respiratory protective equipment

2018-12-07 12:29:17 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Енев, Въпросите за типа, обхвата и документирането на медицинските изследвания за назначаване на работа са от компетентността на Министерството на здравеопазването и в тази връзка би следвало да зададете въпроса си към тях. (НА)

2018-09-02 20:58:50 - Живко Димитров
На 31.07.2018 г. зададох въпрос. Кога ще ми отговорите

2018-10-09 10:09:48 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ, Законът за здравословни и безопасни условия на труд задължава работодателя да застрахова за риска "трудова злополука" работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Условията и редът за задължително застраховане за риска "трудова злополука" са определени с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука" (ДВ, бр. 15 от 2006 г.). Съгласно чл. 2, ал. 1 от наредбата, на задължително застраховане подлежат само работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. В тази връзка, със заповед на министъра на труда и социалната политика ежегодно се определя коефициентът на травматизъм по икономически дейности за прилагане през съответната година (Заповед № РД01-883 от 03.11.2017 г. на министъра на труда и социалната политика за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2018 г. (ДВ, бр. 92 от 2017 г.). Определени са икономическите дейности, за които е задължително застраховането за риска "трудова злополука" през годината. Съгласно чл. 4 ал. 1 от Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука", работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска "трудова злополука", се определят с писмена заповед от работодателя, след консултации със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска. Провеждането на консултации се удостоверява с протокол, т.е. определянето на работещите, които задължително трябва да бъдат застраховани за риска "трудова злополука" в конкретното предприятие е обвързано с оценката на професионалните рискове. В тази връзка считаме, че за работодателя на строително предприятие не възниква задължението да застрахова работниците и служителите в административните звена на предприятието, в т.ч. счетоводителите, които работят при професионални рискове, неприсъщи за основната дейност на предприятието.

2018-08-30 12:02:39 - Надя Воденичарова
Здравейте, ОБЗР в нашата фирма е чрез сключване на договор с външни за предприятието юридически , като в този случай обхватът на функциите и задачите, които ще бъдат изпълнявани, са определин в договора. Необходимо ли е да правя заповед в този случай?

2018-12-07 12:13:46 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Воденичарова, Съгласно чл. 24, ал. 1 от Закон за здравословни и безопасни условия на труд за организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или създава специализирана служба. Необходимо е да има писмен акт на работодателя, от който да е видно, че той е назначил или определил такова длъжностно/и лице/а (орган за безопасност и здраве при работа - ОБЗР). Няма нормативно изискване за формата на този писмен акт (заповед, договор и /или др.). Разпоредбата на чл. 5 от Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове (обн., ДВ, бр. 91 от 5.08.1998 г) регламентира определянето на обхвата на функциите и задачите, когато ОБЗР е възложено на външни юридически или физически лица, да става с договор. (НА)

2018-08-13 10:44:30 - Ани Иванова
Здравейте, при проверка от Инспекцията по труда инспекторът каза, че освен писмено да го уведомя, че предписанията са изпълнени трябва и да му предоставя документи, доказващи, изпълнението. В кой документ е упоменато това ми задължение - да занеса в ИТ освен писмо-уведомление и документите с извършените корекции?

2018-12-07 12:15:32 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Иванова, На основание чл. 402, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда контролните органи в рамките на своята компетентност имат право да изискват от работодателя, съответно от органа по назначаването, обяснения, сведения и представяне на всички необходими документи, книжа и заверени копия от тях във връзка с упражняването на контрола. Разпоредбата дава право на инспектора, след като е преценил необходимостта, да изисква от работодателя, освен уведомление за изпълнение на дадените предписания, и доказателствата за тяхното изпълнение. (НА)

2018-08-03 10:08:29 - Красимира Стоянова
Фирмата ни извършва услуги със строителна механизация на различни строителни обекти. Операторите на машините са наши работници и служители. Чие е задължението за провеждане на ежедневен инструктаж на операторите съгл. чл.15, ал.1 от Наредба №РД-07-2 - на Главния изпълнител на обекта или наше-като подизпълнител?

2018-10-31 15:08:26 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Стоянова, Съгласно чл. 15, ал. 3 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ежедневният инструктаж се провежда от прекия ръководител на работата или друго лице, определено със заповед на работодателя. В случая става въпрос за строителни обекти, където са налице специфични взаимоотношения между участниците в строителния процес. Съгласно чл. 16, т. 1, буква „е“ от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 4.05.2004 г.) строителят осигурява инструктажа, обучението, повишаването на квалификацията и проверката на знанията по ЗБУТ на работещите. Съгласно чл. 26, т. 4 от Наредба № 2 техническият ръководител провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работещи. Съгласно чл. 18, ал. 2 от същата наредба подизпълнителят съгласува своите действия за осигуряване на ЗБУТ със строителя, който го е наел. С други думи би следвало строителят и подизпълнителят да съгласуват и въпросите относно провеждане на ежедневния инструктаж, в т.ч. и на операторите на машини, когато те работят като подизпълнител на строеж. Пример и честа практика е строителят да провежда началния инструктаж на работниците на подизпълнителя при започването на работа на строителната площадка, а ежедневният инструктаж впоследствие да се извършва от длъжностно лице на подизпълнителя. (НА)

2018-07-31 22:34:33 - Живко Димитров
Според Чл. 2 ал. 1 от Наредба за задължително застраховане на раб. и служ. за риска "трудова злополука"- "На задължително застраховане подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятията....." В едно строително предприятие счетоводителите в спомагателната или основна дейност са заети ?

2018-10-09 10:08:16 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ, Законът за здравословни и безопасни условия на труд задължава работодателя да застрахова за риска "трудова злополука" работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Условията и редът за задължително застраховане за риска "трудова злополука" са определени с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука" (ДВ, бр. 15 от 2006 г.). Съгласно чл. 2, ал. 1 от наредбата, на задължително застраховане подлежат само работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. В тази връзка, със заповед на министъра на труда и социалната политика ежегодно се определя коефициентът на травматизъм по икономически дейности за прилагане през съответната година (Заповед № РД01-883 от 03.11.2017 г. на министъра на труда и социалната политика за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2018 г. (ДВ, бр. 92 от 2017 г.). Определени са икономическите дейности, за които е задължително застраховането за риска "трудова злополука" през годината. Съгласно чл. 4 ал. 1 от Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука", работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска "трудова злополука", се определят с писмена заповед от работодателя, след консултации със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска. Провеждането на консултации се удостоверява с протокол, т.е. определянето на работещите, които задължително трябва да бъдат застраховани за риска "трудова злополука" в конкретното предприятие е обвързано с оценката на професионалните рискове. В тази връзка считаме, че за работодателя на строително предприятие не възниква задължението да застрахова работниците и служителите в административните звена на предприятието, в т.ч. счетоводителите, които работят при професионални рискове, неприсъщи за основната дейност на предприятието.

2018-07-23 22:50:51 - Иво
Здравейте искам да попитам има един човек назначен като парнаджия без нужния документ за това,при това няма елементарни познания за работата на инсталацията и работи в училище.Въпроса ми е къде да сигнализирам за този опасрн човек да се провери дали изобщо трябва да е на тази длъжност

2018-10-31 15:10:49 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-не, Съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли (Загл. доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) не се изисква да притежават правоспособност лицата, обслужващи: котли с ниско налягане с топлинна мощност до 116,3 kW включително; електрически котли с топлинна мощност до 116,3 kW включително; котли с високо налягане с топлинна мощност до 58,15 kW включително. Работодателят задължително трябва да осигури на работника или служителя подходящо обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа, в съответствие със спецификата на индивидуалното му работно място и на професията, съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Ако считате, че тези условия не са изпълнени и е налице нарушение на правилата за безопасна работа и трудовите правоотношения бихте могли да подадете сигнал в съответната териториална дирекция на Инспекция по труда. По отношение на контрола на съоръженията с повишена опасност, каквито са парните и водогрейни котли, компетентен орган е Държавна агенция за метрологичен и технически надзор чрез Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“.(НА)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България