Архив от дата:

.


Проектът на Стратегията за активен живот на възрастните хора е публикуван за обществено обсъжданеМинистерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане проект на Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България за периода 2019-2030 г. Стратегическият документ отговаря на предизвикателствата пред застаряващото население и подпомага формирането на политики и предприемането на мерки в социалната област, с акцент върху насърчаването на заетостта на възрастните хора и участието им в обществения живот. Основната цел на стратегията е да се създадат условия за активен и достоен живот на възрастните хора чрез осигуряване на равни възможности за пълноценното им участие в икономическия и социален живот на обществото.

 

Националната стратегия за активен живот на възрастните хора ще замени действащата до момента Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012-2030 г.) с цел осигуряване на приемственост и адекватно използване на натрупания опит. Чрез подготовката на стратегията българското правителство реагира своевременно на възникналата необходимост да се разшири обхватът на ключови сфери от досегашната политика, като се обърне специално внимание на участието в обществения живот и независимия живот на възрастните хора.

 

Като нов акцент в стратегията може да бъде откроен Индексът на активния живот на възрастните хора. Индексът ще бъде основен инструмент за отчитане и оценка на заложените мерки за изпълнение на стратегията. Чрез него се измерва неизползвания потенциал на възрастните хора за активно и здравословно стареене. Той позволява обективен мониторинг на степента, в която възрастните хора живеят самостоятелно, участват в платена заетост и социални дейности, както и способността им да стареят по активен начин. Индексът е изграден от 22 отделни индикатора, които са групирани в четири области. Всяка област отразява различен аспект на активния живот на възрастните хора: заетост, участие в обществото, независим и сигурен живот в добро здраве, създаване на капацитет и благоприятна среда за активен живот на възрастните хора.

 

Приоритетите на документа са свързани с насърчаване на заетостта, активното участие в обществото, създаването на възможности за самостоятелен живот и на капацитет и благоприятна среда за активен живот на възрастните на национално и регионално ниво. В рамките на всеки от приоритетите са разписани мерки, които включват и регионални акценти, със специфични мерки по райони. Целта е ясно разпределение на отговорностите, използване в максимална степен на предимствата на децентрализирания подход и мобилизиране на наличните институционални и граждански ресурси за постигане на положителни промени по измеримите области.

 

Стратегията съдържа 8 оперативни цели. Те са насочени към  създаването на условия за активен трудов живот на възрастните хора, както и към адаптирането на социално-осигурителната и пенсионната система към застаряване на населението, като се осигурят финансова стабилност, условия за достоен живот в пенсионна възраст и за ограничаване на бедността сред пенсионерите.  Предвидените в документа мерки са насочени към осигуряване на условия за равен достъп до здравни и социални услуги и удължаване на живота в добро здраве, насърчаване на ученето през целия живот, подобряване на качеството на дългосрочната грижа и развитие на т. нар. „сребърната икономика“.

 

За успешното прилагане на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора са необходими обединените усилия на всички заинтересовани страни. Поради това се предвижда Междуведомствената работна група по демографските въпроси, доходите и жизненото равнище към министъра на труда и социалната политика да осигурява поддържане на постоянен работен формат за междуведомствено взаимодействие и по въпросите на застаряването. Конкретните дейности и задачи за постигане на целите на стратегията ще бъдат заложени в първия двугодишен план за нейното изпълнение, който ще се отнася за периода 2019-2020 г.

 

След края на общественото обсъждане стратегията ще бъде внесена за разглеждане и одобрение от Министерския съвет. Пълният текст на документа може да видите на следния линк:

http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4031

 

 
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България