Категории:


Към категориите

2016-05-26 16:09:23 - Силвия Петкова
Чуждестранно физическо лице ще бъде наето с трудов договор от българско търговско дружество установено на територията на България. Лицето е гражданин на Испания, пребивава и ще полага труда си само на територията на Испания. Въпроси: 1. Необходимо ли е да се подава уведомление към НАП за сключения трудов договор с лицето? 2. В коя държава се внасят задължителните осигурителни вноски? 3. Работодателят удържа ли данък върху дохода на това лице?

2016-09-16 11:38:55 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Петкова, Зададените от Вас въпроси са от компетентността на Националната агенция за приходите, поради което Ви съветваме да се обърнете към нея.

2016-05-26 11:50:34 - Иван Иванов
Уважаеми господа, казуса ми е относно права за пенсиониране по законите в Италия, тъй като имам осигурителен стаж. Предпочитам да обясня проблема си по телефона, който ми предоставите. Ще Ви бъда благодарен, ако се отзовете на молбата ми.

2016-06-20 12:41:08 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ, За да получите информация относно условията за пенсиониране по законодателството на Италия, следва да се обърнете към съответната компетентната италианска институция. Ако имате въпроси, касаещи българското законодателство и зачитането на осигурителни периоди по смисъла на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) 987/2009, установяващ процедура за неговото прилагане, моля пишете ни отново в рубриката „Европейско и международно социално право“. МХ/ТПООУТ

2016-05-19 13:53:24 - Рафаело Бенин
Бих искал да получа справка, относно ратифицираните от Република България конвенции на Международната организация на труда (МОТ)

2016-05-31 16:00:30 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Голяма част от ратифицираните от Република България конвенции на МОТ можете да намерите на ел. адрес: http://hs.europedirect-gabrovo.info/content/5-eu/1/52.htm

2016-05-15 11:42:45 - Борис Колев
Здравейте, работил съм във Великобритания в периода от 2004 до 20015 година .В момента работя в България и ми е необходим документ , с които да докажа стажа си там. Бихте ли ми помогнали? Предварително Ви благодаря

2016-06-20 12:32:56 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОЛЕВ, Задължението за зачитане като трудов стаж по българското трудово законодателство на периоди на работа в Европейския съюз (ЕС) е установено в чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), според която трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана и работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава - членка на ЕС, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. Съгласно чл.13 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж работодателят, при който лицето работи по трудово правоотношение, следва да признае трудовия стаж, придобит в друга държава – членка на ЕС. За тази цел трябва да подадете заявление до работодателя, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на трудовото правоотношение или документи, издадени от съответния работодател и/или от компетентната институция, за обстоятелства, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, българският работодател предприема необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените от Вас документи следва да Ви бъдат върнати, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото Ви досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. Следва да се има предвид, че по отношение на изплащането на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. Въпросите, касаещи зачитането на периода Ви на работа в държава – членка на ЕС за осигурителен стаж в България и правата, произтичащи от това, се уреждат понастоящем от Регламент № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и неговия прилагащ Регламент № 987/2009. Те уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност, когато лицето е живяло или работило в няколко държави-членки на ЕС. Разпоредбите на ЕС се прилагат за правото на семейни обезщетения, пенсии за старост, помощи при смърт, обезщетения за болест, за трудови злополуки и професионални болести, за инвалидност, за безработица и др. За да ползвате конкретни социални права и да получите съответните обезщетения, следва да посочите на компетентната институция в държавата, в която живеете към момента на подаване на съответното искане, че имате осигурителни периоди и в други държави–членки на ЕС. Всяка от тях ще потвърди „своите” осигурителните периоди, т.е. периодите, през които се явявате осигурено лице по нейното законодателство. Така осигурителните периоди, придобити вследствие на заетост, легално упражнена на територията на ЕС, или легално пребиваване в друга/и държава/и-членка/и на ЕС, ще бъдат сумирани, като при определяне наличието на дадено социално право, всяка държава ще вземе предвид и чуждите периоди като завършени съгласно нейното законодателство. Потвърждаването на съответните осигурителни периоди между компетентните институции се осъществява по служебен път. МХ/ТПООУТ

2016-05-12 09:03:20 - Елена Павлова
Какви документи трябва да представя пред НАП, за да ми се зачете като трудов стаж работата ми по ТД в страна от ЕС ?

2016-06-20 17:21:32 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАВЛОВА, Задължението за зачитане като трудов стаж по българското трудово законодателство на периоди на работа в Европейския съюз (ЕС) е установено в чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), според която трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана и работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава - членка на ЕС, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. Съгласно чл.13 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж работодателят, при който лицето работи по трудово правоотношение, следва да признае трудовия стаж, придобит в друга държава – членка на ЕС. За тази цел трябва да подадете заявление до работодателя, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на трудовото правоотношение или документи, издадени от съответния работодател и/или от компетентната институция, за обстоятелства, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, българският работодател предприема необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените от Вас документи следва да Ви бъдат върнати, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото Ви досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. Следва да се има предвид, че по отношение на изплащането на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз в областта на социалната сигурност, и в частност зачитането на осигурителен стаж, придобит в други държави членки, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) 987/2009, установяващ процедура за неговото прилагане. Те уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност, когато лицето е живяло или работило в няколко държави-членки на ЕС. Разпоредбите на ЕС се прилагат за правото на семейни обезщетения, пенсии за старост, помощи при смърт, обезщетения за болест, за трудови злополуки и професионални болести, за инвалидност, за безработица и др. За да ползвате конкретни социални права и да получите съответните обезщетения, следва да посочите на компетентната институция в държавата, в която живеете към момента на подаване на съответното искане, че имате осигурителни периоди и в други държави–членки на ЕС. Всяка от тях ще потвърди „своите” осигурителните периоди, т.е. периодите, през които се явявате осигурено лице по нейното законодателство. Така осигурителните периоди, придобити вследствие на заетост, легално упражнена на територията на ЕС, или легално пребиваване в друга/и държава/и-членка/и на ЕС, ще бъдат сумирани, като при определяне наличието на дадено социално право, всяка държава ще вземе предвид и чуждите периоди като завършени съгласно нейното законодателство. Потвърждаването на съответните осигурителни периоди между компетентните институции се осъществява по служебен път. При преценка на правото Ви на парични обезщетения или пенсии, изплащани от държавното обществено осигуряване, следва да заявите в Националния осигурителен институт, че имате осигурителни периоди и в друга държава-членка на ЕС. Националният осигурителен институт ще препрати заявлението Ви в другата държава по служебен път, като съответната компетентна институция също по служебен път ще потвърди осигурителните Ви периоди по нейното законодателство. Според разпоредбите на европейското законодателство, за да можете без допълнително заплащане да възстановите здравноосигурителните си права в България, е необходимо да докажете непрекъснати осигурителни периоди в предишната държава-членка на ЕС. Това доказване следва да стане посредством структуриран електронен документ S041, или формуляр Е104. Тези документи се издават от последната компетентна за Вас осигурителна институция и служат за сумиране на осигурителни периоди, периоди на трудова заетост или периоди на пребиваване в ЕС, с цел непрекъснатост на произтичащите от тях социални права. След завръщането си в България тези документи трябва да бъдат представени в териториалното поделение на Националната агенция за приходите по постоянния Ви адрес. Така Вие няма да загубите качеството си на здравноосигурено лице и няма да е нужно да правите допълнителни вноски, за да ползвате здравноосигурителните си права в България. Ако не се снабдите със съответния документ, той може да бъде изискан и служебно от Националната здравноосигурителна каса от съответната компетентна институция в другата държава. За целта трябва да отправите писмено заявление до управителя на НЗОК, с което да бъде изискано удостоверение (документ S 041) за здравноосигурителните Ви периоди, придобити в държава-членка. За повече информация и допълнителни разяснения може да се обърнете за съдействие към Националната здравноосигурителна каса, Национална агенция за приходите и Националния осигурителен институт. МХ/ТПООУТ

2016-05-09 21:44:38 - Мария Иванова
Здравейте, от девет месеца работя на остров Гърнси, който е коронно владение на британската кралица. Поради изтичане на деветмесечния ми трудов договор се връщам в България и искам да попитам дали трудовият ми стаж ще бъде зачетен и какви документи са нужни за това. Благодаря предварително

2016-07-08 10:59:33 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаемa госпожо Иванова, Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС), е предвидена възможност за признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. В запитването си посочвате, че работите на остров Гърнзи, който е коронно владение на британската кралица. Доколкото островът не е част от Великобритания, то във Вашия случай не би могла да бъде приложена горепосочената разпоредба, поради което придобитият от Вас трудов стаж не би могъл да бъде признат от евентуален бъдещ български работодател. (ГЯ)

2016-04-26 11:58:57 - Крум Стоянов
Здравейте, В момента съм регистриран на трудовата борса и получавам обезщетения от НОИ. За съжаление ми е признат само стажа в България. Искам да попитам какви документи са нужни за да ми се признае и стажа от друга страна членка на Европейския Съюз.

2016-09-16 11:45:21 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Стоянов, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. право на парични обезщетения за безработица, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент № (ЕО) 987/2009 за установяване на процедура по прилагането на Регламент 883/2004. Разпоредбите на Регламент 883/2004 предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В случите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по съответните национални законодателства, но същите не са достатъчни за отпускане на съответното обезщетение изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране“ на осигурителни периоди. В този случай при подаване на заявление за отпускане на обезщетение до компетентната институция на държавата, в която лицето живее към този момент, то следва да посочи, че има завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на държавите обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди като се извършва сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж за отпускане на съответното обезщетение. (ГЯ)

2016-04-13 23:45:43 - Мирослав Иванов
Здравейте Каква процедурата за получаване на попълнен формуляр Е411 от социални грижи ,че дадено дете не е получавало детски надбавки последните 5 години в България.В момента живее и учи в Германия .Техните служби при ,които се служби ли ги изискват от нашите или гражданинът ,който ги подава трябва да ги осигури. Благодаря предварително

2016-05-16 11:15:44 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Иванов, Съгласно Регламент 883/2004 обменът на информация между компетентните институции в съответните държави-членки, относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност, във Вашия конкретен случай -семейни обезщетения се извършва изцяло по служебен път, чрез специални документи-СЕД-и (структурирани електронни документи), без да е необходимо лицата да пътуват или да понасят други финансови разходи във връзка с реализирането им. СЕД-и по принцип замениха Е-формулярите, но много държави-членки все още използват и Е формулярите, част от които е и Е 411, за който питате. По принцип процедурата за издаване на СЕД или Е-форма се стартира и провежда от институцията на държавата по пребиваване на лицето, което желае да получи съответните обезщетения. Компетентна институция в Република България за семейните обезщетения е Агенция за социално подпомагане. При всички положения германската институция трябва служебно да поиска издаването на Е 411 от България, като информацията, която е необходима на германската страна за факти, реализирани в България, може да получи по служебен път чрез съответните СЕД-и или Е-форми. ЕС/ТПООУТ

2016-04-11 22:41:54 - Димитричка Ивановаа
От Бюрото по труда във Виена поискаха на дъщеря ми обр.U1 като трябваше да е готов до 1 седмица.Подадох молба в НОИ София вх .1029-21-2787-срок за изготвяне до 1 месец.Питам :каква синхронизация имате с бюрата по труда в др.държави членки!Документа на дъщеря ми отдавна не й трябва, не съм го получила и тя остана без помощ.Защо???

2016-05-16 11:18:36 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА, По поставения въпрос се обърнете към Националния осигурителен институт, с оглед изясняване на Вашия случай.ЕС

2016-04-08 11:15:39 - Иван Гешев
М.август 2015 подадох документи за пенсия от целия трудов стаж 11 години са от обединеното кралство предстових документ издаден от тяхния такс офис преносим u1 само този документ издават другото е между институциите.В този документ е записано времето от 2003 до 2014 иншурънс номер и че всичко е плащано чакам вече 8 месеца всеки път когато питаме в нои се казва едно и също нямали потвърждение от uk .Питам до кога.От 45 год.тр. стаж не могат да ме пенсионират.Какво е това европейско споразумение никой не се грижи за нашите права.Моля за вашата компететция.Благодаря ви предварително

2016-07-08 11:08:28 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Гешев, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз (ЕС), касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент № (ЕО) 987/2009 за установяване на процедура по прилагането на Регламент 883/2004. Разпоредбите на Регламент 883/2004 предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В случите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по съответните национални законодателства, но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране“ на осигурителни периоди. В този случай при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която лицето живее към този момент, то следва да посочи, че има завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път, посредством структурирани електронни документи, и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия като всяка една от държавите изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени по нейното законодателство. Потвърждаването на осигурителни периоди може да бъде извършено само по този начин съгласно изискванията на координационните регламенти. Документ U1, който цитирате, касае обезщетенията за безработица и не може да бъде използван за зачитане на осигурителни периоди при преценка на правото Ви на пенсия по българското законодателство. Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване през 2016 г. мъжете придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст от 63 години и 10 месеца и осигурителен стаж 38 години и 2 месеца. Видно от изложеното в писмото Ви, Вие имате общо 45 години осигурителен стаж, от които 11 години в Англия и 34 години в България, поради което не отговаряте на изискванията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст изцяло по българското законодателство. В тази връзка е необходимо да се изчака потвърждаването на осигурителния Ви стаж от Великобритания с оглед преценяване на правото Ви на такъв вид пенсия. (ГЯ)

2016-04-08 10:51:40 - Мариета Николаева
Здравейте, от няколко месеца работя в Румъния-гр.Констанца,по взаимно съгласие напускам фирмата,но срещам отказ за издаване на документите ми по прекратяване на договорните ни отношения-заповед за освобождаване,формуляр Е 104. Може ли да ме насочите към кои румънски институции да се обърна за съдействие.Благодаря ви предварително.

2016-07-08 11:26:17 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Николаева, По отношение на проблемите, свързани с издаване от работодателя на заповед за прекратяване на трудовия договор се обърнете към инспекцията по труда в Румъния. Издаването на формуляр Е 104 не е задължение на работодателя, а на съответното поделение на осигурителния институт на Румъния.

2016-04-07 00:45:12 - Явор Ивайлов
ЗДРАВЕЙТЕ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА! Молбата ми към Вас е да ми разясните следния казус: Имам дъщеря, живееща със семейството си в Австрия, провинция Salzburg, регион Zell am See. Пенсионер съм, по професия инженер и искам да отида да живея там за постоянно с цел помогане в домакинството и при възпитанието на двете им деца, по-големия от които е ученик. Мога ли според австрийско законодателство да кандидатствам за приравняване на пенсията ми, която в България e 420 BGN, т.е. 215 EUR към минималната за Австрия пенсия и какъв е редът за това? Благодаря ви!

2016-04-21 18:21:51 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Ивайлов, От подадената от Вас информация разбираме, че Вие сте пенсионер и получавате Вашата пенсия в България. Съгласно Регламент (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност Вашата българска пенсия, заедно с добавките към нея, подлежи на износ, т.е. ще бъде изплащана по посочена от Вас лична банкова сметка в Австрия, за период от време, избран от пенсионера, без никакво изменение, намаление или спиране. За да се осъществи прехвърлянето на плащането трябва да попълните заявление за начин на плащане, което може да се намери на електронната страница на Националния осигурителен институт (http://www.nssi.bg/forusers/forms/116-ermdforms/otherermdforms), банков документ, в който са посочени данни за международен номер на банковата сметка - IBAN, име и BIC на банката и името на пенсионера като единствен титуляр на сметката, както и заверена от официален орган декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България (декларация за живот), формулярът на която на български и на съответния чужд език може да се намери на електронната страница на НОИ (http://www.nssi.bg/forusers/forms/114-ermdforms/decllive). Необходимо е да изпратите документите по пощенски път до Дирекция „Европейски регламенти и международни договори” при Централно управление на Националния осигурителен институт с адрес: 1303, гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 62-64. Може също така да ги сканирате и изпратите на електронен адрес noi@nssi.bg. За повече подробности може да се обърнете към Националния осигурителен институт. Относно въпроса Ви за приравняване на размера на пенсиите отбелязваме, че в чл. 58 на Регламент (ЕО) 883/2004 е предвидена възможност за отпускане на т.нар. „добавка“ към пенсията. Тази разпоредба е въведена, за да може лица, които живеят в държава, чийто стандарт на живот изисква пенсионно плащане над определен минимум, да получат поне този минимален размер на пенсията. Задължително условие за получаването на тази добавка е да имате завършени осигурителни периоди в страната, в която смятате да пребивавате. Ето защо ако никога не сте работил в Австрия няма да отговаряте на условията за отпускане на подобна добавка, следователно нямате право да я получавате. Относно възможността да Ви бъдат отпуснати други помощи и добавки при условията и реда на австрийското законодателство е необходимо да се обърнете към съответната компетентна австрийска институция. НА

2016-04-07 00:06:47 - Ваня Русенова
Здравейте! В момента живея във Франция. Регистирана съм като търсещо работа лице и имам право на обезщетение за безработица. Въпросът ми е, ще ми бъде ли признат стажът от България чрез представяне на документ U1. Благодаря предварително!

2016-05-17 10:03:36 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РУСЕНОВА, Въпросите, касаещи зачитането на периода Ви на работа в държава – членка на ЕС за осигурителен стаж и правата, произтичащи от това, се уреждат понастоящем от Регламент № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и неговия прилагащ Регламент № 987/2009. По отношение на обезщетението за безработица, следва да имате предвид, че формулярът U1 (предишен Е 301) удостоверява периодите на осигуряване в друга държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, които ще бъдат взети предвид при изчисляване на обезщетенията за безработица. Ако разполагате с този формуляр, издаден от Националния осигурителен институт в България, то следва да го представите на съответната компетентната френска институция за признаване на осигурителния Ви стаж придобит в България. Ако не разполагате с формуляр U1, следва да уведомите френската компетентна институция, че имате придобити осигурителни периоди и в друга държава-членка на ЕС – България. В този случай френската институция, по служебен път ще изиска потвърждаване на осигурителните Ви периоди от България чрез Националния осигурителен институт. В случай, че запитването Ви се отнася за възможността да получавате в България отпуснатото във Франция парично обезщетение за безработица Ви уведомяваме, че формуляр U2 (предишен Е 303) е разрешението, което е нужно, за да могат лицата да прехвърлят обезщетения за безработица. Т.е ако отговарят на изискванията на законодателството на компетентната държава членка за получаване на парично обезщетение за безработица (в този случай Франция), и отидат в друга държава членка (в случая България), за да търсят работа там, запазват правото си на обезщетение при наличие на следните условия и в следните граници: 1. преди своето заминаване безработното лице трябва да е било регистрирано като търсещо работа и да е било на разположение на службите по заетостта на компетентната държава (във Вашия случай Франция) в продължение най-малко на 4 седмици, след като е станало безработно; 2. безработното лице трябва да се регистрира като търсещо работа в службите по заетостта на държавата членка, в която е отишло (във Вашия случай България), да е обект на процедурата за контрол, установена там и да спазва условията, установени от законодателството на тази държава членка. Това условие се смята изпълнено за периода преди регистрацията, ако заинтересованото лице се е регистрирало в 7-дневен срок от датата, на която е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата, която е напуснало. Това означава, че в 7-дневен срок от датата на напускане на Франция следва да се регистрирате като безработно лице в Дирекция „Бюро по труда“ в България. 3. правото на обезщетение се запазва за срок от 3 месеца от датата, на която лицето е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата членка, която е напуснало, при положение, че общата продължителност на обезщетенията не надхвърля общата продължителност на срока на обезщетенията, на които лицето е имало право съгласно законодателството на тази държава членка. 4. обезщетенията се отпускат от компетентната институция съгласно прилаганото от нея законодателство и за нейна сметка, което означава, че обезщетението ще продължава да се изплаща от компетентната френска институция и в същия размер. Компетентната френска институция, в която сте регистрирана, следва да Ви издаде преносим документ U2, с който ще може да прехвърлите изплащането на обезщетението за безработица в България. Документът следва да се предостави на компетентната българска институция – Национален осигурителен институт. За повече информация и допълнителни разяснения може да се обърнете за съдействие към Националния осигурителен институт. МХ/ТПООУТ

2016-04-04 17:27:22 - иван гешев
Здравейте проблема ми е че не могат да ме пенсионират имам годините за възраст и 45 години трудов стаж от които 11 години работини в uk с представен документ u1 за тези 11 години чакам 8 месеца и когато отида в нои да попитам те всеки път отговарят че чакат потвърждение от uk и понеже в българия стажа ми е 33 години без англииския не могат да ме пенсионират моля помогнете

2016-07-08 11:02:20 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Гешев, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз (ЕС), касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент № (ЕО) 987/2009 за установяване на процедура по прилагането на Регламент 883/2004. Разпоредбите на Регламент 883/2004 предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В случите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по съответните национални законодателства, но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране“ на осигурителни периоди. В този случай при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която лицето живее към този момент, то следва да посочи, че има завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път, посредством структурирани електронни документи, и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия като всяка една от държавите изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени по нейното законодателство. Потвърждаването на осигурителни периоди може да бъде извършено само по този начин съгласно изискванията на координационните регламенти. Документ U1, който цитирате, касае обезщетенията за безработица и не може да бъде използван за зачитане на осигурителни периоди при преценка на правото Ви на пенсия по българското законодателство. Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване през 2016 г. мъжете придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст от 63 години и 10 месеца и осигурителен стаж 38 години и 2 месеца. Видно от изложеното в писмото Ви, Вие имате общо 45 години осигурителен стаж, от които 11 години в Англия и 34 години в България, поради което не отговаряте на изискванията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст изцяло по българското законодателство. В тази връзка е необходимо да се изчака потвърждаването на осигурителния Ви стаж от Великобритания с оглед преценяване на правото Ви на такъв вид пенсия. (ГЯ)

2016-03-30 14:26:30 - Ивелина Пандева
Здравейте!От 28.02.2014 работя в Австрия.На 30.04.2016 съм освободена от работодателя ми,поради изтичане на договор-сезонна работа(Zeitablauf).Интересувам се с какви други документи(освен формуляр E104 и U1 ) трябва да се снабдя от Австрийските служби,за да ми бъде признат трудовият и осигурителен стаж от Австрия и да имам право на обещетение,след окончателното ми завръщане в България?И трябва ли всички документи от Австрия да бъдат преведени?Благодаря предварително!

2016-04-26 10:07:02 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАНДЕВА, По въпроса за признаването на трудовия Ви стаж, придобит по австрийското законодателство, Ви информираме, че: Задължението за зачитане като трудов стаж по българското трудово законодателство на периоди на работа в Европейския съюз (ЕС) е установено в чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), според която трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана и работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава - членка на ЕС, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. Съгласно чл.13 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж работодателят, при който лицето работи по трудово правоотношение, следва да признае трудовия стаж, придобит в друга държава – членка на ЕС. За тази цел трябва да подадете заявление до работодателя, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на трудовото правоотношение или документи, издадени от съответния работодател и/или от компетентната институция, за обстоятелства, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, българският работодател предприема необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените от Вас документи следва да Ви бъдат върнати, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото Ви досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. Следва да се има предвид, че по отношение на изплащането на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. Въпросите, касаещи зачитането на периода Ви на работа в държава – членка на ЕС за осигурителен стаж в България и правата, произтичащи от това, се уреждат понастоящем от Регламент № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и неговия прилагащ Регламент № 987/2009. Те уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност, когато лицето е живяло или работило в няколко държави-членки на ЕС. Разпоредбите на ЕС се прилагат за правото на семейни обезщетения, пенсии за старост, помощи при смърт, обезщетения за болест, за трудови злополуки и професионални болести, за инвалидност, за безработица и др. За да ползвате конкретни социални права и да получите съответните обезщетения, следва да посочите на компетентната институция в държавата, в която живеете към момента на подаване на съответното искане, че имате осигурителни периоди и в други държави–членки на ЕС. Всяка от тях ще потвърди „своите” осигурителните периоди, т.е. периодите, през които се явявате осигурено лице по нейното законодателство. Така осигурителните периоди, придобити вследствие на заетост, легално упражнена на територията на ЕС, или легално пребиваване в друга/и държава/и-членка/и на ЕС, ще бъдат сумирани, като при определяне наличието на дадено социално право, всяка държава ще вземе предвид и чуждите периоди като завършени съгласно нейното законодателство. Потвърждаването на съответните осигурителни периоди между компетентните институции се осъществява по служебен път. Според разпоредбите на европейското законодателство, за да можете без допълнително заплащане да възстановите здравноосигурителните си права в България, е необходимо да докажете непрекъснати осигурителни периоди в предишната държава-членка на ЕС. Това доказване следва да стане посредством структуриран електронен документ S041, или формуляр Е104. Тези документи се издават от последната компетентна за Вас осигурителна институция и служат за сумиране на осигурителни периоди, периоди на трудова заетост или периоди на пребиваване в ЕС, с цел непрекъснатост на произтичащите от тях социални права. След завръщането си в България тези документи трябва да бъдат представени в териториалното поделение на Националната агенция за приходите по постоянния Ви адрес. Така Вие няма да загубите качеството си на здравноосигурено лице и няма да е нужно да правите допълнителни вноски, за да ползвате здравноосигурителните си права в България. Ако не се снабдите със съответния документ, той може да бъде изискан и служебно от Националната здравноосигурителна каса от съответната компетентна институция в Австрия. За целта трябва да отправите писмено заявление до управителя на НЗОК, с което да бъде изискано удостоверение (документ S 041) за здравноосигурителните Ви периоди, придобити в държава-членка. По отношение на обезщетението за безработица, следва да имате предвид, че формулярът U1 (предишен Е 301) удостоверява периодите на осигуряване в друга държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, които ще бъдат взети предвид при изчисляване на обезщетенията за безработица. Формулярът U2 (предишен Е 303) е разрешението, което е нужно, за да могат лицата да прехвърлят обезщетения за безработица. Т.е ако отговарят на изискванията на законодателството на компетентната държава членка за получаване на парично обезщетение за безработица (в този случай Австрия), и отидат в друга държава членка (в случая България), за да търсят работа там, запазват правото си на обезщетение при наличие на следните условия и в следните граници: 1. преди своето заминаване безработното лице трябва да е било регистрирано като търсещо работа и да е било на разположение на службите по заетостта на компетентната държава (във Вашия случай Австрия) в продължение най-малко на 4 седмици, след като е станало безработно; 2. безработното лице трябва да се регистрира като търсещо работа в службите по заетостта на държавата членка, в която е отишло (във Вашия случай България), да е обект на процедурата за контрол, установена там и да спазва условията, установени от законодателството на тази държава членка. Това условие се смята изпълнено за периода преди регистрацията, ако заинтересованото лице се е регистрирало в 7-дневен срок от датата, на която е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата, която е напуснало. Това означава, че в 7-дневен срок от датата на напускане на Австрия следва да се регистрирате като безработно лице в Дирекция „Бюро по труда“ в България. 3. правото на обезщетение се запазва за срок от 3 месеца от датата, на която лицето е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата членка, която е напуснало, при положение, че общата продължителност на обезщетенията не надхвърля общата продължителност на срока на обезщетенията, на които лицето е имало право съгласно законодателството на тази държава членка. 4. обезщетенията се отпускат от компетентната институция съгласно прилаганото от нея законодателство и за нейна сметка, което означава, че обезщетението ще продължава да се изплаща от компетентната австрийска институция и в същия размер. Компетентната австрийска институция, в която сте регистрирана, следва да Ви издаде преносим документ U2, с който ще може да прехвърлите изплащането на обезщетението за безработица в България. Документът следва да се предостави на компетентната българска институция – Национален осигурителен институт. Преносимите документи и формуляри не се нуждаят от превод, заверка и легализация тъй като са стандартни документи. Те се попълват на официалния език на държавата членка на Европейския съюз, която издава формуляра. За повече информация и допълнителни разяснения може да се обърнете за съдействие към Националната здравноосигурителна каса и Националния осигурителен институт. МХ/ТПООУТ

2016-03-30 07:06:28 - Иван Петков
Здравейте, Имам придобит 1 година трудав стаж + 6 години осигурителен стаж + стаж по граждански договори в Република Чехия. 1. Длъжни ли са в Р Чехия за нуждите придобиване право на частична пенсия да ми бъде зачетен и осигурителния стаж (военна служба, преквалификация, безработица с обезщетения) придобит в България? (т.е. не само трудовия стаж) 2. Имам ли право на зачитане допълнителен осигурителен стаж в Р Чехия на основание обстоятелства настъпили в Р България, които по разпоредбите на чешкия КСО са основание за признаване на осигурителен стаж? (Напр. по чешкото законодателство регистрацията в БТ и след изтичане срока с обезщетения, при определени условия, се зачита за кратко време като осигурителен стаж.)

2016-12-09 12:34:34 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Петков, В отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент № (ЕО) 987/2009 за установяване на процедура по прилагането на Регламент 883/2004. Разпоредбите на Регламент 883/2004 предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. „Осигурителен период“ по смисъла на регламента означава периодите на внасяне на осигурителни вноски, или на заетост или самостоятелна заетост, определени или признати за осигурителен период от законодателството, съгласно което е завършен или се смята за завършен, както и всички периоди, разглеждани като такива, ако посоченото законодателство ги признава за равностойни на осигурителен период. В случите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по съответните национални законодателства (във Вашия случай по българското и по чешкото), но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране“ на осигурителни периоди. В този случай при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която лицето живее към този момент, то следва да посочи, че има завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди, т.е. периодите, които съгласно са признати за такива съгласно съответното законодателство. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия като всяка една от държавите изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени по нейното законодателство. (ГЯ)

2016-03-29 10:56:19 - Денислав Петров
Здравейте, Работил съм в Кипър няколко години и искам да попитам каква е процедурата и какви документи са ми нужни за да ползвам продобития трудов стаж в тази страна членка на Европейския съюз в България. Благодаря ви предварително за отговора. Поздрави, Денислав

2016-03-29 13:54:58 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Петров, Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС), е предвидена възможност за признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. За целта, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от НТКТС, следва да подадете заявление до работодателя Ви, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените от Вас документи следва да Ви бъдат върнати, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото Ви досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. Следва да се има предвид, че по отношение на изплащането на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. (ГЯ)

2016-03-21 09:42:52 - Силвия Великова
Здравейте, От четири години работя в Малта като рентгенов лаборант. Въпросът ми е какъв документ трябва да взема от работодателя си за трудовия ми стаж и какви допълнителни заверки трябва да направя, за да може този стаж да ми бъде валиден в България при пенсионирането ми. Благодаря Ви предварително!

2016-03-25 10:18:52 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Великова, Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС), е предвидена възможност за признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. За целта, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от НТКТС, следва да подадете заявление до работодателя Ви, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените от Вас документи следва да Ви бъдат върнати, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото Ви досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. Следва да се има предвид, че по отношение на изплащането на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. Що се отнася до придобитите от Вас осигурителни периоди съгласно законодателството на Малта, следва да се има предвид, че в отношенията между Република България и останалите държави-членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент № (ЕО) 987/2009 за установяване на процедура по прилагането на Регламент 883/2004. Разпоредбите на Регламент 883/2004 предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В случаите, в които лицето е придобило осигурителни периоди по съответните национални законодателства (във Вашия случай по българското и по малтийското), но същите не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране“ на осигурителни периоди. В този случай при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която лицето живее към този момент, то следва да посочи, че има завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди. Извършва се сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия като всяка една от държавите изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени по нейното законодателство. Следователно, в случай че отговаряте на условията на съответните законодателства, ще получавате пенсия от страна на Малта за осигурителния стаж, придобит по нейното законодателство, и пенсия от България – за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство. (ГЯ)

2016-03-09 16:13:02 - Янка Джуфелкит
Здравейте, Синът ми работи в Румъния и е осигурен съгласно тяхното законодателство. Въпросът ми е: Има ли право на сключване и осигуряване на 4 часа по допълнителен трудов договор в България? Какви документи са необходими за признаване на трудовия стаж положен в Румъния след прекратяване на трудовите взаимоотношения и връщане в България ?

2016-03-25 10:17:07 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Джуфелкит, Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС), е предвидена възможност за признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. За целта, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от НТКТС, лицето следва да подаде заявление до работодателя си, към което да приложи акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените документи следва да Ви бъдат върнати на лицето, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото му досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. Следва да се има предвид, че по отношение на изплащането на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. Що се отнася до възможността за сключване на допълнителен трудов договор за работа на 4 часа при друг работодател, съгласно разпоредбата на чл. 111 КТ работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение. Видно от текста на разпоредбата, за да бъде сключен трудов договор за допълнителен труд по реда на посочената по-горе разпоредба, следва да е сключен основен индивидуален трудов договор по реда на българското законодателство. В случая на сина Ви такъв няма (договорът, по който той работи, е сключен по реда на румънското законодателство), поради което сме на мнение, че не е възможно полагането на допълнителен труд по смисъла на чл. 111 КТ. (ГЯ)

2016-03-07 15:26:50 - Иван Гешев
Представих u 1 за стаж отuk в българия 33 и в англия 11 всичко съм плащал и здравни и пенсиони но сега е ходене по мъките нои изобщо нехаят .продадох апартамент за да мога да живея.много ви моля да ми дадете съвет какво да правя. Благодаря предварително

2016-03-24 09:37:53 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Гешев, От отправеното от Вас запитване не става ясно какъв точно е проблемът. Молим да зададете въпроса си отново като предоставите допълнителна информация по въпроса. (ГЯ)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България