Категории:


Към категориите

2018-09-26 16:02:58 - Ангел Атанасов
На работещите в корабостроителни и кораборемонтни заводи, работещи в затворени пространства и извършващи огневи и заваръчни дейности извършвали се ежедневен инструктаи и ако да, съгласно кои закони и наредби.

2018-10-31 15:05:10 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Атанасов, В общия случай огневите и заваръчните работи съдържат процеси, при които се отделят дим и опасни вещества и частици. Отнася се и за дейности, съпътстващи заваряването, като например шлифоване, рязане и шкурене. Съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително при работа с опасни химически вещества и препарати. По смисъла на наредбата, опасни химични вещества и смеси е понятието, определено в §1, т.6 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) (Загл. изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) - "опасни химични вещества и смеси са химичните вещества и смеси, които се класифицират като опасни в една или повече категории на опасност, посочени в Приложение № I на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)“ - експлозивни, оксидиращи, изключително запалими, лесно запалими, запалими, силно токсични, токсични, вредни, корозивни, дразнещи, сенсибилизиращи, канцерогенни, токсични за репродукцията, мутагенни, опасни за околната среда. Съгласно чл. 1, ал. 2 от Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (обн., ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г.) стойностите на химичните агенти във въздуха на работното място и стойностите на химичните агенти и метаболитите им в биологични среди не трябва да превишават граничните стойности, посочени в приложения № 1 и 2 от тази наредба. Работодателят предприема мерки за установяване наличието на опасни химични агенти на работното място. Във всички случаи, вкл. и при наличие на опасни химични агенти се извършва оценка на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.). В случай, че от оценяването на риска не се установи наличие на опасни вещества или тяхната стойност не превишава граничните, считаме, че за работодателя не възниква задължение по чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2. (НА)

2018-09-07 11:12:23 - Емил Енев
Къде и от кого в България могат да се преведат медицински изследвания за назначаване на работа, резултатите от които да се попълнят в международните форуляри от типа: The persons employed must prove the following occupational medical examinations: G 1.1 Quartz-containing dust G 1.2 Asbestos fiber-containing dust G 1.3 Ceramic fiber dust G 1.4 Respiratory protective equipment G 26 Respiratory protective equipment

2018-12-07 12:29:17 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-н Енев, Въпросите за типа, обхвата и документирането на медицинските изследвания за назначаване на работа са от компетентността на Министерството на здравеопазването и в тази връзка би следвало да зададете въпроса си към тях. (НА)

2018-09-05 13:59:41 - Румяна Тодорова
Втора година работя по трудов договор на длъжност Гл.експерт Архитект на 4 часов работен ден, към кметство от Община Варна и не ме включват за профилактични прегледи и тези за очила, като служител, който работи на компютър през повече от половината си работно време по договор. Как да постъпя?

2019-05-08 15:01:55 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Тодорова, Съгласно Кодекса на труда (КТ) продължителността на работното време през деня е до 8 часа при 5-дневна работна седмица. На основание чл. 137 от Кодекса на труда, за някои категории работещи, и във връзка със специфични условия и организация на труда, със подзаконова нормативна уредба, е определено намалено работно време от 7 или 6 часа. Установяването на намалено работно време е задължение на работодателя по трудовото законодателство. В този смисъл „ не по-малко от половината от установеното работно време“ означава минимум 4 часа, а за работещите с намалено работно време – съответно 3,5 и 3 часа. Съгласно § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г.)"лице, работещо с видеодисплей" е всеки работещ, който обичайно работи с видеодисплей не по-малко от половината от установеното работно време. Предвид гореизложеното, лице, работещо с видеодисплей е лице което обичайно работи с видеодисплей не по-малко от 4 часа, а при случаите на установено намалено работно време – не по-малко от 3,5, респективно 3 часа. Видно от предоставената от Вас информация, работата Ви може да отговаря на дефиницията „лице работещо с видеодисплей“ , ако работите на видеодисплей не по-малко от 4 часа, тъй като не са налице условията за установяване на намалено работно време. В този случай бихте имали право на прегледи от специалист по очни болести и право на осигуряване на средства за корекция на зрението за работа с видеодисплей, ако такива са предписани от специалиста. Що се касае до профилактичните прегледи на работниците и служителите, бихме желали да Ви уведомим, че, съгласно чл. 287 от Кодекса на труда всички работници и служители подлежат на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи. Условията за извършване на предварителните и периодичните прегледи съобразно характера на работата, условията на труда и възрастта на работниците и служителите са определени в наредба на министъра на здравеопазването. Целта на периодичните прегледи е ранно установяване на социално значими и свързани с работата заболявания и работодателят е длъжен да ги осигури на всички работници и служители, независимо от вида на трудовия договор и продължителността на работното време. /ДК/

2018-09-02 20:58:50 - Живко Димитров
На 31.07.2018 г. зададох въпрос. Кога ще ми отговорите

2018-10-09 10:09:48 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ, Законът за здравословни и безопасни условия на труд задължава работодателя да застрахова за риска "трудова злополука" работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Условията и редът за задължително застраховане за риска "трудова злополука" са определени с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука" (ДВ, бр. 15 от 2006 г.). Съгласно чл. 2, ал. 1 от наредбата, на задължително застраховане подлежат само работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. В тази връзка, със заповед на министъра на труда и социалната политика ежегодно се определя коефициентът на травматизъм по икономически дейности за прилагане през съответната година (Заповед № РД01-883 от 03.11.2017 г. на министъра на труда и социалната политика за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2018 г. (ДВ, бр. 92 от 2017 г.). Определени са икономическите дейности, за които е задължително застраховането за риска "трудова злополука" през годината. Съгласно чл. 4 ал. 1 от Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука", работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска "трудова злополука", се определят с писмена заповед от работодателя, след консултации със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска. Провеждането на консултации се удостоверява с протокол, т.е. определянето на работещите, които задължително трябва да бъдат застраховани за риска "трудова злополука" в конкретното предприятие е обвързано с оценката на професионалните рискове. В тази връзка считаме, че за работодателя на строително предприятие не възниква задължението да застрахова работниците и служителите в административните звена на предприятието, в т.ч. счетоводителите, които работят при професионални рискове, неприсъщи за основната дейност на предприятието.

2018-08-30 12:02:39 - Надя Воденичарова
Здравейте, ОБЗР в нашата фирма е чрез сключване на договор с външни за предприятието юридически , като в този случай обхватът на функциите и задачите, които ще бъдат изпълнявани, са определин в договора. Необходимо ли е да правя заповед в този случай?

2018-12-07 12:13:46 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Воденичарова, Съгласно чл. 24, ал. 1 от Закон за здравословни и безопасни условия на труд за организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или създава специализирана служба. Необходимо е да има писмен акт на работодателя, от който да е видно, че той е назначил или определил такова длъжностно/и лице/а (орган за безопасност и здраве при работа - ОБЗР). Няма нормативно изискване за формата на този писмен акт (заповед, договор и /или др.). Разпоредбата на чл. 5 от Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове (обн., ДВ, бр. 91 от 5.08.1998 г) регламентира определянето на обхвата на функциите и задачите, когато ОБЗР е възложено на външни юридически или физически лица, да става с договор. (НА)

2018-08-15 07:58:52 - Драгомир Димитров
работя във фирма като р-л ЗБУТ.Започнаха чести нарушения на безопасната рабата.Прилагаме различни не финансови привантивни мерки.Моля да ми помогнете във оформянето на текст за финансово санкциониране от допълнително заплащане на нарушители за вкарване в Правилника за вътрешния ред.Благодаря Ви!

2019-05-08 15:06:19 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Димитров, Неспазването на правилата за здравословни и безопасни условия на труда е нарушение на трудовата дисциплина (чл. 187, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда). Съгласно чл. 188 от Кодекса на труда (КТ) могат да се налагат следните дисциплинарни наказания на работника или служителя: забележка, предупреждение за уволнение и уволнение. Кодексът на труда не предвижда възможност за налагане на парична санкция за допуснато дисциплинарно нарушение от страна на работника. В тази връзка считаме, че няма законово основание за налагане на парична санкция на работник или служител от страна на работодателя при неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд Независимо от това работодателят има възможност да потърси имуществена отговорност от работника или служителя съобразно правилата на глава десета от Кодекса на труда за вредата, която е причинил на работодателя по небрежност при или по повод изпълнението на трудовите си задължения. За вреда, която е причинена умишлено или в резултат на престъпление или е причинена не при или по повод изпълнението на трудовите задължения, отговорността се определя от ГПК./ДК/

2018-08-13 10:44:30 - Ани Иванова
Здравейте, при проверка от Инспекцията по труда инспекторът каза, че освен писмено да го уведомя, че предписанията са изпълнени трябва и да му предоставя документи, доказващи, изпълнението. В кой документ е упоменато това ми задължение - да занеса в ИТ освен писмо-уведомление и документите с извършените корекции?

2018-12-07 12:15:32 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Иванова, На основание чл. 402, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда контролните органи в рамките на своята компетентност имат право да изискват от работодателя, съответно от органа по назначаването, обяснения, сведения и представяне на всички необходими документи, книжа и заверени копия от тях във връзка с упражняването на контрола. Разпоредбата дава право на инспектора, след като е преценил необходимостта, да изисква от работодателя, освен уведомление за изпълнение на дадените предписания, и доказателствата за тяхното изпълнение. (НА)

2018-08-03 10:08:29 - Красимира Стоянова
Фирмата ни извършва услуги със строителна механизация на различни строителни обекти. Операторите на машините са наши работници и служители. Чие е задължението за провеждане на ежедневен инструктаж на операторите съгл. чл.15, ал.1 от Наредба №РД-07-2 - на Главния изпълнител на обекта или наше-като подизпълнител?

2018-10-31 15:08:26 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Стоянова, Съгласно чл. 15, ал. 3 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ежедневният инструктаж се провежда от прекия ръководител на работата или друго лице, определено със заповед на работодателя. В случая става въпрос за строителни обекти, където са налице специфични взаимоотношения между участниците в строителния процес. Съгласно чл. 16, т. 1, буква „е“ от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 4.05.2004 г.) строителят осигурява инструктажа, обучението, повишаването на квалификацията и проверката на знанията по ЗБУТ на работещите. Съгласно чл. 26, т. 4 от Наредба № 2 техническият ръководител провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работещи. Съгласно чл. 18, ал. 2 от същата наредба подизпълнителят съгласува своите действия за осигуряване на ЗБУТ със строителя, който го е наел. С други думи би следвало строителят и подизпълнителят да съгласуват и въпросите относно провеждане на ежедневния инструктаж, в т.ч. и на операторите на машини, когато те работят като подизпълнител на строеж. Пример и честа практика е строителят да провежда началния инструктаж на работниците на подизпълнителя при започването на работа на строителната площадка, а ежедневният инструктаж впоследствие да се извършва от длъжностно лице на подизпълнителя. (НА)

2018-07-31 22:34:33 - Живко Димитров
Според Чл. 2 ал. 1 от Наредба за задължително застраховане на раб. и служ. за риска "трудова злополука"- "На задължително застраховане подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятията....." В едно строително предприятие счетоводителите в спомагателната или основна дейност са заети ?

2018-10-09 10:08:16 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ, Законът за здравословни и безопасни условия на труд задължава работодателя да застрахова за риска "трудова злополука" работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Условията и редът за задължително застраховане за риска "трудова злополука" са определени с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука" (ДВ, бр. 15 от 2006 г.). Съгласно чл. 2, ал. 1 от наредбата, на задължително застраховане подлежат само работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. В тази връзка, със заповед на министъра на труда и социалната политика ежегодно се определя коефициентът на травматизъм по икономически дейности за прилагане през съответната година (Заповед № РД01-883 от 03.11.2017 г. на министъра на труда и социалната политика за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2018 г. (ДВ, бр. 92 от 2017 г.). Определени са икономическите дейности, за които е задължително застраховането за риска "трудова злополука" през годината. Съгласно чл. 4 ал. 1 от Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука", работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска "трудова злополука", се определят с писмена заповед от работодателя, след консултации със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска. Провеждането на консултации се удостоверява с протокол, т.е. определянето на работещите, които задължително трябва да бъдат застраховани за риска "трудова злополука" в конкретното предприятие е обвързано с оценката на професионалните рискове. В тази връзка считаме, че за работодателя на строително предприятие не възниква задължението да застрахова работниците и служителите в административните звена на предприятието, в т.ч. счетоводителите, които работят при професионални рискове, неприсъщи за основната дейност на предприятието.

2018-07-23 22:50:51 - Иво
Здравейте искам да попитам има един човек назначен като парнаджия без нужния документ за това,при това няма елементарни познания за работата на инсталацията и работи в училище.Въпроса ми е къде да сигнализирам за този опасрн човек да се провери дали изобщо трябва да е на тази длъжност

2018-10-31 15:10:49 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми г-не, Съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли (Загл. доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) не се изисква да притежават правоспособност лицата, обслужващи: котли с ниско налягане с топлинна мощност до 116,3 kW включително; електрически котли с топлинна мощност до 116,3 kW включително; котли с високо налягане с топлинна мощност до 58,15 kW включително. Работодателят задължително трябва да осигури на работника или служителя подходящо обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа, в съответствие със спецификата на индивидуалното му работно място и на професията, съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Ако считате, че тези условия не са изпълнени и е налице нарушение на правилата за безопасна работа и трудовите правоотношения бихте могли да подадете сигнал в съответната териториална дирекция на Инспекция по труда. По отношение на контрола на съоръженията с повишена опасност, каквито са парните и водогрейни котли, компетентен орган е Държавна агенция за метрологичен и технически надзор чрез Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“.(НА)

2018-07-23 16:50:23 - Ренета Василева
Здравейте, Искам да попитам за наш клиент, предприятие- юридическо лице и по конкретно банка, която има отделни структурни клонове в цяла България. Клоновете се намират на различни адреси на територията на България към същото юридическо лице. В централата има изграден Комитет по условия на труд в състав от 6 човека. Необходимо ли е в клоновете в съответните градове да има КУТ, при състав над 50 работещи или ГУТ, при състав над 5 работещи? Може ли да има КУТ само на централно ниво? Предварително благодаря!

2019-02-21 17:41:26 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Василева, В чл. 27, ал. 1 и ал. 6 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) е уредено, че в предприятия с повече от 50 работници и служители се учредяват комитети по условия на труд, в състав от 4 до 10 души. Когато предприятието е с голям числен състав, сложна структура и териториална разпокъсаност, може да се изграждат освен комитети на равнище предприятие и комитети към съответните структурни звена. (чл. 27, ал. 6). Освен това, чл. 28, ал. 1 от ЗЗБУТ изисква в предприятия с 5 до 50 работещи включително, както и в отделните структурни звена на предприятията по чл. 27, ал. 6 да се изграждат групи по условия на труд. В тази връзка, право и отговорност на работодателя е да прецени какви органи за двустранно сътрудничество да бъдат създадени в предприятието, така че да бъдат изпълнени изискванията на чл. 27 и чл. 28 от ЗЗБУТ. (ВС)

2018-07-22 08:00:54 - цветозата маринова
Необходимо ли е да се провежда ежедневен инструктаж на шофьор на служебен БУС-превозващ хора?

2018-10-31 15:06:37 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Маринова, Съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително: в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работи. В случая, ако шофьора на служебен автобус превозващ хора, не изпълнява международни превози, считаме че не възниква задължение за провеждането на ежедневен инструктаж. (НА)

2018-06-29 12:40:41 - Мариана Бъчварова
Здравейте! Бих искала да попитам полагат ли се средства за очила на работещи с видиодисплей назначени на четиричасов работен ден? Благодаря предварително!

2018-10-29 14:20:15 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Бъчварова, Съгласно изискването на чл. 138, ал. 3 от Кодекса на труда работниците и служителите на непълно работно време не могат да бъдат поставени в по-неблагоприятно положение само поради непълната продължителност на работното им време в сравнение с работниците и служителите, които са страна по трудов договор на пълно работно време, изпълняващи същата или сходна работа в предприятието. Те ползват същите права и имат същите задължения, каквито имат работниците и служителите, работещи на пълно работно време, освен ако законът поставя ползването на някои права в зависимост от продължителността на отработеното време, трудовия стаж, притежаваната квалификация и други. Съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (обн., ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г) работодателят осигурява преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести преди започване на работа с видеодисплеи; един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години; при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи. Съгласно ал. 2 той осигурява за своя сметка средства за корекция на зрението на работещия за работата му с видеодисплей, ако са предписани от специалиста по очни болести при прегледите. Следователно, ако лекарят установи необходимост от корекция на зрението на работещия с видеодисплей на непълно работно време, която е следствие от изпълнение на професионалните му задължения, работодателят е длъжен да осигури за своя сметка средства за корекция на зрението, независимо от продължителността на работното време. (НА)

2018-06-27 13:41:04 - Александра Виткова
Здравейте, Бих искала да получа конкретен отговор на въпроса: Какво преставлява " непрекъсваем процес на работа"? Предприятие на двусменен режим на работа ( 1-ва и 2-ра смяна, без нощна), работният процес може ли да се квалифицира като " непрекъсваем", т.е. нощната смяна задължително условие ли е един работен процес да е " непрекъсваем ". Благодаря

2018-07-24 14:49:58 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Виткова, “Непрекъсваем процес на работа” е налице в производства, които изискват непрекъснато осъществяване на дейността във времето и чието прекъсване е невъзможно поради самото им естество. В производства с непрекъсваем процес на работа се налага работа на смени. Разпоредбата, която регламентира работата на смени е чл. 141 от Кодекса на труда. Когато характерът на производствения процес налага, работата на предприятието да се организира на две или повече смени. Следователно, за да е налице работа на смени, смените трябва да бъдат най-малко две в рамките на едно денонощие. Съгласно чл. 151, ал. 3 от КТ в производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, работодателят осигурява на работника или служителя време за хранене през работното време. В този случай работниците и служителите не ползват почивка по смисъла на ал. 1, а им се осигурява време за хранене, което е в рамките на работното им време. Идеята на закона е, че на тези работници и служители не се предоставя почивка, а те могат да се нахранят на работното си място, през работното си време и без да преустановяват работата си. С оглед на гореизложеното, изразяваме мнение, че ако по време на работата на смени, тя не може да бъде преустановена, е налице непрекъсваем процес на работа. Ако е спазено това условие би следвало да се приеме, че дори когато работата е организирана на две смени (без нощна) производственият процес от началото на първата смяна до края на втората смяна е непрекъсваем. ЛТ/

2018-06-26 19:12:16 - Тодорова
Уважаеми, Експерти Бихме искали да получим от Вас отговори на следните въпроси: 1.Колко квадратни метра площ – / числена стойност / са необходими за едно работно място в офис при изпълнение на работа с видeодисплей. 2. Кой са конкретните нормативни документи, които регламентират допустимият брой работни места, пътища за хора и свободни площи, които могат да се разположат в офис определен за работа с видеодисплей Благодаря, Ви предварително

2018-08-28 10:42:41 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Тодорова, Основните изисквания, които следва да изпълняват работодателите и работещите при работа с видеодисплеи, са определени с Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (ДВ, бр. 70 от 2005 г.). Съгласно наредбата, работодателят е задължен да извършва оценка на риска на работните места с видеодисплеи за определяне на възможните рискове за здравето и безопасността на работещите, особено по отношение на зрението, мускулно-скелетната система, възникването на психичен стрес и др. (чл. 3 от наредбата). Съобразно оценката на риска, работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки за намаляване на рисковете, както и да предостави на служителите обучение и информация относно тези мерки и изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове. Минималните изисквания по отношение на работното място са регламентирани в приложението към чл. 4, ал. 1 от наредбата. Съгласно приложението, работната маса или работната повърхност трябва да са достатъчно широки, с ниска отразителна способност и да позволяват промени в подреждането на екрана, клавиатурата, документите и останалото оборудване. Работното място следва да осигурява достатъчно пространство, за да може лицето, работещо с видеодисплей, да заема най-удобната за него работна поза. Работното място следва да е проектирано и оразмерено по начин, осигуряващ достатъчно пространство на лицето, работещо с видеодисплей, за промяна на работната поза и работните движения. При оборудването му следва да се взема под внимание излъчвания от оборудването шум, който не трябва да нарушава вниманието или речевата комуникация на работещия. В тази връзка броят на работните места в помещението, тяхната организация, площ, осигуряването на достъп, включително и за почистване, не са регламентирани конкретно, но следва да са изпълнени посочените по-горе ергономични изисквания. В този смисъл са и разпоредбите на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, в това число разпоредбите на чл.чл. 22, 23, 25 и 26 от наредбата. С оглед изпълнението на цитираните нормативни разпоредби могат да се прилагат изискванията на Стандарт БДС EN ISO 9241-5:2000 Ергономични изисквания при работа в офис с видеотерминали (ВТ), Част 5: Изисквания към работното място и работната поза Стандартът определя изисквания за разположението на конкретните работни места и за позите, определя ергономичните принципи за проектиране и обзавеждане на работни места за работа с видеодисплей. В стандарта се регламентират параметрите на конкретното работно място/работната станция с видеодисплей, свързани с изпълнението на работата, свободното пространство за тялото, допустимите и предпочитани пози и комфорт. Стандартът предлага подходящо подреждане на конкретното работно място: стола и работната повърхнина, зрителния ъгъл, височината на работната повърхнина и на клавиатурата, свободното пространство за коленете, наклонът на предмишницата и височината на лакътя./ДК/

2018-06-22 11:02:06 - Виктория Иванова
Здравейте, относно Ежедневния инструктаж по безопасност и здраве при работа искам да попитам може ли да се ползва приложението от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. , като електронно се попълнят само имената на работниците, отдела и длъжността.

2019-05-16 12:05:30 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема г-жо Иванова, Изискването на чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е инструктажите, проведени по реда на наредбата, да се документират в Книги за инструктажи, съгласно приложение №1. В този смисъл при документирането на отделните видове инструктажи е необходимо да се спазва формата с всички посочени реквизити, както и изискването за наличие на книга. Посочените в приложение №1 към чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. таблични форми за документиране на инструктажите по безопасност и здраве при работа (БЗР), предвиждат колона за отбелязване на датата на провеждане на инструктажите, както и колона за отбелязване на номер по ред в книгата, поради което попълването на редовете от приложението трябва да отразяват последователността на провеждането на инструктажите. Освен това, при документиране на инструктажа е необходимо да се гарантира целостта на книгата и проследимостта на записите в нея, като не се допуска тяхното допълване, заличаване или промяна. Представеното от Вас описание на технологията за документиране на ежедневен инструктаж по БЗР с „ползване на приложението от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г., като предварително електронно се попълнят имената на работниците, отдела и длъжността“, не доказва по безспорен начин спазени ли са тези условия. В тази връзка считаме, че ако са изпълнени изискванията относно формата на документиране и изискванията за наличие на книга, с всички реквизити от приложение №1, като е спазена последователността на номерацията в колона № 1 „номер по ред“ и последователността на датите в колона № 7 „дата на провеждане“, и ако страниците в документа са последователно номерирани и своевременно прошнуровани (т. е. да не се допуска нарушаване на целостта и последователността на записите), може да се приеме, че са изпълнени изискванията на наредбата за документиране на инструктажите. (ВС)

2018-06-20 16:03:08 - Петър Пандурски
Може ли лице с ТЕЛК-ово решение 93% инвалидност да управлява неправителствена организация с държавно бюджетиране?

2018-07-20 14:21:31 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Пандурски, Видът и степента на увреждане, независимо от тежестта му, не са сами по себе си определящи възможността на лицето да упражнява трудова дейност. Решението за това дали лицето може да извършва работата си, за необходимостта от трудоустрояване и препоръките по отношение на условията на труд са от компетентността здравните органи (ТЕЛК, НЕЛК) и тяхното решение е задължително както за работодателя, така и за лицето. В този смисъл, ако условията на труд на лицето отговарят на или са адаптирани в съответствие с препоръката на компетентния здравен орган, няма пречка нито могат да бъдат поставяни ограничения то да изпълнява трудовите си задължения. /ДК/

2018-06-20 14:35:36 - ПЕТРОВА
Важат ли за работодателя задълженията за безопасна работа и оценка на риска за работещите на еднодневни договори.Трябва ли да има договор със СТМ?Кой го консултира?На произвол ли са тези хора?Защо не се заверяват от СТМ дали могат да изпълняват дадената работа макар и временно?И с високо кръвно?това ли е грижата?

2018-10-29 14:16:55 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Петрова, Закона за здравослвни и безопасни условия на труд се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението (чл. 2, ал. 1). Следователно всички задължения на работодателя относно осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд следва да се прилагат и за работниците, наети на работа на основание чл. 114а от Кодекса на труда. (НА)

2018-06-15 12:27:50 - Здравко Стоянов
Уважаеми дами и господа, Моля да ми отговорите, когато новопостъпил служител работещ с видеодисплей е прегледан от очен лекар и има предписание за ползване на предпазни очила, в какъв срок от време работодателят е длъжен да ги осигури? Благодаря!

2018-07-20 14:22:02 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Стоянов, С Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (обн., ДВ, бр. 70 от 26.08.2005) е определено задължение на работодателя да осигури средства за корекция на зрението на работещи с видеодисплеи, когато такива са необходими за работата му и са предписани от специалист, извършил прегледите по чл. 9 от наредбата. Създаването на организация по предоставянето им е право и задължение на работодателя, като съгласно Наредбата не се предвижда осигуряване на „предпазни очила“. Тъй като в запитването си визирате новопостъпил служител, не става ясно дали прегледът от очен лекар и предписанието са част от предварителния преглед на лицето преди постъпване на работа или при преглед, организиран от работодателя. Предварителните прегледи са за сметка на кандидата за работа и работодателят няма ангажимент към техните резултати./ДК/

2018-06-11 17:37:14 - Тодорова
Бихме искали да получим от Вас отговори на следните въпроси: 1.Колко квадратни метра площ – / числена стойност / са необходими за едно работно място в офис при изпълнение на работа с видeодисплей. 2. Кой са конкретните нормативни документи, които регламентират допустимият брой работни места, пътища за хора и свободни площи, които могат да се разположат в офис определен за работа с видеодисплей.

2018-08-28 10:41:56 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Тодорова,, Основните изисквания, които следва да изпълняват работодателите и работещите при работа с видеодисплеи, са определени с Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (ДВ, бр. 70 от 2005 г.). Съгласно наредбата, работодателят е задължен да извършва оценка на риска на работните места с видеодисплеи за определяне на възможните рискове за здравето и безопасността на работещите, особено по отношение на зрението, мускулно-скелетната система, възникването на психичен стрес и др. (чл. 3 от наредбата). Съобразно оценката на риска, работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки за намаляване на рисковете, както и да предостави на служителите обучение и информация относно тези мерки и изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове. Минималните изисквания по отношение на работното място са регламентирани в приложението към чл. 4, ал. 1 от наредбата. Съгласно приложението, работната маса или работната повърхност трябва да са достатъчно широки, с ниска отразителна способност и да позволяват промени в подреждането на екрана, клавиатурата, документите и останалото оборудване. Работното място следва да осигурява достатъчно пространство, за да може лицето, работещо с видеодисплей, да заема най-удобната за него работна поза. Работното място следва да е проектирано и оразмерено по начин, осигуряващ достатъчно пространство на лицето, работещо с видеодисплей, за промяна на работната поза и работните движения. При оборудването му следва да се взема под внимание излъчвания от оборудването шум, който не трябва да нарушава вниманието или речевата комуникация на работещия. В тази връзка броят на работните места в помещението, тяхната организация, площ, осигуряването на достъп, включително и за почистване, не са регламентирани конкретно, но следва да са изпълнени посочените по-горе ергономични изисквания. В този смисъл са и разпоредбите на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, в това число разпоредбите на чл.чл. 22, 23, 25 и 26 от наредбата. С оглед изпълнението на цитираните нормативни разпоредби могат да се прилагат изискванията на Стандарт БДС EN ISO 9241-5:2000 Ергономични изисквания при работа в офис с видеотерминали (ВТ), Част 5: Изисквания към работното място и работната поза Стандартът определя изисквания за разположението на конкретните работни места и за позите, определя ергономичните принципи за проектиране и обзавеждане на работни места за работа с видеодисплей. В стандарта се регламентират параметрите на конкретното работно място/работната станция с видеодисплей, свързани с изпълнението на работата, свободното пространство за тялото, допустимите и предпочитани пози и комфорт. Стандартът предлага подходящо подреждане на конкретното работно място: стола и работната повърхнина, зрителния ъгъл, височината на работната повърхнина и на клавиатурата, свободното пространство за коленете, наклонът на предмишницата и височината на лакътя./ДК/  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България