Категории:


Към категориите

2018-01-17 10:25:22 - Станимир Дойчинов
Здравейте, въпросът ми е за периодичните медицински прегледи. Имам предписания от ИТ да организирам периодични медицински прегледи на всеки постъпил на работа, шест месеца след постъпването, понеже мдицинското удостоверение важало шест месеца и после работодателят бил длъжен да прекара работника на периодичен медицински преглед.

2018-04-16 14:44:01 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Дойчинов, Задължението на работодателя за осигуряване на медицински прегледи на работниците и служителите e регламентирано от Кодекса на труда, като условията за извършване на предварителните и периодичните прегледи съобразно характера на работата, условията на труда и възрастта на работниците и служителите се определят с Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците. Целта на тези прегледи е диагностициране на ранните форми на заболяванията и разкриване на рисковите фактори за възникването на масово разпространените и на социалнозначимите болести (чл. 8 от Наредба № 3), а при вредни за здравето условия на труд прегледите имат за цел и системното наблюдение на здравното състояние на тези групи работници и служители за ранно откриване на професионални увреждания и общи заболявания (чл. 17). В зависимост от оценката на риска за отделните работни места, работодателят следва да изготви и утвърди списъци на подлежащите на прегледи лица и обхвата на прегледите. При липса на вредни за здравето условия на труд се спазва редът по раздел ІІ, като периодичността е както следва: до 18-годишна възраст - ежегодно; от 18- до 40-годишна възраст - един път на пет години; над 40-годишна възраст - един път на 3 години. Задължителните елементи, които се включват в прегледите са посочени изчерпателно в приложение № 5 към Наредбата. Раздел ІІІ от наредбата регламентира специфични изисквания за прегледите на работещи при вредни за здравето условия за труд, конкретизирани във връзка със определени професионални рискове. Периодиката и видът на задължителните медицински прегледи и изследвания на тези работещи са изчерпателно определени в приложения 2 и 3 от наредбата. Тъй като в запитването си не давате информация относно естеството на работа и идентифицираните професионални рискове в предприятието, не можем да Ви дадем изчерпателен отговор относно необходимата периодика на прегледите. Предвид гореизложеното, след назначаване на даден работник, първият преглед от работодателя следва да се осигури най-късно до периода, определен от Наредбата, в зависимост от конкретните рискове на изпълняваната работа. Няма пречка този преглед да се реализира и по-рано, в зависимост от създадената организация от работодателя за осигуряване на прегледите. Въпросът с валидността на медицинското удостоверение за постъпване на работа няма отношение към периодиката на прегледите, тази валидност се отнася за допустимия срок на валидност в случаите, когато удостоверението за съответната длъжност и/или вид работа е издадено преди датата на сключване на трудовия договор и постъпването на работа. /ДК/ 

2018-01-13 18:49:47 - Г.Василева
Работя като чистачка в шивашка фирма. Имам ли право на допълнително заплащане за работа в запрашена обстановка и за работа с различни химични препарати (белина ,кислол и други почистващи препарати).

2018-03-06 10:37:51 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Василева, Съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2007 г.), основната работна заплата на работника или служителя се определя на база на оценката на работните места и се договаря с трудовия договор между страните по трудовото правоотношение. Съгласно Наредбата, сложността на труда, отговорността на труда, тежестта на труда, параметрите на работната среда (включително рискът от експозиция на биологични агенти на работното място) са елементи на оценката на работното място и длъжност, въз основа на която се формира основната работна заплата (чл.4). Видовете допълнителни трудови възнаграждения (ДТВ) са определени в глава III на наредбата, като не се предвижда ДТВ за специфични условия на труд, каквато е експозицията на химични агенти, прах и др. С разпоредбата на чл. 13, ал.1, т. 2, се дава възможност с колективен трудов договор, с вътрешни правила за работната заплата и/или с индивидуален трудов договор да се определят и други допълнителни трудови възнаграждения за промени в условията на труд с временен характер, които водят до допълнително нервно-психическо натоварване, и в други условия, увреждащи здравето на работника. Следва да се има предвид, обаче, че тази възможност е за промени в условията на труд с временен характер и може да се прилага временно. (ВС)

2018-01-12 11:45:37 - Денислава Денчева
Преди два месеца зададох въпрос, свързан с предоставяне на средства за корекция на зрението, но още няма отговор на въпроса.

2018-01-29 16:07:56 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Денчева, Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (обн., ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г.) регламентира задължение на работодателя да осигури преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести: преди започване на работа с видеодисплеи; един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години, както и при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи. Разпоредбата на чл. 9, ал. 2 задължава работодателя да осигури средствата за корекция на зрението за работата с видеодисплей, ако са предписани от специалиста по очни болести при този преглед. В тази връзка, ако при последния преглед няма промяна в зрението, то няма необходимост от нови очила/стъкла, съгласно предписанието на специалиста. /ДК/

2018-01-11 16:36:13 - Елена Данова
Здравейте, въпросът ми се отнася за финансирането на прегледите на учителите. Когато директорът организира медицински прегледи от психиатър и белодробен специалист за учителите, кой заплаща тези прегледи - училището или ние сами си ги плащаме? Предварително благодаря за отговора!

2018-04-16 14:36:35 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Данова, Задължението за задължителни прегледи на учителите по Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист е на основание разпоредбата на чл. 215, ал. 1, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, съгласно която лице, което страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката, не може да заема длъжност на педагогически специалист. На това основание е издадена Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците. Всички въпроси, свързани с прилагането на наредбата следва да отправите към Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването по компетентност. /ДК/

2018-01-11 13:20:26 - Д-р Маериана Лазарова
Установено ли е,право на допълнителен платен годишен отпуск за работещите в клиничните лаборатории по клинична лаборатория в ДКц-та /с прекъснат режим на работа/съгласно чл.2, т .11 от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск ?

2018-04-16 14:38:44 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Лазарова, Във връзка с Вашето запитване за прилагане на Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск (Наредбата), бихме желали да Ви уведомим следното: Наредбата е издадена на основание чл. 156, ал.2 от Кодекса на труда и определя видовете работи, извършвани при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск като допълнителна мярка за превенция на здравните рискове за работниците и служителите. Рискът, свързан с експозиция на биологични агенти в системата на здравеопазването, е обхванат в т. 11 на чл. 2 от Наредбата и се отнася до: работата в клинични лаборатории по микробиология, вирусология, паразитология; в центрове, отделения и сектори за трансфузионна хематология; в диализни центрове, отделения и сектори, в лечебни заведения, в които се обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза, както и с животни, експериментално заразени с биологични агенти. За работещите извън цитираните лечебни заведения, лаборатории, отделения и сектори не е налице основание за установяване на допълнителен отпуск във връзка с възможна експозиция на биологични агенти. /ДК/

2018-01-11 10:35:12 - Марков
Здравейте, мога ли удостоверя провеждането на начален инструктаж на лица на граждански договор, посредством протокол или декларация, на която е положен техният подпис и се съхранява в книгата за начален инструктаж, тъй като въпросната книга няма как да обикаля цялата страна в допустимите срокове. Благодаря предварително!

2018-03-01 17:20:45 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми, г-н Марков, Съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд инструктажите, проведени по реда на наредбата, се документират в книги за инструктажи съгласно приложение № 1. В приложението са показани образци, които се попълват със задължителните реквизити след проведените инструктажи, в т.ч. и начален. Разпоредбата е императивна и не предвижда изключения. Длъжностното лице, провело началния инструктаж на лицата, които постъпват на работа, издава служебна бележка, която се съхранява в личното досие на работещия. Цялостната организация по провеждане и документиране на инструктажите е задължение и се определя писмено от работодателя в съответствие със спецификата на професията/извършваната дейност. (НА)

2018-01-11 10:24:09 - Албена Георгиева
Здравейте, имаме работик в дългосрочен неплатен отпуск (2г.), който за този срок е сключил втори трудов договор с друг работодател, при възникване на трудова злополука при кой работодател ще се оформят документите и от къде ще получи обезщетение. При нас въпреки че е неплатен отпуск е застрахован за риск "трудово злополука" съгласно наредбата.

2018-03-01 17:22:30 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема, г-жо Георгиева, Задължение по разследване и деклариране на злополуката има работодателят/предприятието, при който е настъпила, независимо че се полага допълнителен труд по трудов договор при втори работодател, а по основното правоотношение при първия лицето е в неплатен отпуск. Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки когато обстоятелствата, при които е станала злополуката, дават основания да се предполага, че тя е трудова, ръководителят или упълномощеното от него длъжностно лице са длъжни в срок 3 работни дни от узнаването за нейното настъпване да подадат в териториалното поделение на НОИ по регистрация на осигурителя декларация по образец. Съгласно чл. 200, ал. 1 от Кодекса на труда за вреди от трудова злополука, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или смърт на работника или служителя, работодателят отговаря имуществено. Работодателят дължи обезщетение за разликата между причинената вреда - неимуществена и имуществена, включително пропуснатата полза, и обезщетението и/или пенсията по общественото осигуряване. Паричните обезщетения за временна неработоспособност или трудоустрояване се изплащат при ползване на отпуск или при трудоустрояване въз основа на болничен лист, както гласи чл. 3, ал. 1 от Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Съгласно чл. 31, ал. 4 от същата наредба паричните обезщетения на лица, които към деня на настъпване на съответния риск са осигурени за трудова злополука и професионална болест по повече от едно правоотношение/основание за осигуряване, се изплащат поотделно по всяко от правоотношенията или за всяко от основанията. Паричните обезщетения и паричните помощи се изчисляват и изплащат от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. В случай че събитието е настъпило при работа по допълнителното трудово правоотношение, застрахователят не би следвало да изплати обезщетение по застраховка „трудова злополука“, сключена за пострадалия при работодателя по основното трудово правоотношение, но за повече информация се обърнете към съответния застраховател.(НА)

2018-01-05 15:48:04 - Атанс Мечев
Здравейте, Моля да ни посъветвате за разрешаване на следния казус в дружеството ни: При извършване на периодичните медицински прегледи се установи намаление на слу-ха на работник, който работи в условията на шум от 91 db(А), който е над гранични стойности на експозиция. В съответствие с изискванията на нормативната уредба тряб-ва да бъде преместен на друго работно място, с ниска експозиция на шум. Единствените подходящи работни места в предприятието с по-нисък шум са с измере-ни еквивалентни нива на шум от порядъка на 80 до 84 db(А). Попадат в границите между долна стойност и горна стойност на експозиция за предприемане на действие. За работещите при тези условия са изпълнени изискванията на Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, като запознаване на персонала с вредата от наднормена експозиция на шум, осигуряване на ЛПС – антифони, имат осигурен физиологичен режим на труд и почивки, помещение за почивки с ниво на шум под 65 db(А). Въпросът ми е следния: Може ли работникът с увреден слух да бъде преместен да работи в тази работна среда (80 до 84 db), без да застрашаваме здравословното му състояние или не? Може ли да се приеме, че работникът ако ползва правилно и постоянно ЛПС и работи при шум в границите 80 до 84 db(А) не е застрашен от по-нататъшно увреждане на слу-ха? Ако не, как да процедираме по нататък след като нямаме работни места с шум под 80 db(А)? Благодаря Ви предварително за Вашето становище. С уважение, Инж. Ат. Мечев

2018-04-16 14:43:04 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Мечев, С Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, граничните стойности на експозиция са: Lex,8h = 87 dB (А) и ppeak = 200 Pa, съответно 140 dB (С). Съгласно чл. 9, ал. 1 от наредбата не е допустимо работещите да бъдат експонирани при никакви обстоятелства на нива, по-големи от граничните стойности на експозиция на шум, при спазване на изискванията на чл. 3, ал. 2. Когато се установи експозиция, по-голяма от граничните стойности, въпреки предприетите от работодателя мерки за спазването на изискванията на наредбата, той е длъжен: да предприеме незабавни действия за намаляване на експозицията под граничните стойности; да определи причините, поради които граничните стойности са превишени; и да промени предприетите мерки за защита и превенция, за да се избегне последващо превишаване на граничните стойности. Дерогацията на изискванията по чл. 8, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 9, определена в чл. 10 от наредбата, изисква работодателят да предприеме редица мерки по отношение на въведените отклонения, като периодично, но не по-рядко от един път годишно, те се преразглеждат с оглед отменянето им и се уведомява съответната дирекция "Областна инспекция по труда". Дирекция "Областна инспекция по труда" извършва проверка за необходимостта от въвеждане на отклонение по смисъла на чл. 10, ал. 1 за прилаганите от работодателя мерки и при необходимост предприема действия в съответствие с правомощията си. Важно е да се отбележи, че съгласно наредбата, колективните мерки на защита за ограничаване на шума при източника имат преимущество пред личните предпазни средства, като това включва както организационни мерки (като осигуряване на физиологични почивки и помещения за почивка с ниско ниво на шум), така и технически – чрез подходящо работно оборудване и осигуряване на звукоизолация (кабини, прегради и др.) Установяването на нарушение на слуха на работещ, който работи в условията на шум над 91 dB (А) е основание за изпълнение и на разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от наредбата, т.е. когато нарушението може да е в резултат на експозицията на шум, работодателят е длъжен да: преразгледа оценката на риска по чл. 4 , 5 и 6 ; преразгледа мерките, осигурени за отстраняване или намаляване на рисковете по чл. 7 и 8 ; проведе консултации и вземе предвид препоръките на специалистите по трудова медицина или други лица с подходяща квалификация или контролните органи за планиране и провеждане на мерки, необходими за предотвратяване или намаляване на риска в съответствие с чл. 7 и 8, включително за възможността за преместване на работещия на друго работно място, където няма риск от по-нататъшна експозиция; организира текущо здравно наблюдение и осигурява проверка на здравното състояние на всеки друг работещ с подобна експозиция. Преместването на работещия на друго работно място е възможно, когато проведените консултации по чл. 14, ал. 1, т.3 от наредбата покажат липса на риск от по-нататъшна експозиция. Казусът на дружеството Ви не е работещият с увреден слух, а нивата на шума на работното място и недостатъчните мерки, предприети от работодателя за ограничаване на шума при източника чрез технически и организационни средства и на последно място по приоритетност – чрез предоставяне на антифони. Ако такива мерки не бъдат предприети, броят на „казусите“ с работещи с нарушение на слуха ще се увеличава. /ДК/ 

2018-01-05 12:26:39 - Гергана Станчева
Здравейте! Интересува ме коя категория на труд са били оркестранти на духови инструменти в периода 1982 - 1985 г. Не откривам Правилника за този период. Благодаря за съдействието! С уважение, Гергана Станчева

2018-05-08 16:30:59 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Станчева, Правилата, които са уреждали категоризирането на труда при пенсиониране през посочения от Вас период от време се съдържат в отменения Правилник за категоризиране на труда при пенсиониране (обнародван на 29.12.1967г., в сила до 31.12.1999г.). Съгласно Правилника, трудът на оркестрантите на духови инструменти се зачита от трета категория, на основание т. 66. Бихме искали да Ви обърнем внимание, че категорията труд се преценява по оригинални документи за осигурителен стаж, издадени на база разплащателните ведомости или друга счетоводноотчетна документация. При спорни въпроси се представя и производствена (функционална) характеристика, в която да е отразено естеството на извършваната работа, звеното, в което е работено и вида дейност на осигурителя. Съгласно Кодекса за социално осигуряване, на териториалните поделения на НОИ са възложени правата по отпускането, изменянето, спирането и прекратяването на пенсиите, като издадените от тях разпореждания подлежат на контрол пред административните съдилища. В тази връзка категорията труд при пенсиониране се преценява за всеки отделен случай по представена в ТП на НОИ първична документация, доказваща характера и особените условия на труд. /ДК/

2018-01-03 17:12:38 - Ралица Панайотова
Здравейте, скоро в нашата фирма бяхме запознати със становище на "Службата по трудова медицина", относно осигуряване на физиологичен режим на труд и почивка. Становището е за въвеждане на две допълнителни почивки от по 30 мин. Имаме спор-това становище задължително ли е за работодателя или пожелателно. Тоест, работодателя длъжен ли е да въведе тези почивки и по какъв начин трябва да стане това? Благодаря!

2018-03-23 17:31:02 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Панайотова, Съгласно чл. 12, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), при работа с високо нервно-психическо натоварване, наложен ритъм, монотонност и принудителна работна поза, определена трудова норма и при сменна работа се въвеждат физиологични режими на труд и почивка, които спомагат за запазването на здравето и работоспособността на работещите лица. Условията, редът и изискванията за разработване на физиологичните режими на труд и почивка се определят с Наредба № 15 от 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа (ДВ, бр. 54 от 1999 г.), като почивките се включват в работното време. Разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба № 15 определя, че въвеждането на физиологични режими на труд и почивка по време на работа е задължение на работодателя и е неразделна част от цялостната фирмена политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Съгласно чл. 2 от Наредба № 15, физиологични режими на труд и почивка по време на работа се разработват и въвеждат, когато са изпълнени условията по чл. 9, а именно: работният процес да е постоянен и равномерен и да се осъществява в съответствие с технологичните изисквания, организацията на работа и нормирането на труда; продължителността на работния ден (работната смяна) да превишава 6 часа; да има разработен режим за труд и почивка за съответния вид труд. Физиологичните режими на труд и почивка се разработват за конкретен вид труд, в зависимост от вида на работата, тежестта и напрежението на труда, промените в работоспособността на работещите, състоянието на факторите на работната среда и трудовия процес и резултатите от оценката на риска за здравето на работещите (чл. 8 от наредбата). В този смисъл, и във връзка с изискванията на чл. 4, когато са налице условията по наредбата (чл. 8 и чл. 9), както и тези по чл. 12, ал.1 от ЗЗБУТ, работодателят възлага на служба по трудова медицина или на специалисти, работещи в областта на трудовата медицина, да разработят подходящи режими на труд и почивка за съответния вид труд. Режимите на труд и почивка се включват в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието и се довеждат до знанието на работещите. (ВС)

2018-01-03 13:56:58 - Гергана Петкова
Здравейте, Можете ли да ми изпратите списъчния състав на лекарствата и медицинските консумативи, които трябва да съдържа една аптечка във фирма, с административна насоченост? Благодаря!

2018-04-16 14:34:39 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Петкова, Законодателството изисква работодателят, в зависимост от големината на предприятието, спецификата на дейността и рисковете за възникване на пожар и други извънредни обстоятелства да осигури организация за действия по ликвидиране на опасността, оказване на първа помощ, противопожарна охрана и условия за евакуация на работещите, както и възможности за контакт със съответните служби за гражданска защита, противопожарна охрана и бърза помощ (чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд). Изисквания, свързани с аварийната готовност и оказването на първа помощ има и в Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. Съгласно наредбата и в зависимост от условията в предприятието, работодателят се задължава да осигури стая/и за първа помощ (чл. 242 от наредбата) или лесно достъпни средства за оказване на първа помощ, които се означават с установените знаци (чл. 244). Окомплектоването на аптечките или аптечни чанти се извършва с лекарствени и превързочни средства, и други материали, в съответствие с глава ХІІІ от Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа (утвърдени със Заповед № РД 09-410 от 13 октомври 1994 г.на министъра на здравеопазването, (обн. ДВ, бр. 89 от 1994 г.) За повече информация можете да се обърнете към Министерство на здравеопазването по компетентност. /ДК/

2018-01-02 16:14:06 - Павлина Джарова
Здравейте, На 24.11.2017 год. зададох въпрос относно извършването на периодичните медицински прегледи на държавните служители - задължителни ли са или не? И, ако - Да, то съгласно кой нормативен документ? Важи ли за тях Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, която все пак е издадена на основание чл. 287 от Кодекса на труда в глава „Здравословни и безопасни услвия на труд“, тъй като съгласно чл. 38а от Закона за държавния служител, здравословните и безопасни услвия на труд, обаче, се уреждат съгласно изискванията на Закона за Здравословните и безопасни условия на труд и само чл. 137 и 285 от Кодекса на труда? 30-те дни срок за отговор отдавна отминаха. Моля да ни бъде отговорено коректно, тъй като отговорът се чака от голям брой държавни служители.

2018-01-29 16:13:04 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Джарова, На основание чл.38а от Закона за държавния служител, същият има право на безопасни и здравословни условия на труд съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и нормативните актове за неговото прилагане, които се осигуряват от органа по назначаването. В тази връзка за органът по назначаване са в сила изискванията за реализиране на медицинско наблюдение на здравето на работниците във връзка с условията на труд по реда на специалните наредби издадени на основание ЗЗБУТ, когато такова е предвидено в съответните наредби, например при работа с вибрации, шум, видеодисплеи и др. /ДК/

2017-12-20 17:33:59 - ДЕСИСЛАВА РАДЕВА
На основание на кой нормативен документ се присъжда правоспособност за управление на пътно-строителни машини?Ако машинистът притежава безсрочно свиделство за правоспособност на каква периодика трябва да му се провежда обучение по Наредба РД-07-2/2009 чл.6 ал.5!Предварително благодаря!

2018-01-18 11:01:36 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Радева, В запитването не е уточнен типа на пътно-строителната машина - багер, челен товарач, скрепер, грейдер, валяк, асфалтополагаща машина и/или др., поради което не можем да Ви дадем еднозначен отговор. Член 7, ал. 5, т. 4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд определя, че обучение по безопасност и здраве на работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа, се провежда съгласно изискванията на съответните нормативни актове. В т. 25 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, е дадено определение за машини за земни работи - това са самоходни или теглени колесни, верижни или крачещи машини, имащи екипировка или оборудване (работни средства), конструирани да извършват изкопни работи, товарене, транспортиране, пробиване/сондиране, разстилане, уплътняване или каналокопаене на земни, скални и други материали. Повечето видове пътно-строителни машини отговарят на това определение. В закона и в Наредба № 12 от 22.04.2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника са разписани изискванията за правоспособността на машинистите, включително и по отношение периодичността на обучението по БЗР. За повече информация се обърнете към съответната структура в Министерството на земеделието, храните и горите. (НА)

2017-12-20 17:29:40 - ДЕСИСЛАВА РАДЕВА
Уважаеми експерти въпросът ми е свързан с издаването на удостоверение за длъжностно лице ЗБУТ или такова имащо право да провежда инструктаж-когато лицето е служител на две отделни юридически лица и присъства като представител и на двете на провеждано обучение едно или две удостоверения получава!Благодаря за компетентния отговор предварително!

2018-03-23 17:33:28 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Радева, Съгласно чл. 7, ал. 2 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ. бр.102 от 2009 г.), обучението по безопасност и здраве при работа се провежда по утвърдени от работодателя писмени програми, които включват образователен минимум за теоретична и практическа подготовка. Разпоредбата на чл. 7, ал. 3, т. 7 от наредбата, изисква утвърдените от работодателя писмени програми за обучение да бъдат съобразени с удостоверяването за преминал курс на обучение. Т.е. всеки работодател има правото и задължението да определи в програмите си за обучение по БЗР условията и начина на удостоверяване за преминалия курс на обучение. Тъй като законодателството за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд не изисква лицензиране на фирмите и лицата, провеждащи обучение по безопасност и здраве при работа, няма и унифицирани изисквания по отношение на сертификатите за проведените обучения. В тази връзка, удостоверяването на проведеното обучение в конкретния случай зависи от изискванията на двамата работодадели, които са договорили с обучаващата организация. (ВС)

2017-12-19 16:32:25 - ЖИВКА СЛАВОВА
ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ ОСИГУРЯВАНЕТО НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА МОЖЕ ДА МИНЕ КАТО РАЗХОД НА ФИРМАТА- ДА ПОЛЗВАМЕ ДАНЪЧЕН КРЕДИТ НА ФАКТУРИТЕ

2018-03-23 17:34:44 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема госпожо Славова, Трудовото законодателство предоставя на работодателите различни възможности за осигуряване на безплатна храна на работниците и служителите, в зависимост от условията, при които се работи: Чл. 285 от Кодекса на труда (КТ) регламентира задължение на работодателя за предоставяне на безплатна храна и/или добавки към храната на работници и служители, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда. Редът и условията за за предоставяне на тази храна са определени с Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (обн., ДВ, бр. 1 от 3.01.2006 г.). Когато работодателят осигурява храна на основание на чл. 285 от КТ и по реда на Наредба № 11 от 21.12.2005 г., стойността на тази храна е разход за дейността на предприятието и не се включва в облагаемия доход от трудовите правоотношения на работниците и служителите. В тези случаи работодателят може да дава специално определени за тази цел купони (талони) за храна, които да бъдат предмет на отделно отчитане и използвани за хранене в стола на предприятието или в други заведения за хранене. При спазване на условията на чл. 285 от КТ може да бъде предоставяна храна и под формата на ваучери за храна, когато със съдържанието на ваучера се гарантира, че срещу него ще бъде получена точно определен вид храна, съответстваща на тази, определена с издадената от работодателя писмена заповед по реда на чл. 7 от Наредба № 11. В посочените случаи е налице хипотезата за предоставяне на храни в готов за консумиране вид. Член 294, т.1 от КТ дава възможност на работодателите да осигуряват безплатна храна съобразно рационалните норми и специфични условия на труд. за своите работници и служители. В случаите, когато работодателят осигурява храна, независимо под каква форма, по реда на чл. 294 от КТ, стойността на тази храна представлява социален разход за предприятието. Съгласно чл. 209, ал. 1, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), не се облагат с данък социалните разходи в размер до 60 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна на всяко наето лице, когато договореното основно месечно възнаграждение на лицето в месеца на предоставяне на ваучерите е не по-малко от средномесечното договорено основно възнаграждение на лицето за предходните три месеца. Член 140, ал. З от КТ задължава работодателите да осигуряват на работниците и служителите топла храна и ободрителни напитки при работа през нощта. Стойността на безплатната храна и ободрителните напитки, осигурявани на основание чл. 140, ал. З от КТ, е разход за дейността на предприятието. Повече информация относно счетоводното отчитане и данъчното третиране на направените от работодателя разходи при осигуряване на храна на работниците и служителите можете да получите от Министерството на финансите. (ВС)

2017-12-12 13:28:33 - Катя Демирева
С нов директор сме и тя смята, че от очила с диоптри се нуждаят само касиер, счетоводител и домакин. Останалите сме ръководители на различни състави. Според нея само защото се водя ръководител на вокална група нямам нужада от очила, а аз пиша ноти на компютър, правя записи, плакати за събития, отчети. Къде да си търсим правата?

2018-01-29 16:11:35 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Демирева, Основните изисквания, които следва да изпълняват работодателите и работещите при работа с видеодисплей, са определени с Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (обн., ДВ, бр. 70 от 26.08.2005). Съгласно наредбата работодателят е задължен да извършва оценка на риска на работните места с видеодисплеи за определяне на възможните рискове за здравето и безопасността на работещите, особено по отношение на зрението, мускулно-скелетната система, възникването на психичен стрес и др. (чл. 3.). Съобразно оценката на риска, работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки за намаляване на рисковете, както и да предостави на служителите обучение и информация относно тези мерки и изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове. Съгласно чл.9, ал. 1 от Наредба № 7, работодателят следва да осигури преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести: 1. преди започване на работа с видеодисплеи; 2. един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години; 3. при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи. Следователно, ако сте лице работещо на видеодисплей по смисъла на наредбата, т.е. работите с видеодисплей повече от половината от законоустановеното работно време, имате право на преглед от специалист по очни болести. Ако при прегледа, осигурен от работодателя, са Ви предписани средства за корекция на зрението, задължение на работодателя е да ги осигури за своя сметка – чл. 9, ал. 2 от наредбата. Контролът върху спазване на трудовото законодателство се осъществява от инспекцията по труда, където можете да се обърнете със сигнал за нарушение на трудовите Ви права. /ДК/

2017-12-11 13:52:12 - Анr Иванова
Здравейте, имам въпрос относно сключването на застраховка Трудова злополука за 2018г. Заведение за бързо хранене (ресторант-пицария) предлага доставка на храни до адрес на клиента и за целта има назначени лица на длъжност - Пласьор стоки. Трябва ли да се прави застраховка за тях?

2017-12-19 15:49:09 - ДИРЕКЦИЯ ТПООУТ отдел УТ
Уважаема г-жо Иванова, С Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука" (ДВ, бр. 15 от 2006 г.) са определени условията и редът за задължително застраховане за риска "трудова злополука" на работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Съгласно чл. 2, ал. 1 от наредбата, на задължително застраховане подлежат само работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. В тази връзка, със заповед на министъра на труда и социалната политика ежегодно се определя коефициентът на травматизъм по икономически дейности за прилагане през съответната година (Заповед № РД01-883 от 03.11.2017 г. на министъра на труда и социалната политика за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2018 г. (ДВ, бр. 92 от 2017 г.). Определени са икономическите дейности, за които е задължително застраховането през годината. Списъкът на тези дейности е изчерпателен. В тази връзка, в случай, че икономическата дейност, към която принадлежи Вашата фирма, не е обхваната в Заповед № РД01-883 от 03.11.2017 г., работодателят не следва задължително да застрахова работниците и служителите си за риска "трудова злополука" през 2018 г. Заповед № РД01-883 от 03.11.2017 г. е публикувана на официалната интернет-страница на МТСП в рубриката Документи/Наредби. (ВС)

2017-12-07 10:10:27 - Валентина Ананиева
На какъв период се провежда периодичния инструктаж за персонала на болница/лекари, сестри, санитари/? В коя категория работници попадат с висок производствен риск или не по чл.15, ал.1 от Наредбата?

2018-01-18 10:45:28 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Ананиева, Член 15, ал. 1 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд задължава да се провежда ежедневен инструктаж на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително работа в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работи. Работещите в болници лекари, санитари, сестри не попадат в обхвата на тези дейности поради което считаме, че периодичния инструктаж съгласно чл. 14, ал. 2 се провежда не по-рядко от един път годишно, освен ако в други нормативни актове не е регламентирана по-малка периодичност.(НА)

2017-12-04 15:55:17 - Ваня Тодорова
Ако работещ в предприятие, със заповед е упълномощен да управлява служебен автомобил, като същият е назначен на длъжност различна от шофьор, какви инструктажи следва да му бъдат направени? Начален? На работното място? Извънреден? Предварително благодаря.

2018-01-18 10:49:35 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Тодорова, Доколкото става ясно от запитването, в предприятието е определено лице, на което като допълнително задължение е възложено да управлява служебен (най-вероятно лек) автомобил. В този случай съгласно чл. 127, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на работника или служителя при сключване на трудовия договор срещу подпис и се отбелязва датата на връчването. Това правило се прилага и при изменение на длъжностната характеристика и допълнението й с нови функции и задължения. Длъжностната характеристика трябва максимално точно и пълно да описва всички преки трудови задължения и функции, свързани с изпълнението на възложената работа. В тази връзка считаме, че в конкретния случай е налице промяна в организацията на работа за длъжността и съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, следва да се проведе извънреден инструктаж. Програмата за провеждане на извънреден инструктаж се определя в зависимост от причината, която е наложила неговото провеждане. Цялостната организация за провеждане на инструктажите трябва писмено да се определи от работодателя, като се посочат видовете инструктажи, техния обхват, продължителност, тематика и програми, лицата, които ще бъдат инструктирани, както и длъжностните лица, които ще провеждат инструктажите.(НА)

2017-12-02 20:17:36 - Атанс Мечев
Здравейте, Моля да ни посъветвате за разрешаване на следния казус в дружеството ни: При извършване на периодичните медицински прегледи се установи намаление на слу-ха на работник, който работи в условията на шум от 91 db(А), който е над гранични стойности на експозиция. В съответствие с изискванията на нормативната уредба тряб-ва да бъде преместен на друго работно място, с ниска експозиция на шум. Единствените подходящи работни места в предприятието с по-нисък шум са с измере-ни еквивалентни нива на шум от порядъка на 80 до 84 db(А). Попадат в границите между долна стойност и горна стойност на експозиция за предприемане на действие. За работещите при тези условия са изпълнени изискванията на Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, като запознаване на персонала с вредата от наднормена експозиция на шум, осигуряване на ЛПС – антифони, имат осигурен физиологичен режим на труд и почивки, помещение за почивки с ниво на шум под 65 db(А). Въпросът ми е следния: Може ли работникът с увреден слух да бъде преместен да работи в тази работна среда (80 до 84 db), без да застрашаваме здравословното му състояние или не? Може ли да се приеме, че работникът ако ползва правилно и постоянно ЛПС и работи при шум в границите 80 до 84 db(А) не е застрашен от по-нататъшно увреждане на слу-ха? Ако не, как да процедираме по нататък след като нямаме работни места с шум под 80 db(А)? Благодаря предварително за Вашето становище. С уважение, Инж. Ат. Мечев

2018-04-16 14:42:42 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Мечев, С Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, граничните стойности на експозиция са: Lex,8h = 87 dB (А) и ppeak = 200 Pa, съответно 140 dB (С). Съгласно чл. 9, ал. 1 от наредбата не е допустимо работещите да бъдат експонирани при никакви обстоятелства на нива, по-големи от граничните стойности на експозиция на шум, при спазване на изискванията на чл. 3, ал. 2. Когато се установи експозиция, по-голяма от граничните стойности, въпреки предприетите от работодателя мерки за спазването на изискванията на наредбата, той е длъжен: да предприеме незабавни действия за намаляване на експозицията под граничните стойности; да определи причините, поради които граничните стойности са превишени; и да промени предприетите мерки за защита и превенция, за да се избегне последващо превишаване на граничните стойности. Дерогацията на изискванията по чл. 8, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 9, определена в чл. 10 от наредбата, изисква работодателят да предприеме редица мерки по отношение на въведените отклонения, като периодично, но не по-рядко от един път годишно, те се преразглеждат с оглед отменянето им и се уведомява съответната дирекция "Областна инспекция по труда". Дирекция "Областна инспекция по труда" извършва проверка за необходимостта от въвеждане на отклонение по смисъла на чл. 10, ал. 1 за прилаганите от работодателя мерки и при необходимост предприема действия в съответствие с правомощията си. Важно е да се отбележи, че съгласно наредбата, колективните мерки на защита за ограничаване на шума при източника имат преимущество пред личните предпазни средства, като това включва както организационни мерки (като осигуряване на физиологични почивки и помещения за почивка с ниско ниво на шум), така и технически – чрез подходящо работно оборудване и осигуряване на звукоизолация (кабини, прегради и др.) Установяването на нарушение на слуха на работещ, който работи в условията на шум над 91 dB (А) е основание за изпълнение и на разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от наредбата, т.е. когато нарушението може да е в резултат на експозицията на шум, работодателят е длъжен да: преразгледа оценката на риска по чл. 4 , 5 и 6 ; преразгледа мерките, осигурени за отстраняване или намаляване на рисковете по чл. 7 и 8 ; проведе консултации и вземе предвид препоръките на специалистите по трудова медицина или други лица с подходяща квалификация или контролните органи за планиране и провеждане на мерки, необходими за предотвратяване или намаляване на риска в съответствие с чл. 7 и 8, включително за възможността за преместване на работещия на друго работно място, където няма риск от по-нататъшна експозиция; организира текущо здравно наблюдение и осигурява проверка на здравното състояние на всеки друг работещ с подобна експозиция. Преместването на работещия на друго работно място е възможно, когато проведените консултации по чл. 14, ал. 1, т.3 от наредбата покажат липса на риск от по-нататъшна експозиция. Казусът на дружеството Ви не е работещият с увреден слух, а нивата на шума на работното място и недостатъчните мерки, предприети от работодателя за ограничаване на шума при източника чрез технически и организационни средства и на последно място по приоритетност – чрез предоставяне на антифони. Ако такива мерки не бъдат предприети, броят на „казусите“ с работещи с нарушение на слуха ще се увеличава. /ДК/   • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България