Архив от дата:

.


България и Таджикистан обмениха опит в политиките на пазара на труда и професионалното образованиеЕксперти от България и Таджикистан обмениха опит в сферата на политиките на пазара на труда и професионалното образование. Посещението на чуждестранната делегация днес в Министерството на труда и социалната политика е в рамките на проект техническа помощ по линия на ЕС за изучаване на опита на българските институции в подготовката на работната сила за пазара на труда.

 

Срещата бе открита от заместник-министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров. В изказването си той постави акцент върху ролята на социалния диалог и социалните партньори при формирането на политиките и мерките по заетостта и професионалното обучение и квалификация.

 

Повишаването на качеството на работната сила чрез обучение е основен приоритет на политика по заетостта в България, подчерта заместник-министър Лазаров. По неговите думи през настоящата година със средства от държавния бюджет ще се осигури заетост на над 16 500 лица и обучение на повече от 11 400 лица. Приоритетни целеви групи на активната политика на пазара на труда са продължително безработните лица и безработните лица без професионална квалификация.

 

През 2019 г. продължават положителните тенденции на пазара на труда - заетостта нараства, а безработицата продължава да намалява, отбеляза зам.-министър Лазаров.  По данни на Агенция по заетостта през април безработицата в страната е 5,6%, като намалява с 0.8 п.п. спрямо април 2018 г. Регистрираните безработни лица в бюрата по труда са 184 426.

 

Българските експерти поставиха фокус върху Националния план за действие по заетостта и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Те представиха възможностите за обучение за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности, както и обучение на работното място под формата на стажуване, чиракуване, дуално обучение. На база на изготвени от МТСП средносрочни и дългосрочни прогнози те дадоха препоръки на чуждестранните си колеги за развитието на политиките по заетостта.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България