Категории:


Към категориите

2017-07-25 14:22:38 - Величка Палаханова
Здравейте, съпругът ми работи в момента в полска фирма. Смята да напуска. Въпросът ми е : Как да си прехвърли пенсионните и здравните осигуровки в България. Благодаря !

2017-07-28 15:30:55 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Палаханова, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз (в т.ч. и Полша), касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане. Един от основните принципи в тях е, че лицата, за които се прилагат регламентите, са подчинени във всеки един момент на законодателството на само една държава членка. Целта е да се избегне двойното осигуряване за работещите. Компетентната институция в България, която определя приложимото право, е Националната агенция за приходите. По отношение за въпроса Ви как да се прехвърлят здравните и пенсионните осигуровки на съпруга Ви отбелязваме следното: В случай, че съпругът Ви се завърне в България, за да ползва социалните си права (право на пенсия, на обезщетение при безработица и др.), той следва при настъпване на съответния осигурен социален риск да посочи на съответната компетентна институция в България, че има осигурителни периоди и в други държави членки на ЕС (в случая – в Полша). Впоследствие осигурителните му периоди ще бъдат потвърдени служебно от компетентните институции, посредством специално създадени и утвърдени за целта формуляри. Затова и не е необходимо да предприема действия за зачитане на осигурителните му периоди, като те ще бъдат служебно потвърдени от компетентните институции при подаване на заявление за ползване на определен вид обезщетение от материалния обхват на Регламент 883/2004. По отношение на здравните му права обаче следва да имате предвид, че преди напускането на страната Вашият съпруг трябва да се снабди с формуляри Е 104 или S041 от Полша, с които съответната осигурителна система да удостовери пред българската система (пред териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – по местоживеене в България), че е бил здравно осигурен по тяхното законодателство. По този начин периодите му на здравно осигуряване от Полша могат да се признаят и той да „влезе” в българската здравноосигурителна система, т.е. здравноосигурителни му права ще останат непрекъснати. В случай, че не го направи, след завръщането му в България може да го изиска служебно чрез регионална здравноосигурителна каса по постоянен адрес, но това може да доведе до известно забавяне. Повече информация може да получите от Национална здравноосигурителна каса. НА

2017-07-22 09:23:27 - Павел
гледам по нова Б.Петков.как говори мазно мазно защото има работно помещение и заплата държавно Аз съм поляк и нямам социална пенсия каква е тая политика тук да не ми дадът по 10лв на ден за да не мизерствам?работя в личен имот закупен от държавата а продавача има претенции спрямо мен да им плащампари затова че съм собственик!има покупкопродажбаКРАЙ

2017-08-11 16:46:45 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 89а от КСО право на социална пенсия за старост имат лицата, навършили 70-годишна възраст, когато годишният доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца. Ако искането е направено след навършване на 70-годишна възраст и след изтичане на 2-месечния срок по чл. 94 от КСО, доходът на член от семейството се преценява към датата на заявлението. При определяне на годишния доход на член от семейството не се включват: 1. добавката за чужда помощ, компенсациите, индексациите и еднократните плащания, изплащани към пенсиите; 2. помощите, отпуснати при условията и по реда на социалното подпомагане; 3. семейните помощи за деца по чл. 2, т. 1 и 2 от Закона за семейните помощи за деца и месечните добавки по чл. 42 и 43 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Съгласно Постановление на Министерския съвет №116/22.06.2017 г., считано от 01.07.2017 г. социалната пенсия за старост се изплаща в размер 120,98 лв. НА

2017-07-21 14:38:31 - Петранка Манева
Здравейте! Бих искала да знам как се зачита трудов стаж от чужбина? Получих документ от държавата, в която съм пребивавала 6 години, за това, чв съм била осигурена там, трябва ли да го представя в институция в България? Представих го в НАП за зачитане на осигуровки. Необходимо ли е да бъде представен и в друга институция? Благодаря!

2017-08-11 16:46:19 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Манева, Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 13 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, е предвидена възможност за зачитане на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. За да бъде зачетен положеният от Вас трудов стаж в някоя от горепосочените страни от сегашния Ви работодател, следва да подадете заявление до него, към което да приложите документи, които дават основание за признаване на трудовия стаж. Такива документи могат да бъдат акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентна институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудовия стаж. Въз основа на предоставените със заявлението документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по чл. 351, ал. 2 от КТ, работодателят следва да предприеме необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Представените документи следва да бъдат върнати на лицето, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото досие. Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка. В случай обаче, че въпросът Ви е свързан с признаването в България на положен в чужбина осигурителен стаж, Ви информираме, че за осигурителен стаж по българското законодателство се зачита времето, специално посочено като такова от Кодекса за социално осигуряване, и този стаж има значение при определяне на правата от държавното обществено осигуряване. В допълнение на това, за целите на определяне на права от сферата на социалната сигурност, се зачитат и чужди осигурителни периоди въз основа на правото на Европейския съюз (Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане) или на действащите двустранни договори за социална сигурност, които предвиждат сумиране и зачитане на такива периоди, придобити по чуждото законодателство. Съгласно тези регламенти и договори за социална сигурност обменът на информация между компетентните институции в държавите относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност се извършва изцяло по служебен път. Ето защо, при настъпване на съответния осигурен социален риск е необходимо да посочите на съответната компетентна институция в държавата, в която живеете към момента на подаване на заявлението за ползване на тези права, че имате осигурителни периоди и в други държави – членки на ЕС или държави, с които има действащ двустранен договор за социална сигурност. Впоследствие осигурителните Ви периоди ще бъдат потвърдени служебно от компетентните институции, посредством специално създадени и утвърдени за целта формуляри. Затова и не е необходимо да предприемате действия за зачитане на осигурителните Ви периоди, като те ще бъдат служебно потвърдени от компетентните институции при подаване на заявление за ползване на определен вид обезщетение от материалния обхват на Регламент (ЕО) 883/2004 или на съответния двустранен договор за социална сигурност. НА

2017-07-19 15:46:24 - Минчо Кънев
Здравейте, Въпросът ми е: Трудов стаж в Република Ирландия (на ирландски: Poblacht na hÉireann) от 01.01.1998 г. до момента зачита ли се за пенсиониране в България? Благодаря.

2017-07-25 16:15:29 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Кънев, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз (в т.ч. и Република Ирландия), касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане. Разпоредбите на регламентите предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди от държавите, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В тези случаи се извършва т.нар. „сумиране на осигурителни периоди“, но само и единствено ако същите не са достатъчни за отпускане на обезщетение или пенсия изцяло по едно от тези законодателства. Това означава, че периодите на осигуряване, завършени съгласно законодателството на една държава членка, при необходимост се вземат предвид по отношение на правото на обезщетение или пенсия съгласно законодателството на друга държава членка. Така например периодите Ви на осигуряване, придобити в Ирландия, ще бъдат зачетени при преценяване на правото Ви на обезщетение или пенсия у нас, както и обратното – осигурителните периоди в България ще бъдат взети предвид при определяне на правото Ви на обезщетение или пенсия в Ирландия. В случая е без значение кога е положен стажът. Вследствие на това и в случай че отговаряте и на останалите условия за пенсиониране (законоустановена възраст и т.н.) всяка държава членка, в която сте били осигуряван, ще трябва да изплаща пенсия, съответстваща на собствените й осигурителни периоди, т.е. ще получавате пенсия от страна на Ирландия за осигурителния стаж, придобит по нейното законодателство, и пенсия от България – за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство. Заявлението за получаване на пенсия следва да подадете пред компетентната институция на държавата по пребиваване (ако това е България – съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт), която ще бъде отговорно за обработката на Вашата молба. Кореспонденцията между българската и ирландската институции следва да се извърши по служебен път чрез специално създадени за целта формуляри. След финализиране на процедурата ще бъдете уведомен от пенсионната служба, до която сте подал заявление, за решенията за отпускане на пенсия на всички институции, които са разглеждали заявлението Ви. Повече информация относно Вашия конкретен случай може да получите от Националния осигурителен институт в България или от компетентната институция в Република Ирландия. НА

2017-07-19 15:33:37 - Величка Палаханова
Съпругът ми работи на трудов договор в Полша. В България е здравно не осигурен. Как може да си прехвърли здравните и пенсионните осигуровки за да ползва здравни услуги ? И евентуално при напускане какво трябва да направи ?

2017-07-28 15:30:27 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Палаханова, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз (в т.ч. и Полша), касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане. Един от основните принципи в тях е, че лицата, за които се прилагат регламентите, са подчинени във всеки един момент на законодателството на само една държава членка. Целта е да се избегне двойното осигуряване за работещите. Компетентната институция в България, която определя приложимото право, е Националната агенция за приходите. По отношение за въпроса Ви как да се прехвърлят здравните и пенсионните осигуровки на съпруга Ви отбелязваме следното: В случай, че съпругът Ви се завърне в България, за да ползва социалните си права (право на пенсия, на обезщетение при безработица и др.), той следва при настъпване на съответния осигурен социален риск да посочи на съответната компетентна институция в България, че има осигурителни периоди и в други държави членки на ЕС (в случая – в Полша). Впоследствие осигурителните му периоди ще бъдат потвърдени служебно от компетентните институции, посредством специално създадени и утвърдени за целта формуляри. Затова и не е необходимо да предприема действия за зачитане на осигурителните му периоди, като те ще бъдат служебно потвърдени от компетентните институции при подаване на заявление за ползване на определен вид обезщетение от материалния обхват на Регламент 883/2004. По отношение на здравните му права обаче следва да имате предвид, че преди напускането на страната Вашият съпруг трябва да се снабди с формуляри Е 104 или S041 от Полша, с които съответната осигурителна система да удостовери пред българската система (пред териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – по местоживеене в България), че е бил здравно осигурен по тяхното законодателство. По този начин периодите му на здравно осигуряване от Полша могат да се признаят и той да „влезе” в българската здравноосигурителна система, т.е. здравноосигурителни му права ще останат непрекъснати. В случай, че не го направи, след завръщането му в България може да го изиска служебно чрез регионална здравноосигурителна каса по постоянен адрес, но това може да доведе до известно забавяне. Повече информация може да получите от Национална здравноосигурителна каса. НА

2017-07-16 15:28:21 - Димитър Хаджижеков
При придобит стаж в Германия, как се прехвърлят внесените там осигуровки за да се вземат предвид при изчисляването на пенсията

2017-08-01 15:01:24 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Хаджижеков, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз (в т.ч. и Германия), касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане. Един от основните принципи в тях е, че лицата, за които се прилагат регламентите, са подчинени във всеки един момент на законодателството на само една държава членка. Целта е да се избегне двойното осигуряване за работещите. По отношение за въпроса Ви как да се прехвърлят пенсионните осигуровки Ви, отбелязваме следното: В случай, че се завърнете или сте се завърнал в България, Вие може да ползвате социалните си права (право на пенсия, на обезщетение при безработица и др.), при настъпване на съответния осигурен социален риск, като посочите на съответната компетентна институция в България, че имате осигурителни периоди и в други държави членки на ЕС (в случая – в Германия). Впоследствие осигурителните Ви периоди ще бъдат потвърдени служебно от компетентните институции, посредством специално създадени и утвърдени за целта формуляри. Затова и не е необходимо да предприемате действия за зачитане на осигурителните Ви периоди, като те ще бъдат служебно потвърдени от компетентните институции при подаване на заявление за ползване на определен вид обезщетение от материалния обхват на Регламент 883/2004. ЕС

2017-07-14 09:07:26 - Емилия Върбанова
Съпругът ми Валентин Маринов Върбанов работи от пет години в Израел на трудов договор, чрез Агенцията по заетостта. Какви социални, здравни и осигурителни права има, след завръщането му в Република България?

2017-08-11 16:45:52 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Върбанова, В отношенията между България и Израел в областта на социалната сигурност от 1 септември 2009 г. се прилага Спогодбата между Република България и Държавата Израел за социална сигурност (обн. в ДВ, бр. 10 от 14 август 2009 г.) и Административно споразумение за нейното прилагане, подписано през м. октомври 2009 г. Текстовете на спогодбата и на административното споразумение може да намерите на страницата на Министерство на труда и социалната политика, в рубриката „Работа в чужбина“, подрубрика „Договори за социална сигурност“ - https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=267&lang= В персоналния обхват на спогодбата са включени всички лица, които са или са били подчинени на законодателството на договарящите страни, както и членове на семейства и наследници на горепосочените лица. В материалния обхват от българска страна са включени обезщетения и пенсии за следните видове рискове – старост, инвалидност, смърт, трудова злополука и професионална болест и майчинство; както и медицински грижи (по спешност) в случаите на трудова злополука и професионална болест и раждане. Разпоредбите на спогодбата предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди от държавите. Така например, периодите на осигуряване на Вашият съпруг, завършени в Израел, ще бъдат зачетени при преценяване на правото му на пенсия у нас, както и обратното – осигурителните периоди в България ще бъдат взети предвид при определяне на правото му на пенсия в Израел, но само и единствено в случай, че същите не са достатъчни за отпускане на пенсия изцяло по едно от тези законодателства. С други думи, ако Вашият съпруг желае да ползва право на пенсия от видовете, включени в материалния обхват на спогодбата, периодите му на осигуряване в България и Израел ще бъдат сумирани за преценяване правото му на пенсия и в двете страни, като за тези в България ще получава българска пенсия, а за периодите на осигуряване в Израел – израелска пенсия. Спогодбата гарантира и други права на краткосрочни парични обезщетения, ето защо при недостиг на осигурителен стаж в България за ползване на съответното право, заинтересованото лице може да поиска сумиране и допълване с израелски стаж. В този случай обаче, размерът на обезщетението се плаща само от България и не зависи от израелския стаж, както и обратното. Ако Вашият съпруг има нужда и желае да се ползва от право на пенсия или на обезщетение по спогодбата, е необходимо да се обърне към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в България по постоянен или настоящ адрес, като следва да посочи, че има осигурителни периоди в Израел и иска отпускане/преизчисляване на обезщетение или пенсия при условията на спогодбата. Процедурата по отпускане на обезщетението/пенсията се движи служебно между институциите на двете страни. Отбелязваме отново, че Вашият съпруг би имал право на всичко това, при условие че има осигурителни периоди съгласно израелското законодателство, фигурира в израелската осигурителна система и това бъде потвърдено от израелския осигурителен институт. НА

2017-07-10 22:42:58 - Надя Борисова
Здравейте! има ли двойно финансиране, ако единия социален работник е назначен по проект, а другия по програма за заетост и обучение на хора с увреждания и работят на едно място, едната работи на терен, а другата само в центъра,поради факта,че е трудно подвижна?

2017-07-18 12:33:04 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Борисова, Въпросът Ви е от компетентност на рубриката "Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, препоръчваме Ви да отправите своето запитване на следния електронен адрес: http://esf.bg/vrazka-s-nas. НА

2017-07-10 22:29:01 - Вержиния Димитрова
Здравейте.работя на сезонна работа в Гърция.искам да попитам имам ли право на трудова борса в България и ако е :да: какви документи са необходими да представя.

2017-07-19 17:28:30 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Димитрова, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, включително правото на обезщетения за безработица, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. В съответствие с установения в този регламент принцип, че приложимо е законодателството на държавата членка, в която лицето работи (във Вашия случай – Гърция), обикновено тази държава е отговорна за отпускането на обезщетения за безработица. Ето защо след прекратяване на трудовата Ви дейност е необходимо да се регистрирате като търсещо работа лице в съответната компетентна институция в Гърция. Съгласно чл. 64, пар. 1 от Регламент (ЕО) 883/2004, безработно лице, което отговаря на изискванията на законодателството на компетентната държава членка за получаване на парично обезщетение за безработица (във Вашия случай Гърция), и което отиде в друга държава членка (напр. България), за да търси работа там, запазва правото си на обезщетение при наличие на следните условия и в следните граници: 1. преди своето заминаване безработното лице трябва да е било регистрирано като търсещо работа и да е било на разположение на службите по заетостта на компетентната държава в продължение най-малко на 4 седмици, след като е станало безработно, т.е. Вие следва да сте били регистрирана като безработно лице в съответната компетентна институция в Гърция поне 4 седмици преди връщането Ви в България; 2. безработното лице трябва да се регистрира като търсещо работа в службите по заетостта на държавата членка, в която е отишло, да е обект на процедурата за контрол, установена там и да спазва условията, установени от законодателството на тази държава членка. Това условие се смята изпълнено за периода преди регистрацията, ако заинтересованото лице се е регистрирало в 7-дневен срок от датата, на която е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата, която е напуснало. Това означава, че в 7-дневен срок от датата на напускане на Гърция Вие следва да се регистрирате като безработно лице в Дирекция „Бюро по труда“ в България. Ако се регистрирате след тази дата, обезщетението ще се изплаща едва от датата, на която се регистрирате. 3. правото на обезщетение се запазва за срок от 3 месеца от датата, на която лицето е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата членка, която е напуснало, при положение, че общата продължителност на обезщетенията не надхвърля общата продължителност на срока на обезщетенията, на които лицето е имало право съгласно законодателството на тази държава членка. Тоест Вие ще може да получава обезщетението, което получавате от Гърция, за период до 3 месеца или за остатъка от периода, за който такова обезщетение Ви се дължи, ако е по-малък от 3 месеца. 4. обезщетенията се отпускат от компетентната институция съгласно прилаганото от нея законодателство и за нейна сметка, което означава, че обезщетението ще продължава да се изплаща от компетентната гръцка институция и в същия размер. Следва да се обърне внимание, че ако не успеете да си намерите работа в България, следва да се върнете в Гърция преди изтичане на посочения в т. 3 период. Ако се върнете по-късно без изричното разрешение на гръцката служба по заетостта или изобщо не се върне в Гърция, ще загубите възможността да получите парично обезщетение за безработица за оставащия период, при положение, че имате такъв. Компетентната гръцка институция, в която ще се регистрирате като търсещо работа лице, следва да Ви издаде преносим документ U2, с който ще може да прехвърлите обезщетението си в България. Същият следва да се предостави на компетентната българска институция – Национален осигурителен институт. В случай че не сте се е възползвала от тази възможност, Вие може да се регистрирате като безработно лице в България с преносим документ U1. Ако не успеете да се сдобиете с такъв документ, издаден от компетентната гръцка институция, тогава компетентните институции на двете държави ще обменят необходимата им информация по служебен път, което обаче може да доведе до известни забавяния в обработката на Вашето заявление. В този случай Националният осигурителен институт би действал от името на компетентната гръцка институция и би могъл да отпусне обезщетение за безработица, ако отговаряте на законовите изисквания за това, чийто размер за определения период ще бъде изискан за възстановяване от Гърция. За повече информация можете да се обърнете към Националния осигурителен институт. НА

2017-07-04 16:44:53 - Минчо Кънев
Здравейте, Въпросът ми е: Трудов стаж в Република Ирландия (на ирландски: Poblacht na hÉireann) от 01.01.1998 г. до момента зачита ли се за пенсиониране в България? Благодаря.

2017-07-19 17:21:25 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаеми господин Кънев, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз (в т.ч. и Република Ирландия), касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане. Разпоредбите на регламентите предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди от държавите, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В тези случаи се извършва т.нар. „сумиране на осигурителни периоди“, но само и единствено ако същите не са достатъчни за отпускане на обезщетение или пенсия изцяло по едно от тези законодателства. Това означава, че периодите на осигуряване, завършени съгласно законодателството на една държава членка, при необходимост се вземат предвид по отношение на правото на обезщетение или пенсия съгласно законодателството на друга държава членка. Така например периодите Ви на осигуряване, придобити в Ирландия, ще бъдат зачетени при преценяване на правото Ви на обезщетение или пенсия у нас, както и обратното – осигурителните периоди в България ще бъдат взети предвид при определяне на правото Ви на обезщетение или пенсия в Ирландия. В случая е без значение кога е положен стажът. Вследствие на това и в случай че отговаряте и на останалите условия за пенсиониране (законоустановена възраст и т.н.) всяка държава членка, в която сте били осигуряван, ще трябва да изплаща пенсия, съответстваща на собствените й осигурителни периоди, т.е. ще получавате пенсия от страна на Ирландия за осигурителния стаж, придобит по нейното законодателство, и пенсия от България – за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство. Заявлението за получаване на пенсия следва да подадете пред компетентната институция на държавата по пребиваване (ако това е България – съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт), която ще бъде отговорно за обработката на Вашата молба. Кореспонденцията между българската и ирландската институции следва да се извърши по служебен път чрез специално създадени за целта формуляри. След финализиране на процедурата ще бъдете уведомен от пенсионната служба, до която сте подал заявление, за решенията за отпускане на пенсия на всички институции, които са разглеждали заявлението Ви. Повече информация относно Вашия конкретен случай може да получите от Националния осигурителен институт в България или от компетентната институция в Република Ирландия. НА

2017-07-04 09:41:13 - Стефка Константинова
Не съм получила отговор на въпроса си - каква е задължителната възраст за пенсиониране в Кипър и колко години трудов стаж се изискват за да получа някаква пенсия оттам ?

2017-07-18 09:27:06 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Константинова, За информация по отношение на условията за придобиване на пенсия по кипърското законодателство (изискуем осигурителен стаж, законоустановена възраст за пенсиониране и др.) Ви съветваме да се обърнете към съответната компетентна институция в Кипър, а именно Службата за социално осигуряване – Централен офис с адрес - Леофорос Виронос 7, п.к.1465, Никозия, Кипър. Също така, повече информация и възможност да зададете въпрос онлайн може да намерите на интернет страницата на службата - http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/contactus_gr/contactus_gr?OpenForm (сайтът има версия и на английски език). В случай че имате право на пенсия от Кипър, а пребивавате в България, е необходимо да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в България, като следва да посочите, че имате осигурителни периоди в Кипър и желаете отпускане на пенсия при условията на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Процедурата по отпускане на пенсията ще се движи служебно между компетентните институции на двете страни. МК/ТПООУТ

2017-06-27 23:01:46 - Михаела Делчева
Здравейте, интересувам се дали има спогодба с Швейцария в областта на пенсионното осигуряване. В момента работя в Швейцария, дали ще мога да се възползвам от задължителните пенсионни вноски, както и тези от допълнителен пенсионен фонд РЕФОР в пенсионна възраст в България? Благодаря предварително за Вашия отговор! Михаела Делчева

2017-07-19 17:13:53 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Делчева, В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане. Отбелязваме, че тези регламенти се прилагат и по отношение на страните от Европейското икономическо пространство – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, както и Конфедерация Швейцария, макар и въпросните държави да не са членки на ЕС. Разпоредбите на регламентите предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди от държавите, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка. В тези случаи се извършва т.нар. „сумиране на осигурителни периоди“, но само и единствено ако същите не са достатъчни за отпускане на обезщетение или пенсия изцяло по едно от тези законодателства. Това означава, че периодите на осигуряване, завършени съгласно законодателството на една държава членка, при необходимост се вземат предвид по отношение на правото на обезщетение или пенсия съгласно законодателството на друга държава членка. Така например периодите Ви на осигуряване, придобити в Швейцария, ще бъдат зачетени при преценяване на правото Ви на обезщетение или пенсия у нас, както и обратното – осигурителните периоди в България ще бъдат взети предвид при определяне на правото Ви на обезщетение или пенсия в Швейцария. В случай че отговаряте на условията на съответните законодателства, ще получавате пенсия от страна на Швейцария за осигурителния стаж, придобит по нейното законодателство (в т.ч. както от задължителното, така и от допълнително пенсионно осигуряване), и пенсия от България – за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство. Целта на посочените по-горе регламенти е защита на социалните права на лицата и гарантиране, че те ще могат да се ползват от тях на територията на целия Европейски съюз, както и Лихтенщайн, Исландия, Норвегия и Швейцария. Компетентната институция в България относно пенсиите по координационните регламенти за социална сигурност е Националният осигурителен институт. Ето защо повече информация относно пенсионните Ви права в България може да получите в НОИ. За повече информация относно условията за придобиване на пенсия по швейцарското законодателство (изискуем осигурителен стаж, законоустановена възраст за пенсиониране и др.) Ви съветваме да се обърнете към съответната компетентна институция в Швейцария. НА

2017-06-22 22:47:59 - Фериха
Здравейте! Живея и работя в Белгия. По тукашните закони научих че мога да получавам детски надбавки но ми изискват документите Е411 и Е 401 попълнени от България, че не получавам там детски .Бихте ли ми казали от коя институция мога да ги получа .Бихте ли ми казал от коя институция мога да ги получа. Благодаря!

2017-07-13 12:00:34 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо, Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност в Европейския съюз. Съгласно посочените регламенти, при подаване на заявление за ползване на социални права от материалния обхват на регламентите (в т.ч. семейни обезщетения) комуникацията между компетентните институции се осъществява служебно посредством специално създадени и утвърдени за целта формуляри. Затова необходимата информация ще бъде поискана от институцията, в която сте подала заявление за отпускане на семейно обезщетение (в случая – белгийската) Компетентната институция в България относно семейните обезщетения по Регламент (ЕО) 883/2004 е Агенцията за социално подпомагане. Ето защо Ви съветваме за повече информация да се обърнете към АСП. НА

2017-06-22 08:29:53 - Стефка Константинова
На колко години трябва да подам молба за полагаща ми се пенсия от Кипър. Колко години трудов стаж се изисква , за да получа пенсия оттам ?

2017-07-07 15:30:09 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Константинова, За информация по отношение на условията за придобиване на пенсия по кипърското законодателство (изискуем осигурителен стаж, законоустановена възраст за пенсиониране и др.) Ви съветваме да се обърнете към съответната компетентна институция в Кипър, а именно Службата за социално осигуряване – Централен офис с адрес: Леофорос Виронос 7, п.к.1465, Никозия, Кипър. Също така, повече информация и възможност да зададете въпрос онлайн може да намерите на интернет страницата на службата - http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/contactus_gr/contactus_gr?OpenForm (сайтът има версия и на английски език). В случай че имате право на пенсия от Кипър, а пребивавате в България, е необходимо да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в България, като следва да посочите, че имате осигурителни периоди в Кипър и желаете отпускане на пенсия при условията на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Процедурата по отпускане на пенсията ще се движи служебно между компетентните институции на двете страни. МК/ТПООУТ

2017-06-18 15:56:35 - Даниела Нинова
Уважаеми експерти, Въпросът ми е следният: В България имам фирма , където се самоосигурявам.. От известно време работя в Австрия , където също съм самоосигуряващо се лице . Трябва ли да внасям осигуровки и на двете места или мога на едното и ако може какъв е редът? Благодаря предварително!

2017-07-05 13:04:12 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Нинова, Ползването на правата от системите за социална сигурност в Европейския съюз се уреждат от Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане. Един от основните принципи в тях е, че лицата, за които се прилагат регламентите, са подчинени във всеки един момент на законодателството в сферата на социалната сигурност на само една държава членка, т.е. лицата внасят осигурителни вноски само в една държава членка. Правилата за определяне на приложимото законодателство са установени в дял ІІ на Регламент (ЕО) № 883/2004 . Съгласно чл. 13, пар. 2 от него, лице, което обичайно осъществява дейност като самостоятелно заето (самоосигуряващо се) лице в две или повече държави членки е подчинено: а) на законодателството на държавата членка по пребиваване, ако то осъществява значителна част от дейността си в тази държава-членка или б) на законодателството на държавата членка, в която е съсредоточена дейността му, ако то не пребивава в една от държавите членки, в която осъществява значителна част от дейността си. Компетентната институция в България за определяне на приложимото законодателство по Регламент (ЕО) № 883/2004 е Националната агенция за приходите. Ето защо, за извършване на преценка във Вашия конкретен случай, следва да се обърнете към НАП. МК/ТПООУТ

2017-06-13 22:25:18 - Атанаска Иванова
През май 2016 г. подадох документи за пенсиониране в РБ. Не ми достигат 1 г. и 10 м. трудов стаж. В Италия имам 8 години. До момента, вече повече от година, от италианска страна няма отговор за потвърждаване на стажа ми. Въпросът ми е в Регламента съществува ли срок, в който те са задължени да изпратят изискваните от тях документи?

2017-06-19 16:47:20 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова, Съгласно чл. 76, пар. 2, изр. 2 от Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност, институциите, в съответствие с принципа за добра администрация, трябва да отговарят в разумен срок на всички запитвания и да предоставят всякаква информация на съответните лица, необходима за упражняване на предоставените им с регламента права. За съжаление обаче никъде не е предвиден конкретен срок за предоставяне на необходимите данни. Не съществува и механизъм чрез който българската институция да принуди съответната италианска институция да изпрати нужните документи. От подадената от Вас информация се разбира, че сте подали документите си през м. май 2016 г., тоест преди повече от една години. Такова голямо забавяне на потвърждаването на осигурителни периоди не отговаря на изискването за обработка и обмен на информация в разумни срокове между компетентните институции. Ето защо Ви съветваме да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт по постоянния Ви адрес, които биха могли да изпратят напомнително писмо на съответната компетентна институция в Италия. Също така може да се обърнете за съдействие и към българският СОЛВИТ – център, който има следните координати: тел: 02/ 940 33 64; електронна поща: solvit@government.bg; адрес: гр. София 1594, бул. „Дондуков” № 1. СОЛВИТ- центърът е безплатна услуга, която предоставя съдействие на гражданите, когато възникнат проблеми вследствие на неправилно прилагане на европейското законодателство от администрациите на държавите членки. Може да попълните онлайн формуляра за подаване на жалба, който ще намерите на адрес: http://www.solvit.government.bg/podai-oplakvane. НА

2017-06-12 17:33:55 - Лилия Миткова
Здравейте, аз съм бесарабска българка от Молдова, от 10 години живея и работя в България (имам Българско гражданство). Имам 4 години трудов стаж като учител по БЕЛ в Молдова, в България продължавам да упражнявам тази професия. Моят въпрос е: може ли да ми се зачите молдовския стаж, ако ДА, какви стъпки трябва да предприема. Благодаря

2017-06-19 17:30:44 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Иванова, Следва да имате предвид, че трудов и осигурителен стаж са две различни понятия. За осигурителен стаж по българското законодателство се зачита времето, специално посочено като такова от Кодекса за социално осигуряване, и този стаж има значение при определяне на правата от държавното обществено осигуряване. Отношенията в областта на социалното осигуряване между България и Молдова се уреждат от Договор между Република България и Република Молдова за социално осигуряване в сила от 1 септември 2009 г. В чл. 15 от Договора е предвидена възможността за зачитане само на осигурителен стаж, придобит на територията на една от двете държави, за целите на получаване на някои от видовете обезщетения от материалния обхват на договора (в това число пенсии, обезщетения за временна неработоспособност и майчинство, обезщетения за безработица и др.). В случай, че въпросът Ви се отнася за зачитане на учителския Ви стаж с оглед упражняване на правото на ранно пенсиониране, следва да имате предвид, че в чл. 16, ал. 4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж изрично е предвидено, че осигурителен стаж, зачетен от друга държава, с която Република България прилага международен договор в областта на социалното осигуряване, като положен при специфични условия на труд, съответстващ на първа и втора категория труд по българското законодателство, се взема предвид при преценка на правото на пенсия в неговата календарна продължителност, без да се превръща по реда на чл. 104, ал. 2 - 9 от Кодекса за социално осигуряване, освен ако в международен договор е предвидено друго. В тази връзка, ако желаете да ползвате права на пенсия или обезщетение по Договора между Република България и Република Молдова за социално осигуряване, е необходимо да се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в България, като следва да посочите, че имате осигурителни периоди, вкл. и като учител, в Молдова и искате отпускане на пенсия или обезщетение при условията на спогодбата. Процедурата ще се движи служебно между компетентните институции на двете страни. По смисъла на българското законодателство и по-специално на чл. 351, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), трудов стаж е времето, през което работникът/служителят е работил по трудово правоотношение. Съгласно чл. 351, ал. 2 от КТ трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. Горепосоченият договор за социално осигуряване между България и Молдова обаче не предвижда възможността за признаване и зачитане на трудов стаж с оглед ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж (напр. начисляване на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит - т.нар. „клас“. Тази невъзможност се обуславя и от обстоятелството, че съгласно разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от КТ и чл. 13 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, е предвидена възможност за зачитане само на трудов стаж, придобит през времето на работа в друга държава в ЕС, ЕИП или в Швейцария, но не и трудов стаж, придобит в трети страни (каквато е и Молдова). По тази причина периодът Ви на работа в Молдова не може да бъде зачетен за трудов стаж по българското законодателство, поради което този период не може да бъде взет предвид от български работодател при начисляването на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. НА

2017-06-09 16:58:34 - Видка Танева
По професия съм медицинска сестра . От 8 години живея и работя в Хесен - Германия. Как и какъв документ ми е необходим от България ,за да ми признаят трудовия стаж в Германия ?

2017-07-13 14:46:41 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Танева, Зачитането на трудов стаж, положен при работодател в друга държава, следва да бъде предвидено в съответното национално законодателство, поради което следва да се обърнете към компетентната институция в Германия, откъдето можете да получите отговор на въпроса дали български трудов стаж може да бъде признат от немски работодател, при какви условия и с какви документи. В случай обаче, че въпросът Ви е свързан с признаването на български осигурителен стаж в Германия, Ви информираме, че в отношенията между България и Германия в областта на социалната сигурност се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане. Съгласно тези регламенти обменът на информация между компетентните институции в държавите членки относно реализирането на права в сферата на социалната сигурност се извършва изцяло по служебен път. Ето защо, при настъпване на съответния осигурен социален риск е необходимо да посочите на съответната компетентна институция в държавата, в която живеете към момента на подаване на заявлението за ползване на тези права, че имате осигурителни периоди и в други държави – членки на ЕС. Впоследствие осигурителните Ви периоди ще бъдат потвърдени служебно от компетентните институции, посредством специално създадени и утвърдени за целта формуляри. Затова и не е необходимо да предприемате действия за зачитане на осигурителните Ви периоди, като те ще бъдат служебно потвърдени от компетентните институции при подаване на заявление за ползване на определен вид обезщетение от материалния обхват на Регламент (ЕО) 883/2004. НА

2017-06-02 13:59:30 - В. СЮЛЕЙМАН
Здравейте! Искаме информация за постъпили заявления /запитване/ за детски добавки от Швеция.Как мога да разбера до къде е стигнало запитването,след като в Швеция не е изпратен отговор.Документи са пратени от Швеция през ноември 2016 г.Благодаря Ви!

2017-07-19 16:54:21 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установяване процедурата за неговото прилагане уреждат ползването на правата от системите за социална сигурност в Европейския съюз. Тъй като компетентната институция в Република България, която прилага посочените регламенти в частта, свързана с изплащането на семейни обезщетения, е Агенцията за социално подпомагане, за конкретен отговор на Вашето запитване следва да се обърнете към АСП. НА

2017-05-30 15:12:59 - Славева
Здравейте, тази година в предприятието спечелихме проект по безопасни условия на труд. При събиране на оставащите документи за подписване на договора с управляващия орган се оказа че поради наличие на задължения към столична община не можем да подпишем договора. Защо се получава така, че фирми които са добре, ще вземат пари , а бедните не.

2017-06-13 15:48:41 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Славева, Въпросът Ви е от компетентност на рубриката "Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, препоръчваме Ви да отправите своето запитване на следния електронен адрес: http://esf.bg/vrazka-s-nas.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България