Архив от дата:

.


Министър Петков участва в заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политикаМинистърът на труда и социалната политика Бисер Петков участва в заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика, което се проведе в Брюксел, Белгия. По време на форума беше постигнат частичен общ подход по Регламента относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Целта на предложението е фондът да продължи да действа като специален инструмент, позволяващ на ЕС да предприеме мерки в случай на появата на неочаквани негативни ситуации в резултат от глобализацията. Фондът ще продължи да финансира мерки за подобряване на уменията и възможностите за заетост на работниците, загубили работата си. България подкрепи частичния общ подход.

           

В рамките на дискусия за Европейския семестър за 2019 г. министрите дискутираха необходимите действия за  подобряване на връзката между политиките в областта на заетостта и социалната закрила, както и развитието на инструментите за създаване на качествени работни места. По време на изказването си по темата министър Петков каза, че в условията на бързо развиваща се икономика и динамично променящи се пазар на труда и форми на заетост, от ключова важност е обвързването на политиките в областта на заетостта и социалната закрила. Дигитализацията и автоматизацията на производствените процеси изискват внимателното прогнозиране на потребностите и характеристиките на работната сила, така че предлаганата работна сила да отговаря на конкретното търсене на пазара на труда, каза министър Петков.

 

Икономическото оживление и създаването на качествени работни места безспорно е най-ефективният инструмент за борба с безработицата. За неравнопоставените групи обаче е необходимо да се полагат допълнителни усилия, така че включването им в заетост да осигури превенция от социално изключване и бедност. Именно поради това, усилията на България през последните години са насочени основно към младежите, които не работят и не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение. Относителният им дял е намалял от 18.2% през 2016 г. до 15.1% през 2018 г., каза министър Петков.

 

Дневният ред на Съвета включваше и дискусия за Социалното измерение на Европа след 2020 г. По време на изказването си по темата министър Петков подчерта, че важен елемент в новата стратегия на ЕС следва да бъде използването на възможностите на дигитализацията и глобализацията за модернизирането на образованието и обучението и разширяването на възможностите за учене през целия живот. Равният достъп до качествено образование и обучение ще намали несъответствията между търсени и предлагани умения, каза Петков.

 

На 14 март той участва в неформалната среща на министрите от ЕС, отговорни за политиката за хора с увреждания, която се проведе в Париж, Франция. На форума бяха дискутирани въпроси за бъдещето на политиката за хора с увреждания на ЕС и за подобряване на качеството на техния  живот. Срещата приключи с подписване на декларация, с която държавите-членки препотвърдиха  ангажиментите си за осигуряване на условия за достоен и независим начин на живот за хората с увреждания.

 
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България