Архив от дата:

.


Бисер Петков: Стратегията няма за цел да отнема деца от родителите 

БТВ, предаване „Тази сутрин“, 15.05.2019 г.

 

Водещ:Здравейте, г-н Петков.

 

Бисер Петков:Здравейте.

 

Водещ: Как приемате всички тези скандали, свързани с Апартаментгейт и къщите за гости като продължение на същия този скандал?

 

Бисер Петков:Аз мисля, че реакциите са адекватни и навременни по отношение на това, което се изнася в медиите. Нямам повече информация от това, което чета и слушам и не бих могъл да направя по-разширен коментар.

 

Водещ:Може да се каже, че само Вие и Теменужка Петкова се спасихме от оставките, така ли е?

 

Бисер Петков:Приемам го с усмивка. Всеки министър е готов да се раздели с поста си във всеки един момент.

 

Водещ: Имаше По старите или по новите правила – как ще се случва пенсионирането за новите пенсионери?

 

Бисер Петков: От 7 май Националният осигурителен институт (НОИ) прилага новия ред, по който се пенсионират лицата. Пенсиониращите се до края на 2022 г. имат право да избират по кой начин да им бъде изчислен индивидуалния коефициент. Дали по новия ред, който предполага, че той ще бъде изчислен върху осигурителния им доход за годините след 31.12.1999 г. или ще предпочетат да бъде изчислен по старата методика, действала до края на 2018 г. За това обаче те трябва да представят документи за осигурителен доход за 3 години по избор от последните 15 г. преди 1997 г. и за периода 1997 г.-1999 г. По този начин никой няма да бъде неблагоприятно засегнат от промените, които влязоха в сила от началото на годината. Хората ще имат възможност да изберат по-благоприятния метод за тях. Те ще бъдат улеснени от служителите на НОИ, които ще ги консултират. А когато те пожелаят и по двата начина да им бъде изчислена пенсията, ще определят по-благоприятния за тях размер.

 

Водещ: Те самите ли трябва да го изчислят с калкулатора на страницата на НОИ? Може ли да се възползват от услугите на служителите те да направят това изчисление със заложени всички параметри и че финалната сума, която ще получат ще е най-изгодната за тях?

 

Бисер Петков:Да. Чрез електронната услуга за прогнозна пенсия, която се прилага и която е достъпна чрез интернет страницата на НОИ чрез персонален идентификационен код и ЕГН, всяко лице само може да изчисли прогнозния размер на пенсията си. НОИ е организирал и изнесени приемни в общинските центрове. Също осъществява и консултации в териториалните поделения с цел хората да се информират кой е по-благоприятния за тях начин за пенсиониране.

 

Водещ: Чрез тези консултации хората ще получат яснота кой е най-изгодният начин за тях за пенсиониране. Преди да подадат документите или след това те ще получат допълнителната консултация?

 

Бисер Петков:Консултациите са преди да подадат документите, т.е. хората могат да посетят териториалните поделения или изнесените приемни и да носят документите, за да може пенсията им да бъде изчислена и по стария начин. НОИ разполага с данни за лицата след 1997 г., откогато се води регистър на осигурените лица.

 

Водещ: А онези три „златни“ години те не могат да бъдат проверени. Предоставят се документи и вие трябва да повярвате, че хората са се осигурявали на тези пари, независимо, че понякога има драстични разминавания. В  трите „златни“ години хората да са се осигурявали на далеч по-големи суми, отколкото преди или след това.

 

Бисер Петков:Да, защото законодателството дава възможност от последните 15 г. преди 97-ма година човека да избере трите последователни най-добри години.

 

Водещ: За хората, които вече са си подали документите и са получили пенсия от началото на годината, ще има ли възможност да бъдат преразгледани техните документи и пенсията съответно?

 

Бисер Петков: Да, те имат тази възможност в рамките на 6 месеца от влизане в сила на закона (срокът изтича на 4 ноември тази година) да пожелаят пенсията им да бъде изчислена и по стария начин. Ако размерът се окаже по-благоприятен по старата методика, действала до 2018 г.,, ще им бъде отпуснат този размер от датата на отпускане на пенсията, така че и те няма по никакъв начин да бъдат ощетени.

 

Водещ: До кога ще продължат да са в общинските центрове мобилните групи, за да могат хората да се консултират?

 

Бисер Петков:Информацията от НОИ е, че активно ще действат през месец май, когато се предполага, че интересът ще бъде най-голям и ще се прецени дали ще продължи тази практика или съответно тя ще бъде изчерпана.

 

Водещ:По новата и по старата методика хората ще могат да избират от тази година до края на 2022 г. Нали така? Защо до тогава е определено като размер?

 

Бисер Петков:Средносрочното планиране се прави за 3-годишен период, такива са прогнозите. В рамките на 3-годишния период се прави и оценка на въздействието. Разчетите на НОИ показват, че за този период би трябвало да намалее съществено делът на пенсионерите, за които новият начин на изчисляване на индивидуалния коефициент ще се отрази негативно.

 

Водещ:Ще има и нов начин, по който ще се разпределят и помощите за отопление, енергийните помощи. Ще могат ли по този начин повече семейства да се възползват от тези енергийни помощи?

 

Бисер Петков:Да, това е целта. Предложихме промяна в Наредбата за реда и условията за получаване на целеви помощи, с която значително се разширява обхватът на лицата, които ще имат право на тази помощ.

 

Водещ:С колко повече се увеличава броят на хората?

 

Бисер Петков:За миналата година 210 000 са случаите на лица и семейства, които са получили целева помощ за отопление за отоплителния сезон. Очакваме, че с разширения обхват, с повишаване на границите на достъп до помощта, броят им ще бъде около 255 000. Предлага се и съществено увеличение на размера на помощта. Ако базата за изчисляване на помощта сега са 385 kWh за месец, които са разпределени между нощна и дневна тарифа, се предлага изчисляването на размера на помощта да става на база на 500 kWh, което е над средното потребление на домакинство, обявено от НСИ. Надяваме се по този начин да подпомогнем хората от уязвимите групи да имат топло в дома си през студените зимни месеци. Това е най-значителната промяна, която се предлага в Наредбата. Тя е възможна, защото в бюджета на МТСП тази година за тази програма са планирани 40 млн. лв повече. Т.е от 80 млн. лв., какъвто беше ресурсът за миналата година, сега са предвидени 120 млн. лв. Това позволява да се направят и по съществени изменения в посока разширяване на обхвата и увеличаване на помощта. Най-съществено увеличение на границата за достъп се предлага за най-уязвимите групи. В момента са 17 целеви групи. Най-уязвими са възрастните лица, хората с увреждания, родителите, които сами отглеждат децата си. За тях предлагаме най-съществено увеличение на границата за достъп от порядъка на около 20 процента. Ако досега границата за достъп на лице над 75 години, което живее само е 233 процента от гарантирания минимален доход или 233 лв. месечен доход, сега отива на 277 лв., т.е. доста възрастни хора, които са живели сами и получават ниски размери на пенсиите, ще имат право на тази помощ. 

 

Водещ:Какво още имат право да ползват хората, които получават енергийна подкрепа? Само електроенергия или и за твърди горива?

 

Бисер Петков:Лицата трябва да заявят какъв източник на отопление ще ползват. Запазва се възможността да се отопляват с електричество, твърдо гориво, пелети и др. Това е избор на самите лица. Помощта е в един и същи размер.

 

Водещ: Ако обаче повечето хора предпочитат твърдо гориво веднага се появява критиката, че по този начин се стимулира замърсяването на въздуха. Вие приемате ли я?

 

Бисер Петков: С известни резерви, защото данните, които имаме е, че в големите градове като София са много малко лицата, които получават тези целеви помощи и е малък делът на тези, които се отопляват с твърдо гориво. Това, което беше направено в Наредбата още с промените, които миналата година бяха приети, е да се предвиди, че тези горива трябва да отговарят на съответните стандарти, така, че използването им да води до минимално замърсяване на околната среда.

 

Водещ:При помощите за отопление, ако има ученици, условията ще бъдат много рестриктивни, ако детето не посещава училище, но няма да бъдат спирани, така ли?

 

Бисер Петков:Помощите за семействата с деца на възраст от 5 до 16 г., но не посещават училище ще бъдат ограничени, но няма да бъдат спирани, защото това е целево подпомагане. Границата за достъп ще бъде по-ниска – примерно 30 процента от базовия доход за отопление. Надяваме се, че чрез тази мярка, заедно в пакет с другите мерки, които бяха предприети, ще стимулираме децата да посещават редовно училище.

 

Водещ:Миналия четвъртък имаше недоволство срещу новата методика за оценка на индивидуалните потребности. Хора с увреждания протестираха пред министерството. Каква е причината?

 

Бисер Петков:Опасенията на протестиращите са, че индивидуалната оценка на база на която се ползва помощта, няма да определи достатъчно брой часове за нуждите на хората с увреждания. Законът за личната помощ, който беше приет края на миналата година и действа от началото на тази, предвижда за първите 2 години от прилагането си ограничение по отношение на кръга на хората с трайни увреждания, които имат право на лична помощ. Законът въвежда лимити за личната помощ от 168 часа месечно. Това беше договорено за приемането на този нов закон. Индивидуалната оценка според нас протича нормално. Все още нямаме достатъчно голям брой извършени оценки, за да можем да направим задълбочен анализ. Заявили сме, че това ще го направим в края на май. Колегите от Агенция "Социално подпомагане", които правят оценката, са постоянно в контакт с хората с увреждания. Ако има случаи, в които отделите, които извършват индивидуалната оценка, не си вършат добре работата, да се реагира своевременно.

 

Водещ:Протести имаше и ще има най-вероятно за Стратегията за детето, независимо, че тя беше изтеглена. Смятате ли, че е Ваша грешка, че не сте обяснили всичко по възможно най-подробен и разбираем начин, за да няма страхове у хората, че държавата ще се меси прекалено много в това как родителите възпитават детето си и че може да се стигне до отнемане на деца.

 

Бисер Петков:Необходимо е да има Стратегия за детето и това произтича от Закона за закрила на детето, който определя, че държавната политика се базира на Национална стратегия за детето, която се приема от НС. Навярно проектът на Стратегия, който беше разработен от работна група към Националния съвет за закрила на детето,  не беше достатъчно добре представен пред публиката, за да се разсеят страхове и съмнения, които са неоснователни. Неоснователно е, че стратегията има за цел "да краде" децата от биологичните им родители – няма такава цел. Целта на осъществените нормативни промени е да се усъвършенства механизмът за превенция за изоставяне на деца и мерките за връщането им в биологичното семейство. Твърде много деца в България се изоставят – 1058 деца са изоставени миналата година, 441 още в родилния дом. Тези деца трябва да получат закрила.

 

Водещ: Тези деца директно ли ще попадат в институция или могат да попаднат в приемно семейство. Това ли е разковничето на проблема? Протестиращите родители казват, че има неправителствени организации, които тепърва ще искат да се възползват от европейско финансиране и затова ще се случва това „отнемане на деца“. Стратегията предвижда ли нещо подобно? Ако децата биват отнемани от семейството си да бъдат давани на приемни родители.

 

Бисер Петков:Мерките за закрила са разписани в Закона за закрила на детето. Първите мерки са детето да остане в семейна среда, която се осигурява чрез настаняване при близки и познати или в приемно семейство. Това е временна мярка. Винаги, когато детето има биологично семейство, се полагат усилия и се търси начин детето да бъде върнато при биологичните си родители. По-крайни мерки са когато детето се настанява в Център за настаняване от семеен тип, търси се резидентна грижа в общността. Целият смисъл на процеса на деинституционализация  за деца, които се привежда вече от няколко правителства, е да се осигури на децата семейна среда за възпитание и отглеждане, която е най-добрата за всяко дете. На тази цел са подчинени всички мерки за закрила.

 

Водещ:Страховете са за това дали децата ще бъдат отнемани, за да се облагодетелстват приемни семейства и неправителствени организации чрез услугите, които ще предоставят те на общините. Има ли нещо подобно, залегнало в Стратегията, което би могло да се развие за в бъдеще? Да се преместват деца от биологичното им семейство в приемно не толкова заради насилие, колкото заради битови проблеми или заради бедност като цяло.

 

Бисер Петков:Не, няма такава цел в проекта на стратегия. Отново подчертавам, че работата по проекта на стратегия е спряна. Той не срещна обществено одобрение и предизвика бурни реакции. Проектът на Стратегия ще трябва да бъде сериозно преработен, за да отпаднат всички тези притеснения и критики. Най-малкото в сегашния проект на стратегия има доста оперативни мерки, на които мястото им не е в такъв стратегически, визионерски документ, които трябва да задава посоките на политиките за закрила на детето и семейството. Стратегията не омаловажава ролята на семейството за възпитанието на децата. Напротив, подчертава, че всяко едно дете може да развие своя потенциал благодарение и на подкрепата за семейството, която трябва да се оказва. Тя е Стратегия за детето, защото така е записано в Закона за закрила на детето.

 

Водещ:В тази стратегия, родителите, които протестират, казват, че връзката родител-дете е спомената 0  пъти, участие на родителите – 0 пъти, родителски права – 0 пъти. Дом, домашен, морал, ценности също 0 пъти са споменати. Защо липсват такива понятия?

 

Бисер Петков:Аз не мисля, че този начин на оценка е най-добрият да се оценява един стратегически документ. Да, вероятно трябва да бъде засилен този аспект на Стратегията за детето, за да показва този стратегически документ , че по никакъв начин не се омаловажава ролята на семейството. По никакъв начин не се цели да се дават повече излишни правомощия на социалните работници и на другите органи за закрила на детето за намеса в семейството, за отнемане на деца. Голяма част от социалните услуги, които вече се регламентират от новия Закон за социалните услуги, са насочени към деца.

 

Водещ:Кое е основното нещо, което ще бъде променено в Стратегията според Вас?

 

Бисер Петков:Не съм участвал пряко в разработването на Стратегията, но според мен тези оперативни мерки, които са разписани в Стратегията, не са присъщи за този документ. Би следвало те да слязат на по-ниско ниво. Стратегията със съответното пренареждане на акцентите трябва да дава общата посока за провеждане на политиката за детето и семейството в бъдеще.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България