Архив от дата:

.


МТСП публикува проект на Правилник за прилагане на Закона за хората с уврежданияМинистерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане проект на Правилник за прилагане на Закона за  хората с увреждания и проект на Методика за извършване на индивидуална оценка на техните потребности.

 

В проекта на Правилника е регламентиран редът за избор на представители на всички организации на и за хора с увреждания за членове на Съвета за наблюдение, който ще осъществява функциите по насърчаване, защита и наблюдение на прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания чрез детайлна публична и прозрачна процедура.

 

Определен е редът за разработване и финансиране на програми и проекти за насърчаване на стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания. Дефиниран е и начинът за финансиране на работодатели за осигуряване на достъп до работното място за хората с трайни увреждания, в т.ч. за приспособяване и оборудване, обучение и други дейности с оглед създаване на възможности за заетост и социално приобщаване. Правилникът урежда също и реда за кандидатстване за финансиране по проекти за осигуряване на заетост на хората с увреждания в специализирана работна среда и предоставяне на финансова подкрепа за стартиране на самостоятелен бизнес.

 

С проекта на нормативния акт се определя и редът, по който ще се извършва индивидуалната оценка на потребностите. Тя ще се прави по искане на човек с увреждане или по инициатива на негов законен представител, както и служебно, и ще се изготвя от специализирани отдели в дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане. Въвежда се индивидуален подход при извършването на индивидуалната оценка. За всеки конкретен случай ще бъде определян водещ служител, който ще обработва цялата налична информация за човека с увреждане за удостоверяване на всички обстоятелства за функционалните му дефицити. Всеки човек с увреждане или неговият законен представител ще има право да присъства на заседанието, на което ще се изготвя индивидуалната оценка на неговите потребности. Готовата оценка ще се предоставя на директора на дирекция „Социално подпомагане“ за предприемане на действия за предоставяне на конкретни подкрепящи мерки.

 

В проекта на Правилника се регламентира и редът за изпълнение на квотните задължения на работодателите за наемане на хора с трайни увреждания. Всяка година до 31 март работодателите ще трябва да уведомяват Агенцията по заетостта за изпълнението на квотата. Съгласно Закона за хората с увреждания предприятията с 50 до 99 работници и служителите трябва да назначат един човек с увреждане. За по-големите работодатели изискването е наетите хора с увреждания да са 2% от средносписъчния състав. Регламентира се редът, по който работодателите се освобождават от задълженията за изпълнение на квотата за наемане на хора с увреждания, поради обективни причини, както и плащането на ежемесечни компенсационни вноски при неправомерно неизпълнение на квотата в размер 30 на сто от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане. Определени са видовете алтернативни мерки, с чието прилагане работодателите се освобождават от изплащане на компенсационни вноски за периода на неизпълнение на квотата. Сред тях са закупуване на произвеждани или търгувани стоки, или предоставяни услуги от специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, от социални предприятия по реда на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика или директно от хора с увреждания, осъществяващи самостоятелна стопанска дейност и други.

 

С Правилника се определят условията и редът за финансиране на създаването и функционирането на Центрове за защитена заетост като механизъм в подкрепа на трудовата интеграция на хора с множество трайни увреждания с цел осигуряване на условия за извършване на продуктивна дейност, платена работа и предоставяне на персонални подкрепящи услуги.

 

Регламентират се и условията за отпускане, изплащане и прекратяване на финансовата подкрепа за хората с увреждания. Предвижда се след изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите директорът на дирекция „Социално подпомагане“ да издава в срок от 7 дни заповед за отпускането й, съгласно заключенията в оценката. Месечната финансова подкрепа ще се отпуска от 1-во число на месеца, в който е изготвена оценката и ще се плаща най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който се полага.

 

Посочен е редът за създаване и поддържане на информационната система за хората с увреждания от страна на Агенцията за хората с увреждания, която ще съдържаща данни относно тяхното здравословно състояние, квалификация, образователна степен, лични възможности за социално приобщаване, професионална реализация, социално-икономически статус, демографски и други данни, съгласно чл. 82 от Закона за хората с увреждания. В информационната система за хората с увреждания ще се поддържа профил на всеки човек с увреждане.

 

Проектът на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания се основава на Био-психо-социалния модел при съобразяване на Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето на Световната здравна организация.

 

Проектът на Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания регламентира три компонента на оценката. Първият включва информация за човека с увреждане във връзка с обстоятелства от социален, семеен, битов, здравен характер и други, свързани с неговите затруднения и възможността за неговото социално приобщаване, посочена във формуляр за самооценка. Вторият компонент съдържа обективни констатации относно наличните функционални затруднения и бариери при изпълнение на ежедневните и други дейности. Третият компонент включва заключения, свързани с конкретни целенасочени подкрепящи мерки, в съответствие със заявените и установени индивидуални потребности на човека с увреждане.

 

В проекта на методика е регламентиран обективен начин за изчисляване на броя часове за предоставяне на механизма лична помощ за всеки човек с увреждане до и над 18-годишна възраст.

 

Проекта на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания може да видите тук: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4121.

 

Проекта на Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания може да видите тук:http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4122.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България