Категории:


Към категориите

2018-06-14 11:23:01 - Цвета Цолова
Здравейте, интересува ме реда за плащане и отчитане на командировъчни при краткотрайни служебни пътувания (до 5 дни) в рамките на ЕС. Работя на трудов договор. Фирмата ми не плаща командировъчни, ами възстановява разходи за храна и път само срещу наличен отчетен документ за всеки разход. Командировъчните не се ли дължат безусловно и безотчетно?

2018-08-07 15:49:30 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Цолова, От предоставената във Вашето запитване информация може да се направи заключението, че въпросното командироване в чужбина се извършва съобразно изискванията на чл. 121 от Кодекса на труда (КТ) във връзка с Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ). В такъв случай, при командироване в чужбина по чл. 121, ал. 1 КТ, имате право да получите освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни, дневни и квартирни пари при условия и в размери, определени с НСКСЧ (чл. 215, ал. 1 КТ). За покриване разходите на командированите лица в чужбина се изплащат дневни и квартирни пари в размери и валути съгласно приложение № 2 от НСКСЧ. Ръководителите на предприятия могат да определят размери на дневните пари, различни от определените в приложение № 2, които не могат да превишават двойния им размер. Финансови условия на командировката или специализацията - пътни, дневни и квартирни пари, паспортни, визови и други такси и разходи за служебен багаж и начина за тяхното уреждане, са задължителен елемент на заповедта за командироване, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 6 от НСКСЧ. Размерът на дневните пари може да бъде намаляван когато приемащата страна осигурява пълен пансион в натура, като на командированите лица се изплаща 30 на сто от размера на полагащите се дневни пари (чл. 20, ал. 1 НСКСЧ). Също така Ви уведомяваме, че пълният размер на дневните пари при командировки се изплаща до 30 последователни календарни дни. За дните над тях дневните пари се намаляват с 25 на сто от размерите, определени в приложение № 2 (чл. 22 НСКСЧ). В случай, че работодателят не е изпълнил задължението си, имате възможност да се обърнете към Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, за да бъде установено дали има допуснато нарушение на трудовото законодателство и да бъдат предприети мерки за отстраняването му. НА

2018-06-11 13:22:04 - ИВАНОВА
С двойно гражданство съм. Работя в Турция. Стажът ми от там ще ми се признае ли в България за пенсия и имам ли право на личен лекар и здравно осигуряване в България? Предварително Ви благодаря!

2018-08-07 14:21:14 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова, За осигурителен стаж по българското законодателство се зачита времето, специално посочено като такова от Кодекса за социално осигуряване, и този стаж има значение при определяне на правата от държавното обществено осигуряване. В допълнение на това, за целите на определяне на права от сферата на социалната сигурност, се зачитат и чужди осигурителни периоди въз основа на правото на Европейския съюз (Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане) или на действащите двустранни договори за социална сигурност, които предвиждат сумиране и зачитане на такива периоди, придобити по чуждото законодателство. Поради факта обаче, че Република Турция не е държава – членка на ЕС, както и предвид липсата на установени двустранни отношения в областта на социалната сигурност, няма възможност придобитите по законодателството на Турция периоди на работа или осигуряване да бъдат взети предвид за ползване на социални права в Република България. С други думи, няма как тези периоди да бъдат признати за осигурителен стаж у нас. Съгласно Закона за здравното осигуряване, задължително здравно осигурени са всички български граждани, които не са граждани и на друга държава; българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят в България; чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в България, освен ако друго не е предвидено в международен договор по който България е страна; лицата със статут на бежанец, хуманитарен статут или на които е предоставено убежище; чуждестранните студенти и докторанти, приети на обучение във висши училища или научни организации у нас; всички, извън гореописаните, лица, за които се прилага законодателството на България съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност в рамките на Европейския съюз. Не са задължително осигурени в НЗОК лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава членка. Задължителното здравно осигуряване в България гарантира редица права, едно от които е и правото на личен лекар. Повече информация може да получите от Националната здравноосигурителна каса. НА

2018-06-05 08:07:25 - Диана Белева
Имам ли право и със какъв документ мога да си върна социалните осигуровки от чужбина през шестте години работа в Кипър.

2018-08-07 14:22:51 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Белева, По българското законодателство не е предвидена възможност за възстановяване на здравни и осигурителни вноски, освен в случаите когато става въпрос за надвзети или недължимо внесени осигуровки. За да разберете дали такава възможност е предвидена в кипърското законодателство, моля обърнете се към съответните компетентни институции в Република Кипър. НА

2018-05-31 12:11:25 - Бисерка Михайлова
Здравейте, на трудов договор работя в Норвегия,но ще имаме 4 месеца престой през които ще трябва да ни се плаща от трудовата борса в Норвегия,бихте ли ме опътили къде трябва да се обърна за да се изтеглят и попълнят правилните документи? Предварително благодаря!

2018-07-19 10:56:09 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Михайлова, От запитването Ви не става ясно за какъв тип плащане съгласно норвежкото законодателство се отнася, но в случай, че става въпрос за парично обезщетение за безработица, което се изплаща след прекратяване на трудовото правоотношение, Ви уведомяваме следното: В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, включително правото на обезщетения за безработица, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Отбелязваме, че въпросният регламент се прилага и в отношенията между България и държавите от Европейското икономическо пространство, член на което е и Норвегия. В съответствие с установения в този регламент принцип, че приложимо е законодателството на държавата членка, в която лицето работи (във Вашия случай – Норвегия), обикновено тази държава е отговорна за отпускането на обезщетения за безработица. Ето защо след прекратяване на трудовата Ви дейност е необходимо да се регистрирате като търсещо работа лице в съответната компетентна институция в Норвегия, като ще получите оттам повече информация за процедурите, които трябва да се изпълнят и документите, които е необходимо да попълните. Може да намерите подробна информация за компетентната норвежка институция на следния електронен адрес: https://www.nav.no/en/Home/About+NAV/Contact+us В случай, че отговаряте на изискванията на законодателството на компетентната държава членка за получаване на парично обезщетение за безработица (във Вашия случай Норвегия), но желаете да се завърнете в България и да търсите работа тук, съществува възможност да запазите правото си на обезщетение. За целта: 1. преди своето заминаване безработното лице трябва да е било регистрирано като търсещо работа и да е било на разположение на службите по заетостта на компетентната държава в продължение най-малко на 4 седмици, след като е станало безработно, т.е. Вие следва да сте били регистрирана като безработно лице в съответната компетентна институция в Норвегия поне 4 седмици преди връщането Ви в България; 2. безработното лице трябва да се регистрира като търсещо работа в службите по заетостта на държавата членка, в която е отишло, да е обект на процедурата за контрол, установена там и да спазва условията, установени от законодателството на тази държава членка. Това условие се смята изпълнено за периода преди регистрацията, ако заинтересованото лице се е регистрирало в 7-дневен срок от датата, на която е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата, която е напуснало. Това означава, че в 7-дневен срок от датата на напускане на Норвегия Вие следва да се регистрирате като безработно лице в Дирекция „Бюро по труда“ в България. Ако се регистрирате след тази дата, обезщетението ще се изплаща едва от датата, на която се регистрирате. 3. правото на обезщетение се запазва за срок от 3 месеца от датата, на която лицето е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата членка, която е напуснало, при положение, че общата продължителност на обезщетенията не надхвърля общата продължителност на срока на обезщетенията, на които лицето е имало право съгласно законодателството на тази държава членка. Тоест Вие ще може да получава обезщетението, което получавате от Норвегия, за период до 3 месеца или за остатъка от периода, за който такова обезщетение Ви се дължи, ако е по-малък от 3 месеца. 4. обезщетенията се отпускат от компетентната институция съгласно прилаганото от нея законодателство и за нейна сметка, което означава, че обезщетението ще продължава да се изплаща от компетентната норвежка институция и в същия размер. Следва да се обърне внимание, че ако не успеете да си намерите работа в България, следва да се върнете в Норвегия преди изтичане на посочения в т. 3 период. Ако се върнете по-късно без изричното разрешение на норвежката служба по заетостта или изобщо не се върне в Норвегия, ще загубите възможността да получите парично обезщетение за безработица за оставащия период, при положение, че имате такъв. Компетентната норвежка институция, в която ще се регистрирате като търсещо работа лице, следва да Ви издаде преносим документ U2, с който ще може да прехвърлите обезщетението си в България. Същият следва да се предостави на компетентната българска институция – Национален осигурителен институт. В случай че не сте се е възползвала от тази възможност, Вие може да се регистрирате като безработно лице в България с преносим документ U1. Ако не успеете да се сдобиете с такъв документ, издаден от компетентната норвежка институция, тогава компетентните институции на двете държави ще обменят необходимата им информация по служебен път, което обаче може да доведе до известни забавяния в обработката на Вашето заявление. В този случай Националният осигурителен институт би действал от името на компетентната норвежка институция и би могъл да отпусне обезщетение за безработица, ако отговаряте на законовите изисквания за това, чийто размер за определения период ще бъде изискан за възстановяване от Норвегия. НА

2018-05-29 21:02:22 - Недялка Николова Василева
Здравейте,въпросът ми е следният: Приемайки Испанска националност ще ми попречили да получа пенсията която ми се полага за отработените години в България.Благодаря

2018-07-02 14:56:44 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Василева, Имате право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от България, ако отговаряте на условията за пенсиониране по българското законодателство, без значение от това каква е Вашата националност. НА

2018-04-30 14:40:59 - Николай Колев
Уважаеми дами и господа, в началото на 2018г. подадох документи за пенсиониране по болест в Германия и от Германско пенсионно осигуряване изискват от мен заверен документ, удостоверяващ трудовият ми и осигурителен стаж в България. От НОИ-Варна ми отговориха, че не могат да ми издадат въпросния документ! Моля да ми разясните какво следва да направя.

2018-07-02 15:07:40 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Колев, Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност в Европейския съюз. Във въпросните регламенти е предвидено т.нар. „сумиране на периоди“. Това означава, че периодите на осигуряване, завършени съгласно законодателството на една държава членка, при необходимост се вземат предвид по отношение на правото на обезщетение съгласно законодателството на друга държава членка. Съгласно Регламент 883/2004 обменът на информация между компетентните институции в държавите членки, относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност, се извършва изцяло по служебен път. Ето защо, след като подадете заявление за ползване на социални права в Германия (във Вашия случай – отпускане на пенсия) следва искането, заедно с останалите придружаващи документи, да бъдат изпратени по служебен път до компетентната българска институция, посредством създадени и утвърдени за целта формуляри. Следва българската компетентна институция да изпрати информация за наличните в България осигурителни периоди отново по служебен път. От подадената от Вас информация се разбира, че немската институция е изискала от Вас лично да представите необходимите документи, което според нас противоречи на установените с координационните регламенти правила за обмен на информация между институциите. Съветваме Ви отново да се обърнете към компетентната немска институция, като изискате от нея процедурата по отпускане на Вашата пенсия да се движи изцяло по служебен път между компетентните институции на съответните държави, в които имате завършени осигурителни периоди. НА

2018-04-24 17:52:35 - Добринка Йорданова
Здравейте, На 21/04/2017г.подадох документи за пенсиониране.Още нямам решение.Имам стаж в Англия и те са ми изпратили документите.Колко още трябва да чакам? Добринка Г.Йорданова Благодаря предварително ако благоволите да ми отговорите!

2018-07-19 11:23:55 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Йорданова, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване на процедура за прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004. Техните разпоредби предвиждат обменът на информация между компетентните институции в държавите относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност да се извършва изцяло по служебен път. Ето защо, при подаване на заявление за получаване на пенсия в компетентната българска институция (Националният осигурителен институт - НОИ), в случай, че сте посочили, че имате осигурителни периоди в друга държава – членка (Обединеното кралство), е необходимо тези осигурителни периоди да бъдат служебно потвърдени от съответната компетентна институция. Съгласно чл. 76, пар. 2, изр. 2 от регламента, институциите, в съответствие с принципа за добра администрация, трябва да отговарят в разумен срок на всички запитвания и да предоставят всякаква информация на съответните лица, необходима за упражняване на предоставените им с регламента права. За съжаление обаче никъде не е предвиден конкретен срок за предоставяне на необходимите данни. Не съществува и механизъм чрез който българската институция да „принуди“ съответната кипърска институция да изпрати нужните документи. От подадената от Вас информация се разбира, че сте подали документите си през м. април 2017 г., тоест преди повече от една години. Такова голямо забавяне на потвърждаването на осигурителни периоди не отговаря на изискването за обработка и обмен на информация в разумни срокове между компетентните институции. Ето защо Ви съветваме да се обърнете към съответното териториално поделение на НОИ по постоянния Ви адрес, които биха могли да изпратят напомнително писмо на съответната компетентна институция в Обединеното кралство. Съгласно чл. 10, ал. 1, изречения първо и второ от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), пенсиите и добавките към тях се отпускат, изменят, осъвременяват, спират, възобновяват, прекратяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в териториалното поделение на НОИ или на други длъжностни лица, определени от ръководителя на териториалното поделение на НОИ, а за лицата по чл. 1, ал. 8 НПОС - на длъжностното лице в териториално поделение на НОИ - София-град, и на длъжностното лице в НОИ, на което е възложено ръководството на дейността по отпускане и изплащане на пенсиите по международни договори за лицата с постоянен адрес в чужбина. Длъжностното лице по пенсионното осигуряване се произнася в четиримесечен срок от подаването на заявлението, а в случаите на прилагане на международен договор, по който Република България е страна - в едномесечен срок от получаването на всички необходими документи и данни. НА

2018-04-17 21:19:52 - Георги Ганчев
Какви функции има м-вото по КСО в контекста на Глобалният договор но ООН. Как може да се кореспондира по темата КСО?

2018-05-02 16:16:14 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Ганчев, Моля, поставете конкретен въпрос в областта на социалното осигуряване. МК ‒ Д ТПООУТ

2018-04-03 13:00:09 - Силвина Бакърджиева
Здравейте, Бих искала да разбера как мога да направя справка дали е отговорено на мое запитване до МТСП входирано 2014 г. или 2015 г. Точна дата не помня, но предполагам, че по трите ми имена може да се направи проверка: Силвина Живкова Бакърджиева Благодаря предварително за отделеното време! С уважение! Силвина Бакърджиева

2018-04-24 11:15:05 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Бакърджиева, Относно Вашето запитване Ви информираме, че има отговор на Министерство на труда и социалната политика с изх. № 94-3562 от 23.12.2014 г./НД/

2018-03-26 16:54:22 - Маргарита Ковачева
Какво е необходимо да направи за да развива дейност на територията на България, испанска фирма занимаваща се с наемане на работна ръка за селскостопански труд? Благодаря предварително.

2018-04-13 15:07:52 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Ковачева, От въпроса Ви правим заключението, че дейността, която ще осъществява испанската фирма на територията на Република България, е свързана с посредническа дейност по наемане на работа и/или с изпращане за изпълняване временна работа в предприятие ползвател на работници и служители. Редът и процедурата за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа и за упражняване на дейност като предприятие, което осигурява временна работа са уредени в Закона за насърчаване на заетостта. За повече информация следва да направите запитване в рубриката „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“. НС ‒ Д ТПООУТ

2018-03-19 14:02:04 - Красимир Симеонов
Здравейте! Работили сме с жена ми в Кипър по 3г. и 6м.След около 6 години на мен ми предстои пенсиониране, и въпросът ми е :"Времето работено в Кипър ще ми се зачете ли като трудов стаж / осигурявани сме там /?Дали тези 3г и 6м само ще ми стигнат,или има някакъв минимум праг?Ако има какъв е?Как да се запознаем със законите по въпроса? Благодаря!

2018-04-23 10:02:03 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Симеонов, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз (в т.ч. и Кипър), касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане. Разпоредбите на регламентите предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди от държавите, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В тези случаи се извършва т.нар. „сумиране на осигурителни периоди“, но само и единствено, ако същите не са достатъчни за отпускане на обезщетение или пенсия изцяло по едно от тези законодателства. Това означава, че периодите на осигуряване, завършени съгласно законодателството на една държава членка, при необходимост се вземат предвид по отношение на правото на обезщетение или пенсия съгласно законодателството на друга държава членка. Така например периодите Ви на осигуряване, придобити в Кипър, ще бъдат зачетени при преценяване на правото Ви на обезщетение или пенсия у нас, както и обратното – осигурителните периоди в България ще бъдат взети предвид при определяне на правото Ви на обезщетение или пенсия в Кипър. Вследствие на това и в случай че отговаряте и на останалите условия за пенсиониране (законоустановена възраст и т.н.) всяка държава членка, в която сте били осигурявани, ще трябва да изплаща пенсия, съответстваща на собствените й осигурителни периоди, т.е. ще получавате пенсия от страна на Кипър за осигурителния стаж, придобит по нейното законодателство, и пенсия от България – за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство. В случая е без значение дали стажът е непрекъснат или прекъснат. Въпреки това, ако общият Ви период на осигуряване в една държава членка е под 1 година, може да се приложи специално правило, тъй като някои държави не предоставят пенсии за кратки периоди. Тези периоди все пак няма да бъдат изгубени, като ще се вземат предвид от някоя от другите държави, в които сте се осигурявали. За информация по отношение на условията за придобиване на пенсия по кипърското законодателство (изискуем осигурителен стаж, законоустановена възраст за пенсиониране и др.) Ви съветваме да се обърнете към съответната компетентна институция в Кипър, а именно Службата за социално осигуряване – Централен офис с адрес - Леофорос Виронос 7, п.к.1465, Никозия, Кипър. Също така, повече информация и възможност да зададете въпрос онлайн може да намерите на интернет страницата на службата - http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/contactus_gr/contactus_gr?OpenForm (сайтът има версия и на английски език). Ако се пенсионирате в България, следва да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в България като посочите, че имате осигурителни периоди в Кипър и желаете отпускане на пенсия при условията на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Компетентните институции на двете държави ще обменят информация по служебен път и всяка една ще потвърди „своите“ осигурителни периоди. След това се извършва сумиране до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия, като всяка една от държавите изплаща пенсия за осигурителните периоди, завършени съгласно нейното законодателство. Институцията, в която сте подали заявлението (институцията на държавата, в която пребивавате) ще ви изпрати обобщение на тези решения от държавите, в които сте работили, под формата на преносим документ P1. Чрез това обобщение ще се информирате относно това как институциите са третирали различните периоди на осигуряване и това ще Ви позволи да поискате преразглеждане на дадено национално решение, когато сметнете, че то накърнява Вашите права. МК ‒ Д ТПООУТ

2018-03-12 12:15:50 - Надежда Стоянова Василева
Моля , отговорите, да ли е редно и законно,болен с решение от ТЕЛК издадено от гр .Бургас с над 80 % не трудоспособна .Жител е на гр. Бургас .В момента болната е инсзхимичен мозъчен инсулт.Регистрирана на моя адрес Гр.София.Отидох Социалнто в Кв. Младост да и извадя карта за Гр. транспорт отказаха ми.Трябвало да е жител на Гр.София ЗАЩО ?

2018-03-28 14:00:42 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Василева, правата на пътниците и реда за преференциално пътуване на територията на гр. София са уредени с Наредба на Столичен общински съвет за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община. Въпросите, свързани с прилагането на наредбата, са от компетентност на дирекция „Социални дейности“ към Столична община. ВН

2018-03-07 14:48:03 - Mariya Ivanoba
Zdr moqt vapros e imam bg firma s koqto iskam da predostavq personal ot nepal za portygaliq. Imam kontakt v dvete strani s koito da podpiha dogovor .kakvo trqbva da napravq kato dokymenti i iziskvaniq i moje li izobhto da stane tozi triagalnik blagodarq

2018-03-16 16:34:04 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо, Въпросът Ви се отнася за заетост на граждани на трети държави на територията на Европейския съюз, поради което го поставете в рубрика „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“.

2018-02-27 12:38:08 - Людмил Дилов
Здравейте, България и Канада имат договор за социално сътрудничество и предстой подписването на такъв с Провинция Квебек. Моля да ми отговорите кога горе долу се очаква този акт и къде мога да прочета подготвения проектодоговор.Благодаря Ви предварително , бих желал да получа отговор на посочения E-mail

2018-03-13 10:22:57 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИЛОВ, Към настоящия момент няма сключен договор в областта на социалната сигурност между Република България и Квебек, поради което не е възможно придобитите на територията на Квебек осигурителни периоди от български граждани да бъдат взети предвид като осигурителен стаж от пенсионната институция в България. Същото важи и в обратната хипотеза – българските периоди на осигуряване не се вземат предвид за ползване на осигурителни права в Квебек, Канада. Положението на българските граждани, работещи и осигуряващи се в Квебек, Канада и България е такова, че и двете страни зачитат като правно-релевантни само периодите на осигуряване, придобити съгласно тяхното собствено законодателство. С текста на разработения проект на Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек, може да се запознаете в Информационната система за правна информация на Министерския съвет (Решение № 557 от 27 юли 2015 г. за одобряване на проект на Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек и на проект на Административно споразумение за изпълнение на Споразумението в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек). За съжаление, не можем да Ви предоставим информация кога ще бъде подписано споразумението, но при всички случаи то ще се прилага и по отношение на придобития от лицата осигурителен стаж преди влизането му в сила. Предвижда се споразумението да влезе в сила на първия ден от четвъртия месец, следващ месеца, в който страните по него си разменят служебни бележки, удостоверяващи, че са изпълнени всички необходими вътрешни процедури. ЕС

2018-02-26 21:03:44 - Георги Ганчев
Има ли създаден интернет портал за Корпоративна социална отговорност съгласно Стратегия 5 от статията на г-н Илков. Моля за Е-mail за контакти по темата

2018-03-02 16:59:39 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Ганчев, моля, поставете Вашия въпрос на следния електронен адрес: mlsp@mlsp.government.bg.

2018-02-26 19:45:51 - Десислава Насалевска
Здравейте! Миналата година работих в Ирландия по договор като регистрирана мед. сестра 7 месеца. Как да бъдат признати тук като трудов стаж по специалността? Имам U1 и Е104, но в тях не е конкретизирано нищо, освен осигурителния период.

2018-04-18 14:08:20 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Насалевска, Относно възможността за зачитане на стаж, положен в чужбина, като трудов по българското законодателство, бихме искали да отбележим следното: По смисъла на българското законодателство трудов стаж е времето, през което работникът/служителят е работил по трудово правоотношение. Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението (чл. 351 от Кодекса на труда – КТ) За да бъде зачетен положеният от Вас трудов стаж в някоя от горепосочените страни (сред които е и Ирландия) от сегашния Ви работодател, следва да подадете заявление до него, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените документи следва да бъдат върнати на лицето, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. В случай обаче, че въпросът Ви се отнася за зачитане на трудов стаж с оглед ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж (напр. начисляване на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит - т.нар. „клас“), отбелязваме следното: По отношение на изплащането на т.нар. „клас“ към трудовото възнаграждение се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). В чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, „на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия“ и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Окончателната преценка за това се прави от работодателя. МК ‒ Д ТПООУТ

2018-02-22 09:13:07 - виолета марковска
когаще си получим спрените гръцки пенсии?5месеца не съмолучавала.Какво направихте за това?Не мога да оцелявам с 176лв бъл.пенсия.Колко още да чакам?

2018-05-03 11:36:01 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Марковска, Министерството на труда и социалната политика е инициирало действия във връзка с разрешаване на проблемите с изплащането на гръцки пенсии, които срещат българските граждани. Чрез Службата за трудови и социални въпроси – Атина са проведени срещи и е осъществена комуникация със съответните органи и институции, отговорни за отпускането и изплащане на пенсии на територията на Република Гърция. От гръцка страна е поет ангажимент проблемите да бъдат обсъдени на най-високо ниво в Министерството на труда , социалната сигурност и социалната солидарност на Гърция. За повече информация може да се свържете със СТСВ-Атина, на имейл адрес: social_bgembass@abv.bg. НА

2018-02-16 17:41:53 - Наталия Лазарова-Уотърс
Здравейте, Работила съм няколко години във Великобритания (периода 2004г.-2009г.), интересуваме следното: Каква е процедурата за признаване на трудов стаж от държава членка на ЕС? Поздрави, Наталия Лазарова-Уотърс

2018-03-21 09:22:40 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Лазарова-Уотърс, Относно възможността за зачитане на стаж, положен в чужбина, като трудов по българското законодателство, бихме искали да отбележим следното: По смисъла на българското законодателство трудов стаж е времето, през което работникът/служителят е работил по трудово правоотношение. Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението (чл. 351 от Кодекса на труда – КТ) За да бъде зачетен положеният от Вас трудов стаж в някоя от горепосочените страни (сред които е и Обединеното кралство) от сегашния Ви работодател, следва да подадете заявление до него, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените документи следва да бъдат върнати на лицето, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. В случай обаче, че въпросът Ви е свързан с признаването в България на положен в чужбина осигурителен стаж, Ви информираме, че за осигурителен стаж по българското законодателство се зачита времето, специално посочено като такова от Кодекса за социално осигуряване, като този стаж има значение при определяне на правата от държавното обществено осигуряване. В допълнение на това, при определяне на права от сферата на социалната сигурност, се зачитат и чужди осигурителни периоди въз основа на правото на Европейския съюз (Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане) или на действащите двустранни договори за социална сигурност, които предвиждат сумиране и зачитане на такива периоди, придобити по чуждото законодателство. Тъй като Обединеното кралство е държава – членка на Европейския съюз, в отношенията й с България се прилагат разпоредбите на горепосочените регламенти. Техните разпоредби предвиждат обменът на информация между компетентните институции в държавите относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност да се извършва изцяло по служебен път. Ето защо, при настъпване на съответния осигурен социален риск е необходимо да посочите на съответната компетентна институция в държавата, в която живеете към момента на подаване на заявлението за ползване на тези права, че имате осигурителни периоди и в други държави – членки на ЕС или държави, с които има действащ двустранен договор за социална сигурност. Впоследствие осигурителните Ви периоди ще бъдат потвърдени служебно от компетентните институции, посредством специално създадени и утвърдени за целта формуляри. Затова и не е необходимо да предприемате действия за зачитане на осигурителните Ви периоди, като те ще бъдат служебно потвърдени от компетентните институции при подаване на заявление за ползване на определен вид обезщетение от материалния обхват на Регламент (ЕО) 883/2004 или на съответния двустранен договор за социална сигурност. МК ‒ Д ТПООУТ

2018-02-12 11:48:21 - Антонина Драгнева
Здравейте, родена съм на 29.05.1954г. Имам трудов стаж в България и в Италия. От 29.01.2015г съм пенсионирана в България и получавам пенсия за трудовия си стаж положен в България. Подала съм молба за проучване за пенсиониране в Италия и по служебен ред е изпратено писмо със стажа ми от България. Към 31.12.2017г трудовият ми стаж е следния: България: Ефективно положен труд – 1542 седмици Безработица, за която съм получила обезщетение – 88 седмици Италия: Ефективен – 373 седмици Безработица – 164 седмици 1. При изчисляване на общия ми трудов стаж за придобиване на право на пенсия в Италия с 41г и 10м (2175 седмици) общ трудов стаж, от които 35 год ефективен, имат ли право да не зачетат трудовия ми стаж от безработица в България, като се има в предвид, че за пенсионирането ми в България същия е признат? 2. Кога според вас изпълнявам изискванията за излизане в пенсия в Италия? 3. В момента получавам обезщетение за безработица до 31.07.2018г. Ако се окаже, че имам право да придобия пенсия преди изтичане на безработицата ще трябва ли да върна получените суми обезщетение от датата на придобиване правото на пенсия?

2018-03-06 11:17:05 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Драгнева, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз (ЕС), вкл. Италия, касаещи ползването на социални права, се прилагат разпоредбите на Регламент № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент № 987/2009, уреждащ процедура по прилагането му. Посочените регламенти уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност, когато едно лице е живяло и/или работило (легално) в няколко държави членки. Имайте предвид обаче, че поради факта, че националните системи за социална сигурност не са хармонизирани, а само координирани, то всяка държава сама определя своите правила относно пенсиите, т.е. изискванията за отпускане на пенсия са различни във всяка държава членка. За да получавате пенсия от Италия е необходимо да отговаряте на изискванията за отпускане на такъв вид пенсия съгласно разпоредбите на италианското законодателство. В случай, че отговаряте на условията, няма пречка да получавате пенсия, плащана и от Италия. В тази връзка отбелязваме, че при преценка на правото Ви на обезщетение компетентната институция на Италия ще вземе предвид завършените осигурителни периоди в България. Повече информация относно конкретния Ви въпрос кои периоди ще бъдат „потвърдени“, може да получите от компетентната българска институция – Националния осигурителен институт. Относно условията за пенсиониране в Италия е необходимо да се обърнете към съответната италианска компетентна институция. От предоставената от Вас информация разбираме, че получавате парично обезщетения за безработица от Италия. Относно възможността да получаване едновременно обезщетение за безработица и пенсия от Италия е необходимо да се обърнете към италианската компетентна институция. В случай, че запитването Ви се отнася за възможността да получавате пенсия в България, докато получавате парично обезщетение за безработица от друга държава, Ви информираме, че в българското законодателство не е предвидено ограничение на това право. НА

2018-02-07 20:49:20 - Петер Стоянов
Mайка ми е на 68 години с осигурителен стаж в България 10 години и 11 години в Словакия. Общият осигурителен стаж е 21 год. От Словакия вече получава ок. ½ от мин. пенсия там, но живее в България. Има ли вече и за България право на пенсиониране и ако да -след стартиране на процедурата тук ще плаща ли още здравни осигуровки тук.

2018-02-19 10:18:18 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Стоянов, Съгласно българското законодателство (чл. 68, ал. 1-2 от Кодекса за социално осигуряване - КСО) през 2018 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива от жените при навършване на възраст 61 години и 2 месеца и осигурителен стаж 35 години и 6 месеца. Възрастта за жените се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца за всяка календарна година до 31 декември 2029 г., а от 1 януари 2030 г. – с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст. Осигурителният стаж за жените също се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на осигурителен стаж 37 години. В случай че лицата нямат право на пенсия по общия ред (чл. 68, ал. 1-2 КСО), съгласно чл. 68, ал. 3 от КСО, до 31 декември 2018 г. те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 66 години и 2 месеца за жените и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж. Възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 67-годишна възраст. Във Вашия въпрос посочвате, че майка Ви е работила 11 години в Словакия. В случай, че това бъде потвърдено от словашката компетентна институция, този период може да бъде взет предвид при преценка на правото на Вашата майка на пенсия за осигурителен стаж и възраст в България. Повече информация относно Вашия конкретен случай може да получите в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. По отношение на здравното осигуряване отбелязваме, че съгласно чл. 40, ал. 1, т. 4 от Закона за здравното осигуряване, здравноосигурителните вноски за пенсионерите от държавното обществено осигуряване или от професионален пенсионен фонд са за сметка на държавния бюджет. С други думи, в случай, че на Вашата майка бъде отпусната пенсия, тя не следва да плаща вноски за здравно осигуряване, освен ако не упражнява трудова дейност. НА  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България